Östgötars minne/1772

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1771
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1772
1773  →


[ 264 ]

1772.

3396. Claës Ulrik Canterström. F. 1752 122; fad. Michaël, frälseinspektor i Furingstad. Auskult. i Bärgskolleg. o. i Göta hofr.; tingsnotarie i Hammarkind 80; v. hhöfd.; manufakturfiskal i Norrköping; tit. advokatfiskal. D. i Norrköping 1817 274.

3397. Johannes Rothstein. F. i Eksjö 1751 146; fad. kyrkoherde i Målilla. Prv. 76. Kollega i Vimmerby 79; hosp.- o. slottspräd. i Linköping 85; afsk. fr. hosp.-präd.-bef. 87; kyrkoherde i Vireda o. Haurida 90. D. 1809 95.

R. var 1798 enligt läkarebetyg så försvagad både till själ och kropp, att han ej var sina handlingar mäktig. Var oredig och vårdslös i sin tjänst och i iefvernet förarglig, hvarför han afsattes 1799, men benådades af Kgl. Maj:t, som mildrade straffet till 2 års suspension. Hade därefter vikarie till sin död. H.

3398. Hans Emanuel Vahlberg. F. i Skeninge 1757 263; fad. Hans, rådman o. stadsfältskär. E. kanslist i Sthlm 73. Komp.-kvartermästare vid Östg. kav.-reg. 74; kornett vid Smål. kav.-reg. 87; löjtnant 96; afsk. 1803. Landtbrukare. D. i Norrköping 1817 1412.

3399. Jakob Björkegren. F. i Halna, Skarab. län, 1752 2912; fad. Johan, kronofogde i Strå. Auskult. i Kommerskolleg. 78; e. o. aman. vid Kgl. biblioteket 78; aman. 84; tillika kanslist o. aman. vid Antikv.-arkivet 87; v. bibliotekarie vid Kgl. biblioteket 99; tit. kgl. bibliotekarie 1807. Sekreterare i Uppfostringssällskapet 79. Författare o. lexikograf. D. i Sthlm 1825 149.

Nitisk och samvetsgrann ämbetsman, var B. tillika en af sin tids flitigaste skriftställare. Utgaf flere årgångar af Uppfostringssällskapets allm. tidningar; omarbetade och utgaf Tunelds geografi samt den förtjänstfulla 4:e upplagan af Regnérs »Första begrepp». Bland hans egna arbeten intager Franskt-svenskt lexikon (1784—86) ett framstående rum. Anonymt bidrog han mycket »att i tidningar och tidskrifter uppehålla det lilla litterära lif, som i dessa censurens dagar hotades med fullkomlig förintelse.» Se vidare Biogr. lex.; N. fbok: Hbg.

3400. Johan Langelius. F. i Drothem 1752 16; fad. kyrkoherde [2424]. D. som stud. i Uppsala 1776 2511.

Försvarade med heder och uppmuntran samma år han dog ett lärdt arbete »Om orsakerna till människokärlekens aftagande.» A.

3401. Peter Ströjner. F. 1754; fad. Michaël. inspektor i Östra Eneby. Auskult. i Göta hofr. 78, i Svea hofr. 79; v. häradshöfding. D. 1786.

3402. Johan Åstrand. F. i Skärkind 1752 274; fad. kyrkoherde i Gårdeby. Fil. doktor 76; stud. i Lund 76; prv. 79. S. m. adjunkt, slutl. anst. i S:t Olai förs. i Norrköping 84. D. 1787 83.

Enär åtskilliga satser i hans utgifna disputationer ansågos vådliga för den [ 265 ]evangeliska läran, vägrades honom prästvigning 1777, men detta åsamkade biskop Filenius en skrapa i form af en kunglig skrifvelse, däri biskopen påmindes »att hädanefter med mera varsamhet handtera ärenden, de där röra religion, och ej i otid visa nitälskan.» — Å. hade grundliga insikter, förde sig med värdighet och urskilning samt åtnjöt allmän aktning och kärlek. Var kallad till kyrkoherde i Hedvigs församling Norrköping, men dog i Linköping, dit han rest för att aflögga pastoralexamen.

3403. Per Fahlsson [Fallerström, Fahlström]. F. i Åtvid 1753 167; fad. Per, bonde. Prv. 80. V. pastor 1801; komminister i Västra Ed 05. D. 1828 285.

