Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Några slags Såppor

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 615 ]

Några slags Såppor.

Grön Såppa.

Til 5 eller 6 stora Sallats-hufwuden, tages en stor näfwa Syra och nästan så mycket Kyrfwel, 7 á 8 blad Målla, en god näfwa Pårtulaksblad, 2 eller 3 rödlökar, så stora som små Walnötter, 2 eller 3 Puriolökar samt några Sillerisblad, men ej af Roten. Altsammans sköljes och uturkramas wattnet wäl, sedan hackas det smått, men ej så fint som Grönkål; dock är bäst at hacka löken för sig sielf: Emedlertid sättes en stengryta på elden, med et stycke smör uti, så stort som en knytnäfwa: Lät det således på en jemn eld stå at koka, til dess det intet mera kokar: då det blifwer som litet brunacktigt, så lägges det hackade [ 616 ]gröna deruti, och låter dermed wäl koka, men rörer som oftast om, at det ej fäster sig wid grytan: Lägg dertil peppar och salt efter smak, och när det gröna blifwit wäl kokat med smöret, så haf tilreds upkokat wattn, hwilket slås dertil, i proportion, efter det gröna, samt derefter tilräckelig Såppa. Lät henne dermed koka, ungefär en half timma, altid på swag eld. Derefter lägges uti små stycken af skårpan på et Fransyskt Hwetebröd, eller stycken af rifwebröds skårpor, låtandes henne dermed åter koka en half timma, förr än hon anrättes.

Skulle det behagas, at lägga en Höna eller Kycklinge uti denna Såppan, så kan det spadet nyttjas i stället för wattnet, då hon blifwer så mycket bättre. Men hon blifwer ock, utom dess, helt smakelig med wattnet.

Ärtsåppa af gröna torkade, eller andra mogna gröna Ärter.

Tag så mycket Ärter som är nödigt til en gång, lägg dem i godt siöwattn som ej är salt. Aftonen före den middagen de skola brukas, så lägg dertil 3 eller 4 renskrapade [ 617 ]morötter, och lika mycket persiljerötter: Lät det stå at koka upp, på en swag eld, och sedan på het askmörja, uti en stengryta, öfwer natten; men med täpt låck: Om morgonen låter man det koka igen på sackta eld, och det så länge, til dess ärterna blifwa wäl mjuka: Då tagas alla rötterna bort, men det öfriga slås litet efter hand uti en hårsil, och silas på det sättet, at det arbetas med en sked så, at alla skalen blifwa qwar i silen: Sedan blandas ärtmoset ut, antingen med Köttsåppa eller med wattn, så mycket at det blifwer tilräckelig såppa, och at hon ej blifwer för tunn. Lägg då et stycke smör uti toma grytan, och lät det brynas med en liten sönderskuren lök, samt något hwetemjöl: Slå sedan den utblandade ärtsåppan dertil, och lät det koka med litet hierteblad af Silleri, som äro fint hackade: salta efter smak, och en half timma förr än såppan skal anrättas, så lägg deruti et fransyskt bröd, af hwilket inmätet litet tages bort, och sedan brytes i stora stycken: När då brödes är wäl utswält och mjukt, så är hon färdig.

NB. Den som ej behagar lök, kan densamma spara. [ 618 ]

Brun Såppa, at göra med Såcker.

Koka en mustig Köttsåppa af Oxkött, och lägg derpå rötter och lök, som gifwer henne god smak, och när Såppan är kokad, silas hon, tag då en wäl rengjord stekslef af jern, och lägg deruti et stycke Såcker, ungefärligen stort, som et halft höns-ägg: Doppa det uti wattn, och lät det brynas på jemn Kåleld, uti slefwen, rätt wäl, men ingalunda brännas, derefter slås det brynta Såckret uti Såppan, hwarmed hon litet bör koka, så kan hon anrättas med bröd.

Uti denna såppa kan ock brukas Macron-gryn, Sego- eller Spinat, med förlorade ägg, som uti en annan Såppa, som är brun gjord med Kött.

NB. Detta bör observeras wid denna kokning, at Såckret tages til myckenheten, i proportion efter Såppan, så at hon får lagom brun färg.

Fårkött Såppa, afredd med sur Grädda och Ägg.

Det kokas Såppa af Fårkött på wanligit sätt med Rofwor och Kålrötter, [ 619 ]men när hon skall anrättas, så redes Såppan af med sur Grädda och Äggegulor.

NB. Proportion af gräddan är ungefär et halft qwarter grädda och 3 äggegulor, til en skål Såppa som går en Kanna uti.

Fogel-Såppa med sur Grädda.

Sedan Fogeln är plåckad och wäl rengjord samt uppsatt som sig bör, lägges han i kalla wattnet, och, då det upkokar, så skummas Såppan wäl, sedan lägges Smör deruti, och lök för dem, som kan tåla honom: När Foglen då är kokad, så siles Såppan och afredes sedan med Smör och Mjöl, och då hon skall anrättas, redes hon af med sur Grädda och äggegulor, med samma proportion som Fårkött-såppan. Den som behagar rötter i denna Såppan, så äro morötter dertil tjenligast.

Morot-klimpar i Kött-såppa.

