Tollstorp 1834/Kapitel 15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Fattigvården, Länslazarettet, Mörnerska Stiftelsen, Correctionshuset och Flickskolan
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Ljungstedtska Friskolan, Enke- och Pupill-Cassan och afl. Enkefru Söderquists testamente
Sparbanken  →


[ 155 ] Ljungstedtska Friskolan. Gen. Consuln i Macao, R. W. O. And. Ljungstedt, född i Linköping 1754, har gifvit en betydlig summa till inrättande af en Friskola för Gossar i Linköping. Erkebiskop Lindblom skall dertill hafva gifvit honom idéen och Gen. Consuln har på ett hedrande sätt satt den i verkställighet. Han skickade genom Tranchellska huset i Göthebarg, i Dec. 1818 ock i April 1819, uti contanta remisser 50,333. 16 b:co, och sedermera tvänne skuldsedlar af år 1821 af John Leffler i Götheborg, [ 156 ]hvardera på 6666 R:dr 32 sk., den ena att betala om sex år med ränta, den andra om tio år utan ränta, eller tillsammans 13,333 R:dr 16 sk., så att hela donationen gjorde 66,666 R:dr 32 sk. b:co, men någon betalning från Leffler har ej följt, utan beror på framtiden. För dessa penningar inköptes Yckenbergska Egendomen N:o 59 i St. Kors quarter d. 1 Octob. 1818 för

R:dr 5635. 29. 2.

Derstädes uppbyggdes en särskildt byggnad ämnad till
tecknologisk skola som kostade

3639. 8.

Rings egendom i Björkekinds härad, Å Socken 4+12 mantal

30,000.
Broby 1 m:tl 6,000.
Sjöralla 1 m:tl 7500.
43,500.
Inventarier af kreatur och redskap 1795. 40.
45,293. 40.
Tillsammans R:dr 54,468. 29. 2.

Man begick här tvenne stora fel. Det ena, att man betalte Rings egendom orimligt högt. Det andra att man inlät sig uti att bruka den med eget folk och egna inventarier, hvilket hade den följden att de tre första åren eller till d. 1 April 1822, gingo utgifterna till 6735 R:dr 43 sk., och inkomsten blef ej mer än 4074 Rd. 26 sk. 4 rst., således förlorades, utom räntorne å 45293 R:dr i tre år omkring 8152 R:dr, i balance 2661 R:dr 16 sk 8 rst., eller tillsammans 10,813 R:dr 16 sk. 8 rst. Förlusten var så mycket känbarare som den fortgår beständigt, ty Ringska grödorne [ 157 ]afkasta ej mer än 175 T:r diverse spannemål, som ej kan tagas högre än 5 R:dr 16 sk., alltså 938 R:dr 16 sk., som är en stor skillnad på den årliga räntan 1717 Rd. 28 sk., som kunnat blifva, hvarmed man kunnat åstadkomma mycket godt, och uppfylla stiftelsens ändamål. Man åsamkade sig till och med skuld, neml. till Brandförs. Cassan 5760 R:dr och till ErkeB. v. Rosenstein 3394 14 sk. 1 rst. Icke heller kom Inrättningen i gång. Detta väckte uppmärksamhet å högre ort, och låt K. Maj:t infordra ErkeB. von Rosensteins förklaring, då förhållandet enligt Kongl. Brefvet af d. 19 Mars 1824 befanns sådant vi uppgifvit det. I anledning häraf utfärdade Kongl Maj:t ett Reglemente under d. 21 Julii 1826. En Direction af trenne Ledamöter bestämdes, nemligen Domprosten, som Ordförande, Borgmästaren och en af Stadens Borgare, hvilken sistnämnde af Konungens Befallningshafvande för trenne år skulle utses. Landshöfdingen och Stiftets Biskop ega, när de för godt finna, under lika ansvar med Directionen deltaga uti dess öfverläggningar. — Lärarne föreslås af Directionen, men stadfästas af Landshöfdingen och Biskopen. Från denna tid har en noggrannare ordning i förvaltningen blifvit införd, och man arbetar nu med omtanka att uppföra en varaktig byggnad på den stora Planens ruin. En tiondedel af den årliga inkomsten skall besparas för att successive bringa inrättningen i det skick den ädle Stiftaren åsyftat, och på det man i den färdiga byggnaden må kunna inrätta den tillämnade technologiska skolan med sina verkstäder. Oaktadt all hushållning synes tydligen att besparingen ej blir betydligare än att nära en half mansålder fordras innan Inrättningen kan blifva en skugga af hvad den kunnat vara. Grundläggarens [ 158 ]ädelmod har likväl, oaktadt dessa motgångar, icke tröttnat, ty han har, för att ersätta Lefflerska balancen, skänkt sin andel i boet efter sin afledna hustru, hvilket dock beror på rättegång, der man emedlertid förmodar utbekomma ungefär 30,000 R. Dessutom skall han hafva lofvat i testamente efter sig fem tusende piaster. Om detta en dag, som man har skäl tro, går i fullbordan, så kan ännu inrättningen, af erfarenheten blir man visare, uppnå en oförmodad höjd och storhet bära en yppig rikedom af nyttiga frugter, och växa upp som en majestätlig ek öfver den oförgätlige välgörarens stoft.

Stiftarens stora ändamål var att förena en elementar-skola för gossar, der fri undervisning gafs uti läsning, skrifning, räkning, historia, geografi m. m., med en technologisk, der, i flera slags verkstäder, en praktisk öfning uti flerfalldiga handaslöjder skulle vinnas, och en Gymnastik, der man genom kroppsöfningar skulle utveckla krafterna i ungdomsåren, för att blifva skicklig och härdig till manligare mödor.

