Östgötars minne/1806

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1805
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1806
1807  →


[ 346 ]

1806.

4282. Clas Abraham Arvedsson. F. i Norrköping 1791 138: fad. rådman o. garfvare [3719]. Hofr.-ex. 1807. Brottm.-notarie vid Sthlms nordöstra kämn.- rätt 12—16; notarie vid Sthlms poliskammare 13; sekreterare i öfverståth.- ämb:s kansli 15; utn. häradshöfding i Öster-Närikes doms., Örebro län, 24. D. i Norrköping 1824 811.

4283. Per Christofer Vestring. F. i Norrköping 1789 612; fad. förste lifmedikus [3407]. Med.-fil. ex. 1811; med. kand. 14; med. lic. 16; med. doktor 17; kir. mag. 17. Underkirurg vid Seraf.-lasar. i Sthlm 17; praktis. läkare i Sthlm 26, i Göteborg 28; förste läkare vid Sahlgrenska sjukhuset där 28; tit. lifmedikus 37. D. i Göteborg 1844 111.

V. var en utmärkt skicklig läkare och vetenskapsman. Inlade stora förtjänster om Sahlgrenska sjukhuset, hvilket han på ett ändamålsenligt sätt reorganiserade. Efterlemnade en betydlig förmögenhet, hvaraf han gjorde flere donationer till allmänna inrättningar och enskilda föreningar.

4284. Israël Nordvall. F. i Linköping 1787 265; fad. prost [3392]. Hofr.-ex. 1808. Kanslist vid Amir.-krigsrätten i Karlskrona 10; auditör o. sekreterare vid Amiralitetets civilstat dår 12; tillika ombudsman vid Amir.-krigsmanskassan 27; tit. lagman 34. D. i Karlskrona 1857 1110.

4285. Samuel Johan Hedborn [Hedenvall]. F. i Heda 1783 1410; fad. Jöns Kollberg, lifgrenadier. Prv. 1809. Skollärare vid Svea lifgarde 13; tjg. e. o. hofprädikant 15; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 20; prost 38. Skald; medutgifvare af tidskriften »För religionens vänner» 17—19. D. 1849 2612.

H. tillhörde fosforisternas skola och var en af stiftarne af Auroraförbundet. Gjorde sig först bemärkt som lyrisk diktare genom bidrag till den tidens vittra tidskrifter. »Hans flesta skaldestycken andas ett mildt och osökt behag, en oskuldsfull och barnslig renhet, som funnit en motsvarande form i en okonstlad versifikation och ett nästan alltid klart språk.» Sitt kanske mest framstående rum intager han som salmdiktare och är i 1819 års salmbok en af de ypperste originalförfattarne. Bland hans sex däri intagna salmer förekommer hymnen »Höga majestät, vi alle» (n:r 3); har äfven omarbetat fyra salmer af andre. Vid slutet af sin lefnad utgaf han en samling prädikningar och andliga tal. N. fbok; se äfven E. N. Söderberg, Varburg m. fl.

4286. Johan Erik Ekenmark. F. i Viby 1786 81; fad. Anders, kronolänsman. Fabrikör i Sthlm. D. i Torshälla 1833 195.

E. erhöll statsanslag för utgifvande af ett arbete om väfnadsslöjden 1822.

[ 347 ]4287. Carl Johan Leffler. F. 1788 297; fad. Johan Gustaf, komm.-landtmätare i Linköping. Hofr.-ex. 1807. Auskult. i Svea hofr. 07; e. o. notarie 10. V. auditör. Notarie i Sthlms sjötullsrätt 33. D. å Emtöholm i Dalhem 1840 187.

4288. Vilhelm Fredrik Palmblad. F. i Skönbärga 1788 1612; fad. Carl Fredrik, krigskommissarie o. kronofogde. Akad.-boktryckare o. förläggare i Uppsala 1810—36; skriftställare; medutgifvare af »Upsala tidning» 10—20, af »Eleganttidning» 10, af »Phosphoros» 10—13; redaktör af »Svensk litteraturtidning» 13—24, af »Tiden» 47—51, af »Läsning för bildning och nöje» 46—48. — Docent vid Upps. univ. 22; e. o. adjunkt 25; adjunkt 27; professor 35. Gårdsegare i Uppsala. D. där 1852 29.

