Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Allehanda slags Miölk-Rätter och dylikt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 442 ]

Allehanda slags Miölk-Rätter och dylikt.

Gul-Bubbert i Stop.

Til et halft stop söt miölk tages tolf lod söt mandel och några bitter-mandlar, hwilka skållas, skalas och stötas hel fina; miölken kokas up med et stycke canel samt några krossade cardemummor, och slås på den stötta mandelen, som sedan öses uti en serviette och wrides all musten derutur; då wispas 12 ägge-gulor, och lägges så mycket såcker i miölken, som man wil hafwa det sött til: när hon är kall, slås hon til äggen och wispas tilhopa, sedan öses det uti et tenn-stop, hwilket sättes uti en kokande watten-gryta, som bör koka jämt, men aktas at intet watten kommer i stopet: när bubberten är stannad deruti, lägges han på fatet med en sked, och då han [ 443 ]är kall, ätes han med söt grädda, som är blandat med såcker, hwilken slås på bubberten, eller hafwes uti en skål.

Hwit Bubbert i Stop.

Et halft stop söt miölk och 8 ägge-hwitor wispas rätt wäl med såcker, hwilket slås uti et tennstop, som sättes uti en kokande watten-gryta, och när miölken är wäl stannad, tages stopet utur grytan; sedan det är kallt, lägges det med en sked uti et fat, och ätes med söt grädda, som är såcker uti.

Ägge-Bubbert med Mandel.

Tag en god näfwa mandlar med 4 bitter-mandlar, skålla och stöt dem rätt fina med litet orange- eller rosenwatten; dertil tages 5 ägg, men allenast et med hwitan, då äggena och mandelen röres wäl tilhopa med något såcker, sedan slås dertil et halft stop söt miölk, men bara litet i sänder, så at det ej klimpar sig, och sidst slås det uti et silfwer-fat och låter det i ugnen stå til det stannar, eller ock uti et tenn-fat på en kokande wattengryta, med låck uppå och eld deröfwer.

Hwitt Grädd-Mos.

Et halft stop rätt mustig söt grädda kokas up med såcker och et litet skedblad orange- eller canel-watten, redes sedan af med 8 wäl wispade ägg-hwitor, och låter något koka, men under ständig wispning, så wäl sedan det är tagit af elden, och mästa hettan är afgången, som under sielfwa kokningen; då slås det up, och när det är kallt, garneras det med röda insyltade bär. [ 444 ]

Hwit Ost af sur Grädda.

Lät et stop söt miölk litet koka med citron-skal, hel canel och såcker, at det deraf får smak, hwilket sedan tages utur miölken; emedlertid wispas et qwarter sur grädda med 6 ägge-hwitor, och slås uti den upkokade mjölken: när det är wäl ystat, slås osten uti et tunnt kläde, och knytes hårdt om med segelgarn, eller uti en hålig form, at wasslan kan afrinna: då osten är kall, lägges han på fat och slås söt grädda öfwer, som är litet wispad med såcker, och sedan garneras med snö-mos.

Citron-Miölk af söt Grädda.

Et halft stop tiock söt grädda giöres wäl söt med fint stött såcker, sedan rifwes det gula skalet af en citron och lägges deruti; saften kramas utur 3 citroner och röres dertil: sidst slås det på fat och lägges små såckerbröd der ofwanuppå.

Citron-Miölk med sur Grädda.

Sur grädda, som intet är gammal, men hel tiock, wispas med en god del rifwit såcker, det gula skalet af en citron och citron-saft: när detta är wäl wispat, och gräddan smidig, slås det på fat, då garneras det med såckerbröd, och det gula skalet af citron rifwes öfwer. Observeras, at man härwid ej får wara sparsam på såckret eller saften, dock efter hwars och ens smak.

Citron-Mos af Ägg.

Til et halft stop miölk, rifwes det gula skalet af 2 citroner uti miölken, och låter henne koka up [ 445 ]med wäl såcker, at hon blifwer nog söt; sedan tagas 10 ägge-gulor och et skedblad godt hwetemiöl, som wispas uti äggen, då redes den kokade miölken af med desse äggen, at hon blifwer tiock som en gröt, och wispas så länge det kokar, at det ej skär sig: när mosen är kokad så tiock som sagt är, så slås han uti en tenn-skål, och röres til des han är kall; sedan kramas saften af de 2 citronerne dertil och röres wäl, kärnorne måste intet följa med, bara saften; sidst slås mosen på et fat och garneras med långa strimlor af citron-skal.

