Östgötars minne/1823

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1822
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1823
1824  →


[ 411 ]

1823.

4937. Sven Dahlén. F. i Gryt 1801 317; fad. Sven Jonsson, landtbrukare. Stud.-ex. i Lund 23. Bruksbokhållare; delegare i Breviksnäs i Gryt; slutl. bokhållare i Valdemarsvik. D. där 1855 113.

D. lefde under många år i stor fattigdom med en talrik familj i Valdemarsvik, där han utan fast anställning tidtals biträdde köpmännen med bokföring, hvari han lär varit ganska hemmastadd.

4938. Carl Adolf Bogeman. F. i Eksjö 1805 109; fad. kapten. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr. 26; v. hhöfd. Kammarherre 60. Godsegare o. landtbrukare å Göbärga i Linderås. D. där 1872 147.

4939. Johan Ludvig Christofer Bogeman. F. i Eksjö 1807 88; fad. kapten. Kansliex. 26. Kammarjunkare 31; kammarherre 40; hofmarskalk 73. Riddarhuskamrer samt kamrer vid Vadstena adl. jungfrustift 33; afsk. 73. Egare af Botorp i Linderås. D. i Sthlm 1885 235.

Deltog som ledamot af Ridderskapet och Adeln i samtliga riksdagarna under åren 1834—66.

4940. Sebastian Tham. F. i Undenäs, Skarab. län, 1811 101; fad. godsegare, tit. brukspatron. Hofr.-ex.; bärgsex. 31. Stip. vid Falu bärgsskola 31; tf. aman. vid Mynt- o. kontrollverken 33; tf. 38, ord. mynt- o. bärgsproberare där 52; myntmästare 55; tf. öfverdirektör 76; afsk. 77. Tf. bärgsproberare i Bärgskolleg. 39—55. D. i Sthlm 1892 67.

4941. Carl Vilhelm August Tham. F. i Undenäs, Skarab. län, 1812 227; fad. godsegare, tit. brukspatron. Stud.-ex. 25; fil. kand. 35; fil. doktor 36. Docent i Upps. 37; lektor i Strängnäs 43, vid Karlbärgs krigsakad. 50; tillika lärare vid Sjökrigsskolan 67. Historisk o. topografisk författare. D. i Lienz i Tyrolen, Österrike, 1873 27.

T. var en ovanligt flitig och samvetsgrann forskare. Han författade och utgaf bland annat »Bidrag till svenska riksdagarnes och regeringsformernas historia från midten af sjuttonde århundradet» (1845—48) samt en mycket värderik, tyvärr oafslutad »Beskrifning öfver Sveriges rike» (1849—55), upptagande Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län.

4942. Carl Leonard Hammarskjöld. F. i Tuna 1807 127; fad. kammarjunkare o. godsegare [3782]. Kansliex. 26. Underlöjtn. vid Ingeniörkårens fortifik.-brigad 28; löjtn. 36; afsk. 38; tit. kapten 40. Godsegare på Tuna i Tuna s:n 48. D. där 1878 156.

4943. Åke Reinhold Hammarskjöld. F. i Tuna 1809 253; fad. kammarjunkare o. godsegare [3782]. Kameralex. 27. Kammarskrifvare i Statskontoret 30; tillika kammarskrifvare i Krigskolleg. 38. Kammarjunkare 36. D. på Tuna i Tuna s:n 1847 184.

4944. Carl Gustaf Osbeck. F. i Vadstena 1805 712; fad. Carl Gustaf, kurhusläkare, tit. assessor. Jur.-fil. ex. 27; jur. kand. 29. Auskult. i Svea hofr. 29; e. o. notarie 30. E. o. kanslist i Just.-fördeln. af K. M. kansli 29; tf. kopist. D. i Sthlm 1836 1111.

[ 412 ]4945. Carl Fredrik Fagerström. F. i Norrköping 1805 299; fad. Niklas, handlande. D. som stud. där 1826 85.

4946. Carl Martin Bergvall. F. i Norrköping 1806 115; fad. fabrikör. Klädesfabrikör o. delegare i faderns fabriksfirma i Norrköping vid början af 1830-talet. Artist (målare), bosatt i Dresden 38. Egare af Rosenbad i Sachsen. D. där 1864 1811.

»B. gjorde sig känd som lycklig målare.»

