Östgötars minne/1822

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1821
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1822
1823  →


[ 408 ]

1822.

4907. Sven Brunau. F. i Hägerstad 1799 232; fad. Jonas Svensson, bonde. Prv. 1824. Komminister i Säby 39. D. 1861 21.

4908. Per Soldan Ridderstad. F. i Rådmansö, Sthlms län, 1805 11; fad. understallmästare. Hofr.-ex. 27. E. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 27; e. o. notarie i Svea hofr. 28. Kammarjunkare 30. Godsegare; inneh. af Riddersholms fideik.-egendom, Sthlms län. D. där 1869 2412.

4909. Carl Philip Armfelt, frih. F. 1806 117; fad. generalmajor på Skogaholm, Örebro län. Fänrik vid Närikes reg. 24; löjtn. 30; kapten 39. D. i Örebro 1845 199.

4910. Carl August Armfelt, frih. F. 1810 27; fad. generalmajor å Skogaholm, Örebro län. Fänrik vid Närikes reg. 28; löjtn. 33; kapten 48; afsk. 60. D. i Motala 1870 3011.

4911. Henrik Vilhelm Vult von Steijern. F. i S:t Per 1806 65; fad. major. Kansliex. 23. Sergeant vid Arméns flotta 14; underlöjtn. 21; adjut. hos Riksståthållaren i Norge 29—31; premierlöjtnant vid Flottan 31; afsk. 38; adjut. hos chefen för Förvaltn. af sjöärend. 36—37. Disponent vid Motala verkstad 40—42. Gods- o. bruksegare; eg. af Sviestad i Landeryd, af Lemneå bruks- o. landtegendom i Tjällmo 68, delegare i Nordsjö o. Karlsby med Karlströms bruk i Kristbärg. Riksdagsman i Andra kammaren för Finspånga län 70, 71; kommunalman. D. i Sthlm 1871 174.

V. v. S:s mångsidiga förmåga togs i anspråk på flere områden. Så biträdde han under åren 1849—52 chefen för sjöförsvarsdepartementet vid uppgörandet af förslag till förändrad organisation af försvarsverket till sjös: var ledamot af kommittén för utarbetande af förslag till rikets stambanelinier 1855. Som bruks- och jordegare samt kommunalman verkade han under en lång följd af år nitiskt, kraftigt och oegennyttigt inom sin ort. Han egde ett öppet, redbart, friskt och frimodigt väsen, paradt med humanitet, orubblig karaktärsfasthet och brinnande fosterlandskärlek. I politiskt hänseende var han frisinnad och varm vän af representationsreformen, för hvars genomförande han med sin vanliga energi arbetade. Som familje- och husfader en efterföljansvärd föresyn.

4912. Johan Fredrik Svartling. F. i Norrköping 1802 84; fad. Carl, mjölnare. Prv. 27. Kommin. i S:t Per 43; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 57. D. 1876 246.

4913. Gustaf Erik Kartheus. F. i Norrköping 1794 123; fad. Samuel Kindgren, klensmed. Stud. i Lund 1822, i Upps. senare; landtmät.-ex. 17; hofr.-ex. 29(?). Komm.-landtmätare i Malm. län 24; andre landtmätare i Gotl. län 28; afskedad 41. D. antagl. i Paris.

Reste »för sin hälsa» till Paris 1838, men lät sedan aldrig vidare höra af sig hvarför han efter tre år afskedades från tjänsten.

[ 409 ]4914. Anders Cederström, frih. F. i Huddinge, Sthlms län, 1805 53; fad. understallmästare. Hofr.-ex. 27. Auskult. i Svea hofr. 27; v. häradshöfding. Godsegare; inneh. af Beatelunds fideik.-egendom, Sthlms län, 32. Riksdagsman i Första kammaren för Sthlms län 66—75. D. i Sthlm 1885 84.

4915. Zacharias Gistedt. F. i Gistad 1801 111; fad. Magnus Zachrisson, bonde. Prv. 25. Komminister o. vice pastor i Vårdsbärg 44. D. 1858 303.

