Östgötars minne/1849

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1848
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1849
1850  →


[ 514 ]

1849.

5763. Samuel Gustaf Drysén. F. i Sthlm 1824 86; frldr Johan Samuel D., hofpräd. o. komminister, o. Teresia Ulrika Nettelbladt. Kameralex. 51. Tf. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 52. D. där 1855. — Ogift.

5764. Ture Adolf Reinhold Ekenstam. F. i Hannäs 1829 73; frldr Ture Reinhold E., hofpräd. o. komminister [4431], o. Elisabet Katarina Gustava Nygren. Landtbrukare; arrendator af Troserum i Västra Ed, sed. af Torp o. Ryfvenäs i Lofta. Riksdagsman i Andra kammaren för Norra Tjust 69—72. D. på Ryfvenäs 1895 131.

K. var en kunskapsrik, men mycket anspråkslös man och eftersträfvade aldrig att göra sig bemärkt.

Gift 64 m. Karin Maria Andersson, f. 42. — Barn: Isak, f. 65. handelskontorist; Anna Elisabet, f. 67, d. 69; Anna Maria, f. 69; Joël, f. 71. landtbr.-inspektor; Ture Amos, f. 73, stat-skrifvare; Harald Eskil, f. 76, järnv.-förrådsförvaltare; Adolf Gunnar, f. 78, tekn. stud.

5765. Johan Nordenfalk, frih. [1846]. F. i Sthlm 1830 29; frldr Johan N., justitiestatsminister. o. Maria Risellsköld. Fil. kand. 56; fil. doktor 57. E. o. amanuens i Kgl. biblioteket 60. Godsegare å Löfsta, Söderm. län. V. präses i Konstakad. i Sthlm 77; präses fr. 85. Riksdagsman i Första kammaren för Kalmar läns norra del 66—75, i Andra kammaren för Åkers, Selebo o. Daga h:d, Söderm. län, 76—81; fullm. i Riksg.-kontoret 79—95; statsrevisor 64 o. 70. D å Löfsta 1901 167.

N. var en fint bildad och för den fosterländska odlingen varmt nitälskande man. Med förkärlek omfattade han bildande konst: var på detta område en framstående kännare, och mången lofvande ung konstnär hade godt af hans frikostiga mäcenatskap. Blef medlem af Nationalmusei nämnd vid dess inrättande 1873 och kvarstod däri, som ordförande från 93, ända till 99; ordförande i Svenska fornminnesföreningen 74—77 [ 515 ]och hedersledamot af Konstakademien från 75. — Som hufvudman för sin ätt deltog han i de två sista ståndsriksdagarne, hvarvid han nitiskt arbetade för representationsreformens genomförande; tillhörde senare landtmannapartiet och åtnjöt inom riksdagen stort förtroende; fungerade bl. a. som vice ordförande i konstitutionsutskottet.

Gift 1) 57 m. Sofia Lovisa Reuterskiöld, f. 36, d. 58; 2) 62 m. Emilia Augusta Reuterskiöld, f. 40, d. 1901. — Barn i 1:a g.: Maria Sofia Louise, f. 58, enka efter Gustaf Leonhard Reuterskiöld, envoyé; i 2:a g.: Anna Augusta, f. 63, g. m. Magnus Per Brahe, grefve o. kammarherre; Elsa Sara Maria, f. 65; Johan Axel, f. 66, löjtn.

5766. Johan Volter Arnberg. F. i Norrköping 1832 1410; frldr Johan Adolf A., klädesfabrikör, o. Sofia Luth. Fil. kand. 53; fil. doktor 54. Docent i Upps. 56; afsk. 72. Sekreterare i Riksdagens bevilln.-utskott 67—70. Medgrundare af o. direktör i Uppl. ensk. bank 65—72; direktör i Sthlms ensk. bank 70—74; fullmäktig o. deputerad i Riksbanken fr. 74. Finanspolitisk författare. Kommunalman. D. i sin villa vid Saltsjöbaden, Sthlms län, 1900 206. — Ogift.

