Östgötars minne/1824

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1823
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1824
1825  →


[ 416 ]

1824.

4984. Anders Gustaf Dahlberg. F. 1799 24; fad. klockare i Västra Stenby. Inspektor i Närike.

4985. Georg Carl Silfversparre. F. i Östra Husby 1804 215; fad. major o. salpetersj.-styresman. Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr.; salpetersjuderiunderstyresman i Österg. län 26; tf. salpetersjuderistyresman 29; salpetersjuderidirektör i Österg., Jönk. o. Krist. län 45, tillika i Kalmar län 46. Egare af Orrnäs i Ödeshög (50). D. i Linköping 1855 69.

4986. Per Linderson. F. i Östra Husby 1799 910; fad. Håkan Persson, bonde. Prv. 1826. Komminister i Styrestad 42, i Misterhult 48. D. 1867 293.

4987. Gustaf Grönhagen. F. i Torpa 1804 206; fad. öfv.-löjtnant. Fanjunkare vid Andra lifgr.-reg. 25; fänrik 28; löjtn. 39; kapten 51; afsk. 54. Godsegare å Brandsnäs i Torpa 56. D. där 1887 205.

4988. Casper Vrede, frih. F. i Vreta kloster 1808 37; fad. fältmarskalk. Fanjunkare vid Lifreg. dragonkår 26; kornett 26; löjtnant där 29, i armén 31; afsk. 36. Godsegare o. landtbrukare å Djupadal o. Bredåkra, Blek. län, samt egare af Jakobsbärg, Sthlms län. D. i Sthlm 1877 313.

Var en framstående landtbrukare och mycket använd kommunalman.

4989. Carl Adolf Sallberg. F. i Österåker, Söderm. län, 1806 83; fad. prost [3698]. Fil. kand. 36; fil. doktor 36. Kollega i Vimmerby 46; rektor 49; tj:ledig 58. D. i Växjö 1859 48.

4990. Gustaf Magnus Sallberg. F. i Österåker, Söderm. län, 1808 301; fad. prost [3698]. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 28; löjtn. 35; kapten 48. Bosatt i Styra. D. i Linköping 1855 311.

4991. Anders Fredrik Sallberg. F. i Österåker, Söderm. län, 1810 251; fad. prost [3698]. Underlöjtn. vid Ingeniörkårens fortif.-brigad 29; löjtn. 37; kapten 48; major i armén 66; fortif.-befälhafvare i Landskrona 68—78; afsk. 79. Direktör i Landskrona sparbank; kommunalman. D. i Landskrona 1883 104.

Var en välvilligt tillmötesgående man samt åtnjöt inom sin ort allmänt förtroende.

4992. August Vilhelm von Feilitzen. F. 1808 51; fad. Gustaf, tullförvaltare i Västervik. Hofr.-ex. 27. V. hhöfd.; tit. häradshöfding 40; assessor i Göta hofr. 45; hofrättsråd 58. D. i Jönköping 1868 109.

v. F. åtnjöt anseende som en af hofrättens skickligaste jurister. Hade tjänstgjort som sekreterare i lagutskottet vid flere riksdagar.

4993. Fredrik Vilhelm Hagelin. F. 1805 224; fad. Samuel Fredrik, häradsskrifvare, tit. landskamrer, i Björkekind m. fl. h:d. Kameralex. E. o. landskontorist i Österg. län; tf. 31, ord. häradsskrifvare i Björkekind, Östkind o. Lösing 37; afsk. 79. Egare af Unnerstad i Kuddby 79. D. där 1886 173.

Ordentlig och duglig som få, var han för landstatstjänstemän en föresyn. Lugn. vänlig och human, förvärfvade han sig allmänt förtroende.

4994. Carl Teodor Bergenstråhle. F. i Ekebyborna 1807 193; fad. kapten. Hofr.-ex. 27. Auskult. i Svea hofr. 27; e. o. notarie 33; auditör vid Lifreg. dragonkår 36; afsk. 40. D. på Södra Åreda, Kronob. län, 1878 266.

