Östgötars minne/1786

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1785
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1786
1787  →


[ 295 ]

1786.

3745. Gustaf von Röök. F. 1773 2810; fad. öfverste i Gårdeby. Auskult. i Göta hofr. 90; v. hhöfd. 92; häradshöfding i Memming, Skärkind, Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 95; tit. lagman 1808. Inneh. af Åkerby dåv. fldeikomm.-egendom i Gårdeby 1799. D. 1852 204.

3746. Clas Jancke. F. i Norrköping 1770 126; fad. Clas, brukspatron. Handelskontorist i Sthlm 89.

3747. Carl Christian Vildner [Engeström]. F. i Norrköping 1774 69; fad. Carl. rådman o. handlande. Hofr.-ex. 96. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 97. Skådespelare vid Lewenhagens teatertrupp, sed. vid Dramatiska teatern i Sthlm 1801—04(?), vid Djurgårdsteatern 10; teaterdirektör där 15—34. D. i Sthlm 1844 610.

3748. Fredrik Bogislaus von Schwerin, grefve. F. i Stralsund, Pommern, 1764 710; fad. riksråd. Kornett vid Västg. kav.-reg. 77; afsk. 84. — Teol. ex. i Upps. 86; prv. 86; fil. doktor i Göttingen 87; teol. doktor 1809. Hofprädikant 1786; kyrkoherde i Sala 88; kontr.-prost 88; fältprost 88. Ordf. fullmäktig i Riksbanken 1823. Skriftställare. D. i Sthlm 1834 94.

Sin egentliga ryktbarhet vann v. S. som riksdags- o. finansman. I egenskap af riddarhusledamot bivistade han alla riksdagarne från 1812 till sin död och utöfvade därvid länge såsom ledare af den frisinnade oppositionen ett mäktigt inflytande. Sårskildt intresserad i ekonomiska frågor, uppgjorde han planen till och genomdref i hufvudsaklig mån 1830 års myntrealisation. Framstående skriftställare på flere områden, särskildt det finanspolitiska. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok, Hbg m. fl.

3749. Göran Ulrik Fredriksson Silfverhjelm, frih. F. 1762 2411; fad. öfverste i Västra Ny. Kornett vid Östg. kav.-reg. 79; afsk. — Hofprädikant (ej prv.) 87. — Andre sekreterare i Utr.-kabinettet 92; envoyé i Storbritannien 1803; afsk. 07; led. af Rikets allm. ärend. beredn. 18. Skriftställare. D. på Bredsjö, Upps. län, 1819 109.

S. var en af Thorilds anhängare samt utgaf i förening med Carlander och Geijer den store tänkarens skrifter. Var ock en ifrig svedenborgare samt medutgifvare af »Samlingar för philantroper.» Hans arbete »Samlingar för hjertat och snillet» (4 bd) utkom 1789. N. fbok. — Angående hans utnämning till hofprädikant förmäles, att han vid ett tillfälle hade kommit i samtal med kon. Gustaf III och då yttrat, att det, hvarom Konungen talade, vore lika omöjligt som för honom, S., att blifva präst. Dagen därpå tillstäldes honom fullmakt som ordinarie hofprädikant med säte och stämma i Hofkonsistoriet, dock utan lön.

[ 296 ]3750. Johan Peter Törner. F. i Linköping 1768 228; fad prost [2205]. Volontär vid Ingeniörkåren 89; officer 90; konduktör 91; professor 1806; afsk. 18; major i armén 10; tit. öfv.-löjtn. 14; tit. öfverste 16. Andre direktör vid Kgl. teatrarna 12—32. Egare af Frö i Lillkyrka 18. D. i Sthlm 1844 2612.

3751. Johan Tihlander. F. 1765 122; fad. Abraham Tihl, sämskmakare i Vadstena. Stud. i Lund 89; fil. doktor 90. Kollega i Norrköping 93; rektor 1804. D. i Stralsund 1804 2810.

