Östgötars minne/1848

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1847
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1848
1849  →


[ 511 ]

1848.

5745. Gustaf Lorents Bodman. F. i Malmö 1831 182; frldr Carl Anders B., tullöfverinspektor [4566], o. Sofia Charlotta Pettersson. Fil. kand. 54; fil. doktor 54; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 69. Läkare vid Lövenströmska lasarettet, Sthlms län, 71; provinsialläkare i Råneå, Norrb. län, 74. D. i Sthlm 1879 2012.

Gift 72 m. Anna Matilda Ekström, f. 41. — Barn: Lars Erik Gustaf, f. 72, d. 90; Kerstin Maria, f. 74; Anders Gustaf, f. 75, fil. lic.

5746. Carl Erik Christofer Bodman. F. i Malmö 1829 1510; frldr Carl Anders B., tullöfverinspektor [4566], o. Sofia Charlotta Pettersson. Prl.-ex. 50; kameralex 50. Kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 54; bokhållare 64; bevakn.-kontrollör 66; tullförvaltare i Gefle 69; afsk. 1901. Kommunalman. D. i Gefle 1901 42.

B. var en af tullstatens mera framstående medlemmar. Med skicklighet och nit verkade han under ett halft sekel i tullverkets tjänst samt gjorde sig värderad af så väl förmän, kamrater och underordnade som allmänheten. Äfven i kommunala värf var han i Gefle mycket använd och ådagalade därvid sin stora förmåga och duglighet. I enskilda lifvet högt skattad för sina tillvinnande karaktärsegenskaper.

Gift 56 m. Nanna Valborg Maria Zetterberg, f. 33. — Barn: Nanna Sofia Maria, f. 57. enka efter Erik Johansson, länsnotarie: Valborg Maria, f. 60, g. m. Sven Fredrik Pousette, kapten; Erik Johan Anders, f. 62, notarie vid öfverståth.-ämb.

5747. Christian Eberstein. F. i Norrköping 1829 125; frldr Carl Christian E. (Billing), grosshandlare, o. Carolina Elisabet Moselius. Grosshandlare i Norrköping; verkst. direktör i Industribanken i Norrköping, sed. i Norrköpings ensk. bank 70 o. styrelsens ordförande 92. Husegare i Norrköping. Kommunalman. D. i Norrköping 1898 94.

E. var en af Norrköpings stads mest framstående män. Med nit och intresse egnade han sig åt kommunala värf; var under flere år stadsfullmäktiges ordförande samt en synnerligen verksam medlem af Hedvigs församlings kyrkoråd. I en mängd industriela företag deltog han såsom styrelseledamot och pa alla dessa områden ingrep han med lif och lust. Han hade ett ädelt och människovänligt sinnelag, städse redobogen att bispringa med råd och dåd samt »att räcka behofvet stödet af sin offervillighet.»

Gift 68 m Anna Charlotta Sjögren, f 46. — Barn: Johan Martin, f. 69, d. 69; Johan, f. 70; Elisabet Sofia Carolina, f. 72; Carl Christian, f. 74; Karin Gerda Helena, f. 76; Gösta Albert, f. 80, stud. [7409]; Hedvig Anna Gustava, f. 82.

5748. Per Henrik Ringvall. F. i Ringarum 1825 210; frldr Lars Nilsson, bonde, o. Kristina Eriksdotter. D., drunkn., i Sthlm 1851. — Ogift.

5749. Christian Vilhelm Sjögreen. F. i Ingatorp 1830 257; frldr Christian Magnus August S., bärgmästare [4408], o. Didrika Maria Elisabet Matilda Burén. Elev vid Falu bärgsskola 51; utex. 52. Gods- o. bruksegare; del[ 512 ]egare i Brusaholm i Ingatorp 53—60-talet samt egare af Marianelund i Häsleby fr. 64; gårdsegare i. Linköping. Riksdagsman i Andra kammaren för Norra o. Södra Vedbo 70—72; kommunalman. D. i Linköping 1882 1311.