Citron-Gröt.

Rif et raspebröd, och tag et qwarter win, samt lika mycket watten, som sättes på elden at koka uti et förtent käril, lägg det rifna brödet deruti, och lät det sakta koka med såcker efter smak; rif dertil det gula skalet af en citron, och krama saften utur 2:ne: när detta litet kokar, redes det af med 6 ägg, men ifrån 3 tages hwitan; då det börjar at tiockna, lyftes det ifrån elden, röres tils det kallnar, och då slås på fat; sedan garneras med citron-skifwor, som äro utkrusade uti skalet eller huru man behagar.

Citron-Creme med Win.

Rif det gula skalet af 3 citroner, och krama sedan saften utur dem, men kärnorna tages bort, wispa saften med det rifna gula skalet tilhopa med 15 ägge-gulor, 6 jungfrur renskt eller franskt win och såcker efter smak; lät det sedan koka under ständigt wispande, tils det blifwer tiockt; då tages [ 446 ]det af elden och röres til des mästa hettan är borta, och sedan slås på fat. Detta kan ock brukas uti gelée-glas.

Win-Matkar.

Koka up en kanna söt miölk, och då hon är i sin bästa siudning, slås så mycket franskt win deruti, at det wäl yster sig: när det då kokar up, slås altsammans på durkslag, at wasslan rinner wäl bort, emedlertid stötes rätt fint en god näfwa söta och några bitter-mandlar; sedan blandas osten med rifwit såcker och mandlarna wäl tilhopa, lägges uti et stort refjärn, och tryckes med en träsked igenom refjärnet på en hög midt i fatet; slå sedan söt grädda omkring, som är blandad med såcker, och garnera med snö-mos.

Win Ost-Creme.

Koka up et stop söt miölk och slå et qwarter franskt win deruti, när det då blifwer wäl ystat, slås det uti et durkslag, at wasslan rinner wäl ifrån osten; emedlertid kokas et halft stop söt miölk med hel canel och citron-skal, och redes af med et och et halft lod stärkelse: win-osten röres sönder och wispas deruti, och låter det dermed något koka; men stadigt wispas, at osten blifwer wäl samblig och fin; sedan slås deruti et thé-sked-blad orange-watten, 5 stycken fint stötta bitter-mandlar och såcker efter smak: när det så blifwer samlat, tages canelen och citron-skalen bort, och Cremen röres litet at starkaste hettan går bort, då slås han på fat, och när han blifwer kall, garneras efter behag. [ 447 ]

Flay.

Til et halft stop hel söt grädda tages 8 ägge-gulor och såcker efter smak: detta wispas wäl tilsammans och slås på fat, hwilket sättes på en kokande watten-gryta med eld öfwer, til des det stannar, då är det färdigt. Det observeras noga, at det straxt borttages, då det stannat; ty om det står länge så wasslar det sig.

Creme de Pain.

Raspa et fransyskt bröd utomkring med et refjärn, skär sedan et lock derpå af skårpan i botten, och gräf ut alt inkramet; emedlertid sättes et och et halft qwarter söt miölk på elden, med et stycke canel, 4 lod skållade och fint stötta mandlar, et skedblad smått skuren succade eller insyltade pomerants-skal, och såcker så mycket, at det blifwer lagom sött; lät miölken dermed koka litet, til des hon får god smak, då redes det af med 6 ägg, hwaruti lägges et skedblad hwetemiöl; wispa det wäl medan det kokar, och när det blifwer så tiockt, som en stadig gröt, så tages canelen bort, och då Cremen är kall, slås han uti det utgräfna brödet, och låcket lägges derpå; sedan lägges det uti en castrull, och slås dertil så mycket upkokad söt miölk, at det nästan står öfwer brödet; derefter ställes castrullen öfwer en het askmörja, der det ej kokar, utan står wäl hett, til des all miölken är wäl indragen uti brödet, då stielpes det på anrättnings-fatet och strös tiockt öfwer med rifwit såcker; sedan giöres det brunt med en röd eldskyffel, som hålles derpå, så kan det ätas både kallt och warmt. [ 448 ]

Spenat-Creme.