P. nämnes med rätta polyhistor. Hans utomordentliga mångsidighet, lärdom, flit och formtalang vitsordas af hans skrifter, hvilka beröra snart sagdt alla möjliga ämnen: geografi, historia, biografi, arkeologi, ekonomi, politik m. m., hvarjämte han var roman- och novellförfattare samt öfversättare från grekiskan, hvilket utgjorde hans läroämne som professor. Grundare, tillika med n:r 4380, af »Biographiskt lexicon»; som medarbetare däri nådde han mästerskapet; i den vittra granskningens och den geografiska kunskapens häfder är hans namn outplånligt. Synnerligen verksam medlem af Auroraförbundet och en väldig kämpe för fosforismen. Personligen var han älskvärd, jovialisk och kvick, stundom satirisk; utmärkt i samtal, men särdeles envis i sina åsikter och deras försvar; en mycket välvillig, hjälpsam och gåstvänlig landsman, en faderlig rådgifvare och en trofast vän; var i 11 år nationens berömlige inspektor. Halt från barndomen, hoppade han på »si kröcke» och bibehöll östgötadialekten oförfalskad hela sitt lif. Se vidare N. fbok; Biogr. lex. m. fl.

4289. Leonhard Palmblad. F. i Skönbärga 1790 110; fad. Carl Fredrik, krigskommissarie o. kronofogde. Hofr.-ex. 1808; kansliex. 08. Kopist i Eckl.-exped. 12; kanslist 14; protokollssekreterare 18. D. hos brodern på Mörje i Rönö 1834 266.

4290. Gustaf Vessén. F. i Västervik 1783 141; fad. rådman [3132]. Fil. kand. 1811; fil. doktor 12. Kollega i Söderköping 16, i Norrköping 17, åter i Söderköping 17. D. på Forsa bruk, Söderm. län, 1818 159.

4291. Johan Robach. F. 1785 1412»; fad. konstapel i Västervik. Slutl. inspektor i Finland.

4292. Jakob Axel Stenhammar. F. i Västra Ed 1788 109; fad. prost [2722]. Vitterhetsidkare; akad.-boktryckare i Uppsala 1810—15; medutgifvare af »Eleganttidning» 10 o. »Upsala tidning» 10—15; pappersbruksidkare i Gärdserum 15. — Prv. 17. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Vreta kloster 18; v. pastor 22. D., drunkn. i Göte kanal, 1826 177.

På grund af sina löftesrika anlag för skaldekonsten upptogs S. under vistelsen i Uppsala i Auroraförbundet; författade åtskilliga poëmer, af hvilka flere äro intagna i ofvannämnda tidningar. Med bättre studier och mera allvar skulle han utan tvifvel kommit att intaga ett framstående rum i vår vitterhets häfder. Nu blefvo hans anlag outvecklade och kväfdes tidigt af hans böjelse för förströelser. Hbg.

4293. Jakob August von Hartmansdorff. F. i Adelöf 1792 123; fad. kapten. Hofr.-ex. 1807; kansliex. 08. Kopist i Pommerska statsexped. 10; tillika kanslist o. vice notarie i Colleg. med., sed. Sundh.-kolleg., 11—15; kanslist i Pommerska o. kolonialärend:s dep. 12; prot.-sekreterare 14—31; sekreterare hos svenske riksståthållaren i Norge 16—21; exped.-sekreterare i K. M. kansli 16; tit. kansliråd 18; riddarhuskamrer 26—33; statssekreterare i Eckl.-exped. 31—40; tf. hofkanslär 36—38; tf. landshöfding i Kalmar län 38—40; präsident i Kammarrätten 41. Fullm. i Riksg.-kontoret 23—28, i Riksbanken 28—31, 40—56; ordf. i Nya elem.-skolans styrelse. D. i Stockholm 1856 2112.

v. H. var en utmärkt skicklig och nitisk ämbetsman samt i följd däraf mycket [ 348 ]använd i offentliga värf, bland annat som medlem i flere kommittéer, af hvilka »stora skolkommittén» 1825. Som ledamot af Ridderskapet och adeln tog han verksam del i riksdagsförhandlingarna och utöfvade härvid som ledare af det konservativa partiet, i synnerhet under 1840-talet, ett mäktigt inflytande, hvilket skänker hans verksamhet dess största betydelse för Sveriges politiska historia. Då han i sin egenskap af hofkanslär genom ideliga åtal och tidningsindragningar företog ett verkligt korståg mot prässen, framkallade detta öfverallt i landet den mest förbittrade sinnesstämning, hvars yttringar vid ett par tillfällen gingo ända därhän, att hans lif var i fara. Efter hans död erkändes dock, att han varit »en ärlig kämpe på samhällsutvecklingens stridsfält.» Se vidare N. fbok; Biogr. lex. m. fl.

4294. Carl Sigismund Fromhold von Greiff. F. 1793 11; fad. öfverjägmästare i Upps. län. Kadett på Karlbärg 1807. Fänrik vid Andra lifgardet 09; sek.-löjtn. vid Södra skånska inf.-reg. 11; prem.-löjtn. 14; kapten i Gen.-staben 21; afsk. 33; bosatt i Syd-Amerika. D. i Remedios i republ. Columbia 1870 292.