4947. Adolf Fredrik Lindblad. F. i Skeninge 1801 12; fosterfad. rådman o. handlande. Handelsbitr. i Norrköping 15; anstäld å skeppsklarerarekontor i Hamburg 17; bokhållare i Norrköping 20. — Musikelev hos Hæffner i Upps. 23 o. Zelter i Berlin 24. Föreståndare för musikskola i Sthlm 27—61; sånglärare vid Nya elem.-skolan där 28—33. Tonsättare. Bosatt å Löfvingsborg i Skeda 64. D. där 1878 238.

»L. framstår för alla tider som en af vårt lands störste tonsättare. Han var en varmhjärtad och genialisk, känslofull och brinnande, lättrörd och gladlynt, stilla och passionerad personlighet, som dock i all sin mångfaldiga växling af stämningar och intryck aldrig upphörde att besitta två stora egenskaper: att vara en äkta svensk natur och därjämte en helgjuten konstnärspersonlighet, som aldrig var och aldrig kunde vara någon annan än sig själf.» L. har komponerat operan »Frondörerna,» symfonier, kammarmusik, pianostycken, körcyklar (»Drömmarne,» »Om vinterkväll»), körer (»Öfver skogen, öfver sjön» m. fl.) samt en mängd solosånger. Han var till sitt yttre en man af imponerande gestalt med stolt hufvud och väldig hårprydnad, ömsevis ljungande och drömmande ögon, fint leende mun med på en gång melankoliskt och spefullt uttryck, ett älskvärdt intagande, något fritt, kanske ibland själfsvåldigt sätt, som ingen fann stötande, därför att det var hans. Se vidare N. fbok m. fl.

4948. Jakob Fredrik Neikter Arosenius. F. i Norrköping 1809 117; fad. Carl Fredrik, fabrikör, tit. assessor. Stud.-ex. 26. Underlöjtn. vid Ingeniörkårens fältmätn.-brigad, sed. Topogr. kåren, 27; löjtn. 37; kapten 48; afsk. 60; major i armén 60; öfverstelöjtnant 74; afsk. 86. Föreståndare för Krigsarkivet 62—74; anst. vid Gen.-stabens topogr. afd. 74—79. D. i Norrköping 1890 1712.

A. var en synnerligen skicklig topograf och tjänstgjorde under 30 somrar (1828—57; vid Topografiska kårens mätningar; författare af åtskilliga arbeten i topografi och militärgeografi. En i hög grad plikttrogen och ordningsam man med ett lugnt och behärskadt väsen.

4949. Carl Gustaf Törnbom. F. i Västra Eneby 1807 110; fad. Gustaf, hofr.-kommissarie o. organist. Hofr.-ex. 28. Stadsnotarie i Skeninge 29. Fänrik vid Jämtl. fältj.-reg. 30, vid Andra lifgr.-reg. 31; löjtn. vid reg. 44, i armén 49; afsk. m. tit. kapten 63. Egare af Framnäs i Västra Eneby fr. 50-talet till 64. D. i Vadstena 1865 127.

4950. Carl Peter Jarchov. F. i Nykil 1804 56; fad. Johan Dunder, soldat. Fil. kand. 30; fd. doktor 30; prv. 42. Kollega i Vimmerby 32, i Söderköping 34; apologist 37; kyrkoherde i Drothem 47. D. 1859 219.

4951. Petrus Petri. F. i Styrestad 1802 2511; fad. Per Persson, bonde. Prv. 26. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Åtvid 29. D. på Åtvidsnäs där 1835 52.

4952. Alexander Stuart. F. i Tjärstad 1803 194; fad. apotekare, tit. assessor, i Linköping. Hofr.-ex. 28; landtmät.-ex. 36. Auskult i Göta hofr.; landtmät.-auskult. 36; v. komm.-landtmätare i Österg. län 40. Bosatt i Linköping. D. i Västra Husby prgd 1859 182.

4953. Anders Holmertz. F. i Ringarum 1799 231; fad. Erik Andersson, torpare. Prv. 1826. S. m. adjunkt, anst. i Askeby 26. D. där 1827 2010.

4954. Arvid Bernhard Rehbinder, frih. F. i Gryt 1806 411; fad. [ 413 ]godsegare. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 23; fänrik 25; löjtn. 35; kapten 51; afsk. 69; major i armén 69; afsk. 74. D. i Vadstena 1876 128.