Spenat skiöljes och förwälles, samt slås sedan på durkslag, så at watnet rinner wäl bort; då lägges spenaten uti en hårduk, och wrides all saften utur honom; emedlertid stötes 8 lod skållade mandlar rätt fina med et skedblad söt miölk; sedan läggas de uti et fat och derpå slås et qwarter miölk, samt 3 eller 4 bitter-biscuits, som äro fint stötta, och et halft qwarter af spenat-saften: detta röres tilsammans, lägges sedan uti en hårduk och wrides all musten derutur, så at hon får god smak af mandel; sedan slås til den utwridna musten et halft qwarter rätt söt grädda, samt så mycket såcker, at det får en god sötma; wispa 8 ägge-gulor deruti, slå det sedan på anrättnings-fatet, och sätt det på en kokande watten-gryta, lägg et låck deruppå med litet eld öfwer; men se efter som oftast, at så snart det stadnar, det tages af grytan och kan sedan gifwas på bordet warmt eller kallt. Denna Creme kan ock garneras med sådan bubbert, som står upteknad under titul af Äggehwits-bubbert til garnering.

Röd Creme af Ris-miöl.

Blanda watten med kiersebärs-saft, och lät det koka up med et stycke canel och såcker, wispa deruti något ris-miöl, at det blifwer lagom tiockt, och lät det koka til des det blifwer hel smidigt, så at ej ris-miölet kännes groft; men rör om som oftast, at det ej fäster sig wid botten: skulle man finna det behöfwes mera at spädas, så ökes til af watten, som är blandat med saft, på det miölet måtte wäl [ 449 ]få swälla: när det då blifwer som en tiock gröt, så slås det uti en spilkum, hwilken först doppas uti watten; lät det sedan stå at blifwa wäl kallt och styfnat, så kan det stielpas på anrättnings-fatet, och garneras med snö-mos eller med äggewhits-bubbert, hwilken skäres i smala rimsor, och lägges i fina rutor deröfwer. Denna rätt ätes sedan med söt grädda, som lägges såcker uti. Om man wil nyttia kiersebärs-watten och koka denna Creme med, så blifwer han god; men då behöfwes ej at slå kiersebärs-saft dertil. Han kan ock kokas af Pontac och watten.

Hwit Creme af Ris-miöl.

Denna Creme kokas på samma sätt, som den nästföregående, men med söt miölk i stället för kiersebärs-saft och watten; han kan ock garneras med snö-mos och ätas med söt grädda, upblandad med såcker.

Kalf-Dans.

När en ko har kalfwat, så förwaras rå-miölken, hwart mål för sig uti särskilta käril, och när hon har miölkat tredie målet, så tages ungefär et stop derutaf, med litet af gräddan på det första och all gräddan af det andra målet; wispa detta wäl tilhopa med såcker, stött canel och cardemummor, slå då litet uti en panna, och sätt henne på elden, så kan grant synas om hon är för hård, då det utspädes med annan söt miölk; ty det bör wara som en lös ägge-bubbert; men är hon lagom, så slås altsammans uti et fat, hwilket sättes på en [ 450 ]watten-gryta, som är hel full med watten, och kokar friskt med kol-eld; lät fatet så länge stå derpå, med låck öfwer, til des det blifwer stannat, då derpå kan ock läggas några eld-kål; när det är stannat, så tages fatet af grytan, då såcker och canel strös öfwer, om det ätes warmt; men ätes det kallt, så lägges det på et annat fat i god ordning, med en sked, garneras med snö-mos, och ätes sedan med söt grädda och såcker uti.

Giäs-Miölk.

Tag 1 eller 2 bunkar hårdt luppen sur miölk, lägg henne uti en serviette, och knyt rätt hårdt om med et band, lät henne sedan hänga ifrån morgonen til middag, så at wasslan får rätt wäl afrinna, då servietten löses up, och miölken föres tilsamans med en sked; åter knytes bandet hårdt om, och låter henne då hänga tils afton: wil man då bruka henne straxt, så tages sur grädda af en eller 2 bunkar, alt efter som det behöfwes, hwilken hwispas wäl och utspädes med söt miölk efter hand, til des han blifwer som en tunn wälling; men lagas så, at han blifwer litet skummig; sedan slås den wispade gräddan uti anrättnings-fatet, och lägges stora klimpar deruti af giäs-miölken, som legat uti servietten, så kan det anrättas. Skulle ej all giäs-miölken nyttjas på en gång, så håller hon sig god 2 eller 3 dagar, om hon lägges uti en stenskål, och hwar dag slås uppå henne 3 eller 4 skedblad söt grädda.