Deltog i 1813 och 14 års krig i Tyskland och Norge. — Utgaf 1822—23 i Lund en militärvetenskaplig tidskrift: »Hermathene.»

4295. Anders Peter Berggren. F. i Vadstena 1788 204; fad. handlande. Lifgardist; afsk. D. 1829 111.

4296. Carl Jakob Grill. F. i Godegård 1788 107; fad. Johan Abraham, direktör o. brukspatron. Brukselev på Aspa, Örebro län. Landtbrukare och egare af Kartorp i Motala s:n 1813; gårdsegare i Motala köping 38; tit. brukspatron. D. i Motala 1859 153.

4297. Nils Johan Sjöstedt. F. i Eksjö 1788 269; fad- Nils Johan, rådman o. handlande. Stud. i Lund 1806, i Upps. 09; prv. 15. Bat.-präd. vid Lifreg. gren.-kår 17; hofprädikant 17; reg.-pastor vid Lifbev.-reg. 23, vid Värml. reg. 24; kyrkoherde i Tegneby, Röra o. Stala, Göteb. stift, 31; kontr.-prost 38. D. 1859 2210.

Mäkta rik, donerade han 30,000 kr. till välgörenhetsinrättningar i Eksjö samt mindre belopp till Tegneby, Röra och Stala äfvensom fonder till uppfostringshjälp åt fattige komministrars barn i Linköpings och Göteborgs stift. Säges varit en torr prädikant; mycket närsynt; kom mer än en gång i lifsfara för hämndlystna öfver hans noggrannhet; dristig att säga sanningen. Förordnade, att inskriften på hans grafvård skulle hafva följande lydelse: »Han ville det sanna och rätta och sökte ej människopris.»

4298. Samuel Gustaf Harlingson. F. i Linköping 1789 122; fad. lektor, tit. professor [3117]. Hofr.-ex. 1810. Aman. i Sthlms just.-kolleg. 14—17; notarie vid Öfverståth.-ämb. för uppb.-ärenden 15—17, hos borgerskapets taxeringsmän 15—17 o. vid Sthlms brandvaktskasse-administration 16—17. Brottm.-notarie vid Sthlms södra kämn.-rätt 17, vid nordöstra kämn.-rätten 21; prim.-kämnär vid södra kämn.-rätten 23; rådman i Sthlm 29; tit. lagman 37; tf. polismästare 37—38. Led. i Slottsrätten 33-37. D. i Sthlm 1848 189.

»En för sin fädernebygd varmare och, så vidt i hans förmåga stod, mera välgörande son har Östergötland sällan haft.» — Då i fråga om dispositionen af Flodinska donationsfondens besparingar olika meningar uppstått, hvilket föranledde en långvarig rättegång, var det förnämligast genom H:s outtröttliga nit och okufliga mod ifrågavarande medel genom Kgl. Maj:ts utslag 1841 bestämdes till bildande af nya stipendier uteslutande för Östgöta nation.

4299. Fredrik Carl Pereswetoff-Morath. F. i Linköping 1789 308; fad. landssekreterare, tit. lagman. Kansliex.; hofr.-ex. 1809. V. landssekreterare i Österg. län 13; tit. landssekreterare 13; häradshöfding i Vifolka o. Valkebo 35, tillika i Gullbärg 49; tit. lagman 38. Egare af Kallerstad i S:t Lars 29 o. af Halleby i Skärkind 42-47. D. i Linköping 1851 810.

I sin offentliga verksamhet, hvars hufvudsakliga del upptogs af domarevärfvet, [ 349 ]följde han alltid sin öfvertygelse och utöfvade omutlig rättvisa, äfven om hans goda hjärta därvid skulle blöda, men sökte om möjligt städse att förlika de tvistande; i politiskt afseende bland de mera frisinnade; i enskilda umgänget öppen, flärdfri, mild och skonsam; mot underordnade mera faderlig vän än förman och husbonde.

4300. Anders Vilhelm Pereswetoff-Morath. F. i Linköping 1791 182; fad. landssekreterare, tit. lagman. Kansliex.; hofr.-ex. 1809. V. hhöfd.; tit. häradshöfding 14; notarie i Kommerskolleg. 18; v. adv.-fiskal 19; afsk. 28. Kammarjunkare 17; kammarherre 24. Godsegare å Kloster-Orlunda i Hof 26—61. Kommunalman. D. å Kloster-Orlunda 1862 134.

Intresserad för det allmänna bästa, egnade han sina krafter med framgång åt nyttiga företag; genomdref beslutet om urtappningen af Hofs mosse; särdeles verksam vid östgötabankens stiftande och en af dess förste direktörer; ledamot af 1839 års fattigvårdskommitté m. m. Välvillig och vänlig mot alla.