4955. Fredrik Vilhelm Rehbinder, frih. F. i Gryt 1811 144; fad. godsegare. Stud.-ex. 27; hofr.-ex. 31. Kammarjunkare 32; kammarherre 55. V. notarie i Svea hofr. 34; v. hhöfd. 38; häradshöfding i Hammarkind m. Stegeborgs skärgård 41, tillika i Skärkind 53. Egare af Liljestad i Skönbärga 52—57, Stafsäter i Vist 56—59, Ånväga i Skeda 56-66. D. i Söderköping 1877 139.

R. bivistade som ledamot af Ridderskapet och Adeln alla ståndsriksdagarna fr. o. m. 1840—41 t. o. m. 1862—63 och var därunder mycket använd som ledamot i utskotten samt vid 1853—54 års riksdag ordförande i allmänna besvärs- och ekonomiutskottet.

4956. Gustaf Vilhelm Kemner. F. i Skeninge 1806 52; fad. Johan, rådman. Stud. i Lund 23; fil. kand. 29; fil. doktor 29; stud. i Upps. 32; prv. 42. Kollega i Söderköping 31, i Vadstena 33, i Norrköping 43; tillika lärare vid Eberst. skolan 49; kyrkoherde i Tjällmo 49; prost 59. D. 1885 71.

God prädikant; lycklig tillfällighetsdiktare; nitisk och verksam för folkundervisningen; en utmärkt expeditionskarl. Kunnig i medicin och försedd med ett litet husapotek, lindrade han mången sjuklings plågor. Skicklig jordbrukare och nyodlare, hvarigenom hans boställe betydligt förbättrades; gjorde goda affärer och samlade år efter år allt större egodelar. Man beskylde honom, må hända ej utan skäl, för girighet samt att han i umgänget med människor alltför mycket rättade sitt bemötande efter personernas yttre vilkor. Sthr m. fl.

4957. Levin Christian Viede. F. i Locknevi 1804 1110; fad. komminister [3877]. Prv. 30. Bibliotekarie vid Linköpings stiftsbibliotek 45; tillika biskopsadjunkt 56; kyrkoherde i Västra Husby 68, i Ekebyborna o. Ask 76. D. 1882 86.

V. »var en utöfver det vanligas mått boksynt och beläst man, ett lefvande lexikon och en lefvande realencyklopedi.» I hög grad framstående och intresserad fornforskare, var han outtröttlig att samla visor, sagor o. dyl. samt att i allmänhet uppsöka och bevara våra fornminnen företrädesvis inom Östergötland; gjorde ock genealogiska samlingar. Som bibliotekarie hade han äfven att meddela undervisning vid Linköpings läroverk och var en särdeles instruktiv och välvillig lärare, ehuru han af brist på förmåga att upprätthålla ordningen under lektionerna ej uträttade på långt när allt, hvad han annars kunnat. Som präst var han icke häller på sin rätta plats. Barnafrom till sinnet, redbar i allt sitt görande, människoälskande och oegennyttigt uppoffrande samt vänligt tillmötesgående mot alla, var han som enskild person högt uppskattad, hälst som han äfven i umgängeslifvet med sitt godmodiga väsen, sin oförargliga originalitet och sitt outtömliga förråd på anekdoter alltid förstod att göra sig intressant.

4958. Fredrik Adolf Thollander. F. i Landeryd 1805 1011; fad. Sven Fredrik, löjtnant o. godsegare. Hofr.-ex. 25. Auskult. i Svea hofr. 25; v. auditör i Svea art.-reg. 28—34; auditör vid Värml. reg. 43; afsk. 56. Ombudsman vid Värml. hypot.-förening. Borgmästare i Karlstad 58. Riksdagsman i Borgarståndet 59. Egare af Lugnet invid Karlstad. D. där 1861 108.

T. »egde i sitt ljusa hufvud, sin grundliga lagkunskap och sin goda penna just de egenskaper, som pryda den offentlige mannen.» Därtill kom ett anslående och prydligt yttre i förening med ett sympatiskt väsen. — Fader till Axel Ferdinand T., justitieråd.

4959. Per Carlsson Hanner. F. i Hannäs 1801 46; fad. Carl Jonsson, bonde. Prv. 25. Komminister i S:t Johannes 45. D. i Norrköping 1862 295.

H. erhöll vid kyrkoherdeval i Ukna strax före sin död de flesta rösterna. Har från trycket utgifvit en stor mängd prädikningar.

4960. Anders Christofer Nicolai. F. i Herrestad 1803 177; fad. Anders, kronolänsman. Hofr.-ex. 27. Auskult. i Göta hofr.; registrator o. handlingsskrifvare vid Teknol. instit. 32; afsk. 39. Kamrer o. redogörare vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori, Söderm. län, 41. D. där 1860 303.