[ 417 ]4995. Gustaf Ulrik Bergenstråhle. F. i Ekebyborna 1810 231; fad. kapten. Hofr.-ex. 28. E. o. notarie i Skånska hofr. 34; v. hhöfd. 36; v. aktuarie i hofrätten 36; kanslist 38; assessor 42; hofrättsråd 52; afsk. 80. Ordförande o. verkst. direktör i Kristianstad—Hessleholms järnv.-aktiebolag. Kommunalman. D. i Kristianstad 1884 38.

B. var en synnerligen framstående jurist. Hans skarpsinne, outtröttliga arbetsförmåga och allvarliga sträfvan att väl fylla sin plats gjorde honom till en af Skånska hofrättens förnämste ämbetsmän. Inom detta verk egde han ett särdeles stort inflytande, och hans afgång därifrån ansågs som en mycket känbar förlust. Vid sidan af sin egentliga verksamhet fungerade han som ordförande i styrelserna för Kristianstads enskilda bank och Kristianstads sparbank samt erhöll en mängd kommunala uppdrag, hvilka alla af honom insiktsfullt och samvetsgrant fullgjordes. Var ock som enskild rådgifvare och hjälpare mycket anlitad.

4996. Carl Gustaf Tharsell. F. i Höreda 1804 l79; fad. komminister [3599]. D. som stud. i Västergötland 1830.

4997. Carl Reinhold Siegbahn. F. i Adelöf 1802 188; fad. komm.-landtmätare [3774]. Prv. 25. Kommin. i Ödeshög 40; kyrkoherde i Vånga 61. D. 1872 245.

4998. Johan Gabriel Schenström. F. i Skeninge 1804 710; fad. Anders Gabriel, rådman o. sämskmakare. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 46. Kollega i Norrköping 35; apologist 36; åter kollega där 37, vid Hedvig Eleonora apol.-skola i Sthlm 42; rektor 45; kyrkoherde i Västra Tollstad 54, i Stora Åby o. Ödeshög 63. D. 1877 81.

4999. Johan Peter Kylander. F. i Asby 1806 194; fad. komminister [3753]. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 39. Apologist i Norrköping 32; kollega i Linköping 35; konrektor 45. D. i Linköping 1848 15.

Öppen, rättfram och redbar, åtnjöt han allmänt förtroende. Som lärare allvarlig och sträng, men rättvis; därför ock af ungdomen vördad. — Stod vid sin död på förslag till Vikingstads pastorat.

5000. Johan Gustaf Sandahl. F. i Veta 1802 89; fad. organist. Hofr.-ex. Stadsnotarie i Vadstena; rådman; borgmästare 36. D. i Vadstena 1843 26.

5001. Johan Olai. F. i Allhelgona 1804 l5; fad. Olof Johansson, hemmansegare. Prv. 27. Kommin. i Hedvig Eleonora förs. i Sthlm 35; tillika reg.-pastor vid Lifbev.-reg. 44; kyrkoherde i Västra o. Östra Ed 45; prost 57; kontr.-prost 58. D. 1865 26.

O. »hade ett artigt sätt med mycken ledighet i tal och umgänge. Hans gåfvor voro dock kanske mera glänsande än djupa.» Pti.

5002. Anders Joachimsson. F. 1805 44; fad. landtbrukare i Allhelgona. Kameralex. Tf. 31, ord. kronofogde i Lysing, Dal o. Aska 36. Egare af Snyttringe i Allhelgona. D. där 1850 101.

Duglig och redbar, förvärfvade J. allmänt förtroende, och hans ovanliga arbetsförmåga tillät honom att utom tjänsten nitiskt och verksamt deltaga i åtskilliga både enskilda och kommunala angelägenheter.

5003. Carl Fredrik Hallman. F. 1805 299; fad. inspektor i Vinnerstad. D. som stud., drunkn. i Dalälfven vid Grängshammars bruk, Kopparb. län, 1826 317.

5004. Anders Erik Norbeck. F. i Orlunda 1805 295; fad. rektor o. kyrkoh. Fil. kand. 31; fil. doktor 33; teol. kand. 34; prv. 37; teol. lic. 38; teol. doktor 44. Docent i Upps. 37; tillika notarie i teol. fak. 41; lektor i Växjö 44. D. där 1870 274.