S. deltog med kraft och intresse i sin orts allmänna angelägenheter. Så var han en af de mest oförtrutne förkämparne för Nässjö—Oskarshamns järnvägsbyggnad. Framstående bruks- och fabriksidkare; af sina underhafvande på det högsta afhållen för sitt humana behandlingssätt. Redlig, gladlynt och vänsäll.

Gift 64 m. Ulrika Maximiliana Hammarskjöld, f. 28. — Barn: Matilda Katarina Ulrika Charlotta, f. 55, g. m. Carl Axel Revel, stat.-inspektor; Carl Arvid Christian, f. 56, civilingeniör; Hedvig Ulrika Carolina, f. 57, d. 85; Ulrika Vilhelmina, f. 58; Helena Didrika Ulrika Elisabet, f. 59, d. 86; Lovisa Ulrika, f. 61, g. m. Tor Gereon Engström, landtbrukare; Anna Ottilia Maximiliana, f. 63, g. m. Johan Adolf Stånggren, kapten; Nils Erik Christian Maximilian, f. 65, fil. doktor [7000], d. 1900; Johan Christian Emanuel, f. 68, advokat [7116]; Carolina Ulrika Amalia, f. 69, g. m. Karl Edvard Palmi. läkare [6996]; Christian Otto Pontus Herman, f. 71, d. 84; Carl Magnus Christian August, f. 72, sjöman, d. 89.

5750. Carl Adolf Ludvig Lagergren. F. i Vinnerstad 1830 237; frldr Nils L., prost [3982], o. Maria Katarina Stockhaus. Stud.-ex. 49. Emigr. till Amerika 50 o. därifrån till Australien 53; återk. till Sverige 60; landtbrukare i Österg.; litteratör i Sthlm. D. där 1893 2412.

Författade bland annat och utgaf från trycket »Sjöbris och landvind», en skildring på värs af hans vidsträckta resor.

Gift 68 m. Nanny Fredrika Sääf, f. 43. — Barn: Anna Vilhelmina Maria, f. 69, d. 75.

5751. Johan Gustaf Kinander. F. i Nykil 1825 179; frldr Per Magnus K., hemmansegare, o. Helena Katarina Gustafsdotter. Stud.-ex. 50; teor. teol. ex. 54; prakt. teol. ex. 57; prv. 58. Komminister i Fornåsa o. Lönsås 69. D. 1891 135.

»En fridens man, enkel och hjärtlig till sitt väsen.»

Gift 71 m. Sahi Alida Meurling, f. 36. — Barn: Karl Fredrik, f. 74, d. 74.

5752. Nils Magnus Berggren. F. i Norrköping 1824 148; frldr Gert B., fabriksarbetare, o. Maria Nilsdotter. Stud.-ex. 50; dim.-ex. 52; prv. 53. Komminister i Ingatorp o. Bällö 62. D. i Eksjö 1897 134.

Gift 67 m. Carolina Lundqvist, f. 37, d 90. — Barn: Karl Magnus Gerhard, f. 68, d. 70; Nils Gustaf Gotthard, f. 70, tf. kronofogde [7101]; Carl Sigfrid Bernhard, f. 71, provisor [7157]; Klas Magnus Zadoch f. 73, d. 78; Carolina Ester Maria, f. 75; Jakob Teodor Gunnar, f. 77, provisor.

5753. Olof Gustaf Dalström. F. i Linköping 1827 155; frldr Olof D., timmerman, o. Anna Margareta Lindholm. Dim.-ex. 50; prv. 50. Komminister i Askeby 61; tj:fri 91. D. på Gasstorp i Svinstad 1895 1311.

Gift 1) 62 m. Kristina Margareta Janzon, f. 37, d. 67; 2) 90 m. Sofia Kristina Östman, f. 39, d. 95. — Barn i 1:a g.: Anna Margareta Elisabet, f. 63, g. m. Carl Bergstrand, kyrkoh.; Julius Jonas Gustaf, f. 64, d. 70; Torsten Filip Ossian, f. 66. d. 66; Alfhild Ester Maria, f. 67.

