Östgötars minne/1817

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1816
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1817
1818  →


[ 385 ]

1817.

4687. Paul Johan Könsberg. F. i Flistad 1797 12; fad. Prost i Rystad. Prv. 1822. Fångpräd. i Norrköping 24; kommin. i Hof o. Appuna 34; kyrkoherde i Kullerstad 49; prost 58. D. 1865 273.

4688. Israël Tauvon. F. på Sveaborg, Finland, 1796 53; fad. Israël, kamrer vid örlogsflottan, slutl. bosatt i Vadstena. Hofr.-ex. 1819. Bokhållare i Statskontoret 19; kamrer 24; statskommissarie 32. Hofkamrer hos prinsessan Sofia Albertina 22; handsekreterare hos densamma 27. Depart.-chef i Gen.-tullstyrelsen 41; afsk. 63. Egare af Torestad, Upps. län. D. där 1877 178.

T. förvärfvade sig stort anseende som en duglig, plikttrogen och flitig ämbetsman samt erhöll en mängd förtroendeuppdrag. Han utredde den s. k. Finérska tullbalansen, hvilken på sin tid väckte så mycken uppmärksamhet i hela landet och vid hvilken utredning hans framstående förmåga i räkenskapsväg kom väl till pass; var under många år till sin död ordförande och direktör i Mälarprovinsernas hypoteksförening, ordförande i Patriotiska sällskapets förvaltningsutskott samt arbetande ledamot i Landtbruksakademien.

[ 386 ]4689. Johan August Lodin. F. i Linköping 1800 186; fad. Johan Gustaf, prov.-läkare, tit. professor. Auskult. i Svea hofr. 21, i Skånska hofr. 23; v. hhöfd. 24; länsnotarie i österg. län 24; auditör vid Vendes art.-reg. 28; afsk. 47. D. i Skeninge 1878 1511.

4690. Olof Vallerstedt. F. i Flistad 1793 218; fad. Johan, hemmansegare. Prv. 1818. Kommin. i Törnevalla 30, i Västra Ryd o. Svinhult 34; kyrkoherde i Malexander 50; prost 59. D. 1878 97.

4691. Johan Pontus Berndes. F. 1798 132; fad. Johan Adolf, kronofogde, tit. assessor, i Västra Ny. D. som stud. i Blommedal i Västra Ny 1819 238.

4692. Johan Peter Vesterling. F. i Västra Eneby 1808 212; fad. Mårten Johan, kapten. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 25; löjtn. 32; afsk. m. tit. kapten 36. Godsegare i Åby i Horn samt egare af Mjölkvik i Västra Eneby. D. i Åby 1872 261.

4693. Per Götrek [Godberg]. F. i Linköping 1798 55; fad. tullvaktmästare. Stud. i Lund 1817, i Upps. 20. Bokhandlare i Sthlm 24; tillika boktryckare 29—31; bokhandlare i Eskilstuna; kallad fabrikör 34; antikv. bokhandlare o. lånbibliotekarie i Sthlm 36. Privatlärare i Karlskrona. Skriftställare; utgifvare af bl. a. »Brage,» vitter tidskrift, 24—27; medarbetare i »Karlskrona veckoblad» 64. D. i Karlskrona 1876 612.

Förutom ofvannämnda tidskrift utgaf G. »Stockholms Mercurius» 1827. som påföljande år blef indragen, hvarefter han gjorde en liten ändring i titeln och fortsatte med »Stockholmske Mercurius, politisk nyhets- och annonstidning» 1828—29. Är ock författare till en mängd skrifter af olikartadt innehåll, bl. a. »Snabbskrifningslära» (1847) efter ett på själfständiga forskningar grundadt stenografiskt system. I Karlskrona blef G. sekreterare i »Bildningscirkeln.» Har för öfrigt gjort sig känd genom sin uppmaning till den för högmålsbrott dömde kaptenen Lindeberg »att låta dem taga hufvudet,» med det öfvertygande tillägget: »det gör så godt, så godt.»

4694. Samuel Olof Fredrik Åkerhjelm, frih. F. i Axbärg, Örebro län, 1802 24; fad. öfverste o. gen.-adjutant. Kornett vid Lifreg. dragonkår 21; löjtnant 26; afsk. 29. Godsegare på Vårby i Södertörn (50); sed. bosatt i Dresden. D. där 1880 135.

4695. Samuel Johan Sevén. F. i Tjällmo 1797 2712»; fad. komminister [3611]. Fil. kand. 1823; fil. doktor 24; teol. kand. 27; prv. 30. Lärare vid Linköpings gymnasium 28, slutl. v. lektor 34; tillika bibl.-amanuens 30. D. i Linköping 1835 112.

»Känd för lärdom samt ett mildt, stilla och ålskvärdt väsende.» Bruz.

4696. Carl Adolf Aurelius. F. i Örtomta 1799 411; fad. prost [3528]. Prv. 1824. Kommin. i Ekeby 27; kyrkoherde i Ekeby o. Binna 37. D. 1854 131.