N. har företrädesvis gjort sig bekant genom sin »Lärobok i theologien för [ 418 ]gymnasierna,» hvilken länge användts vid nästan alla våra högre läroverk, har utgått i en mängd upplagor och berömmes såsom »mönstergill med hänseende till skrift- och bekännelsetrohet, korthet och kärnfullhet, tankens klarhet och uttryckets noggrannhet.» Äfven genom sina öfriga skrifter, dels original och dels öfversättningar, ådagalade han sin lärdom och sin sträfvan att popularisera sin vetenskap. N:s undervisning lär ha varit fängslande och genom sitt gedigna innehåll egnad att väcka lärjungarnes intresse. Se vidare N. fbok; Biogr. lex.

5005. Anders Fredrik Sondén. F. i Landeryd 1807 261; fad. prost [3578]. Fil. kand. 33; fil. doktor 33; prv. 37; teol. doktor 68. Lektor i Linköping 35; tillika kyrkoh. i Skeda 46; kyrkoh. i Kvillinge o. Simonstorp 56; prost 57; domprost i Skara 64. Riksdagsman 53, 56, 59, 62, 65. D. 1885 295.

S. var en särdeles framstående skolman och pädagog, omutligt rättvis och allvarlig, samt en icke mindre förtjänstfull bisittare i stiftsstyrelsen. Hans prädikningar utmärkte sig genom innehållets gedigenhet, och han var äfven i öfrigt en god själasörjare. Som politiker intog han en jämförelsevis frisinnad ståndpunkt; »för dem, som genom mer eller mindre medvetna sofismer sökte att undslippa tidernas kraf och historiens framåtskridande makt, var S. vid riksdagar och kyrkomöten ett svårt gissel i logik och enkel sanningskonsekvens, däri han själf var en öfverlägsen mästare.» Mycket verksam som skriftställare, författade han utom en lärobok i bibliska historien en mängd uppsatser i kyrkliga frågor, pensionsväsendet, fattigvården, bränvinslagstiftningen m. m. Hans utseende tydde på sjuklighet, och ett drag af butterhet satt på hans ansikte, men i denna bräckliga kropp och bakom den minen bodde en i kärleken starkt lefvande ande, en from barnasjäl tillsammans med en mans fasta och bestämda vilja. Sthr.

5006. Carl Johan Palmblad. F. 1803 71; fad. skräddare i Vimmerby. Bruksbokhållare på Bona i Västra Ny 29; tit. notarie. D. i Vadstena 1838 106.

5007. Johan Blomqvist. F. 1803 298; fad. bonde i Norra Vi. Gardist; afsk. D. 1842.

Om honom står antecknadt: »ad castra Bacchi.»

5008. Carl David Bersén. F. i Virserum 1808 44; fad. Lars, kronolänsman. Prv. 32. Lärare vid Maria handtv.-skola i Sthlm 34—45 o. vid Norrmalms allm. barnskola 39; bat.-präd. vid Andra lifgardet 46; tillika präd. o. syssloman vid Sabbatsbärgs fattighus 47; komminister i Storkyrkoförs. i Sthlm 61; tj:ledig fr. 83. D. 1897 196.

B., i flere år hufvudstadens till lefnadsålder och tjänstetid älste prästman, var en på sin tid i vida kretsar särdeles populär och mycket anlitad präst. Många voro de familjer, i hvilka han flere generationer igenom förrättade barndop, vigslar och begrafningar. Hvad som drog människor till honom var ingalunda några lysande gåfvor, utan fastmer hjärtats värme samt karaktärens redbarhet och pålitlighet.

5009. Fredrik Gustaf Engelbrecht. F. i Norrköping 1807 295; fad. kyrkoherde i Öfver-Gran, Upps. stift. Stud. af Uppl. nation 32; kameralex. Kammarskrifvare i Statskontoret 43; bokhållare 52. D. i Sthlm 1861 59.

5010. Carl Gabriel Kernell. F. i Rinna 1806 175; fad. kyrkoherde [3606]. Prv. 32. Komminister i Linderås 52. D. 1868 156.