Sin förnämsta lifsgärning har A. utfört som fullmäktig i Riksbanken, där han var deputerad för utrikesaffärerna. I denna befattning kommo hans grundliga kunskaper, stora arbetsförmåga och klara blick, särskildt i ekonomiska frågor, till det allra största gagn, och han säges i själfva verket hafva under en lång följd af år varit den svenska riksbankens ledande man. Därvid gjorde han sig ock känd för en omutlig redbarhet och otillgänglighet för sidoinflytelser från mera spekulativa håll. Utvecklade, särdeles i yngre år, ett ganska betydande skriftställareskap, förnämligast rörande finanspolitiska ämnen, och ansågs som en af frihandelssystemets mest verksamme förkämpar. Hans duglighet och erfarenhet i allmänna värf förskaffade honom ledamotskap i flere viktiga kommittéer samt en mängd andra offentliga uppdrag. Så var han med ett kortare afbrott stadsfullmäktig i Stockholm 1875—95 samt en längre tid ledamot och vice ordförande i handels- och sjöfartsnämnden. — Stiftade två stipendier för studenter af Östgöta nation i Uppsala.

5767. Per Fredrik Kristofer Lindblad. F. i Linköping 1832 164; frldr Daniel Fredrik L., v. auditör [4660], o. Ulrika Charlotta Egnell. Prl.-ex. 51; elev. vid Ultuna landtbr.-institut 59; utex. 61. Landtbr.-inspektor. Volontär i dansk krigstjänst 63. D. i Sönderborg 1864 57. — Ogift.

L. deltog som frivillig i dansk-tyska kriget och blef svårt sårad i högra armen under striden om Als den 29 juni 1864; upptogs på slagfältet af preussarne och fördes till militärhospitalet, där han afled, innan en tillärnad operation hunnit företagas. Var en stadgad, redbar och af sitt befäl omtyckt man.

5768. Erik Axel Vilhelm Hybineth. F. i Säby 1827 221; frldr Per Vilhelm H., exped.-kronofogde [4514], o. Anna Gustava Sevelin. Stud. i Lund 47. Telegrafassistent i Köping 55, i Sthlm 56; telegrafkommissarie i Köping 56, i Härnösand 64, i Uppsala 74; afsk. 89. D. i Eksjö 1895 145.

Gift 55 m. Agnes Henrika Hedvig Albertina Evert, f. 28. — Barn: Eberhard, f. 61.

5769. Per Reinhold Svartz. F. i Norrköping 1828 275; frldr Jon S., tobaksfabrikör [4097], o. Karolina Gustava Pereswetoff-Morath. D. som stud. vid Särö badort, Hall. län, 1852 257. — Ogift.

5770. Johan Henrik Vilhelm Trozelli. F. i Norrköping 1828 165; frldr Lars Magnus T., borgmästare, tit. lagman [4219], o. Brita Lucia Tenger. Underlöjtnant vid Andra lifgr.-reg. 51; afsk. 55. Egare af Holmens pappersbruk i Norrköping 52—54 (då öfverlåtet till bolag); godsegare å Björnsnäs i Kvillinge 52, å Mauritsholm i Örtomta 54. D. i Söderköping 1864 47.

Gift 53 m. Amalia Sofia Margareta Sparre, f. 32, d. 73. — Barn: Hanna Brita Carolina, f. 54, d. 56; Amelie Ulla Eufrosyne, f. 56, g. m. Jakob Christian Kull, ryttm.; Cecilia Sofia Vilhelmina, f. 58, enka efter Nils Adolf Bernadotte af Klercker, ryttm.; Jane Lucie Caroline, f. 59, d. 95, g. 79—94 m. Otto Fredrik Henrik von Bahr, major; [ 516 ]Helga Christina Maria, f. 60, enka efter Oscar Fredrik von Porat, kapten; Ivan Magnus Casimir, f. 61, d. 89; Märta Birgitta Amalia, t 63, g. m. O. Kræfting, med. doktor.

5771. Carl Bernhard Enblom. F. i Täby, Sthlms län, 1829 243; frldr Carl Erik E., landtbrukare, o. Brita Katarina Björkman. Kameralex. 50; elev vid Ultuna landtbr.-institut 51; utex. 53. Landtbrukare i Sverige o. Finland 54—65. Kamrer vid Motala mek. verkstad 71. D. i följd af olyckshändelse i Motala 1896 25.