5754. John Peter Mellner [Petersson]. F. i Mellby 1828 35; frldr Peter Carlsson, landtbrukare, o. Maria Jonsdotter. Kameralex. 52. E. o. landskontorist i Österg. län 52. öfverfl. till Finland 56; notarie i finska hushålln.-sällskapet i Åbo 57—76; tillika föreståndare för en permanent landtbr.- o. industriutställning där; landtbrukare o. delegare i Liljevik, Tavastland, 76. Återfl. till Sverige 77; handlande i Sthlm några år fr. 84; fortf. bosatt där.

Gift 59 m. Anna Matilda Bergfors, f. 33. — Barn: Per Emil Reinhold, f 59. handlande, d. 93; Johanna Maria Matilda, f. 61, fil. kand., lärarinna; Anna Malva Ingeborg, f. 63. handlande; Carl Allon Albin, f. 67, praktis. läkare; Axel Ivar Severin, f. 70, d. 70.

[ 513 ]5755. Carl Fritjof Lundborg. F. i Herrestad 1831 92; frldr Johan L., prost [3907] o. Johanna Lovisa Mæchel. V. lärov.-kollega el. extra lärare 57-61; lärov.-kollega i Eksjö 61, i Söderköping 63. D. där 1882 214 — Ogift.

Var en tillbakadragen och »något enstörig» man. Sthr.

5756. Knut Hjalmar Kalén. F. i Kumla 1827 61; frldr Magnus K., prost [4247] o. Anna Helena Vichius. Stud. i Lund 49; teor. o. prakt. teol. ex. 54: prv. 55. Kommin. i Östra Stenby 63; kyrkoherde där 80. D. 1896 2712.

Gift 64 m. Carolina Sandström, f. 40. — Barn: Knut Ragnar, f. 65, banktjänsteman; Anna Carolina, f. 66, g. m. Karl Oskar Appelgren, landbrukare; Ida Helena Maria, f. tv. 69, d. 76; Bror Elof Magnus, f. tv. 69, kassör; Nils Fredrik, f. 71, bruksbokhållare; Sigrid Sofia, t. 75; Emma Gärda Maria, f. 77, d. 78; Viktor Gottfrid, f. 79, e. o. postexpeditör.

5757. Carl Herman Berggren. F. i Edshult 1829 810; frldr Johan B., skräddare, o. Katarina Margareta Vallberg. Stud.-ex. 50; prl.-ex. 52; kameralex. 52. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 52; bitr. å häradsskrifvarekontor i Österg.; e. o. landskontorist i Linköping på 60-talet. Intagen å Sthlms stads allm. försörjn.-inrättning 73; afgången 74. D. på 1870-talet. — Ogift.

Ehuru inskrifven i ämbetsverk i Stockholm, kom B. att kvarstanna år efter år i Uppsala, och medellös, som han var, råkade han i fullständig misär, hvarur man upprepade gånger, men alltid förgäfves, sökte lyfta honom. Så undergick han om våren 1862 på landsmäns bekostnad en reningsprocess i badhuset vid Dombron, hvarefter han ifördes en ny beklädnad från topp till tå, och de gamla trasiga plaggen kastades i ån, hvilket sedan föranledde till antagandet, att någon dränkt sig, och därmed följande efterforskningar. Begaf sig efter ofvannämnda anställningar i Östergötland omsider till Stockholm, där han förföll till yttersta armod och måste tagas om hand af myndigheterna.

5758. Claës Axel Göhle. F. i Brunneby 1827 1410; frldr Johan Daniel G., magasinsförvaltare, o. Ulrika Beata Vestling. Med.-fil. ex. 50; med. kand. 54; med. lic. 58. Andre stadsläkare i Strängnäs 61; provinsialläkare i Tanum, Göteb. län, 68, i Söderköping 81. Badläkare i Gräbbestad, Göteb. län, flere år. D. i Söderköping 1890 211.

G. var under sin krafts dagar en mycket eftersökt läkare. Åt många fattiga patienter lemnade han kostnadsfri vård och sökte äfven på annat sätt lindra deras nöd. I umgänget blid och anspråkslös. Under senare åren af sin lefnad var han sjuklig och tjänstfri.