5011. Samuel Erik Kernell. F. i Åsbo 1811 286; fad. kyrkoherde [3606]. Stud. i Lund 30; fil. doktor 38; dim.-ex. i Upps. 47; prv. 48. Kollega i Vadstena 45; kyrkoherde i Lönnbärga 56, i Hägerstad o. Oppeby 73; kontr.-prost 70-74. D. 1890 177.

Som lärare var K. med de gåfvor, som honom förlänats, om icke en mera framstående, dock en synnerligen nitisk och plikttrogen man. I Lönnbärga lyckades han åstadkomma byggandet af en ny kyrka med rymlig kyrkogård omkring densamma. Oaktadt en viss häftighet i lynnet förstod han att draga till sig folkets tillgifvenhet. »Förnöjsamhet var ett grunddrag i hans karaktär. Han var nöjd med sin ställning, nöjd med sitt pastorat, nöjd med sina pastoratsbor, ja, nöjd med allt.» Sbg.

[ 419 ]5012. Carl Gustaf Egnell. F. i Västra Tollstad 1805 234; fad. prost [3561]. Hofr.-ex. 29. V. hhöfd.; rådman i Linköping; afsk. Landtbrukare på Haninge i Västra Tollstad. D. där 1870 212.

5013. Per Johan Egnell. F. i Västra Tollstad 1806 248; fad. prost [3561]. Prv. 31. Fångpräd. i Sthlm 38; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 50. D. 1875 1911.

5014. Philip Vilhelm Rydbom. F. i Söderköping 1805 247: fad. traktör. Ingeniör. D. i Linköping 1833 122.

5015. Johan Fredrik Grevell. F. i Söderköping 1806 71: fad. Gustaf Johan, andre landtmätare. Prv. 30. Lasar.- o. hosp.-präd. i Linköping 35—42; slottspräd. 39—54; lärare vid Linköpings folksk.-semin. 43—45; kommin. i S:t Lars 46; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 53; afsk. 71; kyrkoherde i Kristbärg 60, i Klockrike o. Brunneby 70; kontr.-prost 71. D. 1883 246.

Som prädikant och talare var G. mycket omtyckt, hvartill utom det oftast anslående innehållet hans vackra, klangfulla röst och i öfrlgt lyckliga framställningssätt ganska väsentligt bidrogo. Det för honom karaktäristiska var »decorum» så väl i yttre som inre mening. Han hade en ståtlig gestalt och ett artigt, belefvadt skick: var en fridens man ända därhän, att han för att afvända strid stundom kanske gick nog långt i efterlåtenhet.» Sthr m. fl.

5016. Nils Peter Helmer. F. i Ringarum 1803 2512; fad. inspektor. Kameralex. 29. K. o. landskontorist i Österg. län. Landtbrukare på Distorp i Rystad; tit. sekreterare. D. på Distorp 1817 141.

5017. Johan Carl Åkerhjelm, frih. F. i Axbärg, Örebro län, 1807 217; fad. generaladjutant. Kansliex. 26; hofr.-ex. 27. Attaché i Florens 29. Förvaltare å Dylta o. Kafö, Örebro län, 32: godsegare o. landtbrukare å Ökna, Söderm. län, 42. Kammarherre 36. Landshöfding i Örebro län 56; afsk. 76. Riksdagsman i Första kammaren för Örebro län 70—74; ordf. statsrevisor 45-53. D. å Ökna 1879 1311.

Å. var en i ämbetet nitisk och skicklig samt för länets angelägenheter intresserad man och representerade på ett utmärkt sätt. Tog mycket verksam del i det politiska lifvet och bivistade som ledamot af Riddarhuset från 1840 alla ståndsriksdagarna, vid hvilka han användes i olika utskott. I enskilda umgänget var han välvillig och tillmötesgående samt den allra gästfriaste värd.

5018. Samuel Hjertsäll. F. i Ekeby 1802 29; fad. Anders Gustaf, postmästare o. frälsekamrer. Prv. 28. Brukspräd. vid Finspång 35; kyrkoherde i Frinnnryd 59. D. 1861 110.