Den 1 Maj 1824 öppnades elementar-skolan med införandet af växelundervisningen, men man var mindre lycklig i valet af Läraren, Finne till nation. Skolan vann intet förtroende och ingen framgång. Gossarnes antal steg ej öfver 40 årligen. Ändtligen var man lycklig att uti nuvarande Läraren, Magister Rosengren, hvars nitälskan för medborgerlig bildning på mer än ett sätt är ådagalaggd, träffa en man, som med nit och värma omfattade inrättningen. Här röjde sig hvad kraft och anda förmår. Sedan 1828, då han tillträdde denna befattning, har han årligen meddelat [ 159 ]undervisning åt nära 200 elever. Växelundervisningen, eller den så kallade Lancasterska läromethoden, har under hans styrelse gifvit ganska gynnande resultater. Månne icke staf- och renläsning borde utgöra en förberedande anstalt, och ingalunda ingå uti inrättningens hufvudändamål? borde icke detta vara en afdelning under en serskildt Lärare? Det är en svårighet att finna monitörer; dertill fordras speciel handledning och en bestämd tid. Den förste Läraren kunde då derpå använda vissa timmar. Huru skall allt nu af en enda person medhinnas? Det är skada att en så besvärlig befattning ej kan ersättas med mer än 50 T:r hälften Råg och Korn, samt fria husrum. En serskildt Lärare undervisar uti Choral- och Figural-sång eft. Dillners method. Då tillgångar medgifva skola flera Lärare tillsättas.

Flickskolan stiftades genom Subscription dels af årliga dels på en gång lemnade bidrag af Stadens invånare i anledning och till minne af Jubelfesten 1830, och har haft den framgång att 50 flickor af den fattigare klassen der njuta fri undervisning i läsning, christendom, och de handaslöjder som för deras ålder kan vara lämplig. Icke under 7 och ej öfver 10 års barn få der emottagas. Allt hvad som hörer till undervisningen och de dermed förknippade detailler vårdas af en Direction af fruntimmer, i hvilken Landshöfdingskan, Grefvinnan Hamilton, för det närvarande är Ordförande. Directionens öfriga fyra Ledamöter hafva hvar sin vecka närmare tillsyn öfver Skolan, och bör den damen som har veckan hvarje Lördag anställa Examen och besigtning af de arbeten som under veckan blifvit förfärdigade. Dessa äro dels egna dels främmande. De senare emot en lindrig afgift till skolkassan. Skolans öfriga ekonomi [ 160 ]handhafves af en Comittée af fem Ledamöter, der Landshöfdingen är Ordförande; den är permanent, men Direction ombytes hvart tredje år.

Inrättningen egde vid 1833 års slut i Capitalfond 2125 R:dr 3 sk. 1 rst. B:ko, tillkomne dels genom subsctiptioner, dels concerter och andra publika bidrag, samt 200 R:dr B:ko af Fru Söderqvists Testamente. De årliga inkomsterna äro circa 300 R:dr B:ko; af dessa och räntan bestrides utgifterna, och öfverskottet lägges till Capital-fonden, för att småningom öka den samma, på det Skolan, oberoende af de ovissa bidragen, må vinna ett varaktigt bestånd, som grundar sig på egen säker och bestämd tillgång, och i framtiden kunna sättas i tillfälle att anskaffa sig egen tjenlig lokal.

Garfvare-Enkan Fru Maria Christ. Söderqvists Testamente af d. 28 Mars 1832, utmärker sig genom sina stränga föreskrifter, deruti Stadens äldste icke allenast ålägges att på heder och samvete utdela gåfvorne, utan ock att i allo ansvara för capltal och ränta, att de ej rubbas utan alltid användas efter Testators föreskrift. 1:o gifves ett evärdeligt capital 5333 R:dr 16 sk., som disponeras sålunda: Räntan af 2000 R:dr tillfaller i tvänne terminer två välkände Borgare-Enkor, hvars blygsamhet förbjuder dem att anlita den allmänna välviljan. Räntan af 2000 R:dr till tvänne lika qualificerade Borgare-Döttrar, eller i brist deraf till fattiga Borgare-döttrars tarfliga uppfostran. Af 1000 R:dr till lika beskaffad Borgare-Enka med oförsörjda barn under 15 år, intill dess hon träder i annat gifte. Af 333 R:dr 16 sk. till Stads-Bokhållaren för räkenskapernas förande. Pensionen gäller för lifstid, och kan ej fråntagas Pensionär [ 161 ]om hon ej deraf gör sig oförjent, eller kommer i sådana omständigheter att pensionen blir ett öfverflöd, till hvars fråndömmande likfullt fordras två tredjedelar af Directions-Ledamöternas röstetal. Fonden utgjorde d. 1 April, med influtna räntor, 5760 R:dr 40 sk. 2:o Skänkt 2000 R:dr till tvänne Stipendier vid härvarande Skoleverk. Med samma föreskrift i noggranhet af val af Stipendiat och förvaltning är fonden ställd under Dom-Capitlet. Halfva räntan, 30 R:dr B:ko, gifves till tvänne skickliga ynglingar, då de inträda i skolan, eller på sin höjd uppnått Rectors-Classen. Företräde lemnas åt Borgare-söner, eller hvilkas moder är Borgare-dotter, så vida de äga lika skickliget med andra som kunna komma i fråga. Andra hälften utdelas då Stip. begifver sig till Academien, antingen terminvis eller på en gång. Samma föreskrift som ofvan är sagdt, i fall Stipendiaten gör sig oförtjent af donationen. Finnas då fyra års halfva räntor eller 120 R:dr inbesparade lemnas de åt någon fattig, men utmärkt skicklig, till Academien afresande yngling. Uppgår besparingen ej till denna summa tillfaller den efterträdaren. 3:o 200 R:dr till Flick-skolan.