Gift 56 m. Nanna Torsslov, f. 27, d. 60. — Barn: Elin Maria Katarina, f. 57. g. m. Gustaf Lorents Gillberg, landtbrukare; Hanna, f. 60. g. m. Gottfrid Lekard Djursson, förvaltare.

5772. Gustaf Fredrik Nordström. F. i Norrköping 1829 2310; frldr Gustaf Magnus N., borgerskapssekreterare [4536], o. Fredrika Amalia Lagergren. Jur.-fil. ex. 52; kameralex. 55. E. o. kanslist i Civildep. 54; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landlbrukare å Karlshult i Motala s:n på 50-talet. D. där 1866 2010.

Gift 62 m. Emilie Charlotta Maria Nordén, f. 37, omg. m. Rikard Vilhelm Forssbæck, fäng.-direktör. — Barn: Ellen Maria, f. 63.

5773. Erik Leonard Petersson. F. i Trehörna 1830 94; frldr Carl Jakob P., kyrkoherde [4556], o. Karolina Helena Lovisa Duse. Dim.-ex. 51; prv. 53. S. m. adj., slutl. anst. som v. pastor i Vånga 54; afsk. fr. prästämb. 55. Telegrafassistent i Sthlm 55—58. — Stud. i Lund 58; kameralex. 59. Landskontorist i Sthlms län 66; häradsskrifvare i Södertörn 82; afsk. 99. Egare af fädernegården Ingelsbo i Adelöf 61—92 o. af Tappsund, Sthlms län, 74—92. Bosatt i Sthlm.

Gift 1) 67 m. Fanny Sofia Corn, f. 39, d. 85; 2) 87—88 m. Selma Aurora Valborg Vallenstråle, f. 51; 3) 89 m. Fredrika Carolina Åsbrink, f. 59. — Barn i 1:a g.: Henrik Robert Leonard Tideström, f. 68, e. o. hofrättsnotarie; Hildur Fanny Helena, f. 69, d. 80; Jakob Hjalmar Ferdinand Tideström, f. 70, med. kand.; Hugo, f. 73, d. 74; Axel Vilhelm Teodor Tideström, f. 76, agronom; Erik Gustaf August Tideström, f. 78, d. 89; Samuel Edvard Herman Tideström, f. 79, d. 84.

5774. Carl Edvard Pontus Hällströmer. F. i Åsbo 1829 229; frldr Anders Gustaf H., kyrkoherde [4625], o. Anna Charlotta Mohlin. Dim.-ex. 52; prv. 53. Kommin. i Björsäter o. Yxnerum 61; kyrkoherde i Gryt 72. i Furingstad 88. D. 1897 252.

Gift 60 m. Anna Christina Jakobsson, f. 34. — Barn: Anna, f. 61, d. 89, g. m Gustaf Larsson, handlande; Elin Maria, f. 64, g. m. Erik Teodor Olsson Gombrii, litteratör; Carl Gustaf Mattias, f. 72, handelskontorist.

5775. Oskar Gustaf Mattias Hällströmer. F. i Åsbo 1831 174; frldr Anders Gustaf H., kyrkoherde [4625], o. Anna Charlotta Mohlin. D. som stud. i Hvarfs prgd 1857 98. — Ogift.

5776. Robert Kajerdt. F. i Östra Ed 1831 22; frldr Robert Johan K., kyrkoherde, o. Albertina Lovisa von Knorring. Fil. kand. 55; fil. doktor 57. Lärov.-adjunkt i Linköping 58; lektor i Falun 64; tf. rektor i Västervik 66—1902. Riksdagsman i Första kammaren för Kalmar läns norra del 88—92; ordf. i Kalmar läns norra landsting 93—96; kommunalman.

Gift 76 m. Vendela Amalia Jern, f. Hjertstedt 37.