At giöra Giäs-Miölk på kort tid.

Tag sur hårdt luppen miölk tillika med gräddan, [ 451 ]ungefär en kanna, och rör det tilhopa, slå henne uti en kruka, som sättes i spisen wid wärmen, koka up et stop söt miölk, och slå den kokhet deruti, lät henne sedan stå en tima uti spisen, men lägg en tallrick på krukan; derefter tages tallricken bort och miölken ställes at kallna, sedan hälles hwasslan wäl af, och giäs-miölken lagas sedan på samma sätt, med wispad grädda och söt miölk, som den nästföregående: denna giäs-miölk bilfwer dock ej så god, emedan hon smakar litet grynig, men kan i nödfall brukas.

Luppen Miölk.

Koka up et stop söt miölk, och när hon är sommar-lium, så röres et stort skedblad sur grädda deruti, slå det uti en porcellains-sten-kruka, och lät det stå i et warmt rum, så löpnar hon tils afton, om detta giöres i tid om morgonen, då hon blifwer rätt god.

Creme Douce.

Tag 3 stop eller 2 kannor spen-warm miölk, och slå uti en gryta, sätt på elden och lät henne koka up; men lyft straxt grytan af elden, lät det då litet stå til des det sätter sig som en grädda ofwanuppå, hwilken skummas uti en saladiere; åter sättes miölken på elden, då på samma sätt giöres som första gången, och grädden skummas til den förra uti saladieren; således continueras, til des bara et skedblad miölk står på botten: när gräddan på detta sätt är samlad, så lägges deruti rifwit såcker, några droppar orange-watten efter smak, samt [ 452 ]färska rifna citron-skal af 2:ne citroner, arbeta det litet tilhopa med en träsked, och skaka saladieren, så at det blifwer jämt; slå et skedblad öfwer af den miölken, som blef qwar på botten i grytan, och stryk då öfwer med skeden, at han kan blifwa så slät som giörligit är, sedan garneras han med citron-skals strimlor, och derefter anrättas.

Creme af söt Grädda.

Et och et halft qwarter söt grädda, som om morgonen är upsilad och stått til middagen, sättes på elden, emedlertid wispas 5 ägg ganska wäl, hwaruti slås et halft skedblad rosenwatten: när gräddan kokar up, wispas äggen deruti och låter wäl koka, til des det blifwer hel tiockt, då slås det uti en skål, och arbetas med en sked rätt wäl, tils det blifwer kallt; sedan blandas det up med såcker och rifna färska citron-skal, sidst slås det på fat och garneras med succat eller pomerants-skals strimlor.

Creme Brulé.

Tag 10 lod såcker, doppa det uti watten och slå 2 skedblad watten dertil, at såckret får wäl smälta, lägg altsammans uti en malm- eller silfwer-panna, hwilken sättes på koleld, och låter det blifwa hel gulbrun; men röres flitigt, at det ej blifwer brändt; då såckret är brunt, slås et halft stop söt miölk deruti och röres wäl om, at det får smälta: men laga så, at miölken straxt kokar up: när såckret är wäl smält och miölken ser brun ut, så slås hon uti en skål at kallna; då tages 10 ägge-gulor, de wispas wäl, miölken slås dertil, samt litet sönderstött [ 453 ]canel och röres tilhopa, sedan slås det på et silfwer-fat och sättes i ugnen, när det stannar, är det färdigt, och kan ätas då både warmt och kallt. Den som wil bruka tenn-fat, så kan det sättas på en kokande watten-gryta, så skadas ej brädden.

Njupon-Creme.

Njupon skiöljas rätt wäl och kokas sedan med watten, at det blifwa hel miuka; när alt watnet är inkokat, rifwas de igenom durkslag, så at man deraf får et tiockt mos, och låter det blifwa kallt; tag derpå en god sur grädda, som wispas litet, och lägg då njupon-moset deruti, samt såcker och rifna citron-skal efter smak: skulle man då tycka det ej är nog syrligt, så kramas litet citron-saft dertil, sedan garneras rundt omkring brädden med halfwa såckerbröd eller insyltade njupon.

Thébou-Creme.

