SOU 1944:69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statens offentliga utredningar

SOU 1944:69
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.
Skrivelse  →


[ 1 ]
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1944:69

JUSTITIEDEPARTEMENTET


Lilla riksvapnet med serafimerorden rund svartvitt.svg


STRAFFRÄTTSKOMMITÉNS BETÄNKANDE


MED FÖRSLAG TILL


LAGSTIFTNING OM


BROTT MOT STATEN OCH


ALLMÄNHETEN

STOCKHOLM

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

440592


[ 454 ]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.


Sid.
Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet 3
Lagförslag 7
Motiv 45
Inledning 45
Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen 53
1 Kap. 53
2 Kap. 56
4 §. 56
15–17 §§. (Ämbetsstraff) 56
18–20 §§. (Förverkande) 65
21 §. 76
3 Kap. (Om försök, förberedelse och medverkan till brott) 77
1 §. (Försök) 77
2 §. (Förberedelse) 77
3 §. (Medverkan) 85
4 §. (Ringa medverkan) 102
5 §. (Vinning "för annan") 103
4 Kap. 104
1, 3, 6 och 7 §§. (Sammanträffande av brott) 104
14 §. (Återfall) 107
5 Kap. 109
6 Kap. 111
7 Kap. 112
8 Kap. (Om brott mot rikets säkerhet) 112
1 §. (Högförräderi) 115
2 §. (Krigsförräderi) 118
3 §. (Oaktsamt dylikt) 122
4 §. (Trolös diplomati) 123
5 §. (Egenmäktig diplomati) 124
6 §. (Spioneri) 126
7 §. (Grovt spioneri) 133
8 §. (Vårdslöshet med hemlig uppgift) 134
9 §. (Olovlig underrättelseverksamhet) 137
10 §. (Brott mot det vänskapliga förhållandet till främmande makt) 144
11 §. (Olovlig värvninig) 147
12 §. (Tagande av utländsk sold) 150
13 §. (Försök) 151
14 §. (Oaktsam medverkan) 151
15 §. (Åtal) 152
16 §. (Konungens förordnande) 156
1 §. (Uppror) 156
2 §. (Majestätsbrott) 158
3 §. (Majestätsmissfirmelse) 158
4 §. (Statsmissfirmelse) 158
5 §. (Skymfande av rikssymbol) 160
6 §. (Väpnat hot mot laglig ordning) 160
7 §. (Olovlig kårverksamhet) 161
8 §. (Krigstjänstsvek) 162
9 §. (Försök) 164
10 §. (Åtal) 165
11 §. (Konungens förordnande) 165
10 Kap. (Om brott mot allmän verksamhet) 165
1 §. (Våld å ämbetsman) 169
2 §. (Våldsamt motstånd) 174
3 §. (Tjänstemissfirmelse) 176
4 §. (Förgripelse mot ämbetsman) 178
5 §. (Bestickning) 181
6 §. (Otillbörligt verkande vid röstning) 183
7 §. (Brott mot rösthemlighet) 187
8 §. (Övergrepp i rättssak) 187
9 §. (Bevisförvanskning) 189
10 §. (Döljande av brottsling) 194
11 §. (Hjälp till rymning) 197
12 §. (Ingrepp i myndighets verksamhet) 199
13 §. (Oberhörig tjänsteutövning) 202
14 §. (Föregivande av allmän ställnng) 203
11 Kap. (Om brott mot allmän ordning) 204
1 §. (Upplopp) 205
2 §. (Ohörsamhet mot ordningsmakten) 209
3 §. (Störande av förrättningsfrid) 210
4 §. (Uppvigling) 213
5 §. (Underlåtenhet att avslöja brott) 216
6 §. (Samhällsfarlig ryktesspridning) 220
7 §. (Hets mot folkgrupp) 222
8 §. (Brott mot trosfrid) 229
9 §. (Brott mot griftefrid) 231
10 §. (Fylleri) 231
11 §. (Förargelseväckande beteende) 235
12 §. (Djurplågeri) 236
13 §. (Hållande av spelhus) 236
12 Kap. (Om förfalskningsbrott) 237
1 §. (Urkundsförfalskning) 253
2 §. (Ringa urkundsförfalskning) 270
3 §. (Grov urkundsförfalskning) 272
4 §. (Brukande av falsk urkund) 275
5 §. (Undertryckande av urkund) 278
6 §. (Penningförfalskning) 282
7 §. (Märkesförfalskning) 286
8 §. (Spridande av efterbildning av penningsedel, mynt eller offentligt värdemärke) 296
9 §. (Signaturförfalskning) 299
11 §. (Försök) 305
12 §. (Tillbakaträdande) 309
13 Kap. (Om mened och falskt åtal; så ock om annan osann utsaga) 313
1 §. (Mened) 315
2 §. (Ovarsam edsaga) 321
3 §. (Osann partsutsaga) 324
4 §. (Ringa fall o. d.) 324
5 §. (Falskt åtal) 327
6 §. (Obefogat åtal) 331
7 §. (Falsk tillvitelse) 334
8 §. (Underlåtenhet att avvärja fara) 341
9 §. (Osann föräkran) 342
10 §. (Osant intygande) 342
11 §. (Missbruk av urkund) 351
12 §. (Nekande av hand) 353
13 §. (Tillbakaträdande) 354
14 Kap. 356
15 Kap. (Om brott mot annans frihet eller frid) 358
16 Kap. (Om ärekränkning) 358
18 Kap. 358
19 Kap. (Om allmänfarliga brott) 358
1 §. (Mordbrand) 361
2 §. (Grov mordbrand) 364
3 §. (Härverk) 365
4 §. (Sabotage) 366
5 §. (Allmänfarlig förgiftning) 370
6 §. (Framkallande av fara för könssjukdom) 375
7 §. (Förgöring) 376
8 §. (Allmänfarlig vårdslöshet) 377
9 §. (Underlåtenhet att avvärja fara) 381
10 §. (Försök) 383
11 §. (Tillbakaträdande) 383
20 Kap. 383
22 Kap. 387
24 Kap. (Om skadegörelse; så ock om olovligt tagande av väg och olovligt fiske) 388
1 §. (Skadegörelse) 391
2 §. (Åverkan) 394
3 §. (Grov skadegörelse) 396
4 §. (Olovligt tagande av väg) 397
5 §. (Olovligt fiske) 397
6 §. (Försök) 398
7 §. (Åtal) 398
25 Kap. (Om ämbetsbrott) 398
1 §. (Tjänstemissbruk) 404
2 §. (Grovt tjänstemissbruk) 408
3 §. (Tagande av muta) 408
4 §. (Brott mot tystnadsplikt) 410
6 §. (Ämbetsman som lämnat tjänsten) 415
7 §. (Ämbetsmans allmänna brott) 417
8 §. (Allmänt åtal och förhöjt straff) 420
9 §. (Bestraffning av förvaltningsmyndighet) 422
10 §. (Förfallolös bortovaro) 428
11 §. (Medverkan) 429
12 §. (Personer underkastade ämbetsansvar) 431
Övergångsbestämmelser 443
Följdförfattningar 445
Bilaga. Översikt över gällande rätts motsvarigheter hos Thyrén och i straffrättskommitténs förslag 450
Förkortningar. 453