Östgötars minne/1825

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1824
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1825
1826  →


[ 421 ]

1825.

5035. Per Henrik Engelbrecht. F. i Norrköping 1808 148: fad. kyrkoherde i Öfver-Gran, Upps. stift. Underlöjtn. vid Söderm. reg. 34; löjtn. 37; kapten 48. D. 1854 3011.

5036. Frans Anian Vassrin. F. i Tjällmo 1808 284; fad. Per, brukspatron. Hofr.-ex. 28.

Om honom har ej vidare upplysning kunnat inhämtas, än att han reste utrikes och blef bysatt på S:t Pélagie i Paris. Matr.

5037. Johan Erik Lundgren. F. i Drothem 1805 612; fad. sterbhuskamrer i Norrköping. Bruksbokhållare på Godegård 28; bruksinspektör på Torpshammar, V.-norrl. län; afsk. D. i Norrköping 1867 133.

5038. Carl Christofer Söderberg. F. i Norrköping 1806 3011; fad. handlande. Landtbrukare o. egare af Fyrbylund i Östra Eneby. D. där 1858 3112.

5039. Villiam Magnus Ekelund. F. i Norrköping 1808 79; fad. Magnus Lorents, brukspatron. Handlande i Norrköping 34; grosshandlare; brukspatron; egare af Frö i Lillkyrka 50 samt delegare i Hults bruk i Kvillinge. Riksdagsman i Borgarståndet 50, 53, 56, 59, 62, 65; kommunalman. D. i Norrköping 1889 28.

Varmt nitälskande för sin födelsestads väl, deltog E. troget under en lång följd af år i dess kommunala lif och ådagalade vid flere tillfällen genom storartad frikostighet sin offervillighet för dess bästa. Öppen och rättfram, enkel i sätt och seder, fryntlig »med attiskt salt på leende läppar.»

[ 422 ]5040. Johan Hugo Ekelund. F. i Norrköping 1809 219; fad. Magnus Lorents, brukspatron. Landtmät.-ex. 27. Grosshandlare i Norrköping; brukspatron o. godsegare på Ryd i S:t Lars 47, sed. på Rodga i Simonstorp 60; delegare i Hults bruk i Kvillinge. D. i Norrköping 1886 812.

5041. Anders Erik Svartling. F. i Norrköping 1806 158; fad. Carl, mjölnare. Handelskontorist; grosshandlare i Norrköping, grundare af o. delegare tillika med brodern i firman »L. M. Svartling 33»; ensam innehafvare af firman 69; tillika direktör vid Skand. kreditaktiebolagets afd.-kontor i Norrköping 68—72. Egare af Eriksbärg i Kvillinge; gårdsegare i Norrköping. Kommunalman. D. i Norrköping 1872 26.

S. var på sin tid en af Norrköpings mest framstående affärsmän, och under den långa tid han idkade sin betydande grosshandelsrörelse var firman städse känd för den största redbarhet och soliditet.

5042. Carl August Gustavi. F. i Sthlm 1810 97; fad. advokatfiskal [4062]. Militär.

5043. Per David Hultgren. F. i Södra Vi 1804 184; fad. organist. Kameralex. 33. Stadsfiskal i Uppsala 47. D. 1855.

5044. Mattias Julius Fredenstam. F. i Sthlm 1809 56; fad. kansliråd [3538]. Jur.-fil. ex. 27; jur. kand. 30. Kopist i Just.-rev.-exped. 40; kanslist 42; afsk. 74. D, drunkn. i Svartån vid Avik nära Örebro, 1875 285

F. var den siste af sin ätt.

5045. Håkan August Liljeblad. F. på Håga utanför Uppsala 1810 127; fad. professor [3662]. Sek.-löjtn. vid flottan 37; prem.-löjtn. 45; kaptenlöjtn. vid flottan 54, vid flottans nya reservstat 66; kapten i flottans reserv 75. D. i Sthlm 1880 266.

5046. Felix Sjöstedt. F. i Eksjö 1804 308; fad. Nils Johan, rådman o. handlande. Fil. kand. 29; fil. doktor 30; teol. kand. 32; prv. 32; teol. lic 35; teol. doktor 44. Docent i Upps. 32; andre teol. adj. samt kyrkoh. i Hagby o. Ramsta 36; förste teol. adj. 39; prost 40; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 49. D. i Århus, Danmark, 1860 306.

S. säges varit en godmodig, fryntlig och lärd teolog, hvilkens krafter i följd af ansträngande studier för tidigt brötos. Han utgaf en ny, förtjänstfull upplaga af Büchners Concordans. Mtz.