5777. Per Fredrik Hugo Laurenius. F. i Linköping 1830 610; frldr Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Fredrika Bergenstråle. Jur.-fil. ex. 51; hofr.-ex. 54; kameralex. 54. V. häradshöfding 57; v. auditör i Svea lifg. 61—62; sekreterare vid Drottn:s hospital 61—62; tf. 66, kst. kopist i Just.-rev.-exped. 72; afsk. 73. Brottm.-notarie vid Sthlms rådsturätt 67; notarie i handels- o. ekon.-kolleg. 72; civilnotarie vid rådsturätten 73; afsk. 73. Landtbrukare o. egare af Fläggestad, sed. kalladt Marieholm, i Västra Ed 73. af [ 517 ]Blommedal i Västra Ny 75—85; sed. bosatt i Linköping; sekreterare i stadens byggn.- och hälsovårdsnämnder. D. Linköping 1899 261.

Gift 63 m. Elsa Maria Andersson, f. 41. — Barn: Lars Hugo Carl, f. 73, med. stud. [7272].

5778. Herman Gideon Calén. P. i Pelarne 1828 2111; frldr Göran Gideon C., komminister [4458], o. Beata Sofia Stuart. Fil. kand. 58; fil. doktor 66. Lärov.-kollega i Eksjö 59; lärov.-adjunkt i Linköping 68; afsk. 95. Verkst. direktör, kamrer o. kassaförvaltare vid Lifränte- o. kapitalförsäkr.-anstalten i Linköping 79.

Gift 64 m. Hedda Fredrika Margareta Suneson, f. 32. — Barn: Anna Matilda Fredrika. f. 65; Emilie Hedda Sofia, f. 67.

5779. Lars Fredrik August Frölén. F. i Östra Skrukeby 1831 2212; frldr Johan Fredrik F., fanjunkare, o. Kristina Helena Pettersson. Prl.-ex. 60; kameralex. 60; hofr.-ex. 61. V. hhöfd. 64; borgmästare i Sundsvall 72. D. i Sthlm 1878 45.

F. var en rikt begåfvad och viljekraftig man, en skicklig och högt värderad ämbetsman.

Gift 74 m. Hildur Ingeborg Alexandra Vessblad, f. 52, bankkassös. — Barn: Johan Fredrik, f. 75, bruksbokhållare; Hildur Vera Alexandra, f. posth. 78.

5780. Lars Emil Fritiof Svensson. F. i Höreda 1832 83; frldr Per Reinhold S., prost, o. Charlotta Rebecka Rolander. Jur.-fil. ex. 54; kameralex. 55. E. o. kanslist i K. M. kansli; tit. kgl. sekreterare. Godsegare o. landtbrukare å Gäddeviksholm o. Ekeryd i Flisby.

5781. Henning Fredrik Nerén. f. i Linköping 1830 27; frldr Johan Peter N., landträntmästare, o. Katarina Charlotta Hagelin. Fil. kand. 54; fil. doktor 54. D. i Linköping 1857 3012 — Ogift.

N. hade förvärfvat grundliga kunskaper i matematik och därmed sammanhängande ämnen samt hade för afsikt att egna sig åt mekanisk industri, hvarför han tagit anställning vid Bolinders verkstad i Stockholm, men sjukdom och död afbröto inom kort hans bana.

5782. Gustaf Vilhelm Sandberg. F. i Linköping 1831 126; frldr Per Gustaf S., auktionsvaktmästare, o. Anna Helena Vidholm. Kameralex. 52. Bokhållare i Förvaltn. af sjöärend. 61; tf. 68, ord. revisor i Lotsstyrelsen 73; afsk. 96. Kammarskrifvare i Gen.-poststyrelsen 68; öfvertalig tjänsteman 78.

Gift 64 m. Ida Sofia Eleonora Stjerncreutz, f. 34, d. 95. — Barn: Gustaf Fredrik, f. 65, agronom; Per Hjalmar, f. 66, d, 67; Signe Maria, f. 68, d. 69; Klas Henrik, f. 70, med. stud., d. 94; Eva Maria, f. 72, g. m. Lars Fredrik Emanuel Börjesson, kronolänsman; Erik Axel, f 73, d. 74; Signe Anna Eleonora, f. 75; Klara Emilia, f. 77.