»Han var en välgörare icke blott för närmaste anförvanter, han var det äfven och ofta med mycken försakelse inom sina församlingar. Exemplarisk i lära och vandel, verkade han för det heliga ordets spridande, ombesörjde bibelkassor och omhuldade både folkskola och fattigvård.» Mtz.

4697. Lars Fredrik Liljeton. F. i Motala landsf. 1797 107; fad. Lars Johansson, torpare. Prv. 1821. Komminister i Skönbärga 37. D. 1852 2410.

4698. Johan Adolf Vallbeck. F. i Drothem 1800 161; fad. prost [3342]. Skrifvare på Bolltorp i Skönbärga. D. i Söderköping 1825 66.

4699. Carl Johan Svartling. F. i Ekeby 1797 1712; fad. organist Organist o. klockare i Ekeby. D. där 1842 53.

Uteslöts ur nationen 1823.

[ 387 ]4700. Johan Peter Ekenmark. F. i Viby 1796 223; fad. Erik, sekreterare. Sergeant vid Andra lifgr.-reg.

E. och en annan landsman, C. G. Strömbeck, voro upphofsmän till ett om natten till 16 okt. 1818 passeradt slagsmål på en af stadens källare och gator, hvarför de fäldes till ansenliga böter. Då E. sedermera natten emellan 19 och 20 maj 1819 föröfvat åtskilliga illgärningar i grannskapet af staden samt under hela sitt vistande vid akademien gjort sig känd för en liderlig och lätjefull vandel, utströks han enhälligt och för alltid ur nationen. Nat.-prot.

4701. Per Erik Rudebeck. F. i Rystad 1796 1912; fad. kornett [3479]. Fil. kand. 1824; fil. doktor 24; prv. 27. Docent i Upps. 26; kyrkoherde i Hedvigs förs. i Norrköping 28, i Vist 31, i Stora Åby o. Ödeshög 53; prost 41; kontr.-prost 62. D. 1862 2712.

R. var en på sin tid mycket omtyckt prädikant. I hans prädikningar röjde sig ett allvar samt en kraft och frimodighet, som misshagade en och annan. I Stora Åby »hade illasinnade personer under företrädarens tid tillstält många stygga uppträden, men det lyckades R. att genom sitt försiktiga och värdiga förhållande återställa ordning.» Pti.

4702. Carl Augustin Schröder. F. i Kullerstad 1797 288; fad. Nils Joachim, kapten o. tullförvaltare. Fil. doktor 24; prv. 30. Kollega i Vimmerby 27, i Söderköping 30 (tilltr. ej), i Linköping 30; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 40; kyrkoherde i Väderstad o. Harstad 54; prost 58; kontr.- prost 61. D. 1870 121.

4703. Nils Ulrik Lindgren. F. 1797 110; fad. bokhållare i Svinstad. Jur. kand. 1820; jur. lic. 22; jur. doktor 27. V. häradshöfding. D. på Tuttorp i Svinstad 1837 208.

4704. Jonas Janzon. F. i Björkö, Jönk. län, 1798 231, fad. Johannes Månsson, bonde i Mellby. Prv. 1821. Kommin. i Stjärnorp 30, i Västra Eneby o. Kisa 43; kyrkoherde i Adelöf 51, i Säby 61; kontr.-prost 56—77. Riksdagsman 44, 47, 59, 62, 65. D. 1885 243.

J. egde mindre vanlig begåfning; var en särdeles uppburen prädikant, hvars föredrag utmärkte sig för ett kraftigt bildspråk i äkta biblisk anda. En särskild ryktbarhet vann han som en af nykterhetsrörelsens ifrigaste främjare på 1840-talet. Som riksdagsman ådagalade han stor fyndighet i repliken och lätthet att på ett anslående sätt yttra sina tankar; åtnjöt bland ståndsbröder det största anseende och mottog flere förtroendeuppdrag. Till sitt yttre var J. en liten, undersätsig man med pigga och lifliga ögon samt bibehöll alltjämt den enkle allmogemannens prägel.

4705. Lars Vållers. F. i Linköping 1797 2311; fad. Johan Våhlander, arbetskarl. Prv. 1820. Slottspräd. i Linköping 36; kommin. i Åtvid 39; tit. hofprädikant 41; kyrkoherde i Gladhammar o. Västerrum 52. D. 1859 192.

4706. Per Olof Moberger. F. i Västervik 1799 25; fad. rektor [3425]. Prv. 1822. Kommin. i Kvillinge 38, i Rök o. Heda 41, i Vikingstad 49; kyrkoherde i Västerlösa 61. D. 1873 17.

4707. Carl Peter Hägerström. F. i Flistad 1798 112; fad. Johan Carl, hemmansegare. Prv. 1821. Lärare vid Ebersteinska skolan i Norrköping 32; kommin. i Normlösa o. Härbärga 38, i Hof o. Appuna 54; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 58. D. 1863 112.

H. säges varit en from man och god prädikant.

4708. Christofer Huldt. F. i Vimmerby 1800 201; fad. kyrkoherde [3938]. Hofr.-ex. Länsnotarie i Västerb. län; tillika v. borgmästare i Umeå; borgmästare där 25. D. i Umeå 1832 285.