Til et halft stop miölk, tages et skedblad Thébou[1], det kokas til des det blifwer gulaktigt och har wäl smak af thé; hwilket sedan silas ifrån; den afsilade miölken sättes åter på elden med et stycke canel, skalet af en citron och såcker efter smak; när det då kokar up, redes det af med 8 ägge-gulor och litet hwetemiöl, men wispas medan det kokar; så snart det tiocknar, tages det af elden, och röres til des mästa hettan är afgången; sedan slås det på fat och garneras efter behag. På samma sätt kan det kokas af brändt och malit Caffée, hwaraf tages 2 skedblad til halfstopet, och äfwen på lika sätt silas ifrån, när det får sin färg. Det [ 454 ]observeras, at när det är kokat tages canelen och citron-skalet bort.

Chocolade-Creme.

Til et halft stop miölk tages 8 lod chocolade, miölken sättes på elden, hwaruti lägges et stycke canel, såcker efter smak, och chocoladet; då låter man det koka, men röres flitigt deruti, til des chocoladet är wäl smält, hwarefter det afredes med 6 ägg; när det tiocknar, lyftes det af elden och röres tils mästa hettan är förbi, sedan slås det på et fat, canelen tages bort, och garneras då med skalade klufna mandlar, eller hwad som behagas.

Bär-Creme.

Koka up et halft stop söt miölk med et stycke canel och citron-skal, giör henne wäl söt med såcker, och red sedan af med 10 ägge-gulor samt et skedblad godt hwetemiöl, wispa medan det kokar, och akta at det ej skär sig

när det ej mera tiocknar, lyftes det af

elden och röres til des det är kallt, då tages canelen och citron-skalet bort, och röres bär-saft deruti, antingen af winbär, kiersebär, hallon, eller barbaris-bär: skulle det då ej wara nog sött, så kan af sådant läggas mera til; sedan slås Cremen på et fat, siras ut med smått hwitt såcker, af hwilket slag som behagas, eller med äggehwits-bubbert.

Pomerants-Creme af färska Pomerantser.

Rif skalet af en pomerants och krama saften utur 3, slå dertil et och et halft qwarter franskt win, 15 ägge-gulor och såcker efter smak; wispa [ 455 ]wäl, och lät det på elden i en förtent castrull koka til des det tiocknar; men aktas wäl, at det ej skär sig: om man ej har saftiga pomerantser, så tages saften af flera. När det anrättas, garneras det med insyltade eller glasserade pomerants-skal.

Creme af insyltade Pomerantser.

Hacka hel fint en god del af insyltade pomerants-skal, och så mycket af sirapen som kan mistas, det andra ökas til af såcker, at det blifwer lagom sött; et halft stop renskt eller franskt win, och wispas dertil 15 ägge-gulor; lät honom under ständig wispning koka, til des han blifwer lagom tiock, då röres han litet tils mästa hettan är borta, slås sedan på fatet, och när han är kall, strös fint rifwit såcker något tiockt derpå, och glasseras med en röd eldskyffel, som hålles öfwer tätt wid såckret. Denna Creme kan ock garneras med pomerants-skal i strimlor.

Pomerants-Miölk.

Wispa tilhopa 4 ägg och et qwarter söt miölk med litet såcker, det slås på et tennfat, hwilket sedan sättes på eldfat tils det wäl är stannat och låter det blifwa kallt; koka emedlertid en ägg-miölk af et qwarter söt miölk, 2 gulor och en ägge-hwita, litet såcker och et the-skedblad orange-watten, och lät henne sedan blifwa kall; då blandas ägge-miölken up med et skedblad fint stötte mandlar, 2 skedblad insyltadt pomerants-inkram och et godt skedblad smått skuren succat, hwilket röres wäl tilhopa; sedan slås hon på det fatet hon skal wara, då [ 456 ]lägges klimpetals af den bubberten, som stannat på tennfatet, deruti, och garneras med insyltade pomerants-skal, skurna i strimlor.

Äple-Creme.

Af 5 stora friska äplen kokas et hårdt mos med såcker och litet watten, som ställes sedan at kallna; derefter kokas up et halft stop söt miölk med et stycke hel canel, och afredes med sex äggegulor, och et skedblad fint hwetemiöl, som röres uti äggen: lät det koka under ständig wispning, til des det blifwer tiockt, då det slås uti en stenskål, och röres til des det blifwer kallt, sedan blandas äple-moset deruti, då det först blifwit rifwit genom durkslag; den hela canelen tages bort och lägges såcker deruti efter smak: när det anrättas, garneras antingen med succat, pomerants-skal eller såckerbröd.