[ 414 ]4961. Fredrik Vilhelm Vassrin. F. i Tjällmo 1806 111; fad. Per, brukspatron. Kornett vid Lifreg. husarer 26; löjtn. 30; ryttmästare 38. Egare af Lemneå bruk i Tjällmo 41—44. D. i Örebro 1849 193.

4962. Johan Peter Söderpalm [Söderström]. F. 1804 122; fad. skräddare i Norrköping. Landtbrukare o. egare af Blommedal i Västra Ny 28—59; tit. brukspatron. D. i Sthlm 1863 247.

4963. Anders Hedner. F. i Vimmerby landsf. 1801 1012; fad. Tyrs Israëlsson Kullander, mjölnare i Heda. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 37; teol. doktor 60. Docent i Upps. 31; lektor i Linköping 36; kyrkoherde i Asby 44; kontr.-prost 47. Filolog; skald. D. 1873 2210.

H. var en rikt begåfvad och fint bildad man med poëtiskt sinne. Synnerligen god och omtyckt prädikant, åtnjöt han mycken kärlek och vördnad af sin församling samt stod i högt anseende bland ämbetsbröder och alla, som med honom kommo i beröring. Redan tidigt känd som lycklig skald på romarspråket, uppträdde han ännu på äldre dagar vid högtidliga tillfällen med högstämda latinska kväden. Skref ock åtskilliga svenska skaldestycken, bl. a. »Besöket på Omberg,» där den bekanta studentsången »Friskt slår vårt hjärta och lifsådern svallar» förekommer. Utgaf kommenterade upplagor af klassiska författares verk samt grammatiska arbeten i latinska språket m. m. Innehade förslagsrum till professuren i latin så väl i Uppsala 1839 som i Lund 1842.

4964. Per Blomberg. F. i Mörlunda 1802 215; fad. Lars Eriksson, bonde. Prv. 26; stud. i Lund 33. Kommin. i Mörlunda o. Tveta 48; kyrkoherde där 55, i Hvarf o. Styra 66. D. 1877 255.

4965. Anders Peter Holmström. F. i Norrköping 1803 105; fad. sjökapten. Klädesväfvare i Norrköping; fabriksidkare där 31; handlande i Örebro 34.

4966. Claës Abraham Asker. F. i Krokek 1804 194; fad. Claës Abraham, bruksinspektor. Prv. 28. Lärare vid Hunterska skolan i Östra Stenby 32; komminister i Grebo o. Värna 48. D. 1852 33.

4967. Claës Peter Vestling. F. i Brunneby 1803 l88; fad. Salomon, landtbrukare. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 37. Apologist i Linköping 35; kollega 44; konrektor 49; kyrkoherde i Rappestad o. Sjögestad 53; prost 59. D. 1869 111.

4968. Paul Fredrik Vatz. F. i Gränna landsf., Jönk. län, 1804 1211; fad. Nils Fredrik, auditör. Stud. af Västm.—Dala nation 27; fll. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 42. Kollega i Vimmerby 34, i Eksjö 43; kommin. i Skeppsås o. Älfvestad 43; kyrkoherde i Västra Ryd o. Svinhult 50, i Hallingebärg 60; kontr.-prost 63―73. D. 1881 2212.

»Skicklig skolkarl, god prädikant och andlig talare.»

4969. Per Erik Dahlström. F. i Söderköping 1800 79; fad. Erik Olof, stadsfogde. Prv. 25. komminister i Locknevi o. Blackstad 47. D. 1869 2611.

4970. Carl Peter Vångström. F. 1800 31; fad. organist i Vallerstad.

Erhöll testimonium till prästämbetet 1824, men blef ej präst. — »Ad castra Bacchi.» Ä.

4971. Fredrik Tollengren. F. i Heda 1805 111; fad. landtbrukare [3977]. Stud. till 31. Bosatt å fädernegården i Disevid, Heda, sed. i egen stuga å Heda kyrkojord 44; slutl. inhysesman o. understödstagare i Heda. D. där 1864 2611.

4972. Carl Adolf Gustafsson. F. i Risinge 1803 313; fad. prost [3699]. Prv. 28. Komminister (efter 26 missiv) i Hvarf o. Styra 57. D. 1868 66.

