Östgötars minne/1758

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1757
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1758
1759  →


[ 233 ]

1758.

3030. Hans Jöransson. F. i Västervik 1738 187; fad. rådman o. handlande. Auskult. vid Västerviks rådsturätt; rådman där 63 o. kämnärspräses 64—8.. D. i Västervik 1794 67.

3031. Johan Henrik Lidén. F. i Slaka 1741 71; fad. lektor [1921]. Fil. kand. 61; stud. i Åbo 61; fil. doktor i Upps. 64. Docent i Upps. 65; tillika amanuens vid univ.-biblioteket 65; akad.-adjunkt i Lund 70; afsk. m. [ 234 ]tit. professor 76. Egare af fäderneegendomen Lida i Kvillinge. D. i Norrköping 1793 284.

L. var en ovanligt lärd man. Bland frukterna af hans författareverksamhet framstå hans berömda litteraturhistoria, som för sin tid är mästerlig, samt förteckningen öfver svenska disputationer, hvilken ännu i dag utgör en oumbärlig handbok för forskaren. En svår gikt band honom vid sjuksängen i 19 år, under hvilken tid han likväl med oförminskadt intresse och med fasthållande af sitt valspråk (»Non est mortale quod opto») följde företeelserna inom litteraturen och vetenskapen. Därjämte utöfvade han en storartad frikostighet, som gjort hans minne kärt och varaktigt, bl. a. genom stiftandet af stipendier för Östgöta nation, som lät öfver honom slå en minnespenning i guld. Om hans storslagna biblioteksdonation se Falk, sid. 111. Vidare se Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

3032. Per Vidén. F. i Slaka 1741 131; fad. kyrkoherde [2155]. Landtmät.-ex. 59. Vik. landtmätare 61; e. o. landtmätare i Österg. län 64. Egare af Lund i Kvillinge. D. där 1777 16.

En med flit och möda af honom utarbetad karta öfver Östergötland är af hans enka, Elisabet Iser, skänkt till lidénska biblioteket i Uppsala.

3033. Elias Chierlin. F. i Mjölby 1737; fad. Anders, mönsterskrifvare. Konduktör vid Fortifikationen 61; löjtnant; kapten i portug. tjänst. D. på Egby i Mjölby 1781, före 115.

»Gick i juni 1767 (?) med portugisiska eskadern till Brasilien att följa trupperna mot jesuiterna.» — »Efter 14 års resa och vistande i Brasilien kom han hit till sin födelseort (Mjölby) förvirrad till sina sinnen, som allt mera tog öfverhanden, att han på slutet alldeles undvek allt folks, ja sina bästa vänners umgänge. Han hade förut varit en ganska snäll och lärd herre i synnerhet i matematik och språken samt excellerade i fortifikationssciencen. — Ville ej besöka Herrans hus, ej häller begå den heliga nattvarden, sedan han blef försvagad till sina sinnen, af föregifvande, att sådana saker voro för heliga för honom; tillät ingen kontradicera sig, utan sade sig alltid båttre förstå, hvad man resonerade om, än andra; gjorde ingen människa för när, men trodde, att alla voro hans fiender och förtrollade honom.» Mjölby dödbok.

3034. Nils Bersselius. F. 1738; fad. Nils, hospitalssyssloman i Linköping. D. som stud. på Kylebärg i Svanhals 1765 1.

3035. Anders Östergren. F. i Locknevi 1732 189; fad. Sven, bonde. Prv. 64. Komminister i Lofta 74. D. 1798 225.

3036. Bengt Berzelius. F. i Skärkind 1739 117; fad. kyrkoherde [1965]. Underfältskär vid Ostindiska kompaniet; öfverfältskär. D. 1777.

B. var flere gånger med till Ostindien och afled under en hemresa från Kina.

3037. Johan Berzelius. F. i Skärkind 1741 22; fad. kyrkoherde [1965].

E. o. tj:man i Riksbanken 61; kontorsskrifvare 62; bokhållare 76; notarie 92; kamrer 1802; afsk. 02. D. i Sthlm 1808 99.

Rymde för gäld 1764 och var en tid suspenderad.

3038. Magnus Törnevall. F. i Törnevalla 1736 29; fad ryttare. Stud. i Lund 58, i Upps. 66. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; renskrifvare i Sthlm.

Står i en handskrift med epitetet »liderlig.» Nic.

3039. Per Paul Åhlin. F. 1751; fad. Nils, handlande i Sthlm. Grosshandlare där. D. i Sthlm 1827 131.

»Gaf 1794 till flottan 100 rdr.» Nic.

3040. Herman Münther. F. i Lübeck; fad. köpman. Komminister (kompastor) vid Hedvigs förs. i Norrköping 1753; afsk. o. återvände till Tyskland 64.