Gift 61 m. Ingeborg Amanda Kristina Livner, f. 41.

5759. Carl Fredrik Djurberg. F. i Björnlunda, Söderm. län, 1831 215; frldr Fredrik August D., prov.-läkare i Söderköping, o. Dorotea Kristina Mellström. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 61; med. lic. 70. Distr.-läkare i Färna, Västm. län, 71; stadsläkare i Torshälla 72; afsk. 73; stadsläkare i Vaxholm 74; distr.-läkare i Edsbärg, Örebro län, 75; afsk. 76; tf. prov.-läkare i Piteå 76; prov.-läkare i Silbodal, Värml. län, 77, i Skog, V.-norrl. län, 78; tj:fri. D. på Vångelsta, Upps. län, 1881 211. — Ogift.

D. kan med skäl räknas till våra största original, och många historier om honom äro bevarade till kommande tider. Lugn, trygg, lat och godmodig, tycktes han hysa den mest afgjorda likgiltighet för allt i världen med undantag af aftontoddyn. Han var sluten och fåordig; endast en snabbt öfvergående blixt i ögat förrådde den humor, som dolde sig bakom hans allvarsamma uppsyn. En bland hans mest framträdande egenheter var den snörflande näston, hvarmed han uttalade sina sparsamma omdömen och som betydligt förhöjde deras komiska verkan. Till sitt yttre var D. en mörklagd, högväxt, kraftigt bygd man af ovanlig kroppsstyrka, i hållning och sätt påminnande om en gammal militär. Se vidare Thord Bonde, »Våra öfverliggare.»

5760. Ludvig Alexander Soldin. F. i Norrköping 1826 1911; frldr Alexander Ludvig S., klädesfabrikör, o. Hanna Eliasson. Stud. i Bern; med. o. kir. [ 514 ]doktor där 51. Tjg. läkare i Sthlm under koleraepidemien 53. D. i Hamburg 1859 1610.

S. var en person af något ovanligt skaplynne. Riktade en tid sin verksamhet på åtskilliga hygieniska förhållanden, som han enligt sina åsikter ville reformera. Sannolikt var han den förste i vårt land, som ifrade för likbränning. Var en kortare tid 1858 redaktör af »Förposten,» tidning för hälsovård och sedlighet samt för meddelande af nyheter. Mot slutet af sin vistelse i Sverige råkade han i bitter fejd med tidningen »Fäderneslandet,» som angrep honom både med artiklar och träsnitt. För att undgå dessa förföljelser for han utomlands: studerade i Prag, Würzburg och Berlin, egnande sig i synnerhet åt psykiska sjukdomar; kom till Hamburg 1858 och ämnade därefter nedsätta sig i Kiel som privat docent och praktiserande läkare, men blef sinnessjuk och dog på hospital. Bruz m. fl.

Gift 57 m. Berta Hildegard Kristina Brandt, f. 38, omg. m. Christian Larsén. fabrikör. — Barn: Hanna Kristina Alexandra, f. 58.

5761. Axel Fritjof Abelin. F. i Linköping 1829 172; frldr Zakarias A., borgmästare, o. Henriette Karolina Lodin. Stud.-ex. 49. Furir vid Första lifgr.-reg. 49; underlöjtn. 50; löjtn. 56; kapten 68; afsk. 74. Godsegare å Norsholm i Kimstad samt egare af Björkvik i östra Ryd 74.

Gift 74 m. Eva Elisabet Adelsvärd, f. Broström 37.

5762. Casper Ludvig Viktor Eneström. F. i Linköping 1828 171; frldr Adolf E., kapten, sed. v. konsul, o. Amalia Maria Sebardt. Stud. af Västm.-Dala nation 47; kansliex. 50. E. o. kanslist i Kommerskolleg.; e. o. aman. i Stat. centralbyrån 59—61; tf. kontrollör vid Norrköpings ullkontor o. magasin 64; tf. magasinsförvaltare 68—73; sed. bosatt i Sthlm. D. där 1885 109. — Ogift.