5047. Mårten Gustaf Sjögren. F. i Tuna 1806 58; fad. Magnus, inspektor. Fil. kand. 32; fil. doktor 33; prv. 39. Apologist i Norrköping 37; tillika lärare vid Ebersteinska skolan 38; kyrkoherde i Östra Eneby 48; prost 58. D. 1869 141.

Det för S. utmärkande var hans ödmjukhet, uppriktighet, trofasthet och gudsfruktan. Med tjänstvillighet kom han medmänniskor till mötes och i sitt ämbete var han rättskaffens och plikttrogen. »Hans flit och omtanke räckte till för mycket, äfven för ekonomiska bestyr, emedan hans förnöjsamma och välvilliga sinnelag gjorde arbetet för honom kärt och behagligt.» Pti.

5048. Vilhelm August Palmær. F. i Flistad 1808 148; fad. kyrkoherde [3881]. Fil. kand. 32; fil. doktor 33; med. kand. 36; med. lic. 37; med. doktor 37; kir. mag. 38. Läkare vid Trollhätte kanalverk 38. D. 1840 294.

5049. Nils Ignell. F. i Skällvik 1806 187; fad. Nils Månsson, torpare. Prv. 30. Fattighuspräd. i Sthlm 38; kateket i Hedvig Eleonora förs. där 42; komminister i Katarina förs. 44. Skriftställare; medarb. i tidningar o. tidskrifter. D. 1864 36.

I sitt religiösa tänkande drogs I. först till Svedenborgs läror, men senare blef [ 423 ]Schleiermacher i främsta rummet bestämmande för hans andliga utveckling. Vid sidan af sin ämbetsverksamhet utöfvade han ett betydande skriftställeri i teologiska, filosofiska och historiska ämnen. Hans förnämsta arbete anses vara »Menskliga utvecklingens historia», 5 delar, utgifna under åren 1855—62. Han var utan gensägelse en lärd och skarpsinnig författare med stora förtjänster i stilistiskt hänseende. Som enskild person utmärktes han af ett fromt och människovänligt sinne samt en hängifvenhet åt arbetet, som slutade med att undergräfva hans af naturen svaga hälsa. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg.

5050. Johan Isak Håhl. F. i Norrköping 1807 2710; fad. Fredrik, fabrikör. Fil. kand. 29; fil. doktor 30; teol. kand. 32; prv. 38. Aman. vid Linköpings stiftsbibliotek 36; bibliotekarie 39; kyrkoherde i Rystad 44, i Västra Vingåker, Strängnäs stift, 62; prost 48. Riksdagsman 57. D. 1865 274.

H. var en kraftfull och energisk man, som visste att befordra ordning och tukt, där själfsvåldet hunnit vinna insteg. Arbetade nitiskt och med framgång för folkundervisningen, så att under hans korta tid i Västra Vingåker inrättades 8 nya skolor. — H. utgaf 1846—47 Linköpings stifts herdaminne, hvilket arbete i mer än ett hänseende eger stora förtjänster och som utgjort en af hufvudkällorna till föreliggande anteckningar.

5051. Johan Philip Arenander. F. i Linköping 1808 113; fad. kyrkoherde [3609]. Med.-fll. ex. 27; med. kand. 31; med. lic. 33; kir. mag. 34. Sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset i Sthlm 34. D. där 1834 199.

A. blef under den rådande koleraepidemien beordrad till tjänstgöring vid Ladugårdslands provisoriska sjukhus, men insjuknade genast i kolera och afled strax därefter.

5052. Jakob Erik Sthrand. F. i Grebo 1804 317; fad. Johan Jakobsson, torpare. Prv. 27. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Lommaryd 36. D. där 1842 132.

5053. Albrekt Nikolai Björkeroth. F. i Svinhult 1804 l77; fad. komminister [3512]. Prv. 27. Komminister i Rinna 41; utn. kommin. i Linderås 51. D. 1852 123.

5054. Petrus Ludvig Lundborg. F. i Herrestad 1805 2011; fad. Erik Petrus, landtbrukare. Fil. kand. 33; fil. doktor 33; prv. 42. Apologist i Linköping 41: kollega, sed. lärov.-adjunkt, 45; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 56. D. 1861 135.

L var en ganska välvillig och i mycket öfverseende lärare. Sades hafva väl stark böjelse för plommonlikör, men denna egenskap hindrade honom ej att plikttroget fullgöra sina åligganden.

5055. Carl Jakob Vettergren. F. i Källstad 1806 304; fad. Henrik, kronolänsman. Med.-fil. ex. 28; stud. i Lund af Norrl. nation 31; med. kand. 32; med. lic. 34; med. doktor o. kir. mag. 34. E. prov.-läkare i Rättvik, Kopparb. län, 35—62; intendent vid Lerdals vattenkuranst., Kopparb. län, 48—53; tf. 34, ord. bat.-läkare vid Dalreg. 50; förste bat.-läkare 52; reg.-läkare 59; afsk. 73; fältläkare i armén 67; praktis. läkare i Falun 62. D. där 1879 71.