Dito på annat sätt.

Skala och rif 6 medelmåttiga äplen, blanda tilhopa 3 goda skedblad stötta såcker-skårpor uti et halft stop söt miölk, 2 ägge-hwitor och såcker efter smak, wispa det wäl och lägg de rifna äplena deruti, sätt på elden och lät koka under stark wispande tils det blifwer tiockt, då det slås uti et sten-käril: skulle det då ej wara wäl samlat, lägges litet mera fint stötta såckerskårpor til, samt små skuren succat, och röres til des det blifwer kallt; sedan anrättas det och siras ut med insyltade win- eller kiersebär. [ 457 ]

Äple-Mos med Grädda.

Skala äplen och kasta dem i watten, at de ej blifwa röda, rif dem på et refjärn, men akta at intet af kärnhuset följer med, och koka dem sedan med wäl såcker, rif af det gula skalet på en citron och lägg dertil: lät mosen koka wäl, at han blifwer hård, och när han är kokad, formeras han som en fogel på fatet; giör ock en smal rand omkring af samma mos, som krusas efter behag; men fogelen späckes med succat och mandlar, skurne som späck-fläsk, en rad mandlar och en rad succat om hwart annat; då giöres snö-skum emellan foglen och randen på fatet, hwilket ser wäl ut; haf sedan söt grädda med såcker uti en skål, at bruka in på bordet när det skal ätas.

Butter-Mos.

Wispa wäl et halft tiog ägg och et stop miölk, och sätt det sedan på elden, rör sakta med wispen tils det är wäl ystat; då slås det uti en såpp-sil, at wasslan rinner ifrån, sätt en panna på elden med smör til at skira, och när wasslan är wäl bortrunnen ifrån osten, tages et halft qwarter af det skirda smöret, och slås til den ystade osten, samt röres medan han är warm: då smöret är wäl inrördt, lägges dertil 6 lod fint stötte mandlar, hwaribland bör wara 4 bittra och 6 lod rifwit såcker: detta arbetas rätt wäl med en slef uti et diupt käril, at det ej blifwer grynigt; när osten är således wäl rörder och smidig tages en fin lärftslapp, och doppas uti watten, sedan lappen är urwriden, lägges han uti en spilkum, osten slås derpå och spilkumen [ 458 ]skakas så at osten sätter sig tilsammans: lät honom då stå öfwer natten, och stielp honom sedan utur, då späckes han med pomerants-skal eller succat och ätes med söt grädda, som slås uti fatet der han ligger, eller ock at hafwa snö-mos omkring, går också an.

Ost af hård-kokade Ägg.

Koka 20 färska ägg rätt hårda, och tag sedan gulan utur dem, hwilken blandas up med fint stött söt mandel, en god näfwa såcker, det yttersta skalet rifwit af en eller 2 pomerantser, alt efter des storlek, och et stycke färskt smör, stort som et höns-ägg, hwarutur all sältan är wäl uttwättad. Detta alt stötes wäl tilhopa i en sten-mortel, at det ser ut som en smidig deg, och formeras sedan med en wåt träsked uti hwad façon som behagas: detta garneras med snö-mos och ätes med söt grädda. Men när intet färska pomerantser äro för hand, så tages 2 eller 3 skedblad insyltadt pomerants-inkram, och 1 eller 2 skedblad fint skurna insyltade pomerants-skal, hwilket blifwer ock rätt godt.

Pistagie-Miölk.

Koka up et halft stop söt miölk, och lägg deruti sönderkramade såckerbröd, såcker och et halft skålpund skalade och fint stötta Pistagier: när det något har kokat, redes det af med 6 ägge-gulor, och då det är kokadt, lyftes det af elden och röres til des mästa hettan är afgången; sedan slås det på samma fat man wil hafwa på bordet, och då det är kallt, garneras med skållade Pistagier. [ 459 ]

Winbärs-Bubbert.

Til et halft stop winbärs-saft, tages sex ägg, et och et halft lod sönderstötta hweteskårpor och såcker efter smak; detta alt hwispas wäl tilsammans och slås på et silfwer- eller tenn-fat, som sättes i ugnen, eller ock på en kokande watten-gryta med låck öfwer och eld deruppå; så snart det stannat, tages det af elden och ätes sedan kallt.

