Östgötars minne/1801

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1800
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1801
1802  →


[ 331 ]

1801.

4148. Magnus Liljander. F. i Jönköping 1782 1411; fad. Jonas, konrektor. »Fältsekreterare under pommerska fälttåget o. därefter entledigad.»

4149. Carl Stenhammar. F. i Västra Ed 1782 fad. prost [2722]. Med.-fil. ex. 1811; med. kand. 13; med. lic. 14; med. doktor 17. Läkare vid Sthlms brandvaktskompani 17; professor vid Karol. med.-kir. instit. 18. Vitter författare. D. på Karlbärg vid Sthlm 1827 317.

I ungdomen sysselsatte han sig likasom bröderna med vitterhet samt var medarbetare i »Phosphoros,» »Polyfem» och »Svensk litteraturtidning.» Senare vände han sin håg till botaniken, i hvilken han förvärfvade sig utmärkta insikter, på samma gång han förskaffade sig rika växtsamlingar och ett dyrbart bibliotek. En svag hälsa, strängt anlitad under trägna tjänstebefattningar, måhända äfven en viss böjelse för bekvämlighet, hindrade honom att i skrift meddela allmänheten frukterna af sina forskningar. Hbg.

4150. Christian Stenhammar. F. i Västra Ed 1783 1810; fad. prost [2722]. Fil. doktor primus 1809; prv. 13; teol. doktor 44. Docent i Upps. 10; gymn.-adj. i Linköping 10; utn. rektor i Norrköping 15; kyrkoh. i Törnevalla 16; prost 20; tillika lektor i Linköping 22; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 28. Naturforskare o. vitter författare. Riksdagsman 34, 40, 44, 47, 50; statsrevisor 37. D. 1866 101.

S. var en framstående naturforskare och har förvärfvat sig stort anseende som entomolog och botaniker, särskildt inom lichenologien, hvari han publicerade arbeten, som af kännare skattas högt. Efter att 1825 och 1841 hafva utgifvit fyra afdelningar af sitt verk om svenska lafvarne påbörjade han 1857 utgifvandet af en ny dyrbar lafsamling, åt hvilken han egnade hela sin återstående lefnad och af hvilken åtta afdelningar utkommo före hans död. Är ock författare af en förtjänstfull lärobok i geografi m. m. Som riksdagsman ansågs S. höra till de främste inom sitt stånd och visade äfven där vid flere tillfällen prof på sin stora grundlighet och outtröttliga arbetsförmåga vid utredandet af svåra och invecklade frågor. »I enskilda lefnaden själf enkel och frugal, skydde han flärd och yppighet och ifrade för husliga dygders utöfning under enkelt, tarfligt lefnadssätt i gudsfruktan och förnöjsamhet.» Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg m. fl.

4151. Carl Jakob Schollin. F. i Ekeby 1780 fad. komminister [3056]. Stud. i Greifswald 1804; fil. doktor 05; prv. 05. Kyrkoherde i Örtomta 10. D. 1824 612.

[ 332 ]4152. Per Lagerqvist. F. i Vist 1778 1111; fad. Peter Andersson, arbetskarl. Prv. 1804. komminister i Nykil 10, i Östra Tollstad o. Sya 17. D. 1853 257.

4153. Alexander Malmberg. F. 1780 1012; fad. sämskmakare i Västervik. Med.-fil. ex. 1805. Bruksläkare på Rånäs, Sthlms län, 13.

»Releg. ob nim. ebriet.» Ä.

4154. Magnus Bämi [Utterbaum, Beaumy]. F. i Motala 1780 198; fad. Jonas U., kronolänsman. Prv. 1805. Lärare vid Palmgrenska skolan i Västerlösa 08; kommin. i Västra Stenby 16, i Skeda 23; v. pastor 27; kyrkoherde i Västra Harg 34. D. 1843 2312.

4155. Carl Johan Spaak. F. i Säby 1783 194; fad. Per, kamrer. Fil. doktor 1806; prv. 20. Konsist.-aman. i Linköping 11; kyrkoherde i Vårdnäs 20; prost 22; kontr.-prost 34. D. 1853 22.

4156. Johan Adolf Sten Stenius. F. 1781 236; fad. kamrer i Vimmerby. Hofr.-ex. 1802. Kammarskrifvare i Förvaltn. af sjöärend. 03; notarie 04; tit. sekreterare 08. D. i Sthlm 1815 96.

4157. Lorenzo Hammarsköld [döpt till Lars]. F. i Tuna 1785 74; fad. kammarherre. Fil. kand. 1805; fil. doktor 12. Andre aman. vid Kgl. biblioteket 09; förste amanuens 11; tit. kgl. bibliotekarie 26. Notarie vid Boktryckerisocieteten 09. Skriftställare; medarb. i »Svensk literaturtidning» 13—24. D. i Sthlm 1827 1510.

