Bahus-Läns Beskrifning/Del I/Kapitel 03

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Om thes längd bredd och gräntzeskillnad
Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning
av Johan Oedman

Om thes fördelning och Indelning
Om Hafwet och the största Sjöar Älfwar och strömmar  →


[ 6 ]

Thet 3:die Capitlet. Om Bahus-Läns fördelning så til thess fasta Land som Öyar samt Indelning til Dragoner ock Båtsmän.

Som thet i norska tijder har warit ett särskilt Län ock Land, så är thet ännu, ock förestås samt styres af en Gouverneur eller Landshöfdinge, som förr hade sitt säte i Kongälf, men alt sen 1700 uti Giöteborg, tå Ammiralen Baron Eric Siöblad blef Gouverneur efter Gen. Lieut. [ 7 ]Johan Benedict von Schönleben ock för Skepp-Flottan ock nya wärfwets skuld, kom ther först at residera.[1] Warandes thetta Län fördelt i 2:ne Probsterijer, ock 4 Jurisdictioner eller Häradshöfdinge-dömmen, 2 i hwart Probsterij, af hwilka thet ena Probsterijet kallas Elfsyssel, thet andra Wijkorna: Thet förra synes hafwa fådt sitt namn af Giöta Elf ock Syssel, hwilket på Norrska betyder Höfdinge-döme[2] hwaräst ock Inbyggarne wid Giöta-Elf boende ha mycket at syssla eller göra med sina stora Båtar ock Fartyg lastade mäst med Järn, Wed ock Bräder som kommer från Wermeland ock tages wid Eedet, ther kostbare slussar äro, utom stora flåtar med master ock spijror, som alt föres ned til Giöteborg.

Thet andra Probsterijet kallas Wijkorne af wijken, som fördelas i Norr- ock Sunner-wijken ock sträcker sig öfwer halfwa Bahus-Län, som förr bemält är.

Thet förra nemligen Elfsyssels Probsterij har här tils bestådt af 16 Präste-Giäl ock 3 Köp-Städer, Uddewalla, Mastrand ock Kongelf.

Prästegiällen uti Elfsyssel äro följande.

 1. Trollerö-Giäl (fordom kalladt Biörnland) Säfwe Hufwud-Kyrckan, Biörnlanda ock Backa äro Annexer.
 2. Ytterby praebende under Kongelf.
 3. Torslanda har 2 kyrckor, Torslanda Hufwud-Kyrckan ock Ögerö Annex.
 4. [ 8 ]
 5. Lundby med thess Annex Tufwe, fast thetta Giäl intet hörer egenteligen til Elfsyssels Probsterij, såsom belägit på Swänska Hisingen ock ett praebende åt Theologiae Lectorerna wid Giöteborgs-Gymnasium i Nåder them förunt af Drotning Christina 1648.[3] Dock efter thet ligger i Bahus-Län, kommer thet med rätta under thess beskrifning.
 6. Tiörn har 3 kyrckor, Sten Moderkyrckan, Walla ock Klefdal Annexen.
 7. Torsby har ock 3 kyrckor, Thorsby Moderkyrckan, Hernested ock Lycke Annexer.
 8. Karebyock thes Annex Rommeland.
 9. Solbärg ock thess 2:ne Annexer Jörland ock Hålta.
 10. Ödsmål ock thess Annex Uglum.
 11. Spekerö ock thess Annex Nerum eller Norum.
 12. FräkneGiäl har 4 kyrckor, Forsilla Hufwud-Kyrckan, Grinnerö, Liung ock Risterö äro Annexer.
 13. Hiertum (fordom kalladt Hiertemul[4]) har 2 kyrckor, Hiertum Moderkyrckan ock Annexan Wästerland.
 14. Myckleby, (fordom Mögleby)[5] har 3 kyrckor: Myckleby Hufwud-Kyrckan, Langeland, ock Torp äro Annexer.
 15. Tegneby giäl har 2 Annexer allenast nu för tiden Stale ock Röre.
 16. [ 9 ]
 17. Morlanda (fordom Molanda wid namn)[6] ock legat som en Annex under Tegneby, är nu blefwit ett giäl för sig sielf ock har 2:ne fiskeläger, såsom Annexer under sig, nemligen Molsund och Fiskebäckskijl.
 18. Härstad (fordom Harestad)[7] har 3 kyrckor Harestad Hufwud-kyrckan ock thess Annexer Skredswijk och Högås.
 19. Drags-Marcks giäl på Örskorp har 2 kyrckor: Drakmarck hufwud-kyrckan ock Bogenäs Annex.
 20. Uddewalla Annex Ryra.