5783. Lars Magnus Holmberger. F. i Torpa 1830 61; fridr Lars Magnus H., kyrkoherde [4382], o. Katarina Sofia Norbeck. Med.-fil. ex. 53; med. kand. 64; med. lic. 72. Distr.-läkare i Utö, Sthlms län, 72; lasar.-läkare i Kungälf 72; stadsläkare i Oskarshamn 76; afsk. 98. Bosatt å Stengårdsnäs i Lofta.

Gift 72 m. Anna Margareta Lundin, f. 39. — Barn: Lars Hugo Vindician, f. 73, med. stud.; Elin Karolina Lovisa, f. 76; Mariana Emilia Katarina, f. 78.

5784. Fredrik Emil Teodor Fogelmarck. F. i Västervik 1833 11; frldr Fredrik August F., sjökapten, o. Kristina Charlotta Vefver. Fil. kand. 56; fil. doktor primus 57. Tf. adjunkt vid Teknol. instit., sed. Tekn. högskolan, i Sthlm 58; professor 75; afsk. 99. Tf. bibliotekarie vid högskolan 58—69 o. fr. 74. Husegare i Sthlm.

Gift 66 m. Magdalena Augusta Maria Söllscher, f. 46. — Barn: Ellen Augusta Charlotta, f. 67; Gerda Johanna Sofia, f. 72; Gunnar Emil, f. 80.

[ 518 ]5785. Johan Herman Hallendorff. F. i Gamleby 1828 113; frldr Carl Magnus H., handlande, o. Maria Elisabet Kindgren. Dim.-ex. 53; prv. 53. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 62; kyrkoherde i Kullerstad 72, i Furingstad 81. D. 1888 133.

»En människovänlig och hjärtegod man» samt en särdeles utmärkt familjefader, efterlemnade han ett godt minne.

Gift 64 m. Rosa Hanna Gustava Cnattingius, f. 40. — Barn: Maria Matilda Johanna, f. 65, g. m. August Bergman, missionär; Hedvig Sofia Karolina, f. 66, g. mJohan Magnus Nilsson, missionär; Eva Teodora Elisabet, f. 68, d. 94; Carl Jakob Herman, f. 69, docent [7121]; Knut Gustaf Andreas, f. 71, missionär [7183]; Selma Charlotta Amalia, f. 72, d. 85; Johan Teodor, f. 74, agronom: Anna Ulrika, f. 75; Hilda Lovisa, f. 76, d. 78; Ida Teofila, f. 78; Sigrid Gustava. f. 79; Elsa Helena, f. 81; Nils Henrik. f. 86.

5786. August Edvard Goldkuhl. F. i Järbo, Älfsb. län, 1830 248; frldr Johan Vilhelm G., major o. postmästare i Västervik, o. Katarina Eleonora Belfrage. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 56; med. lic. 59; kir. mag. 60; med. hedersdoktor 93. Garnis.-läkare å Karlsborg, Skarab. län, 60; prov.-läkare i Håby, Göteb. län, 65; lasar.-läkare i Växjö 69; afsk. 80; stadsläkare där 71; afsk. 1901: fäng.-läkare 72; tf. förste prov.-läkare i Kronob. län 90—99.

Gift 60 m. Ebba Maria Jerving, f. 39. — Barn: Carl, f. 62, löjtn., d. 97; Maria Eleonora, f 63; Johan Henrik, f. 65, stadsläkare; Augusta, f. 68; Fredrik August, f. 69, emigr.; Ebba Katarina, f. tv. 71; Edvard Ferdinand, f. tv. 71, löjtn.; Gustaf Adolf, f. 73, agronom; Oskar Ludvig, f. 74, bokhållare; Åke Vilhelm, f. 77, d. 81; Frans Algot, f. 79, bärgsingeniör.

5787. Carl Germund Nikolaus Viström. F. i Västra Eneby 1829 98. frldr Johan V., kyrkoherde [4857], o. Fredrika Grytzell. Teor. teol. ex. 56; prakt. teol. ex. 57. Utn. lärov.-adjunkt i Västervik 59. D. i Linköping 49 — Ogift.

5788. Samuel Fredrik Frantzén. F. i Tingstad 1826 49; frldr Nils Jonsson, hemmansegare, o. Maria Kristina Svensdotter. Fil. kand. 56; fil. doktor 57. Lärov.-adjunkt i Västervik 60. D. 1890 1112. — Ogift.

