Båtseglareordbok/Y

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  V
Båtseglareordbok
av Carl Edvard Smith
Å  →


Företal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Å Ä Ö


Y[redigera]

Yacht är visserligen ursprungligen ett holländsk ord, och skulle såsom sådant uttalas: »jack», men hos oss liksom i de flesta andra kulturspråk är ordet upptaget från engelskan med sitt deri vanliga uttal d. v. s. med en stark inblandning af å i a-ljudet, med ch-ljudet knappt hörbart, men t deremot skarpt och klippt som om det vore dubbelt. Ordets betydelse är icke riktigt noga bestämd, men man skulle kunna anse att »yacht» kallas en för idrottsändamål afsedd, däckad farkost, som är för stor att kunna ros af en man.

Yawl är ett engelskt i svenskan liksom i många andra språk upptaget ord för betecknande af en företrädesvis för långfärder afsedd yacht eller segelbåt riggad med två master, af hvilka på större yawler den främsta är lik kutterns och den aktersta har ett loggertsegel; men mindre yawler riggas nu för tiden oftast så som synes å följande sida bifogade fotografi af en om 5 meters vattenlinie-längd, hvilken seglat vida omkring i Östersjön och Kattegat samt bland annat rundt Götaland.

En af de förnämsta fördelarne med yawlriggen är att båten blir mycket mera lättskött, och i synnerhet för en enmansbåt såsom den här afbildade är detta af stor vigt. Men skall denna fördel kunna fullt tillgodogöras måste seglen vara så afpassade att båten kan seglas antingen med storseglet ensamt eller också med endast ändseglen. Dessa sistnämnda, som i anseende till sina långa förkanter äro mest verksamma bidevind, böra alltid föras så länge det är frågan om kryssning, och storseglet då refvas eller bergas, när man måste minska segel; men under segling med öppen vind deremot är det bättre att i främsta rummet berga ändseglen och i synnerhet mesanen, om båten ligger hårdt på roret.

En med hänsyn till den tillbörliga aktningen för flaggen icke oväsentlig fördel med yawlriggen är att flaggen såsom hissad på mesanmasten icke är utsatt för den eljest så vanliga förnedringen att släppas på däck eller öfverbord när pikefall firas.