5056. Cläes Gustaf Sporrong. F. i Skeninge 1803 1810; fad. sadelmakare. Kameralex. 28; hofr.-ex. 28. Auskult. i Svea hofr. 28; aman. 35; kanslist 37; notarie 44. D. 1854 256.

5057. Per Adolf Vallenberg. F. i Linköping 1796 221; fad. lektor [3109]. Kadett å Karlbärg 1813—15. Fänrik vid Kronob. reg. 15; löjtnant 23; afsk. 26. — Kansliex. 26. E. o. kanslist i K. M. kansli. Grosshandlare i Sthlm. Tf. resetullinsp. 49; resetullinspektor i Inre tullbevakn.-distr. 53; afsk. D i Sthlm 1869 275.

5058. Carl Olof Stellan Mörner, grefve. F. i Ekeby 1808 1810; fad. rytt[ 424 ]mästare. Hofr.-ex. 28. Auskult. i Svea hofr. 30; e. o. notarie 31. Kammarjunkare. D. å Nafvesta i S:t Johannes 1852 810.

5059. Carl Fredrik Falkenholm. F. 1805 2911; fad. bryggare i Norrköping. Färgare i Norrköping 32; handlande o. klädesfabrikör där. D. i Norrköping 1855 611.

5060. Lars Herman Vikblad. F. i Linköping 1806 1811; fad. rådman [3937]. Hofr.-ex. 28. Brottm.-notarie vid stadens kämn.-rätt i Sthlm 37: afsk. 40; civilnotarie vid Södra kämn.-rätten 39; afsk. 44; notarie vid Sthlms rådsturätts afd. för tullmål från 39 till sin död; stadsnotarie 44; notarie i handels- o. ekonomikolleg. 62; stadsaktuarie o. registrator 73. Sekreterare vid Sthlms gubbhusdirektion 62. D. i Sthlm 1883 55.

Samvetsgrann, redbar och välvillig i tjänsten och enskilda umgänget; lifligt intresserad af allt, som rörde historisk och ästetisk litteratur samt skön konst, och utrustad med ett ovanligt godt minne. Ledamot af Musikaliska akademien, under flere år ordförande i Musikaliska konstföreningen och medlem af Mazérska kvartettsällskapet, var han af tonkonsten, sårskildt kammarmusiken, en så väl skicklig utöfvare som mångsidigt bildad kännare. — Fader till Sven Herman Vikblad, präsident, förutv. statsråd.

5061. Axel Vilhelm Burén. F. i Hällestad 1807 252; fad. Adolf, brukspatron. Hofr.-ex. 27; jur.-fil. ex. 29; jur. kand. 31; jur. lic. 37. Auskult. i Svea hofr. Godsegare: Götvik i Ekeby 48, Laggarp i Åsbo 48, Sätra i Rök 48, Grytgöl i Hällestad 50, Flemma o. Bölnorp i Stjärnorp 50 samt Bärg i Vreta kloster; bosatt å Flemma. D. där 1870 610.

5062. Anders Olof Hertzman. F. i Motala 1804 128; fad. kyrkoherde [3522]. Prv. 28. Lärare vid Gustav. barnhusskolan i Norrköping 40; präd. o. skollärare vid Motala verkstad 41; kyrkoherde i Västra Ny 69. D. 1891 2011.

H. var en ovanligt rikt begåfvad man med vidsträckta och mångsidiga kunskaper och stor beläsenhet; i synnerhet egde han grundliga insikter i så väl gamla som nyare språk. Ganska frisinnad, uttalade han oförskräckt hvad han ansåg vara rätt och rönte därför ej alltid sina ämbetsbröders bifall. I sin ämbetsutöfning säges han »ej varit rätt lycklig.» och förhållandet emellan honom och församlingen var icke alltid det bästa. Sthr m. fl.

5063. Anders Fredrik Enelius. F. i Tirserum 1802 109; fad. komminister [3475]. Prv. 28. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Eksjö 43. D. där 1844 271.

5064. Nils Peter Carlon. F. i Mogata 1803 1212; fad. bonde. D. som stud. i Linköping 1835 12.

5065. Carl Adolf Brunnberg. F. i Västervik 1803 212; fad. Carl Magnus, garfvare. Prv. 27. Huspräd. på Sund i Värmdö, Sthlms län, 27; s. m. adjunkt, anst. i Östra Husby 32. D. där 1837 3010.

5066. Erik Johan Kuylenstjerna. F. i Bettna, Söderm. län, 1801 299 fad. kapten. Prv. till Strängnäs stift 30. Komminister i Örebro 57. D. 1880 315.