H. var onekligen en ganska mångsidig man: han författade dikter i bunden form och noveller, han var ästetiker, litteratur- och konsthistoriker, filosof, läroboksförfattare, bokkännare, bibliograf, utgifvare af andre författares arbeten och öfversättare, men framför allt har han gjort sig bekant som ästetisk kritiker. En kompetent domare (Rydqvist) yttrar: »H såsom litterär granskare egde för detta svåra värf många väsentliga egenskaper och saknade många. Beläsenhet, forskningsbegär och arbetslust hade han i hög grad; vidare ett oaflåtligt nit för den sak han värderade, en allt uppoffrande kärlek för det i hans ögon rätta och sköna, en själ fri från all svaghet för yttre lycka och vinning, mod att öppet frambära sin tanke inför hvem det vara månde. Däremot saknade han oväld, lugn, fritt sinne för det under all form förtjänstfulla, noggrannhet och sans i domslut. Som enskild människa godsinnad ända till flathet och i umgänget snarare pultron än hjälte, var han däremot i skrift merendels en bärsärk.» Sin förnämsta och varaktigaste minnesvård har H. rest åt sig genom arbetet »Svenska vitterheten,» som trots Tegnérs »Hammarspik» eger ett beståndande värde. Se vidare Biogr. lex.; N. fbok; Hbg m. fl.

4158. Arvid Hammarsköld. F. i Tuna 1787 3110; fad. kammarherre. Kadett på Karlbärg 1801. Fänrik vid Svea lifgarde 06; löjtn. 10; major i armén 14; kapten vid reg. 15; öfv.-löjtn. vid Jämtl. fältj.-reg. 16; öfverste i armén 29; afsk. fr. reg. 52. D. i Vimmerby 1866 112.

Bivistade fälttågen i Finland och Västerbotten 1808—09 samt i Tyskland 1813—14.

4159. Abraham Ekström. F. i Norrköping 1780 2611; fad. Anders, karduansmakare. Prv. 1805. Kommin. i Kimstad 09; tillika präd. vid Norsholm för arbetskommenderingen vid Göta kanalbyggnad 17—21; kyrkoherde i Hvena 36. D. 1843 237.

4160. Isak Gustaf Asklöf. F. i Norrköping 1786 279; fad. Nils, handlande. Hofr.-ex. 1804. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt; handlande o. fabrikör i Norrköping 12. D. där 1832 910.

4161. Hans Hultman. F. i Västervik 1785 278; fad. brukspatron [3175]. Hofr.-ex. 1804. Disponent å o. delegare i Eds bruk i Västra Ed till 20; sed. bosatt å Rödsle i Törnsfall; tit. brukspatron. D. i Västervik 1833 2310.

[ 333 ]4162. Reinhold Adam Rääf. F. tv. i Kisa 1783 33; fad. lagman. Sergeant vid Kalmar reg. 86; adjut. vid Mörnerska husarreg. 1803; kornett 04. D., själfm., vid Helsingborg 1804 510.

4163. Fredrik Lorents Palm. F. i Västervik 1779 121; fad. Fredrik Christian, stadsfysiker, tit. professor. Stud. i Lund 97. Frälsekamrer. D. på »Lönnbärga boställe» i Lönnbärga 1861 305.

Säges varit »vurmig.»

4164. Johan Reinhold Vimermark [Forsseman]. F. i Barkeryd, Jönk. län, 1781 197; fad. Johan Jakob F., jägmästare i Ingatorp. Prv. 1806. Kommin. i Törnevalla 11, i Västervik 17, i Hof o. Appuna 22; tit. hofprädikant 29; kyrkoherde i Skedevi 34; prost 41. D. 1853 313.

4165. Johan Gabriel Björkegren. F. i Linköping 1784 42; fad. Per, rådman. Hofr.-ex. 1805. Auskult. i Svea hofr. 05; v. notarie; e. o. kanslist i Just.-rev.-exped. 06; tingsnotarie; sekreterare o. auditör vid Stockholms eskader af arméns flotta 14; tit. assessor 19; afsk. 51. D. i Sthlm 1857 133.

Anhöll 1810 bos Kungl. Maj:t, ehuru han aldrig suttit ting, om fullmakt som häradshöfding, hvilket dock afslogs.

4166. David Uddo Vidén. F. i Västerlösa 1781 88; fad. prost [3022]. Fil. doktor 1806; prv. 07. Slotts- o. hosp.-präd. i Örebro 06; tjg. e. o. hofpräd. 10; ord. hofprädikant 18; kyrkoherde i Östra Husby 19; prost 24. Riksdagsman 28. D. 1849 168.

4167. Lorents Magnus Ulfsax. F. i Säby 1778 189; fad. ryttmästare. Prv. 1803. Komminister i Hogstad 13. D. 1842 204.

4168. Per Olof Vesterlind. F. i Jonsbärg 1782 12; fad. komminister. Stud. i Åbo 1807; prv. 10; stud. i Greifswald 10; fil. kand. 11; fil. doktor 11. Kommin. i Häradshammar o. Jonsbärg 18; v. pastor 26; kyrkoherde i Ukna 35; prost 44; kontr.-prost 57. D. 1861 36.