5019. Johan Adolf Sevén. F. i Östra Eneby 1806 236; fad. Samuel, rådman i Örebro. Fil. kand. 36; fil. doktor 39. Skriftställare. D. i Kristianstad 1870 2312.

S. arbetade mest med öfversättningar; författade och utgaf uppsatser om Emanuel Svedenborg och hans drömmar.

5020. Knut Axel Johan Gyllenkrok. F. i Regna 1807 1510; fad. major. Hofr.-ex. 28. V. hhöfd. 34; tit. häradshöfding 37; e. civilnotarie i Göta hofr. 42: kanslist 45; notarie 45; v. adv.-fiskal 50; häradshöfding i Västra h:d, Jönk. län, 51; afsk. 82. Egare af Uppåkra, Jönk. län. D. där 1886 11.

5021. Magnus Adolf Pontin. F. i Torpa 1806 298; fad. prost [3583]. Fänrik vid Första lifgr.-reg. 28; löjtn. 34; kapten 48; major vid reg. 59, i armén 68. Arrendator vid olika tider af Sunnanå o. Falla i Torpa, Olstorp i Västra Ryd samt Stagstorp o. Börstorp i Ljung. D. på Börstorp 1887 27.

P. var en liten kry »kärngubbe, en krigsman »af gamla tvärsäkra stammen» samt en väldig jägare och fiskare. Ifrig trädgårdsodlare, har han lemnat efter sig många minnen af [ 420 ]odlingar och anläggningar på de egendomar han under sitt långa lif bebodde. Prydlig eller fin i sitt uppträdande var han icke, men detta glömde man i hans spirituela och liffulla umgänge, som ofta kryddades af humoristiska infall. Som student »läste han på graden,» hade gjort klassiska studier och brukade ännu på ålderdomen yttra sig på latin; väckte en gång under sin fänrikstid mycket uppseende, då han, iklädd uniform, i Linköping uppträdde som extra opponent vid en disputation för pastoralexamen och på flytande latin väldeligen ansatte komministern i den församling, där han då var bosatt.

5022. Per Christian Liljedal. F. i Rumskulla 1803 1410; fad. Jon, pappersfabrikör i Kisa. Prv. 34. Kyrkoherde i Misterhult 53; tj:ledig o. bosatt i Västervik 74. D. 1889 228.

»Framstående prädikant och punktlig expeditionskarl, som höll ordning inom sitt vidsträckta pastorat, hvars skärgårdsbefolkning han betydligt höjde i sedligt hänseende.» Rättrådig och fridsam; af naturen väl utrustad och särskildt i besittning af goda umgängesgåfvor.

5023. Johan Fredrik Sahlström. F. i Tåby 1805 1207; fad. Johan Jansson, torpare. Fil. doktor 36. Lärare vid Filipstads bärgsskola 38—42; gymnasielärare, sed. lärov.-adjunkt, i Linköping 46; tj:ledig fr. 61. D. på Hägerstad i Hannäs 1867 247.

S. var en rikt begåfvad och mycket beläst man med ett välvilligt och fryntligt sätt mot sina lärjungar, ehuru han någon gång kunde helt omotiveradt ljunga fram ett dundrande strafftal, som naturligtvis blef utan all verkan. Hans undervisning var i hög grad vårdslös och oregelbunden samt bestod merendels i besvarandet af från lärjungarna framstälda spörsmål så väl i hans eget ämne, naturvetenskapen, som rörande allt annat i himlen och på jorden. Han höll då längre eller kortare föredrag, som visserligen kunde vara lärorika och intressanta nog, men kurserna blefvo ohjälpligt försummade, och betygen vid terminens slut voro alltid oberäkneliga, då han för öfrigt blott undantagsvis kände någon lärjunges namn. Grundorsaken till allt det nämnda låg i hans mer och mer tilltagande böjelse för dryckenskap, hvarigenom han slutligen förföll och måste sättas ur tjänstgöring. »Mufti,» som han af lärjungarne benämndes, var sedan flere år tillbaka låghalt och hade för vana att oupphörligt under sitt tal utstöta fnysningar, hvilket gaf åt hela hans uppträdande en komisk anstrykning.

