Östgötars minne/1847

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1846
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1847
1848  →


[ 507 ]

1847.

5725. Per August Ahlberg. F. i Mörlunda 1823 188; frldr Johan Petter A., hofslagare, o. Lukretia Gustafsdotter. Apot.-elev 40; ambulerande skollärare i 12 socknar, slutl. i Döderhult, Kalmar län, 43—46. — Stud. i Lund 46; folksk.-lär.-ex. i Upps. 47; dim.-ex. 47; prv. 47. S. m. adjunkt i Linköpings stift, slutl. anst. i Hvena 56; föreståndare o. lärare vid missionsskola i Sthlm 56, vid präd.-skola i Kristdala 59, vid missionsskola o. barnhem å Alsborg i Hvetlanda, Jönk. län, 61—75; föreståndare för kolportörskola i Örebro 75. Reseprädikant; redaktör af »Smålands missionstidning» 61—75; författare af religiösa skrifter. D. i Örebro 1887 17.

Utrustad med ovanliga prädikogåfvor och en väldig andekraft, samlade A. omkring sig stora människoskaror och blef genom sina vidsträckta prädikoresor en i hela vårt land ryktbar personlighet. Lät med dryga omkostnader bygga ett missionsskepp, »Hiram», hvilket företag dock misslyckades.

Gift 1) 51 m. Adelina Jeannette Sabelström, f. 25, d. 81; 2) 82 m. Hilma Gustava Seseman, f. 42. — Barn i 1:a g.: Ernst Gottlieb Emil, f. 52, d. 67; Sigfrid, f. 54. d. späd; Adèle Emilia, f. 66. d. 61; Gottfrid Erik Petrus, f. 59, d. 61; Johannes Teodor, f. 61, d. 62; Hulda Elisabet, f. 63, lärarinna; Josef Elias, f. 65, landtbrukare; Frideborg Viktoria, f. 66, lärarinna; David Josias, f. 69, musikdirektör; i 2:a g.: Emmy Kristina, f. 83, d. 83; Gustaf Teodor, f. 85.

5726. Peder Gustaf Samuel Lidman [döpt till Per], f. i Slaka 1824 273; frldr Sven Fredrik L., domprost [4145], o. Ebba Margareta Annerstedt. Kadett å Karlbärg 38; korpral 43; und.-löjtn. vid Första lifgr.-reg. 44; löjtn. [ 508 ]vid reg. 49, i armén 53; kapten i armén 53; afsk. 64. — Stud.-ex. 46; kameralex. 47. Tf. konsulatsekreterare i Konstantinopel 53; adjut. hos Öfverståthållaren i Sthlm 54—60; kanslist i Riksdagens statsutskott 56—58; tf. lektor i Västerås 61—63; befälhafvare för Skarpskyttekåren dår 62—68; gymnastiklärare vid allm. läroverket i Västerås 63—67, i Arboga 70—73. D. i Linköping 1897 229. — Ogift.

L. blesserades af en granatkula vid kanonexercis å Ladugårdsgärdet den 22 aug. 1850, så att högra benet mäste amputeras. — Var, efter hvad ofvanstående data utvisa, en synnerligen mångsidig man; äfven mäktig af initiativ, energisk och viljestark. Åstadkom genom insamlade medel en bro öfver Svartån och i Arboga ett monument öfver Sten Sture d. ä. Sin varaktigaste minnesvård har han rest å det invid Västerås belägna »Djäknebärget.» som han genom mångårigt arbete och omtanke förvandlade till en verklig prydnad för staden. För sina förtjänster om trädplantering erhöll han offentliga belöningar. — L. plägade hvarje år fira sin faders födelsedag med att tända ljus omkring dennes porträtt och tillbringa en stund i betraktelser och åskådande af bilden.

5727. Israël Carl Vilhelm af Ekenstam. F. i skeda 1827 610; frldr Fabian Vilhelm af E., prost, o. Sofia Charlotta Dulkopf Zachrisson. Furir vid Dalreg. 47; und.-löjtn. 50; löjtn. 55; kapten 68; afsk. 78. Egare af Ökna, Söderm. län, 73. D. där 1883 33.

Gift 67 m. Agnes Maria Follkjern, f. 37. — Barn: Amelie, f. 68, g. m. Arvid Nikolaus Afzelius, badläkare; Carl Vilhelm, f. 70, e. o. hofr.-notarie; Fredrik Vilhelm, f. 73, intendent.

5728. Albert Israël Gustaf Lagerfelt, frih. F. i Kärna 1829 278; frldr Israël Carl Adam L., hofmarskalk [4342], o. Louise Wachtmeister. D. som stud. i Uppsala 1851 12. — Ogift.

