Andelig Dufworöst

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Andelig Dufworöst
av Olof Kolmodin
Ursprungligen utgiven 1734. Här efter 6:e upplagan 1770. På Wikipedia finns en artikel om Andelig Dufworöst..


Titelsida[redigera]

Andelig Dufwo-Röst Eller En Gudelig Själs Enskildta Sång-Andakt, Sammanskrefen Af Olof Kolmodin, P. och P. i Flo i Wästergöthland, Men Nu förbättrad, tilökt, och uti detta beqwämliga Format Sjette gången uplagd. Med K. Maj:ts Privilegio. STOCKHOLM, Tryckt hos CARL STOLPE, och på des Förlag, 1770.

Imprimtur[redigera]

Denna Bok, som så ymnog är af upmuntring til Gudelig andakt wid hwarjehanda tilfällen, och desz utan med särdeles nöje befinnes hafwa i akt tagit de Reglor, som höra til wårt Modersmåls Rimkonst, lärer förmodligen så i det förra, som det senare målet skaffa en allmän nytta, när den i Dagsljuset genom Trycket befordras.

Stockholm den 1 Sept. 1731

Johan Rosenadler, Cens. Lib, Reg.


På sista sidan anges att Priset på Dufwo-Rösten och Rökelse-Karet tilsammans, är 3 Daler och 16 Öre R:mt.

Olof Kolmodins Förord till sjette upplagan[redigera]

Till Läsaren.

Med wördnad ärkänner jag den Gunstiga Läsarens benägna tycke för desza ringa pappers bladen, som förorsakat en skyndesam afgång på första förrådet, och flitig efterfrågan, om flera Exemplar wore til finnande. För den orsaken skul, är denna Editionen, med mitt bifall och samtycke, worden företagen; Hwar wid jag mig ingen annan förmån betingat än at få ändra och rätta någre ställen i förra Editionen, som någon rättelse tycktes behöfwa.

Altså består förbättringen af denna Uplagan der uti: At 1. Verserne äro här och der, med ordens ombyte, gjorde något mera flytande och bättre löpande. I synnerhet har jag sökt i möjeligaste måttan, undwika twänne Vocalers (Sjelfljudningars) sammanstötande mot hwarannan, som ofta förorsakar et hemligt oljud, uti wårt ädla Modersmåls Skaldekonst. 2. Är den Andel. Dufwo-Rösten med några få sånger, och Ex-gifter på Sångernas Hufwud-Titlar worden förökad. 3 Har man till denna welat bifoga det så kallade Gyldene Rökelse-Karet. för ämnens likhet skul, på det en Gudelig själ må tillika hafwa til hands, hwarmed hon kan upwäcka och öfwa andakten, så wäl i böner som sång; Och 4. Har Förläggaren med detta Formatet, welat göra Boken både lindrigare til inköpet och wigare til bruket.

Jag önskar den andäktiga Läsaren mycken Gudi Nåd och wälsignelse, under denna lilla Bokens nyttjande.

O. K.

Första Afdelningen. Böne-Röst.[redigera]

1 På Nådes-dörren klappar jag   Bönens Hammar.
2 Åkalla mig i nödens tid   Himmels Nyckel.
3 Jag längtar af alt hierta    Den 25 K. Davids Psalm.
4 Gud är min hälsa, ljus och kraft    Den 27 dito.
5 Dagen tänder nu sitt ljus    Morgon-Sång
6 I Guds Namn öppnar jag förnögd min ögnalock    Morgon-Sång
7 Nu hafwer natten ända    Morgon-Sång
8 Du täcka morgonråda    Morgon-Sång
9 Uppmuntra dina leder    Morgon-Sång
10 Kom, du klara morgonstjerna    Morgon-Sång
11 Lyft ögonen opp    Morgon-Sång
12 Nu börjar swarta natten på    Afton-Sång
13 Si dagen går    Afton-Sång
14 Wälkommen, afton, mera klar    Afton-Sång
15 Luften börjar swalkas, Hwilostunden nalkas    Afton-Sång
16 Den mörka natten hafwer täckt    Afton-Sång
17 Store Gud, som jordens runda    Afton-Sång
18 Afton kommer, dagen wiker    Afton-Sång