5024. Anders Peter Lindström. F. i Vreta kloster 1803 178; fad. Per, rättare. Prv. 31. S. m. adjunkt, anst. i Hällestad 31, i Högby 44. D. där 1845 76.

5025. Fredrik Härnström. F. i Lofta 1806 237; fad. landtbrukare. Handelsbokhållare i Norrköping, därefter i Valdemarsvik på 40-talet, sed. åter i Norrköping.

5026. Carl Gustaf Ulrik Schött. F. i Västra Eneby 1806 3110; fad. Carl Jakob, komm.-landtmätare. Landtmät.-ex. 27. V. komm.-landtmätare i Österg. län 35. D. 1843 811.

5027. Petrus Hellvik. F. i Horn 1805 67; fad. Jöns Persson Berg, mjölnare o. byggmästare. Prv. 30. Kommin. i Hannäs 49; kyrkoherde i Gistad 64; kontr.-prost 76. D. 1878 1211.

5028. Johan Erik Vallén. F. i Västervik 1804 93; fad. sjökapten. Provisor, anst. på apotek i Västervik, sed. i Sthlm 23.

Nämnes senare »auskultant,» men har ej någonstädes kunnat igenfinnas.

5029. Svante Petter Björlingsson. F. i Vimmerby 1806 278; fad. prost [3913]. Prv. 33. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Ringarum 71; tj:fri o. bosatt i Rök 71. D. på Ingvaldstorp där 1881 301.

B. tjänstgjorde på sammanlagdt 22 ställen inom stiftet. Var flere gånger under längre eller kortare tider utan missiv; suspenderades på 1 år för fylleri 1855 och var därefter utan tjänstgöring ända till 1862. Då han för alltid upphörde att tjänstgöra beviljades honom 300 kr. årligen ur »prästfattigkassan.» S.

[ 421 ]

5030. Samuel Fredrik Hjelm. F. i Ljung 1805 221; fad. organist o. klockare. D., utan kändt yrke, i Sjögestad i Vreta kloster 1837 271.

5031. Carl Emil Vilhelm Pereswetoff-Morath. F. i Norrköping 1810 134; fad. löjtnant. Und.-officer vid Första lifgr.-reg. 27; rustmästare; fänrik vid Uppl. reg. 31, vid Första lifgr.-reg. 33; löjtnant 42; afsk. 48. Godsegare o. landtbrukare på Kallerstad i S:t Lars 51. Kommunalman. D. å Kallerstad 1885 711.

En man med stort anseende och därför hedrad med många kommunala uppdrag. »Hans karaktärs mest framstående prägel var heder och ära i förening med en nästan till vekhet gränsande hjärtats godhet, däraf följande välvilja mot medmänniskor samt trohet i vänskap.»

5032. Johan Adolf Kjörkander. F. i Frinnaryd 1802 95; fad. kronolänsman. Kameralex. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 28; kammarskrifvare i Statskontoret 36; tillika bokhållare i Riksg.-kontoret 44. D. i Sthlm 1848 116.

5033. Mattias Veilerz [Vrångström]. F. i Drothem 1805 162; fad. Carl Mattsson, bonde. Prv. 28. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Hvena 54; tj:fri 55 o. bosatt först i Målilla, sed. i Mörlunda. D. där 1870 259.

V., som flere gånger under sin tjänstetid var utan missiv, läste under senare åren privat med åtskillige unge män, särdeles latin, hvari han lär varit ganska skicklig. »Vir sordidus et ebrietati deditus.» Matr.

5034. Carl Vilhelm Carlsvärd. F. i Linköping 1807 11; fad. landthushållare (!). Hofr.-ex. 29. Auskult. i Göta hofr.; regementsskrifvare vid Första lifgr.-reg. 36; afsk. 58. Landtbrukare o. egare af Emtöholm i Dalhem. D. i Göteborg 1862 210.

C., som var ett sidoskott på friherrliga A:ska stammen, skildras som en i hög grad sympatisk och vänsäll man af högt anseende. Se Östg.-korr. n:r 85 för 1862.