Wijkornas Probsterij består theremot allenast af 9 giäl ock then lilla Handels-Staden Strömstad, oaktadt Uddewald med thess Annex samt Skredswijk ock Bogenäs Pastorater wärckeligen ligga uti Sunnerwijkens Jurisdiction: Men från Hedenhös hördt til Elfsyssels Probsterij, sed quo jure, & qua autoritate, nescio?

När nu landet blef Swänskt, ock Giöteborg, så wäl som Carlstad, tå woro Superintendentier, blef til Carlstad lagd Wijkornas Probsterij alt til Qwistrums Bro: Men til Giöteborgs Superintendentia, alla the andra både the 3 förbemälte Pastoraten i Wijkorna ock hela Elfsyssel, efter thet ock låg närmaste in til Giöteborg.

Tå nu Giöteborgs Stifft 1665 blef, efter D. Erici Brunnii död, uti Doct. Zach. Klingii eller Klingenstiernas tijd til ett Biskopsdömme förklaradt, hade Wijkorna strax bordt komma under Giöteborgs-Stifft tillika med Elfssyssel: Men så länge Doct. Erland Broman Superintendent i Carlstad lefde, fick han behålla Wijkorna til Carlstads Stifft, efter han hade warit Högsalig K. Carl XI:tes [ 10 ]Præceptor; dock när Wijkornas Clericie hade warit 1687 i Carlstad, emottagit then nya Kyrckelagen ock swurit på then blef Doct. Broman död 1690: ock tå sal. Doct. Johan Carlberg, som blef Biskop i Giöteborg 1689, fick thetta weta, efter sitt anträde, lagade han, som stod i stor nåd hos Mayestäterna, at Wijkorna skulle falla til Giöteborgs-Stifft, hwilket också skedde ther efter 1693. Hwar om Præses Cederbourg[8] ock förmält. Imedlertid wil jag beskrifwa the Pastorater, som nu för tiden höra til Wijkornas Probsterij, utom Strömstad.

I Wikornas Probsteri äro.

 1. Näsinge Giäl, hwars Moderkyrka är Hofdal ock thes 2:ne Annexer Näsinge ock Lommeland (fordom Lunneland kallad)[9].
 2. Skee ock Tiärnö thes Annex.
 3. Tanum, som är Hufwud-Kyrkan, ock Lur thes Annex.
 4. Nafwersted, som fordom har bestådt af 3. Kyrke-Sockner: Nafwerstad Moderkyrckan, Mo ock Edinge-dalen Annexer; Men wid fredsfördraget som skedde 1658, tå Bahus-Län blef Swänskt, kom Edinge-dalen här ifrån til Agerhus-Län i Norrige, efter then Socknen altid legat ther under ock betalt Cronan ther sin Rätt.
 5. Qwille Giäl har 3. Kyrckor: Moderkyrckan Qwille ock 2:ne Annexer Sweneby ock Botna.
 6. Öfwerby Giäl består ock af 3. Kyrckor, Hufwud-kyrckan hette fordom Sotenäs, men nu Tossene (fordom Tossunge kalladt)[10] ock 2:ne [ 11 ]Annexer, Bäffendal (fordom Bäwerdal[11] ock Askem.
 7. Bro Giäl har 4. Kyrckor, Moderkyrckan fordom Brastad (som i forna tider kallades Brasäter)[12] Bro Annex samt Lyse (fordom Liusö)[13], ock et Capell på fiskelägret Liusekijl.
 8. Fos Giäl har haft i gamla tider 4. Kyrckor, men nu 3. Foss Moder-Kyrkan ock thes Annex Håby: Moderkyrckan Swarteborg ock Tossö thes Annex; Men nu är then förstörd ock war belägen in wid Folckes bärg på en liten Bärgs-kulle, mitt emellan Håby ock Swarteborg, hwars rudera eller qwarlefwor ännu något synas.
 9. Krokstad, som är Moderkyrckan, har 2:ne Annexer, Hee ock Sanne.