3404. Samuel Lönberg. F. i Linköping 1753 238; fad. Johan Lönborg, perukmakare. Prv. 78. Brukspräd. vid Atvidabärg 85; Kommin. i Borg o. Löt 91; kyrkoherde i Furingstad 1809. D. 1815 132.

3405. Lars Bergner. F. i Älfvestad 1749 2810; fad. kyrkoherde [2215]. Prv. 76. Komminister i Örbärga o. Nåssja 83. D. 1803 313.

3406. Johan Magnus Cassel. F. i Kristbärg 1754 2712; fad. brukspatron [2755]. Auskult. i Svea hofr. 74; e. o. kanslist; auditör vid Närikes o. Värml. reg. 79; landssekreterare i Örebro län 81; tit. lagman 96; afsk. 1805; kanslist i Just.-rev.-exped. 05. D. i Örebro 1807 237.

3407. Johan Peter Vestring [adl. 1822 med bibeh. namn]. F. i Linköping 1753 2411; fad. Anders, skomakare. Med. lic. 78; med. doktor 80. Praktis. läkare i Norrköping 80; tillika intendent vid Himmelstalunds brunnsinr. 81; tit. lifmedikus 94; tit. förste lifmedikus 1809. D. i Norrköping 1833 110.

V. var under en lång följd af år en i sin ort mycket ansedd och tillitad läkare. Himmelstalunds hälsokälla, som råkat i lägervall, återvann genom honom allmänhetens förtroende. Framstående lärjunge af Linné och »förenande en särdeles arbetsflit med ett lyckligt snille och omdöme», förvärfvade han sig som naturforskare ett namn, bekant äfven utom Sveriges gränser. Hans förnämsta arbete, hvarigenom han vunnit sin största berömmelse, är »Svenska lafvarnas färghistoria» som utkom 1805—08. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

3408. Nils Peter Beckmark. F. i Vadstena 1753 276; fad. kyrkoherde [2533]. Fil. kand. 78; fil. doktor 79; prv. 92. Lektor vid Karlskrona amir.-kadettskola 82, vid Karlbärgs krigsakademi 92; tillika kyrkoherde i Bromma 94; kyrkoherde i Börstil, Östhammar o. Gräsö, Upps. stift, 1800; prost 06. D. 1815 309.

B. är förnämligast känd genom sina läroböcker i algebra och aritmetik, hvilka i många år med stor nytta allmänt begagnades af den studerande ungdomen. Biogr. lex.

3409. Sven Yckenberg. F. i Godegård 1755 16; fad. kyrkoherde [1908]. Fil. doktor 79. E. o. kanslist i Inrikes civilexped. 85; kopist 89. D. i Sthlm 1792 101.

3410. Hans Henrik Key. F. i Linderås 1757 82; fad. häradshöfding [2264]. Sergeant vid Söderm. reg. 73; fänrik där 76, vid Jönk. reg. 82; afsk. m. tit. löjtnant 85. Egare af Östraby i Hult 89. D. på Målen i Norra Solbärga 1831 2312.

3411. Johan Vallman. F. i Skeninge 1753 304; fad. prost [2233]. Stud. i Lund 77; fil. doktor 78; prv. 88; teol. doktor 1818. Kollega i Söderköping 1781, i Linköping 86; konrektor 89; rektor 95; lektor 99; tillika kyrkoh. i Slaka 1804, i Landeryd 10; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 17; prost 19. D. 1823 174.

3412. Magnus Noriing [Nordling] F. i Kristbärg 1748 236; fad. Johan, bonde. Prv. 77. Komminister i S.t Per 87. D. 1809 66.

[ 266 ]3413. Carl Clemens Flodin. F. i Marstrand 1752 127; fad. prost i Gladhammar. Stud. Lund 72, i Upps. 73; med. kand. 76; med. lic. 80; med. doktor 80. Prov.-läkare i Borås 80; tillika brunnsintendent där 1817; tit. medicinalråd 18. D. i Borås 1822 191.

3414. Per Cederbaum [adl. 1774; förut Reincke]. F. i Sthlm 1755 153; fad. grosshandlare. Stud. i Lund 72, i Upps. 73. Auskult. i Bärgskolleg. 74. Lifdrabant 77; afsk. m. tit. ryttmästare 81. Egare af Fredriksbärgs gods med Fredriksfors bruk, Kalmar län. D. å Fredriksbärg 1785 253.

C. blef adopterad af sin styffader, bärgsrådet Peter Christofer Bauman, adlad Cederbaum, som var en rik man genom arf efter sin farmors halfsyster, fru Cederflycht, dotter till n:r [950].