4301. Olof Carl Svartz. F. i Uppsala 1795 223; fad. professor [3544]. Aman. vid Vet.-akademien 1812; kanslist 19; afsk. 30. E. o. kammarskrifvare i Kammarrätten 13; kammarskrifvare 22; revisor 29. D. i Sthlm 1833 511.

S. var fader till den framstående skådespelaren Edvard Svartz.

4302. Sven Gustaf Åkerstedt. F. 1787 246; fad rådman o. handlande i Skeninge. Sinnessjuk; intagen på Vadstena hospital 11. D. 1812.

4303. Anders Gabriel Strömmenberg. F. i Norrköping 1786 127; fad. prost. Fil. kand. 1811; fil. doktor 12; prv. 22. Kollega i Linköping 13; v. gymn.-adjunkt 21; konrektor 24; kyrkoherde i Örtomta 25; prost 27. D. 1857 138.

»I sällskapskretsen mycket angenäm och treflig, en man, som visserligen blef litet rädd hvarje gång han skulle uppträda på prädikstolen, men likväl utförde sin sak icke blott värdigt utan till allas belåtenhet; som ock i öfrigt var en lycklig talare; som var en icke blott skicklig utan äfven afhållen pastor, måhända mest därigenom, att han förstod att mäta lika emellan herrar och bönder.» Mtz.

4304. Carl Gustaf Schultz. F. i Kisa 1785 187; fad. Daniel Victor Christian, apotekare (tysk). Med-fil. ex. 1808; med. kand. 11; med. lic. 12; med. doktor ult. 13; kir. mag. 14. Stadsfysiker, sed. stadsläkare, i Uppsala 13; afsk. 63. Prov.-läkare i Upps. läns norra distr. 14; afsk. 63. D. i Uppsala 1863 248.

4305. Carl Hellberg. F. i Hvena 1785 1112; fad. komminister [3293]. Prv. 1810. Kommin. i Stora Åby 21, i Svanhals o. Kumla 30; kyrkoherde i Virserum o. Järeda 39; prost 53. D. 1868 2411.

4306. Claes Peter Dahlström. F. i Vimmerby 1784 812; fad. Peter, hattmakare. Prv. 1810. Komminister i Grebo o. Värna 18, i Rystad 29. D. 1839 1711.

4307. Anders Vilhelm Staal [Broman]. F. i Vimmerby 1785 133; fad. Johan Peter B., tenngjutare. Prv. 1810. Kommin. i Kristbärg 18, i Tjällmo 31; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 55. Egare af Åby i Skärkind (53). D. 1863 258.

S. var ett stort original och i hög grad girig; sparade också i hop omkr. 80,000 kr., hvaraf han dock gjorde ett ädelt bruk genom sina donationer till understöd åt enkor och barn efter aflidne ecklesiastike tjänstemän i Linköpings stift, till stipendier för i Vimmerby födde studerande samt till kläder och föda åt fattiga skolbarn i Tjällmo. Sammanlagda kapitalbeloppet af dessa stiftelser uppgick vid 1895 års slut till 139,610 kr.

4308. Johan Peter Askeroth. F. 1785 1510; fad. bryggare i Linköping. Kst. löjtnant vid Närikes o. Värmlands vargeringskår 1808. D. i fält 1809.

4309. Gustaf Henrik Braun. F. 1794 103; fad. överstelöjtnant i Hult. [ 350 ]Hofr.-ex. 1814. Kammarjunkare 23. Bosatt å o. trol. delegare i Skällsnäs i Hult. D. i Eksjö 1869 167.

4310. Svante Gustaf Duvall, frih. F. i Dalhem 1796 313; fad. ryttmästare. Stud. i Lund 1807; åter i Upps. 10. Fänrik vid Uppl. reg. 14; löjtnant; afsk. 20. Godsegare å Tyllinge i Dalhem. D. där 1850 2212.

4311. Bengt Ribbing. F. i Norra Solbärga 1789 253; fad. kapten i Adelöf. Kornett vid Smål. dragoner, sed. Smål. husarreg., 1808; löjtn. 15; ryttmästare i armén 19; afsk. 23. Godsegare; inneh. af Ulfsnäs fideik.-egendom, Jönk. län, 27; egare af Lidhult 32 o. Kvarnarp i samma län 60. D. i Jönköping 1866 295.

R. bivistade fälttåget i Tyskland 1813 och 14.

4312. Carl Gustaf Kinnander. F. i Svanhals 1789 2112; fad. prost [3057]. Hofr.-ex. 1809. Kanslist i Kammarkolleg. 13; registrator 20; afsk. 35. D. i Hogstad 1877 64.

4313. Georg Ludvig Huldt. F. 1790 176; fad. Anders Georg, bankkommissarie i Sthlm. Hofr.-ex. Kammarskrifvare i Arméns pensionskassa 1812; tillika kammarskrifvare i Krigskolleg. 13; revisor där 15; tj:fri 38. D. 1839 36.