I hwart Probsteri finnes 2:ne Jurisdictioner med sina Härads-höfdingar, Crono-fogder, Läns-män, Nämne-män ock Rättare.

I Elfsyssel, som fordom kallades Elwen-fylcke[14], är en Härads-höfdinge för Östra ock Wästre Hisingens samt Inlands Härader Herr Assessoren Johan Hedenquist, hwars befalnings-man är Anders Ferling. För Fräckne Härader, Orost ock Tiörn Herr Härads-höfdingen nys tilkommen i Sal. Härads-höfdingen Sven Wahlbergs ställe, Ekman, hwars Befal:man är Anders Almgren. Uti Wikorne äro ock 2:ne Härads-höfdingar: then ene wid namn Herr Sten Cederfelt öfwer Sunnerwijken bestående af Lane- Tunge- Sotenäs- Stångenäs- ock Sörbygdens Härader, hwars Befal:man är [ 12 ]Anders Liungvall. Then andra Herr Peter Östling, öfwer Norwiken med thes underliggande Härader, Qwille- Bullarns- Tanums ock Wätte, hwars Befal:man är Eric Engström; hwarifrån wädias til Lagmans-Tinget, som altid hålles i Uddewala i Aug. utaf then nu warande Lagmannen Hr. Melchior Friedenreich, hwilka alle dock höra under Kongl. M:ts Giöta Hof-Rätt i Jönköping, tijt hän the Lagsökande, som ej finna sig förnögde med Ting-Rättens eller Lagmans-Dom, bli wiste, tå the förut gifwit sine adpellations-pengar[15].

Eljest är thetta Bahus-Län indelt til Dragoner, ock Båtsmän. Af Båtsmännen äro i Sunerwiken 3:ne Frelse, dock ofri Frelse hela Hemman lagde til en Båtsmans utredning ock underhold; Men i Norwiken allena 2. af Crone ock Skatte äro 3. öfwer alt.

Thesse Båtsmän äro dels Rotering: dels Enrollerings-Båtsmän. The förre, som äro på Hemmannen indelte och hafwa sine Torpställen jämte lön, bli årligen til Ammiralitets-Tienst i Göteborg commanderade af nu warande Vice Ammiral Herr Johan von Utfall, som förer commando wid Esquadern och Præsidium uti Ammiralitets-Commiss. i Göteborg[16].

Af thesse Crone- eller Roterings-Båts-Män äro 2:ne Compagnier här i Bahus-Län, thet första Compagniet har framl. Skeps-Capitainen haft Hindrik Hiortberg, men nu Herr Capitain Stierngranat; thet 2:dra Ammiralitets-Capitainen, på Lindholmen wid Göteborg boende, Herr Peter von Utfall.

Men Enrollerings-Båts-männen, som niuta [ 13 ]årligen af Kongl. M:t ock Cronan 4. Dlr. S:m hwar thera, bestå af 3 Compagnier, thet första har Commendeuren Herr Johan Wolmar Stålhansk, thet 2:dra Ammiralitets-Capitainen Herr Lago Stålhansk, ock thet 3:dje Skeps-Capitainen Herr Berent Hederstierna, hwilka, för sina undfångne så kallade wergiälder, måst stå i beredskap til Kongl. M:ts ock Cronans Tienst, ther någon oförmodelig feigd påkomma skulle.

Beträffande härnäst Bahus-Läns Gröna Dragone-Regemente, så bestod thet i början allenast af 4. Compagnier, som woro indelte här i Wijkorna: Men tå Aschenbergs-Regemente i Halland til hälften blef reduceradt 1723, wardt then 2:dra Esquadronen, som låg här i Bahus-Län indelter, slagen til the Gröna Dragoner ock altså giorder til et helt Regimente, som nu commenderas af Öfwersten Herr Anders Tungenfelt, som har sitt Boställe på Castell-Ladugården wid Kongelf.