4916. Israël Tollin. F. i Törnevalla 1803 202; fad. Carl Adam, kronofogde, tit. assessor. Stud. i Lund 27; fil. kand. 32; fil. doktor 32; prv. 44. Docent i Lund 38; kyrkoherde i Svedala, Lunds stift, 45, i Skabersjö o. Törringe 49; prost 49. Skald. D. 1866 52.

T. gjorde sig i yngre åren känd som begåfvad lyrisk skald. Hans år 1844 utgifna dikter utmärka sig för en varm känsla och stor fulländning i formen. Han »hörer till de diktare, hvilka, om också ej poësiens söndagsbarn, likväl för det rena och sanna uttrycket i sin sång skola värderas.» — Under sin docenttid i Lund förestod han flere gånger professuren i ästetik.

4917. Carl Christofer Hörnstein. F. i Rydaholm, Jönk. län, 1802 1610; fad. Niclas Hörnesten, landsfiskal. Jur.-fil. ex. 27; hofr.-ex. 27. Rådman i Örebro 31; tillika kämn.-präses 31—32 o. magistr.-sekreterare 32; tj:fri 64. Notarius publikus. Riksdagsman i Borgarståndet 47, 50, 53; fullm. i Riksbanken 48—60. Egare af Bjurvik, Jönk. län. D. där 1883 154.

4918. Johan Fredrik Viger. F. i Tjällmo 1802 1412; fad. Johan Jakob, pukslagare. Hofr.-ex. E. o. notarie i Svea hofr. Landtbrukare i Tjällmo; delegare i Sjögestad i Vreta kloster 40; bosatt på Ubbetorp i Tjällmo 61. D. där 1867 268.

4919. Carl Herman Sundelius. F. i Åtvid 1800 101; fad. komminister [3787]. Prv. 25. Komminister i Törnevalla 39; utn. kommin. i Grebo o. Värna 52. D. 1853 188.

4920. Gustaf Fredrik Hökerberg. F. i Köping 1804 226; fad. häradshöfding [3648]. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr.; v. hhöfd.; v. hofnotarie i Öfre borgrätten 31; tit. adv.-fiskal 34; landssekreterare i Örebro län 40; afsk. 63. D. i Örebro 1874 295.

4921. Jakob Fredrik Ek. F. i Linköping 1802 318; fad. prost [3921]. Hofr.-ex. 25. Kopist vid Vet.-akad. 32; notarie 41. Sekreterare i sällskapet Pro patria samt vid direktionen öfver dess barnbörds- o. barnhus 43. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 45; kammarförvant 57; afsk. 58. D. i Sthlm 1862 212.

4922. Lars Elgstrand. F. i Vårdnäs 1798 125; fad. Lars Jonsson, bonde. Sinnessjuk. D. i Vårdnäs 1873 132.

4923. Axel Magnus Palmær. F. i Frinnaryd 1803 113; fad. Samuel, kapten o. tullkontrollör. Stud. i Lund af Göteb. nation 22, i Upps. 26; hofr.-ex. 27. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 28; tullförvaltare i Nyköping 31; tillika rådman där; tullförvaltare i Sundsvall 40, i Visby 48; kamrer i Gen.-tullstyrelsen 52; afsk. 64. D. i Nyköping 1871 269.

4924. Carl Magnus Sundberg. F. 1802 178; fad. trädgårdsmästare i Kärna. Stud. af Uppl. nation 31. Vik. sånglärare vid Upps. katedralskola 31. Källarmästare i Uppsala 39. D. där 1846.

Mycket musikalisk, tillhörde S. det i Uppsala vid slutet af 1820-talet bildade studentsällskapet »Turkiska musiken,» där han spelade kontrabas och bar den prunkande titeln »generalproviantmästare.» Han hade låtit åren gå och fann slutligen rådligast [ 410 ]att gifta sig med den förmögna källarmästarenkan Uhrberg (»sal. Blaffens enka»), som idkade värdshusrörelse först i hörnet af Nybron, där nämnda sällskap en tid hade sitt stamhåll, och sedermera i den lokal, som nu utgör en del af »Gästis.»

4925. Henrik Christofer Hjorter. F. i Västervik 1803 3010; fad. Samuel, bokbindare. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; teol. kand. 34; prv. 35. Lärare vid Skeppsholms förs. skola i Sthlm 35. Amanuens vid Stadskonsistoriet 36. D. i Sthlm 1840 265.