Högt värderad af lärare och kamrater, gick han bort under sina sträfvanden till det nära liggande målet: filosofiska graden.

5729. Aron Melker Fabertz. F. i Bredestad 1825 1110; frldr Anders F., kyrkoherde [4192], o. Hedvig Magdalona Hult. Stud.-ex. 48; kameralex. 50. Kammarskrifvare i Telegrafstyrelsen 56; revisor 60; förste revisor 61; afsk. 90. Kammarskrifvare i Kammarrätten 60; afsk. 79. D. i Sthlm 1893 94.

»Var en samvetsgrann och dugande tjänsteman.»

Gift 79 m. Clara Emilia Lovisa Fredin, f. Davidson 23.

5730. Ferdinand Fagerström. F. i Västervik 1828 189; frldr Samuel F., sergeant, o. Katarina Maria Vestermark. Fil. kand. 63. Lärov.-adjunkt i Norrköping 65; tj:ledig på grund af sinnessjukdom 72. D. på Vadstena hospital 1874 2811. - Ogift.

5731. Axel Malcolm Lindgren. F. i Uppsala 1829 317; frldr Gustaf Adolf L., kronofogde, tit. landssekreterare [4236], o. Johanna Maria Petré. Jur. prl.-ex. 48; kameralex. 50; utex. fr. Mariebärgs art.-lärov. 54. Civilingeniör; löjtn. vid Väg- o. vattenbyggn.-kåren 56; kapten 62; major 76; öfv.-löjtn. 77; öfverste 87. Lärare vid Tekn. instit., sed. Tekn. högsk. 59—77, vid Mariebärgs art.-lärov., sed. Krigshögsk., slutl. Art.- o. ingeniörhögsk., 64—84. Adjut. i Väg- o. vattenbygg.-styrelsen 70—75; byråchef där 77; afsk. 94. Statsrevisor 71—74; kommunalman. D. å Lännersta, Sthlms lån, 1898 277.

L. var en synnerligen verksam och duglig ämbetsman, hvars arbete alltid präglades af nit och rättskänsla. Han erhöll i följd däraf många viktiga uppdrag; var öfvervakande ingeniör vid sjöarna Hjälmarens och Kvismarens sänkning 1878—88, arbetschef vid Brunnsvikens sänkning 62, vid Östanbro byggnad öfver Sagån 64—65, vid Olandsåns sänkning 64—70 m. m. Därjämte togs hans stora förmåga i anspråk för kommunala värf; under flere år stadsfullmäktig i Stockholm samt ledamot och från 91 ordförande i byggnadsnämnden. Blef ordförande i styrelsen för Halmstad—Nässjö [ 509 ]järnvägsbolag 86. Författade och utgaf från trycket åtskilliga arbeten i väg- och vattenbyggnadskonst.

Gift 62 m. Karin Gustava Vikblad, f. 43. — Barn: Gustaf Axel Herman, f. 68, hofintendent o. arkitekt; Karin Hilda Maria, f 65; Erik Malcolm, f. 67, löjtn.; Anna Matilda, f. 69, kontorsskrifvare; Hedvig Elisabet, f. 71; Axel Malcolm, f. 77, civilingeniör; Edit Margareta, f. 80.

5732. Claes David Lindblad. F. i Tjällmo 1828 32; frldr Anders Peter L., v. auditör [4581], o. Anna Beata Virén. Fil. kand. 53; fil. doktor 54. Lärov.-kollega i Vadstena 58; afsk. 93 o. bosatt i Sthlm. D. där 1897 135.

Gift 70 m. Adelaide Constance Beckman, f. 44, d. 78. — Barn: Klas Leonard, f. 72, d. 80; Karl Ragnar, f. 74, löjtn.; Per Axel, f. 76, ingeniör; David Harald, f. 78, löjtn.

5733. Johan Gustaf Gehlin. F. i Norrköping 1825 169; frldr Johan Fredrik G., fabriksmästare, o. Eva Kristina Hertzman. Dim.-ex. 48; prv. 48. Lärare vid Svartziska skolan i Norrkpg 51. D. där 1871 2010.

G. »var en utmärkt lärare och hade genom sitt redbara väsen tillvunnit sig allmän aktning». Verksam medlem af Norrköpings skolråd; författare af läroböcker, hufvudsakligen afsedda för folkskolan. Stod vid sitt frånfalle på förslag till Kullerstads pastorat.

Gift 55 m. Hilda Ulrika Tolff, f. 24. — Barn: Anna Vitalia, f. 56, d. 57; Johan Edvard, f. 58, kamrer.