Öfwerst-Lieutenanten ock Friherren, Hr. Georg Reinh. von Kölher på Bråland i Fost giäl.

Majoren Herr Hindr. Ad. Herz på Bärg i Harestad wid Uddewald.

The öfrige til Regiments-Staben hörande, äro:

Regiments-Qwartermästaren, Herr Capitain Johan Lilienstruss, som här tils warit boende på Tretteland i Tanum med Lieutenants indelning, men nu på Bostället Hultås i Drags-marks Sockn ock i Bogenäs Giäl, efter afledne Capitain Herr Anders Dahlfelt. Rahmn

Regiments-Auditeuren Herr Jonas Faeger-plan som har 3. indragne Mönster-skrifware Indelningar, utom Bostället Jordel, ther han [ 14 ]dock ej bor, utan, til Herr Öfwerstens tienst så mycket närmare, uti Kong-älf.

Regiments-Predikanten, Herr Magnus Giesko Wallerius, som warit uti Ost-Indien Skepps-Präst ock nyligen kommit til thenna Bestälningen, efter Herr Past. Nils Westerlind, har sitt Boställe Bärby i Jörlanda Sockn under Solbärga Giäl.

Bataillons-Predikanten är nyligen blefwen Herr Gunnar Lomberg efter Herr Past. Anders Floren, hafwandes sitt Boställe i Qwille Sockn lilla Jore benämdt.

Adjutanten Herr Magnus Waegersten niuter lön på extra staten. Thes tienst gör Fältwäbelen wid Sörbygdens Compagnie Herr Carl Gyllengahm.

Regiments-Skrifwaren Herr Peter Palmborg, har wäl sitt Boställe på Giet-lycke i Hiertums Sockn, men är dock boende på Gudeby wid Kong-älf, i Ytterby Sockn.

Regiments-Fältskiäraren Herr Jonas Sundbeck är boende, såsom Stads-Fältskiär tillika med i Uddewalla Stad, oacktadt han har sitt Boställe på Westen i Hiertums Pastorat

Wid Lif-Compagniet äro nu förtiden.

Rytte-Mästaren med Capitain-Lieutenants Indelning, Herr Johan Holmdorff på Bostället Halleby i Jörlanda Sockn, men om han ther bor, eller på någon af sina egna gårdar, är mig obekant.

Lieutenant med Cornets Indelning Herr Eric Helmich Åkerman, hwars Boställe är Öisteröd i Romelande Sockn.

Corneten Herr Barthold Memssen med [ 15 ]Fältwäbels Indelning, på Bostället Labo i Spekerö.

Wid Öfwerst-Lieutenants-Compagnie.

Lieutenanten Herr Nils Hermelin på Bostället Bräcke i Swarteborgs Sockn.

Capitainen med Cornets Indelning Herr Carl Gyllenberg har wäl Åter i Bro Pastorat til Boställe, men bor på sitt eget Frälse-gods Skafftö i Morlanda Giäl.

Wid Majorens Compagnie.

Rytte-Mästaren med Lieut:s Indelning Herr Peter Wilhelm Schay, hwars Boställe är Klef i Bogenäs giäl, fådt, efter begäran, afsked, ock Herr Borgenstierna, såsom Lieut. i stället.

Lieutenant med Cornets Indelning Hr. Joh. Lilie bor på sin egen gård Henå på Orost, men nu nyligen fådt Cornets Indelning wid Tanums compagnie.

Lieut. med Fältwäbels Indelning Herr Jacob Cronander, som bor på sin egen gård Harske i Foss giäl, har nyligen fådt Cornets Indelning wid Sotenäs Compagnie efter Herr Lieut. Hermelin, men nu nyligen efter begäran fådt afsked.

Wid Tanums Compagnie.

Majoren med Capitains Indelning Herr Otto Herman von Stahlen på sitt Boställe Klefwe, i Tanums Sockn boende.

Lieutenanten Herr Lieut. Johan Lilie på Tretteland, efter Herr Lieut. Hermelin.