5067. Gustaf Gustafsson. F. i Norra Solbärga 1808 23; fad. bonde. Landtbrukare på fädernegården Äskhult i Norra Solbärga. D. där 1887 38.

5068. Sven Otto Suneson. F. 1809 303; fad. Johan, auditör, tit. assessor, i i Eksjö. Hofr.-ex. 28. V. häradshöfding. D. i Eksjö 1852 293.

5069. Erik Johan Fornell. F. i Fornåsa 1802 169; fad. Peter Eriksson, bonde. Prv. 28. Andre lärare vid Växelunderv.-sällsk:s normalskola i Sthlm 31; skv.-präd. o. skollärare vid Lifgardet till häst 35; tillika lärare vid Hillska [ 425 ]skolan å Barnängen 53; kyrkoherde i Näsby o. Ervalla, Västerås stift, 37; prost 58. D. 1870 6/8.

Under hans tid bygdes i Näsby ny kyrka, som invigdes 1861.

5070. Carl Richter. F. i Ronneby 1805 512; fad. Carl, major vid Kalmar reg. Sergeant i Kalmar reg.; fanjunkare; afsk. — Hofr.-ex. Auskult. i Göta hofr.; v. hhöfd.; tit. häradshöfding 38. Godsegare o. landtbrukare å Johannesbärg i Tjällmo (53). Kommunalman. D. å Johannesbärg 1870 88.

5071. Per Edmund Fogelstrand. F. i Kvillinge 1809 219; fad. prost [3885]. Hofr.-ex. 31. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt; stadsaktuarie där 41; tillika notarius publikus 47; afsk. 80. D. i Norrköping 1891 224.

5072. Carl Leonard Kinmanson. F. i Linköping 1811 186; fad. prost [4039]. Jur.-fil. ex. 32; jur. kand. 37. V. hhöfd. 40; länsnotarie i Österg. län 42; afsk. 43; auditör vid Kronoarbetskåren 43; landssekreterare i Sthlms län 47; kammarrättsråd 50. Riksdagsman i Andra kammaren för Sthlms stad 67—71; fullm. o. vice ordf. i Riksg.-kontoret 67—71; kommunalman. D. i Sthlm 1871 2811.

K:s eminenta förmåga gjorde sig gällande ej blott i statstjänsten, utan togs äfven flitigt i anspråk för medborgerliga uppdrag. Som stadsfullmäktig i Stockholm bar han tyngsta bördan af de organisationsarbeten, som blefvo en följd af öfvergången från gamla till nya kommunalskicket, samt visade sig därutinuan och i öfrigt som en för hufvudstadens framåtgående och förkofran särdeles nitälskande man. Var en mycket eftersökt sällskapsbroder och en af de högst uppsatte frimurarne. Gjorde rätt ansenliga donationer till Rök, Heda, Stora Åby och Ödeshög för att bereda undervisning åt folkskolebarn i slöjd och trädgårdsskötsel samt donerade till Konstakademien i Stockholm ett kapital af 25.000 kr., hvaraf räntan skall användas till studie- och reseunderstöd åt lofvande yngre målare eller bildhuggare. Anj. m. fl.

5073. Oskar David Egge. F. i Västervik 1810 289; fad. borgmästare, tit. kommersråd [3658]. Hofr.-ex. 31. Kopist i Just.-rev.-exped. 40; kanslist 43; prot.-sekreterare 59; afsk. 75; exped.-sekreterare i K. M. kansli 70. D. i Södertälje 1877 227.

Gjorde sig känd som ganska lyckad poet.

5074. Lars Fredrik Vessman. F. 1802 256; fad. skräddare i Godegård. Landtmät.-elev. D. i Linköping.

Kom på förfall.

5075. Johan Gottfrid Vätterlöf. F. i Eksjö 1809 158; fad. Josef, garfvaregesäll. Uppgifves blifvit präst i Skåne och dött där, men innehade åtminstone ej någon ordinarie prästerlig befattning.

5076. Emmerik Stéen. F. i Eksjö 1806 267; fad. brukspatron [möjl. 3539]. D. som stud. i Uppsala 1831 303.

5077. Göran Vilhelm Boije, frih. F. i Jönköping 1811 205; fad. landshöfding. Kansliex. 29; hofr.-ex. Auskult. i Svea hofr. 30; kopist i Just.- rev.-exped. 40. Kammarjunkare. D. i Sthlm 1850 194.

5078. Claes Gustaf Rålamb, frih. F. i Sthlm 1813 271; fad. landshöfding. Kansliex. 31. Fanjunkare vid Andra lifgardet 31; fänrik 32; löjtn. där 39, vid Uppl. reg. 39; kapten 47; major 53; öfverstelöjtnant 62. D. på Hallkved, Upps. län, 1866 157.