F. »var ej mycket begåfvad som lärare, men ett mönster af ordning och noggrannhet. Gick stilla sin väg fram och var nöjd med sin lott.» Mycket ekonomisk, efterlemnade han ej obetydlig förmögenhet.

5789. Gustaf Vilhelm Oskar Zantesson. F. i Hjorted 1828 242; frldr Nils Z., handlande, o. Johanna Maria Eleonora Rundström. Kameralex. 51. Kronokassör o. stadsbokhållare i Linköping 53; afsk. 91. D. i Linköping 1896 141.

Gift 54 m. Amalia Sofia Metzén, f. 28. — Barn: Nils Gustaf Erik, f. 55, kassaskrifvare i Riksbanken, d. 89; Anna Amalia Maria, f. 57, d. 86, g. m. Carl Fredrik Carlsson, v. hhöfd.

5790. Samuel Johan Hedborn. F. i Askeryd 1828 36; frldr Samuel Johan H., prost [4285], o. Henriette Eleonora Luthander, f. Gyllenram. Stud. i Lund 51; kameralex. 53. Häradsskrifvare i Kinda o. Ydre 64. Bosatt i Aska i Hägerstad. D. i Linköping 1893 154.

Gift 56 m. Katarina Fredrika Lindeberg, f. 29. — Barn: Anna Henrietta, f. 56; Samuel Johan, f. 58, e. o. landskontorist [6791]. d. 89.

5791. Omar Ture Hjalmar Grönvald. F. i Norrköping 1827 263; frldr Johan Isak G., handskmakare, o. Maria Charlotta Nystedt. Stud.-ex. 50: teor. o. prakt. teol. ex. 62; prv. 62. Kommin. i S.t Johannes 63, i Borg 77; kyrkoherde där 98.

Gift 69 m. Tekla Kristina Berggren, f. 33. — Barn: Amalia Charlotta Vilhelmina, f. 70: Agnes Tekla Ottilia, f 72.

[ 519 ]5792. Johan Reinhold Berglund. F. i Törnsfall 1828 237; frldr Carl Peter B., landtbrukare, o. Anna Catarina Vesterström. Kameralex. 52. Kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 59; kammarförvant 64; kamrer 76; byråchef 78. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 63; afsk; 76. Egare af villan Taborsbärg i Södertälje. D. där 1892 48.

B. var »en nitisk och skicklig ämbetsman, till sitt väsen blid och vänlig.»

Gift 70 m. Eugenia Augusta Matilda Engelbrecht, f. 42.

5793. Per Magnus Ferdinand Holmqvist. F. i Gryt 1830 34; frldr Jonas H., komminister [4713], o. Eva Sofia Ingemarsson. Stud.-ex. 50; teor. o. prakt. teol. ex. 54; prv. 55. Lärare vid Gustavianska barnhuset i Norrköping 59; tillika präd. vid arbetshuset där 66; kommin. i S:t Lars 68; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 75.

Gift 62 m. Tilia Hermione Meurling, f. 37. — Barn: Eva Maria Lovisa, f. 64; Alfhild Augusta, f. 66, d. 66; Anna Hermione, f. 69, d. 95; Ida Petrina, f. 72, d. 96; Karl Ferdinand, f. 77, stud., d. 96; Jon Everard, f 80, stud., d. 97; Erik Magnus, f. 83. stud.

5794. Carl Peter Erickson. F. i Östra Eneby 1822 282; frldr Erik Jansson, inspektor, o. Kristina Andersson. Stud. i Lund 42; folksk.-lär.-ex. 50. Informator; präd.-biträde; vik. o. extra lärare vid flere läroverk 57—66; efter dispens fr. teol. ex. prv. till Skara stift 71; komminister i Gredbäck o. Bredvik 73. D. 1886 127.

Gift 77 m. Ulrika Charlotta Jonsson, f. 37, d. 94.

5795. Carl Otto Lagberg. F. i Söderköping 1830 224; frldr Johan Olof L., brunnsintendent, o. Katarina Sofia Thyselius. Privatman, bosatt i Söderköping. D. där 1880 141. — Ogift.