Lieut. Herr Wægersten med Cornets Indelning på Bostället Hala i Tanum. [ 16 ] Wid Fräkne Compagnie.

Capitain Herr Baron Rutger Macklier efter Herr Cap. Wilhelm Gerhard von Engelhard, som blifwit nyligen Corporal wid Drabanterna, efter herr Öfwerst-Lieut. Isaac Brovall, hwilken bor ey på sitt Boställe, utan på sitt Säterij Ström, hwar om mer wid Hiertums Pastorat jag widlöftigare utfördt.

Ryttemästaren med Lieut:s Indelning Herr Didrich Laurentz Lunderstierna på Bostället Konongs-Bärg i Forsella giäl.

Wid södra Inlands-Compagnie.

Capitainen Herr Johan Liliestruts, hwars Boställe är wäl Ormo i Ytterby, men är boende på sitt egit Säterij.

Regimentz-Qwarteremästaren med Lieut:s Indelning Hr. Nils Schåre, thess Boställe är stora Rysby i Hälte Sockn, men bor på sin egen gård Anfaster.

Lieut. med Cornets Indelning Hr. Eric. Balck, hwars Boställe är lille Ryr i Lycke Sockn wid Mastrand.

Corneten med Fält-wäbels Indelning Herr Sven Balck, på Bostället Torsby i Torsby Sockn.

Wid Bullarns ock Sörbygdens Compagnie.

Capitainen Herr Johan Bapt. Pinello, hwars Boställe är Skiärswum i Swarteborgs Sockn.

Ryttemästarn med Lieut:s Indelning Herr Zacharias Hammar på Wäst-Säter i Swarteborgs Sockn. [ 17 ]Corneten Hr. Joh. Dorchemond på Hällungstad i Krogstads giäl.

Wid Sotenäs Compagnie.

Capitainen Hr. Gottfr. Ulr. Herbell på Bostället Ledum i Qwille Pastorat.

Lieutenanten Hr. Burchard Joh. Giellerstedt på Lekene i Tossene Sockn.

Corneten Hr. Sven Balck på Bärg i Brille.

Förutan åtskillige Exspectanter, som efter hand bli employerade eller med större Characterer förafskedade, hwaribland en del niuta Kongl. pension ock vnderhåld, som intet eljest ha at lefwa af.

The namnkunnigste Öijor, som höra til detta Capitel, ock äro them Siöfarandom til stor rättelse, wil jag allenast vpräkna:

 1. Koster, en stor skiön Ö, med en hop behåldna Inbyggare, hwarest är thet bästa Oster-fisket, vtom all annor, är belägen strax wid Strömstad, dock i Skee giäl ock Tiärnö Sockn.
 2. Hornborgö, som kallas af the Norska Hamborgö, men i senare tider Carlsborg efter Carl Knutsson Kong i Swerige, hwilken then tiden hade inne största delen af Norrige, thet Pufendorff berättar,[17] belägen i Qwille giäl, på hwilken fordom warit bygt ett Slott, som synts lång vt åt Hafwet, hwars rudera eller qwarlefwor af Wallar ock Murar, anlagde på ett högt Bärg in emot stora wida Hafwet, jag för några år sen med egna ögon sedt, hwilka blefwo förstörde 1532 i K. Christ. den Omildes tijd.
 3. Käringe-Öen, på hwilken alla tijder mäst bodt förmöget Folck, the ther med rika Köpmän i [ 18 ]Stockholm ock Giöteborg uprättat Fiskerij-Compagnie af alla slag; ligger i Morlanda giäl uti wilda Hafwet, wid hwilken många Skepp ock Fartyg törna ock stranda.
 4. Koöen wid Mastrand, på hwilken Schiönheit blef afrättad, hwar om bredare wid Mastrands Beskrifning.

Äljest äro nästan oräknelige många andre Öijor, särdeles obebodde, såsom Wäröijorna ꝛc. Men ther folck äro, i synnerhet Gulholmen, Klädesholmen, Ramsö, Linö, Lamö, Otterö, Resö, Kalfö, Styrsö, Hällesö, Kidö, Widö, Musö, Pinö, Rö ꝛc. Men the störste ock förnämste äro Orost ock Tiörn: Then förre består af 3 hela Präste-giäl, Tegneby, Morlanda ock Myckleby: Then senare af ett allena, som kallas Tiörn, hwar om mer på sina ställen.