V. gjorde ej obetydliga donationer till afgångsstipendier för studerande ynglingar vid Linköpings läroverk, till pensioner åt prästenkor samt till skolväsendet i Ukna församling.

4169. Per Christofer Spak. F. 1784 2410; fad. Christofer, just.-borg-mästare i Västervik. E. o. kammarskrifvare i Kammarrätten 1802, kammarskrifvare 03; revisor 05 till sin död. Bokhållare vid Göta kanalbolags f. d. diskontverks kontor 19; tit. fältkamrer; kontrollör vid Sthlms tullnederlagskontor 25; afsk. 28; kontrollör vid Sthlms kronouppbördsverk 28. D. i Sthlm 1833 263.

4170. Adolf Bruun. F. i Heda 1781 246; fad. Johan Carl Braun, fänrik. Stud. i Åbo 1801; fil. kand. 07; fil. doktor 10; prv. 12. Tjg. hofpräd. 13; ord. hofprädikant 21; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 22; prost 27; kontr.-prost 27—56. D. 1860 213.

Blef i Åbo förklarad för »candidatus philosophiæ maxime dignus,» men måste för krigets skull i tre år vänta på sin lagerkrans. — Var en »förekommande och artig, ljuflig och älskelig man.» Mtz.

4171. Johan Peter Normelli [Normell]. F. i Normlösa 1781 231; fad. Johan Börjesson, hemmansegare. Fil. doktor i Greifswald 1806; prv. 07. Kommin. i Ekeby 10; kyrkoherde i Grebo o. Värna 27. D. 1851 298.

4172. Fredrik Videgren. F. i Sthlm 1785 143; fad. statskommissarie [3455]. Hofr.-ex. 1803. Auskult. i Svea hofr. 03; e. o. brottm.-notarie 03; [ 334 ]v. civilnotarie 04; kanslist 12: notarie 16. V. adv.-fiskal i Allm. magasinsdirektionen 06 till tjänstens indragning 19. Kst. fältaktuarie vid kustarméns Gen .-krigskommissariat 09; fältadv.-fiskal där 09; fältsekreterare; tit. häradshöfding 23. V. notarie i Öfverståth.-ämb. 27—34. D. i Sthlm 1836 16.

V. var adjungerad ledamot i Svea hofrätt första gången 1822 och sedermera; uppfördes på förslag till assessorsbeställning 1823 och därefter flere gånger; förordnades att förrätta lagmansting 1830.

4173. Lars Gustaf Ålund. F. i Östra Husby 1778 2712; fad. slottsvaktmästare i Linköping. Stud. i Lund. 98; hofr.-ex. i Upps. 1805. Kanslist i Svea hofr. 11; borgmästare i Örebro 13. D. dår 1838 304.

4174. Joachim Dahlström. F. i Vadstena 1786 91; fad. kamrer o. hosp.-syssloman. Stud. i Lund 98; hofr.-ex. i Upps. 1802; åter stud. i Lund 03. Auskult. i Bärgskolleg. 05; kanslist i Kammarkolleg. 08; notarie 13; tit. fältsekreterare 16; kronofogde i Åker, Daga o. Selebo, Söderm. län, 18; tit. assessor 25. D. i Strängnäs 1854 141.

4175. Lars Alger Planander. F. i Söderköping 1783 2512; fad. rektor [3221]. Stud. i Lund 1801, i Upps. 03; fil. doktor 06; prv. 13. Kommin. i Vikingstad 23; v. pastor 27; kyrkoherde i Vikingstad 49. D. 1866 712.

P. »hade stor beläsenhet, men var dock föga lämplig vare sig såsom lärare vid skolan eller vid församlingen. På ålderdomen kunde han i anseende till sin nästan totala döfhet icke själf bestrida ämbetet.» Pti.

4176. Olof Ulrik Burén. F. i Hällestad 1783 307; fad. brukspatron [3163]. Stud. i Lund 01. Landtbrukare o. egare af Grenabo, Skarab. län, på 1830-talet; tit. brukspatron. D. i Mariestad 1842 144.

4177. Nils Johansson Fick. F. i Kristianstad 1785 131; fad. Kristian, smed. Stud. i Lund af Blek. nationen 1801, i Upps. 08; prv. 10. Husprädikant på Vidarp, Malm. län, 10. D. å Övedskloster där 1822 311.

4178. Per Vilhelm Zetterstedt. F. i Torpa 1783 78; fad. komminister [3103]. Stud. i Lund 1801, i Upps. 05; fil. doktor 09. Lidénsk aman. vid Upps. univ. bibliotek 10; docent 15; gymn.-adjunkt i Linköping 22; afsk. 36. D. i Linköping 1867 1812.

Z. var en lärd och rikt begåfvad man samt känd för sina kvicka, ofta satiriska infall.