5734. Johan Peter Nilsson. F. i Hult 1827 103; frldr Nils Peter Johansson, bonde, o. Lisa. Karin Samuelsdotter. D., drunkn., som stud. vid Brusaholm i Ingatorp 1849 188. — Ogift.

N. hade i sin studentexamen 23 betyg.

5735. Anders Peter Trybom. F. i Vallerstad 1827 213; frldr Anders Johan T., bonde, o. Anna Katarina Larsdotter. Jur.-fil. ex. 49; kameralex. 50; hofr.-ex. 51. V. hhöfd. 56; borgmästare i Skara 58. Ordf. o. verkst. direktör vid Skaraborgs ensk. banks afd.-kontor i Skara 90. Riksdagsman i Borgarståndet 65, i Andra kammaren för Mariestad, Skara o. Sköfde 82—87 (förra riksd.)

Gift 61 m. Milda Charlotta Elisabet Hasselström, f. 40. — Barn: Elin, f. 62; Anna, f. 72, d. 76; Harald, f. 77.

5736. Per Gustaf Emil Poignant. F. i Sthlm 1829 812; frldr Per Nils P., revisionssekreterare o. just.-ombudsman, o. Emma Charlotta Helling (sed. omg. m. J. J. Hedrén, biskop i Linköping). Jur.-fil. ex. 49; jur. kand. 55. V. hhöfd. 58; sekreterare i Sjöförsäkr.-öfverrätten 60; fiskal i Svea hofr. 63; assessor 66; kst. rev.-sekreterare 68; rev.-sekreterare 71; häradshöfding i Oxie o. Skytts domsaga, Malm. län, 81; landshöfding i Gotlands län 83; afsk. 1900. Riksdagsman i Första kammaren för Gotl. län 94—95, i Andra kammaren för Visby o. Borgholm 96, för Visby 97—99. Bosatt å Furubjers i Tingstäde, Gotl län.

Gift 70 m. Georgina Augusta Matilda von Engeström, f 44. — Barn: Emma Matilda, f. 71, d. 96; Matilda Charlotta, f. 73, g. m. Nils Tomas Stålhandske. löjtn.; Axel Jonas Alfred, f. 76. und.-löjtn. i flottans reserv; Hilda Augusta Maria, f. 78.

5737. Samuel Teodor Göransson. F. i Linköping 1826 2310; frldr Samuel G., skräddarmästare, o. Brita Katarina Vesterstrand. Fil. kand. 54; fil. doktor 51. Tillf. 56, ord. föreståndare o. lärare vid Borås tekniska elem.-skola 58. D. i Borås 1876 221.

Gift m. Hedda Maria Jansson, f. 40. — Barn: Herman Samuel, f. 66; Axel Gustaf, f. 67; Hildur Maria, T. 68; Gunnar Teodor, f. 73.

5738. Carl Melker Olson. F. i Vreta kloster 1828 57; frldr Olof O., inspektor, o. Anna Kristina Grylin. Prl.-ex. 51; kameralex. 51. Sjöman; sjökapten 59. E. o. kammarskrifvare vid Tullverket 63; kustsergeant i Göteborgs [ 510 ]tullk.-distr. 68; tullförvaltare i Marstrand o. chef för kustbevakn. i Marstrands tullk.-distr. 85; afsk. 1901.

Gift m Hildegard Augusta Lovisa Lange, f, 37. — Barn: Hildegard Anna Lovisa, f. 71; Adolf Rikard Lange, f. 73, sjökapten, d. genom snöskred i Norge 1900; Signe Maria, f. 80; Vendela Emilia, f. 81.

5739. Carl Johan Leonard Lönnberg. F. i Linköping 1828 247; frldr Johan L., färgare, o. Maria Kristina Jansdotter. Fil. kand. 54; fll. doktor 54. Duplikant vid Linkpgs gymnasium 54—55. Landtbrukare på Ringstad i Östra Eneby 55 o. egare däraf samt af Grimstad i Kvillinge 61—70; landtbr-förvaltare å Munkebo i Skeda 90. Riksdagsman i Bondeståndet 62 o. 65,, i Andra kammaren för Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo o. Memming 67— 69; statsrevisor 67; kommunalman.

Gift 55 m. Matilda Lovisa Jakobina Stenhammar, f. 37, författarinna. — Barn: Signe Carolina Matilda, f. 57. g. m. Oskar Fredrik Vladimir Petterson, godsegare; Elin Hildegard Maria, f. 58, g. m. Ernst Georg Asklund, fabrikör; Ejvor Johanna Ulrika, f. 60; Gerda Sofia Leonora, f. 62, d. 62; Carl Mattias Engelbert, t 64, d. 66; Axel Johan Ejnar, f. 65, docent [6947]; Gustaf Kristian Ingolf, f. 67, lasar.-läkare [7045]; Dagmar Ingegerd Lovisa, f. 68.