4926. Didrik Johan Carl Hallberg. F. 1803 1012; fad. handlande i Västervik. Hofr.-ex. 26. Auskult. i Svea hofr. 27; tulldistr.-sekreterare 31; tullförvaltare i Strömstad 34, i Halmstad 37. D. 1859 166.

4927. Hampus Huldt. F. i Vimmerby 1804 89; fad. kyrkoherde [3938]. Hofr.-ex. 25. Auskult. i Svea hofr. 25; v. auditör vid Västerbottens fältj.-reg.; auditör där 29; tit. assessor 44; afsk. 65. Grundare af o. verkst. direktör i Västerb. ensk. bank 65. D. i Umeå 1867 16.

4928. Johan Fredrik Nyander. F. i Vimmerby landsförs. 1805 216; fad. kronolänsman [4122]. Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr. 28; v. hhöfd.; borgmästare i Vimmerby 53; afsk. 70. D. i Vimmerby 1885 2712.

4929. Per August Cassel. F. i Sthlm 1804 284; fad. dispachör [3778]. Hofr.-ex. 28. Tf. dispachör i Sthlm. D. i kolera där 1834 149.

4930. Bernhard August Crusell. F. i Sthlm 1803 52; fad. Bernhard Henrik, musikdirektör o. kompositör. Kansliex. 24; hofr.-ex. 25. Auskult. i Svea hofr. 25; v. notarie 29; v. hhöfd. 34; fiskal 39; v. adv.-fiskal 41; assessor 41. D. på Nygård, Gotl. län, 1843 610.

4931. Samuel Fogelstrand. F. i Linköping 1804 247; fad. prost [3885]. Hofr.-ex. 26. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 28; stadsaktuarie 29; just.-rådman 35; afsk. 80; tillika auktionskammarföreståndare 35. Gårdsegare i Norrköping. D. där 1881 304.

F. var typen för en ämbetsman, som med rättrådighet, humanitet och välvilja verkat i sin tjänst. Ödmjuk och from till sinnes, enkel och anspråkslös, tyst välgörande. Gjorde donationer till Kvillinge ocht Hedvigs församling i Norrköping.

4932. Erik Henrik Eriksson. F. i Norrköping 1804 116; fad. Adolf, stadskirurg, tit. assessor. Fil. kand. 32; prv. 32; fil. doktor 33. Bat.-präd. vid Andra lifgardet 39; reg.-pastor 44; kyrkoherde i Katarina förs. i Sthlm 47. Fullmäktig i Riksg.-kontoret o. led. i Prästeståndets kanslidirektion fr. 51. D. 1863 72.

E. var högt värderad både som prädikant och människa.

4933. Leonard Erlandsson Cassel. F. i Örebro 1806 144; fad. kammarråd [4015]. Jur.-fil. ex.; hofr.-ex. 27. Kopist i Kammarexped. 34; afsk. 40. Tf. konsul i Cette 47; konsul i Stralsund 51, i Rostock 55. D. där 1875 184.

4934. Johan Gustaf Eskil Banér, frih. f. i Örtomta 1808 35; fad. major. Godsegare o. landtbrukare å Ekenäs i Örtomta 34—80; sed. bosatt i Norrköping. D. där 1889 242.

B. nedlade omfattande arbete och stora kostnader ej blott för slottets och öfriga byggnaders vidmakthållande å sin egendom utan äfven för jordbrukets förbättring. Egde inom sin ort mycket förtroende; en ädelsinnad och välvillig man.

4935. Johan Zetterstrand. F. i Norrköping 1801 512; fad. Gottfrid, skräddare. Prv. 27. Kommin. i Kärna 44, i S:t Olai förs. i Norrköping 49; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 61; kontr.-prost 70. D. 1876 2912.

»Var af sina församlingsboar mycket omtyckt och värderad.»

[ 411 ] 4936. Anders Maurits Tisell. F. i Tjällmo 1804 159; fad. brukspatron [3288]. Godsegare o. landtbrukare på Näsby i Vårdinge, Sthlms län; tit. brukspatron. D. i Sthlm 1863 57.

Uttog »test. till civ. ex. 26; reste till Frankrike 27.» Matr.