Zelebubb.

Tag et halft stop tiock söt grädda, och lägg deruti fint rifwit såcker efter behag, och litetfärska rifna pomerants-skal, eller torra; sedan wispas det, efter en led, en fierdedels tima, utan uppehåld: då tages et halft qwarter Pontac, hwaruti kramas det sura af 3 pomerantser, hwilket sedan slås uti gräddan och wispas med hast omkring, och slås då på et fat; men om man wil hafwa det uti glas, så måste det tilredas 6 timar förut. Det kan ock tillagas på samma sätt af citron och renskt win i ställe för Pontac och Pomerantser.

Zelebubb på annat sätt.

Tag et glas spanskt win eller sec, et halft stop söt grädda och såcker efter smak, wispa detta ihop som snö-mos, och slå på fat eller uti glas.

En Miölk-Rätt af Ägge-Hwitor.

Til hwar ägge-hwita tages 2 skedblad söt grädda, något smått skuren succat i tunna tärningar, och til altsammans en god näfwa fint stött mandel, samt såcker efter behag; detta wispas wäl och låter [ 460 ]det koka up, sedan slås det på fat och garneras med pomerants eller citron-skal.

Äple-bubbert.

Skala äplen och skär dem i tärningar, men akta at intet af kärnhuset följer med, tag sedan deraf et knapt halft stop, stek dem gulbruna uti en panna, med skirt smör; skär lika mycket hwetebröd i små tärningar, och stek det på lika sätt för sig sielf uti en annan panna med skirt smör; smörg sedan et fat med skirt smör, och så snart det stekta brödet och äplena blifwa kalla, blandas de tilhopa och läggas uti det smorda fatet; wispa sedan 3 ägg, 2 skedblad rifwit såcker, litet fint stött canel, samt rifwit skal af en färsk citron, tilsammans med et half stop söt miölk, slå det öfwer brödet och äplena i fatet, hwilket då sättes på en kokande watten-gryta, lägg et lock deröfwer samt glödande kol uppå; så snart denna bubbert fått lite stadga, så kan han anrättas med rifwit såcker öfwer.

Sego-Gröt.

Tag ungefär et halft qwarter mer eller mindre Sego-gryn, efter fatet storlek, de twättas wäl och kokas sedan med hel canel och hela citron-skal, samt så mycket watten, at de blifwa wäl swälda, då wispas de litet med en wisp, så gå de sönder och samla sig bättre: det slås ock kiersebärs-saft deruti eller Pontac, så mycket at det får wacker färg, och såcker efter smak: lät det sedan koka, men rör wäl om, och när det blifwer som en hård gröt, så tages canelen och citron-skalen bort; men gröten slås [ 461 ]uti en spilkum och ställes sedan at blifwa wäl kall och styfnad, så at när han stielpes på anrättningsfatet, han då ser ut som en Budding; då kan han garneras med nedanskrefne äggehwits-bubbert, hwilken skäres i smala rimsor och lägges sedan deröfwer i små nätta rutor; men neder omkring honom lägges snö-mos eller utkrusade citron-skifwor, och ätes sedan med söt grädda, som upblandas med såcker, hwilken slås uti en liten skål: denna gröt kan ock kokas lösare, då han straxt, när mästa hettan är afgången, slås på anrättnings-fatet och garneras sedan han är kall.

Äggehwits-Bubbert til garnering.

Wispa tilhopa 4 äggehwitor, et halft qwarter söt miölk, litet orange-watten och såcker efter smak: slå det sedan uti et stort eller 2 små flata tennfat, som först äro wäl smorda med skirat smör, och lät det på eldfat stå til des det wäl stannar; då tages det ifrån elden och utskäres deraf antingen rimsor, snibbar eller nätta blad, och kan sedan dermed garneras allehanda slags röda eller mörka miölk-rätter. På samma sätt kan giöras gul Bubbert, men då tages 6 gulor til halfwa qwarteret miölk.

Snö-Mos.

Tag mustig söt grädda och lägg deruti en liten bit såcker, wispa det sedan rätt wäl uti en kruka på en led, til des det blifwer som et skum, tag då wispen derutur och lät det litet stå; derefter tages skummet up med en sked och garnera miölkrätter dermed.

  1. Svart kinesiskt te, se SAOB: Te (Anm.)