Reste utrikes för att söka återvinna hälsan, men afled på hemvägen.

3752. Samuel Fredrik Mörck. F. i Skeppsås 1766 22; fad. Samuel, hofr.-kommissarie. Landtmät.-ex. 92. Anst. vid Landtmät.-kontoret i Sthlm 92; e. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 92; komm.-landtmätare i Österg. län 1813. Landtbrukare i Skeppsås. D., drunkn. i Vättern, 1814.

3753. Anders Kylander. F. i Västra Stenby 1766 109; fad. Per, bonde. Prv. 91. E. o. bat.-präd. vid Lifgr.-reg. 91; komminister i Asby 1804. D. 1808 189.

Antog tillnamn efter sin moder, som var dotter till n:r 1957.

3754. Sven Fredrik Enelius. F. i Källstad 1766 1610; fad. kyrkoherde [2851]. Prv. 92. Komminister i Skedevi 1804. D. 1807 54.

3755. Natanaël Kinmanson. F. i Heda 1769 251; fad. prost [2649]. Prv. 94. Pastorsadj. i Rök 94; utn. komminister i Strå 1807 (tilltr. ej). D. i Rök 1809 34.

3756. Samuel Kinmanson. F. i Heda 1771 610; fad. prost [2649]. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 95; med. lic. 96; med. doktor 97; kir. mag. 98. Reg.-läkare vid Dalreg. 98; tit. assessor 1810; afsk.; stadsfysiker i Säter 12. D. på Åselby i Stora Tuna, Kopparb. län, 1830 306.

3757. Jonas Adolf Hvitfeldt. F. i Asby 1768 1112; fad. Johan Adolf, hofkvartermästare. Auskult. i Göta hofr. 89; e. kanslist 91; v. auditör vid Jönk. reg. 92; auditör 93; häradshöfding i Barne, Laske o. Frökind, Skarab. län, 96. D. på Rylanda där 1807 227.

3758. Magnus Åhman. F. 1764 176; fad. Bengt, slottsvaktmästare i Jönköping. Stud. i Lund af Östg. nation 89, af Smål. nation 89; prv. 89. Komminister i Södra Solbärga, Växjö stift, 1800. D. 1810 711.

3759. Samuel Anton Mörtling. F. i Bärg, Skarab. län, 1766 2611; fad kyrkoherde [2869]. Fil. doktor 91; prv. 91. Kollega i Linköping 93; konrektor 1800; rektor i Norrköping 05, i Linköping 06; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 09; prost 13. D. 1815 910.

3760. Hans Jakob Liedberg. F. i Risinge 1763 297; fad. Isak, bruksinspektör. Prv. 89. Kommin. i Svinstad 1806; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 21. D. 1834 192.

3761. Carl Peter Ohrling. F. i Tjällmo 1765 231; fad. Mårten, gästgifvare. Stud. i Lund 89; fil doktor 90; prv. 1806. Docent i Lund 1792; akad.-adj. o. laborator 96; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 09; prost 10. Egare af Valstad i Klockrike. D. där 1853 206.

O. förestod professuren i kemi vid Lunds universitet 1797 o. 98. — Var på sin tid senior bland Linköpings stifts präster.

[ 297 ]3762. Erik Isberg. F. i Trehörna 1768 28; fad. prost i Vallerstad. Auskult. i Göta hofr. 88. Gästgifvare i Målbäck i Skeda 94; bosatt i Härbärga 1814. D. på Mem i Tåby 1828 178.

3763. Carl Jakob Drangel. F. i Pelarne 1767 205; fad. prost [2813]. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 88; kopist; kanslist 95; afsk. 96; tit. prot.-sekreterare 97. Landtbrukare o. egare af Herstorp i Pelarne. D. dår 1839 82.

3764. Johan Vilhelm Carlström. F. i Slaka 1768 151; fad. Carl, hofr.-kommissarie. Fil. kand. 92; fil. doktor 94; prv. 94. Bruksprädikant på Sonstorp i Hällestad 94; utn. kollega i Linköping. 95. D. i Sthlm 1795 2912.