5740. Hjalmar Leonard Petersson. F. i Linköping 1828 253; frldr Samuel Erik P., prost [4354], o Katarina Lovisa Duse. Stud.-ex. 49; kameralex. 51. Räkensk.-förare vid Lifränte.- o. kap.-försäkr.-anstalten i Linköping 52. Exped.-kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 56; kronofogde i Björkekind,. Östkind o. Lösing 59, i Gullbärg, Bobärg o. Valkebo 79. Egare af Bärstad o. Gärstad i Rystad samt arrendator af o. bosatt å Brunnby i Vreta kloster.

Gift 60 m. Clara Augusta Charlotta Petersson, f. 39. — Barn: Amalia Augusta Lovisa, f. 60. g. m Karl Johan Qvarnström. kvrkoherde [6638]; Sigrid Maria, f. 64. d. 76; Erik Gustaf Hjalmar, f. 66, v hhöfd. [6972]; Elsa Katarina Augusta, f. 72, d. 77.

5741. Axel Edvard Vilhelm von Goës. F. i Rök 1828 169; frldr Per Axel v. G., kapten, o. Fredrika Juliana Augusta Kristina von Kothen. Stud. i Lund 49; kameralex. 53. E. o. landskontorist i Linköping 54; bokhållare, sed. förste bokhållare, vid Östg. hypot.-förening 56; tit. notarie. D. i Linköping 1882 195. — Ogift.

Ordentlig och plikttrogen i tjänsten. I sin fleråriga nitiska verksamhet såsom tjänsteman i frimurarlogen förvärfvade han genom sitt öppna, glada och oegennyttigt välvilliga sätt många vänner. »Helt och hållet känslomänniska, hämtade han hufvudsakligen från sitt goda hjärta och människovänliga sinnelag ingifvelser för sitt görande och låtande.»

5742. Erling Ribbing. F. i Rogbärga, Jönk. län, 1831 275; frldr Bengt R., ryttmästare [4311], o. Augusta Kristina Schmiteriöw. Furir vid Svea lifgarde 49; underlöjtn. 50; löjtn. 54; utex. fr. Mariebärgs art.-lärov. 56; kapten o. reg.-kv.-mästare 61; major i armén 66, vid reg. 73; öfv.-löjtn. i armén 75, vid reg. 79; afsk. 85; öfverste i armén 82; afsk. 92. Gen.-stabsofficer 58; adjut. hos Konungen 72. Kammarherre hos prinsessan Eugenia 59; kab.-kammarherre 79; tf. 85, ord. ståthållare på Ulriksdals o. Haga slott 91. Fullm. i Riksbanken fr. 90. Husegare i Sthlm 60; egare af Skärsätra, Sthlms län, 74-86. D. i Sthlm 1893 125.

R. var en skicklig militär samt hyste äfven intresse för andra än rent militära frågor. Särskildt gjorde han sig känd för mycken duglighet på det ekonomiska området.

Gift 58 m. Antoinetta Christina Lagerbjelke, f. 29. — Barn: Bengt Axel Eugène f. 59, ryttmästare.

5743. Anders Vilhelm Lancén. F. i Gammalkil 1821 111; frldr Anders Lantz, fanjunkare, o. Maria Elisabet Viman. Stud.-ex. 48; fd. kand. 54; fil. doktor 54. Lärov.-adjunkt i Västervik 58. Kommunalman. D. i Västervik 1884 1510.

[ 511 ]Omutligt samvetsgrann och plikttrogen samt lifvad af intresse för lärjungarnes utbildning, var L. oaktadt sitt till det yttre något sträfva sätt värderad af de många generationer han undervisade. I sin krafts dagar mycket anlitad i kommunala värf; under senare år sjuklig.

Gift 56 m. Erika Julia Sofia Drangel, f. 25. d. 66. — Barn: Sofia Elisabet Charlotta, f 57, e o. postexped., g. m. August Vilhelm Hagström, postexpeditör; Gotthard Vilhelm Emanuel, f. 59, häradsskrifvare [6716]; Carl Edvard Valentin, f. 61, d. 65; Elin Julia Karolina, f. 66, d. 69. Dessutom två barn, döda i späd ålder.

5744. Erik Otto Reinhold Vathier Charleville. F. i Fifvelstad 1830 33; frldr Carl Gustaf C., kapten, o. Anna Katarina Margareta Gylling. Stud.-ex. 48; kameralex. 51. Kammarskrifvare vid Norrköpings tullkammare 63. D. i Norrköping 1866 866. — Ogift.