Sida:Psalm1695-5.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Een annor.

HErrans wrede wahrar ett ögnablek: Och han hafwer lust til lifwet.

Låter oss bedia.

O HErre Gudh himmelske Fader! som icke hafwer lust til arma syndares dödh/ låter them icke heller gierna förderfwas; vtan wilt at the omwända sigh och lefwa. Wij bedie tigh af alt hierta/ at tu wärdigas oss afwända wåra synders förtienta straff. Och förläna oss tin helga nådh/ til at här efter bättra wårt syndiga lefwerne / genom tin Son JEsum Christum wår HErra/ Amen.

Een annor.

HErre gack icke til rätta medh tin tienare: Ty för tigh warder ingen lefwande rättferdig.

Låter oss bedia.

O HErre Gudh himmelske Fader! Tu som wetst/ at wij vthi så mycken stoor fahrlighet icke kunne för mennisklig swaghet skull beståndande blifwa: föräna oss krafft både til lijf och siäl/ at wij thet som oss för wåra synders skull qwähl och anfächtar/ måge medh tine hielp öfwerwinna: genom tin Son JEsum Christum wår HErra/ Amen.

Een annor.

Gudh gif frijd i tino lande: Lycko och salighet i alla Ständer.

Låter oss bedia. Se pag.1136.

⁎              ⁎

THetta hafwer nu sin ända: Gudh wår Fader/ låt alt lända Tigh til ähra/ lof och prijs. JEsu wärdes oss omwända/ Och tin Anda til oss sända/ At man warder from och wijs. Låt thet godt är oss fullända/ Toligt lida hwad må hända: Siälen hafwa här sin spijs.


Register
Öfwer Psalmboken.

A.
Ach blif hos oss/ o JEsu Christ 462
Ach döden hafwer hädan ryckt 667
Ach Gudh och HErr/ min synd tyvärr                 506
Ach HErre Gudh i högden boor 625
Ach HErre hör och bistånd giör 209
Ach HErre migh eij tuchta 101
Ach HErre straffa icke migh 53
Ach HErre tu fast stränge Gudh 635
Ach hiertans wee at jagh skal see 302
Ach hur stort är mitt elände 508
Ach huru plågas jagh/ och måste 670
Ach hwad skal jagh doch begynna 488
Ach hwad är doch lifwet här 547
Ach hwij ästu doch så blinder 561
Ach JEsu CHrist tin nådh betee 765
Ach min siäl haf lustigt modh 583
Ach wij syndare arme 433
Af Adams fall är platt förderft 430
Af diupsens nödh ropar jagh til tigh 199
Af hiertat hafwer jagh tigh kär 590
Af Himmels högd jagh kommen är 258