[ 415 ]4973. Claës Johan Gustafsson. F. i Östra Ryd 1804 3112; fad. prost [3699]. Prv. 30. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Ny 49; afsk. fr. prästämb. 49. Landtbrukare o. egare af Hållingsby i Östra Ryd 49. D. där 1877 2110.

4974. Johan Carl Kant. F. 1804 281; fad. landtbrukare i Slaka. Hofr.-ex. 28. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; prakt. jurist hos grefve Spens på Höja, Upps. län; arrendator af Torslunda, Upps. län, 33. Regementsskrifvare vid Uppl. reg. 39. D. i Sthlm 1860 41.

4975. Carl Fredrik Flodman. F. 1802 194; fad. löjtnant i Västra Skrukeby. E. o. kontorsskrifvare vid postverket i Sthlm. Gardist. D. 1835.

4976. Fredrik Vilhelm Charly [Carleström]. F. i Norrköping 1805 187; fad. hofprädikant [3994]. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr.; auditör vid Andra lifgr.-reg. 30. D. på Tift i Kärna 1858 1010.

4977. Lars August von Engeström. F. i Bälinge, Upps. län, 1808 282; fad. häradshöfding [3826]. Hofr.-ex. 27. V. hhöfd.; kanslist i Kammarrätten 40; tj:ledig fr. 51. D. i Sthlm 1857 283.

4978. Erik Johan Engelholm. F. i Svinstad 1801 247; fad. komminister [3628]. Prv. 26. Sånglärare vid Norrköpings läroverk 35—37; komminister i Kvillinge 42, i Västra Ed 55. D. 1890 12.

E. »var i sin enskilda vandel oförvitlig, men missbelåten med sin ställning i lifvet, en följd af den hårda kamp han haft att bestå mot fattigdom och familjesorger. Han egde små ämbetsgåfvor och föga sinne för det prästerliga kallet. De sista 20 åren af sitt lif tillbrakte han under ständig tjänstledighet på grund af en genom olyckshändelse under åkning ådragen skada i ena höften samt allt mer tilltagande ålderdomssvaghet.» Sbg.

4979. Per Johan Hertzman. F. i Motala 1800 3011; fad. kyrkoherde [3522]. Prv. 27. Komminister i Rystad (efter 35 missiv) 57; tj:ledig 63. D. 1867 1311.

4980. Gustaf Carl Ulrik Cederström, frih. F. 1806 95; fad. understallmästare. Kansliex. 28. E. o. kanslist i Krigskolleg. 28 o. i Förvaltn. af sjöärend. 29. Kammarjunkare 30. Andre riddarhuskanslist 31; afsk. 41. Statsagronom 54; styresman för fiskodlingen i riket 54 samt undervisare i fiskodling 55. Bosatt på Lillängsdal å Ingarö, Sthlms län. D. där 1898 119.

Sin förnämsta lifsgärning säges han hafva utfört som lärare i fiskodling och författare till skrifter på detta område.

4981. Johan August Holmberg. F. i Stora Mellösa, Örebro län, 1812 195; fad. Johan, ekonomidirektör i Linköping. Apot.-elev 28; farm.-stud.-ex. 31; apot.-ex. 34. Apotekare i Vadstena 35—44; verkst. direktör i Vadstena ensk. bank 61—79; tillika disponent vid Vadstena hvitbetsockerfabrik 72—79. Egare af stadslägenheterna Hagalund o. Strömslund 42 samt gårdsegare i Vadstena. D. på Långholmen vid Sthlm 1883 191.

H. åtnjöt länge inom sin ort mycket anseende och allmän aktning, till dess han 1879 anklagades för under en följd af år föröfvade tillgrepp af bankens medel samt dömdes för dessa brott till 6 års straffarbete och 10 års förlust af medborgerligt förtroende. Vid hans fall ramlade så väl banken som fabriken.

4982. Peter Carl Sevén. F. i Slaka 1802 96; fad. Samuel, rådman i Örebro. Kameralex. 30. E. o. landskontorist i Örebro län; hospitals- o. lasarettssyssloman i Linköping 41; afsk. 76. D. i Linköping 1879 34.

S. var ett mönster af redbarhet, flit och ordning. Anspråkslös och fridsam, lefde han endast för sin tjänst, sin husliga krets och sina kära blommor.

[ 416 ]

4983. Jon Israël Veselius. F. 1804 2612; fad. organist i Landeryd. Länsmansskrifvare i Gistad; stadsfogde; afsk. D. i Motala 1847 15.