3765. Hans Erik Strömers [Berg]. F. i Gryt 1766 111; fad. kyrkoherde i Björkebärg. Prv. 92. Komminister i Törnevalla 1804. D. 1807 204.

3766. Jakob Videman. F. 1766 112; fad. inspektor i Pelarne. Kämn.-notarie i Upps. 97; rådman där 1801. D. i Uppsala 1821 241.

3767. Hans Olof Sundelius. F. i Östra Skrukeby 1764 2912; fad. kronofogde [3096]. Prv. 89. Komminister i Rök o. Heda 1801; afsatt 10 o. bosatt på Åsby i Kumla 12. D. där 1821 82.

S. blef, som det säges, orättvist afsatt för »ärerörigt brott.» Femton år förut hade han på Norrköpings teater deltagit i applåderandet af Marseljäsen, hvilket ådrog honom vederbörandes misshag och föranledde hans missivering till annan del af stiftet (se Schöldström, »I tittskåpet»). Gjorde sig känd som en ganska lyckad vitterlekare samt är författare af det förtjänstfulla arbetet »Norrköpings Minne,» som utgör en af källorna till föreliggande anteckningar. Synes varit en i hög grad varmhjärtad man. I Norrköpings tidningar förekomma på 1790-talet många upprop, undertecknade med hans namn, till den välgörande allmänheten att bistå fattiga eller sjuka, och han mottog ofta gåfvor till fördelning bland behöfvande. En ämbetsbroder har i dödboken skrifvit om honom: »gagnade tusentals människor genom sina medicinska kunskaper, sin rådighet och oegennytta. På 12 års tid hade 31,732 (!) sjuklingar af alla åldrar, kön och stånd hos honom erhållit läkemedel, hjälp eller råd. De fattiga njöto hans omsorger utan vedergällning.»

3768. Per Jonas Hertzman. F. i Västra Husby 1767 176; fad. komminister [2834]. Prv. 17. Kollega i Norrköping 94; rektor 1816; tj:ledig 33; afsk. 36. D. på Hageby i Tingstad 1844 238.

3769. Johan Fredrik Scherman. F. i Örtomta 1766 511; fad. Per, inspektor. Prv. 91. Kommin. i Askeby 1802; kyrkoherde i Östra Harg 18; prost 30. D. 1837 261.

3770. Jonas Ekelöf. F. i S:t Lars 1763 172; fad. Johannes, torpare. Prv. 91. Komminister i Ekebyborna o. Ask 1802, i Veta o. Viby 09. D. 1812 16.

3771. Johan Bergstedt. F. i Norra Solbärga 1764 312; fad. Sven, bonde. Prv. 91. Komminister i Vikingstad 1804. D. 1810 163.

3772. Adolf Albrecht Edman. F. 1770 259; fad. Johan, direktör o. boktryckare i Norrköping, sed. i Uppsala. Landtmät.-ex. 90. V. landtmätare; vik. ingeniör vid Landmät.-kontoret i Sthlm 91; stadsingeniör o. justerare i Norrköping 93. D. där 1802 152.

3773. Axel Johan Lindersköld [adl. 1802; förut Lindblom]. F. i Uppsala 1781 242; fad. ärkebiskop [3185]. Stud. i Greifswald 98, åter i Uppsala 98; hofr.-ex. 98; stud. i Åbo 1801; bärgsex. 01. Hofjunkare 05; kammarjunkare 09; kavaljer hos Härtigen af Södermanland 14; kammarherre hos Kronprin[ 298 ]sen 18. Assessor i Bärgskolleg. 09; bärgsråd 17; afsk. m. fortf. tjänstg.-rätt 20. Godsegare å Näsby i Rystad 19 samt egare af Brunneby i Vreta kloster 30. D. på Näsby 1838 1310.