4709. Carl Rydvall. F. i Västra Ryd 1798 112; fad. Jan Jönsson, bonde. [ 388 ]Prv. 1821. Reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 30; kyrkoherde i Loftahammar 53. D. 1854 2310.

4710. Carl Johan Luthström. F. 1799; fad. landtbrukare i Veta.

4711. Johan Adolf von Roxendorff, frih. F. i Älfvestad 1800 1311: fad. major. Hofjunkare; kammarjunkare. D. 1846 97.

4712. Johan Gustaf Hellenstjerna. F. i Misterhult 1802 84; fad. sergeant. Sergeant vid Kalmar reg.; afsk. Landtbrukare på Barlöt, Kalmar län. D. i Mönsterås 1872 2212.

4713. Jonas Holmqvist. F. i Gryt 1797 89; fad. Magnus Andersson, bonde. Prv. 1821. Komminister i Styrestad 32. D. 1838 114.

4714. Vilhelm Fredrik Tersmeden, frih. [1819]. F. i Sthlm 1802 307; fad. präsident. Fanjunkare vid Lifreg. dragonkår 20; kornett 20; löjtn. 23; ord.-officer hos Konungen 23; ryttm. 27; afsk. 30. Gods- o. bruksegare; delegare i Ramnäs, Västm. län, samt egare af Strömsverken o. Franshammar, Gefleb. län. Riksdagsman i Första kammaren för Västm. län 66—74; fullm. i Riksg.-kontoret 60 o. ordf. där 63—65; kommunalman. D. på Österby, Upps. län, 1879 45.

T:s allmänt erkända duglighet på det ekonomiska området och oberoende ställning förskaffade honom en stor mängd förtroendeuppdrag. Han blef fullmäktig i Järnkontoret redan 1829 och ordförande där 1835; förordnades till ledamot i kommittén för representationens ombildning 1846; ordförande i finanskommittén 1858, i Hypoteksbankens styrelse 1861, i Västmanlands läns landsting 1869—73 och i länets hushållningssällskap 1869. Som ledamot af Riddarhuset bivistade han alla riksdagarna 1828—66 och var under denna tid samt därefter i Första kammaren medlem af flere olika utskott. N. fbok.

4715. Johan Peter Nelander. F. i Norrköping 1801 101; fad. adv-fiskal. Hofr.-ex. 20. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 23; kämn.-notarie 23; v. hhöfd.; stadsnotarie i Norrköping 27; tit. häradshöfding 37; just.-rådman 39; borgmästare i Västervik 42; afsk. 70. D. i Västervik 1874 45.

4716. Seth Frans Becker. F. i Norrköping 1802 31; fad. rådman [3792]. Hofr.-ex. 20. Kanslist i Poststyrelsen 27; afsk. 28; tit. notarie. D. i Norrköping 1849 912.

»For utrikes; återkom i början af 1830-talet och vistades sedan hos sin broder.»

4717. Fredrik Vilhelm Pihlgren. F. i Västra Harg 1796 1311; fad. Fredrik, löjtnant. Underofficer; fanjunkare vid ett af Lifgr.-regementena; slutl. underlöjtnant i armén. Egare af Helgeslätt i Västra Harg. D. 1843 2111.

4718. Hans Gustaf von Fersen, grefve. F. i Sthlm 1802 512; fad. excellens o. öfverstekammarherre. Kansliex. 21. Fanjunkare vid Lifreg. husarkår; kornett vid Lifgardet till häst 21; löjtn. 25; afsk. 29; ryttm. i armén 29; ord.-officer hos Konungen; adjutant 36; major i armén 36. Godsegare; innehafvare af Ljungs dåv. fideik.-egendom samt egare af Steninge, Sthlms län. D. i Sthlm 1839 154.

Utlefvad i sitt 37:e år, slöt han ätten på manssidan.

4719. Sven Ludvig von Sydow. F. i Häsleby 1801 155; fad. Nils Ludvig, magasinsförvaltare i Jönköping. Hofr.-ex. 21. V. hhöfd.; tit. häradshöfding 29; e. civilnotarie i Göta hofr. 30; fiskal 33; assessor 34; hofrättsråd 49; afsk. 75. D. i Jönköping 1882 155.

4720. Johan Axel Cedercreutz, frih. F. i Dingtuna, Västm. län, 1801 281; fad. öfverjägmästare. Hofr.-ex. 20. Fänrik vid Första finska inf.-reg. 21, vid [ 389 ]finska lifgardet i Petersburg 22; underlöjtnant 25; löjtn. 27; kapten 32; sed. öfverste vid litauiska lifgardet 41; afsk. 41. Adjoint hos Dir. för byggn.-instit. i Petersburg 43, vid Kommunik.-väsendets l:a distr. -52; polismästare vid Alexandroffska centralfabriken för Moskovska järnvägen 52; gen.-major 58; tf. 58, ord. guvernör i Åbo o. Björneborgs län 63. D. i Helsingfors 1863 712.

C. begick själfmord »under sinnesrubbning och svårmod.»