Härjämte äro otalige Holmar ock Skiär, hwilka som the äro them seglandom farlige ock anstötelige, så at många, ja alt för många sättia beklageligen til Skepp, Lif och Gods på them, så är, til undwikande här af, utaf höga Öfwerheten förordnad en Lotz-Directeur, en sådan, som här tils warit Hr. Nils Strömcrona, hwilken förnimmes wara med döden afgången, under hwilkens commendo stå alla Lotzar öfwer hela Skiärgården ey mer än en Mijl emellan hwar, hwilka mot årlig lön och wiss betalning af the siöfarande, alt efter Fartygens storlek, som the gå många fot diupt til, äro förpliktade, icke allenast at lotza in ock ut Skeppen och Farkostarna, utan ock i starckaste storm efter teckn af skiutande, [ 19 ]eller eljest tå the märcka någon fara wara, at lotza them in i en god hamn[18].

Skulle någon olycka ske, som beklageligen alt för ofta händer, så har Hans Kongl. Maj:t förordnat et privilegeradt Dykerij- och Bärgnings-compagnie, som kan klarligen ses af Kongl. Maj:ts här om vtgångne 2:ne förordningar[19].

I then förra upräknas Dykerij-interessenterna, neml. nu afledne Öfwer Krigs-Commiss. Hr. Rasmus Clefwe, Hr. Borgmästaren Peter Pihl och Rådmannen Johan Coster i Helsingborg, hwilka ärhållit 10 års prolongation, mot försäkran, at ther något Swänskt Örlogs-Skepp och Fartyg Cronan tilhörigt skulle stranda, the thet skola göra, neml. bärga ock vpdyka vtan någon widare betalning, än hwad the sielfwe ther på anwändt.

I thet senare Placatet är wissa leges ock stadgar vpsatte, bestående i 5 puncter, jämte 1000 Daler böter samt bärgare-lönens förlust, at söka någon annan wäg ock hielp, än hos Herrar Dykerij-interessenterna, hwilka på thet the, vtan någons intrång, må kunna genom Dykare, theras klockor ock instrumenter, thesto bättre ock obehindrade få rädda ock bärga med thet närmaste folck ock manskap, som the betinga, äro them i Nåder icke allenast stora Privilegier af den 19. Maji 1729, vtan ock Protectorial af den 1 Oct. 1730 ock thet til Interessenternas så wäl som Wakfogdernas hägn och förswar. [ 20 ]Ock at komma the i siönöd stadde thesto förr til hielp och räddning både til Lif och Gods, om möjeligt wara kan, är försäkradt, at then, som icke allenast hielper sådana, skönt med sin egen stora lifsfara, utan ock först hittar och ger an i rättan Tid något wrak, skal få discretion alt som wraket är godt och stort til, efter förbemälte Placats innehåld.


 1. Vid. Giöteborgs Beskrifning af Herr Præses Cederbourg.
 2. Vid. Spegels Glossarium p. 504.
 3. Vid. Giöteborgs Beskrifning ock thet therwid allgerade K. Maj:ts swar ock nådiga Resolution p. 70 & 71.
 4. Vid. Rami Norriges Beskrifwelse p. 59.
 5. ibidem
 6. ibid.
 7. ibid.
 8. Giöteborgs Beskrifning p. 50, 220 & 222.
 9. Rami Norriges Beskrifning. p. 51
 10. Rami Norriges Beskrifning. p. 51
 11. Ramus p. 52.
 12. Ibid.
 13. Ibid.
 14. Ibidem.
 15. Major Henels Flor. Sw. p. 12
 16. Vid. thet Flor. Sw. p. 97.
 17. Puf. Inledning til Swänska Historien/ p. 202.
 18. vid. Ammiralitets Collegii Taxa öfwer Lotzpenningarne d. 22. Dec. 1704.
 19. Dykerij-Förordning. 1716 d. 30 Octobr. ock 1734 d. 18 Novembr.