Twätta 4 eller 5 stora Morötter, koka dem mjuka i wattn, sedan skalas de och rifwas på et Refjärn. Derefter läggas de uti et kläde, och wrides all saften [ 620 ]utur dem: Tag då af de utwridna Morötterna et qwarter samt 12 lod stötta Hweteskorpor, et halft qwarter smält Smör, et halft qwarter söt Mjölk, et godt skedblad rifwit Såcker och litet Salt: Tag då hälften af de stötta Skorporna, och slå smöret derpå: Den andra hälften lägges i mjölken, sedan blandas alt wäl tilsammans, både Morötterna, Såckret och aldrasidst 4 stycken wäl wispade ägg: Derefter trillas de med wåta händer och läggas uti Såppan, så stora som behagas. Det observeres, när morötterna mätas, bör intet qwarteret blifwa fullare än jemnt strukit.

Äpple-Såppa af torra Äpplen.

Koka i wattn, antingen Korn- Pärl- eller Helgryn, men wid första upkokningen skummas de wäl. Sedan lägges deruti et godt stycke Smör, 2 rätt fulla händer torra Äpplen, et stycke Canel och Citron-skal, låter det så stå på elden, til dess Grynen blifwa kokta och Såppan samlig; Men under kokningen kramas Äpplena sönder, så gifwa de dess bättre smak ifrån sig. Inemot Såppan då skall anrättas, så silas hon igenom et Durkslag, [ 621 ]och derefter sättes på elden, at allenast litet koka, med så mycket brun Sirap som man behagar henne söt til: När hon då skall anrättas, så lägges i Fatet, på halster stekte, Hwetebrödsskifwor: Sedan strös Canel öfwer.

NB. Den som med sparsamhet will koka denna Såppan, kan låta henne wara osilad, så at både Grynen och Äpplen blifwa uti henne. Den som också behagar, kan utesluta både Canel och Citron-skal. Måttet på grynen kan icke så noga föreskrifwas, utan det tages efter behof, så mycket, at Såppan blifwer lagom tjock, men af 2 fulla händer torra Äpplen, får hon nog smak, hälst om de äro sura, som de böra wara; Dock om det af Äpplen åstundas starkare smak, så kan deraf tagas så mycket mera. Brun sirap är ock nödig at göra Såppan söt med, emedan de torra Äpplena göra henne litet mörk, men ej wacker brun färg, hwartil den bruna Sirapen hjelper.

NB. Denna Såppan bör koka i Sten- eller wäl förtent Käril.

Stickelbärs Såppa.

Koka, af gryn, wattn och smör, en Soppa, på samma sätt som den ofwanstående, [ 622 ]dock utan Äpplen: Emedlertid, koka äfwen omogna Stickelbär, med så litet wattn, at de blifwa til et mos, och derefter kramas de igenom et tätt Durkslag, så at inga skal och kärnar följa med: När då Såppan är kokad och afsilad ifrån Grynen, så sättes hon åter på elden, at då allenast litet koka, med så mycket af Stickelbärsmoset, som man will hafwa henne syrlig til, och då lägges såcker uti henne, efter smak: Sedan anrättes hon, med stekta Hwetebrödsskifwor uti, och strös öfwer med stött Canel.

NB. Denna Såppan bör också koka uti Sten- eller wäl förtent Käril. Härtil kan ock brukas inlagda Stickelbär, så wäl som färska.

Fisk-Såppa.

När Fisken är wäl fiällad och ränsad, så lägges den i Grytan med bara litet salt, och derpå slås då straxt så mycket kalt wattn, som är nödigt til Såppan: Dertil lägges ock en liten rödlök eller purjo, hwaruti skäras några skåror, samt en liten knippa Persilja. Lät detta koka til dess Såppan af Fisken får must, men ej med för häftig eld. Wid första upkokningen [ 623 ]skummes det wäl: När då såppan fått god smak af Fisken, så hälles hon utaf, och silas genom Durkslag. Slå sedan allenast litet kalt wattn på Fisken och salta honom efter smak, samt lät honom dermed litet koka: Emedlertid slås den afsilade Fisksåppan uti en annan gryta, som sättes på elden. Deruti lägges et godt stycke smör och litet fint hackad persilja, wispa uti en skål 3 à 4 ägg med litet godt hwetemjöl, slå dertil ungefärligen et halft stop eller något mer söt mjölk, men litet i sänder, så at det ej klimpar sig: När då Fisksåppan upkokar, så slås de wispade äggen med mjölken deruti, men då får man ej uphöra med wispningen, ty eljest skär det sig. Salta Såppan efter smak, och när hon är kokad, lyftes grytan af elden, men Såppan wispas litet förrän hon slås i anrättningsfatet, och då kan Fisken läggas deruti, om så behagas. Muskott rifwes ock öfwer.

Den som will göra twenne rätter af detta, kan stufwa Fisken för sig sielf, då han ock smakar bättre. Härtil kan små Fisk nyttjas, samt Abborrar eller Mörter, allenast Såppan får smak af Fisk, så är hon lika god. Litet ättika kan ock slås uti henne, för dem som deruti finna smak. [ 624 ]

Mjöl-klimpar i Köttsåppa.

Tag et qwarter wattn och et halft qwarter smält Smör, koka deraf en rätt hård gröt af godt hwetemjöl, och när han är wäl kokad och kall, så blanda upp honom med 4 ägg, et godt skedblad rifwit såcker, litet Muskottblomma och salt efter smak.

Tag sedan med en sked så stora klimpar som behagas, och lägg uti såppan at koka.

Denna sats är nog tilräckelig til et stort fat, men så kan ock halfwa delen nyttjas til mindre bord.