3041. Nils Vibjörnson. F. i Vreta kloster 1738 75; fad. kyrkoherde [1955]. E. o. kanslist i Kammarkolleg. 60; e. o. kammarskrifvare där 62; [ 235 ]kst. 63, ord. kammarskrifvare 64; exped.-kronofogde i Österg. län; bärgsfogde i Finspångs län 77; afsk. 1808. D. på Åby i Horn 1816 112.

3042. Anders Åkerlund. F. 1738; fad. bonde i Östra Skrukeby. Kassör vid Sthlms stadsauktionskammare; afsk. »Inhyseshjon» i Motala.

3043. Samuel Vistrand. F. i Eksjö 1739 299; fad. kyrkoherde [2093]. Auskult. i Manuf.-kontoret 61; v. notarie där. Landtbrukare på Axstad i Högby o. på Hageby källegård i Allhelgona 68; tit. sekreterare. D. å Hageby 1811 164.

3044. Anders Kullander. F. i Trehörna 1739 710; fad. kyrkoherde [2092]. Auskult. i Göta hofr. Landtbrukare o. arrendator på Linnebärg i Högby; tit. hofsekreterare. D. 1799 286.

3045. Zacharias Juringius. F. i Västra Eneby 1741 217; fad. prost [1967]. Fil. doktor 67; prv. 68. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 68; kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 74; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 83; prost 88. Riksdagsman 86. D. 1817 14.

3046. Daniel Vetterling. F. i Vadstena 1738 31; fad. Johan, rådman. Volontär vid Fortifikationen 61; kadett vid Artilleriet 61; styckjunkare 61; underlöjtn. 62; afsk. Brukspatron på Brattfors, Värml. län. D. på Marielund vid Norrköping 1814 159.

V. kommenderades som underofficer till armén i Pommern 1761 och bivistade en tid fälttåget där.

3047. Christian Fredrik Rosenthal. F. i Linköping 1740 261; fad. Conrad, apotekare. Skvadronsfältskär vid Östg. kav.-reg. o. enskild praktiker. Landtbrukare o. egare af Värö i Kärna. D. där 1810 84.

3048. Carl Magnus Könsberg. F. i Högby 1740; fad. kyrkoherde [1784]. Pädagog i Sthlm o. i Norrköping. Medarbetare i »Norrköpings veckotidningar» 67—69; utgifvare af »Norrköpings Magazin» 69; korrektor på Blumes tryckeri i Norrköping 69; bokhandlare i Linköping. Soldat vid värfvadt reg. o. kasernerad på Sveaborgs fästn. 71. D. där på 1770-talet.

Utgaf från trycket åtskilliga skrifter, en del »sammelsurium.» Br.

3049. Samuel Sallberg. F. 1739; fad. Samuel, inspektor i S:t Lars. Anst. vid Amiralitetet; landtbrukare på Säby i S:t Lars. D. där 1773 43.

3050. Hans Christian Kugelberg. F. i Jönköping 1740 297; fad. Carl Henrik, rådman o. handlande. Auskult. i Göta hofr.: e. o. kanslist 62; auskult. i Svea hofr. 65; kanslist i Just.-exped. 65; afsk. — Prv. 73; fil. doktor i Lund 75. Kommin. i Rogbärga o. Öggestorp, Växjö stift, 86; kyrkoherde där 96; prost 1814. D. 1823 228.

»Af en särdeles skrupulös fromhet, men genom att väl vårda sitt ytterst ömmande samvete ändå lugn och mäktig att verka det goda, nb. bland dem, som förstodo honom.» P. Vieselgren.

3051. Botvid Vahlberg. F. 1740; fad. domk.-syssloman i Linköping [2101]. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 61; tillika e. o. kammarskrifvare i Kammarrätten 65. D. 1769 13.

3052. Nils Bergström. F. 1736; fad. borgare i Vimmerby. Kanslist vid Sthlms stadsauktionskammare.

»Miseram demum, propria fortassis culpa, vitam egit.» Matr.

3053. Paul Heller. F. i Vimmerby 1737 512 fad. Per, handlande. Prv. [ 236 ]68. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 68; kommin. i Västra Eneby o. Kisa 77; kyrkoherde i Misterhult 87; prost 1803. D. 1812 123.

3054. Samuel af Huss [adl. 1802; förut Melander]. F. i Kimstad 1751 44; fad. Samuel, frälseinspektor. Volontär vid Artilleriet 70; lärstyrman 72; medelstyrman 74; fänrik vid Arméns flotta 78; löjtn. 89; kapten 93. D. 1806 277.

Blef adlad och adopterad på sin aflidne svärfars namn och nummer på Riddarhuset.