Andra Afdelningen. Sorg- och Klage-Röst.[redigera]

19 Tårar! Tårar!     Christnas Tåre-Kalk.
20 Ack, hur' längtar jag och trängtar     Turtur-Dufwan.
21 O we! o we! Jag är ett lyckans spe     Skeppet i Stormen.
22 O Gud! hwi tiger Du så still?     Den bedröfwades trängtan efter hjelpen.
23 Hjelp Gud! den sanna Christendomen     Klagan öfwer Christendomens förfall.
24 Ej någon, utan Gud allena     Hjertelig klagan öfwer Bättringens tröghet.

Tredje Afdelningen. Tröste-Röst.[redigera]

25 Hålt up, du du sorgsna själ at gråta    Det saliga korszet.
26 Så blifwer alt dock wäl bestält    Sol utur Målnen.
27 Jag hafwer stort bekymmer haft    Ögon-Tröst.
28 Gråt icke: Si Gud lefwer än    Christnas Tåre-Duk.
29 War åter nu tilfreds, min själ och hjerta    Glädje-Tårar.
30 Ack! skal det dock så fåfängt wara    Änden god, alt godt. Den 73 Konung Davids Psalm.
31 Det är så Guds wis    Den HErren älskar, den agar Han.
32 Min själ, du fåfängt ängslar dig     Tröst i Gudi.
33 Hjelp! JEsu hjelp! ty jag förgås    Dens eländas Hopp.
34 På jordens runda, jag ej tror    Hoppets fast Ankar i Storm och Motgångs tankar.
35 Korszet är de Christnas broder    Roser af Törne.
36 Ändtligt! Ändtligt skingras dock   Det sidsta det bästa.
37 Falska werld, hwi wil du så    Den suckande Oskyldigheten.
38 Låt, min själ, dig ej förtryta    Tröst emot Afwund.
39 O huru godt, godt samwet är at äga    Samwets Sköld.
40 Är Gud för osz, hwad kan då skada    Gud i Skölden.

Fjerde Afdelningen. Bättrings-Röst.[redigera]

41 O JEsu Christ, min Sköld och Sol     Nåd för Rätt.
42 Tjåcka skyar, eder lyfter     Bättrings-Tårar.
43 Ach! skal jag usle töras gå     Et förkroszat hjertas Bättrings-Upsåt.
44 Giut watten, min själ, och försänk dig i gråt     Et förkroszat hjertas Tröst.
45 Kan jag, med jord-bebunden röst     Röst utu Stoftet.
46 Du wåra fäders Gud     Manasze Bön.
47 Du, som blida strålar skickar     Det borttappade Fårets Klagan.
48 Brist, hjerta, i stycken och smält uti gråt     Förlorade Sonens Bättrings-Tankar.
49 Ur djupen, ur syndens grundlösa dy    Publicanens Skriftermål.
50 Församlens hit, I mine jämmertårar     Den gråtande Petrus.

Femte Afdelningen. Gudelig Förnöjelses Röst.[redigera]

51 Jag är förnögd uti mitt hjerta    Den förnögda själen.
52 Jag säger: Som Gud wil!    Et i Gudi tilfredsstält Sinne.
53 När jag Dig, min Gud kan äga    Den bästa Egendom.
54 HErrre, Du min gode Herde    Herda-Pris Eller Den 23 K. Davids Psalm.
55 Nöjsamt sinne tänker jag    Et nöjsamt Sinne.
56 När jag Dig, o HErre hafwer    Gud och alt Nog. K. D. Psalm 73. V. 25-26.
57 Gud min Tröst!    GUD god för Alt.
58 Min JEsu, som Du wilt!    Ske Din wilje!
59 Fast ensam, dock ej helt allena     Den förnögda Engsligheten.
60 Jag lefwer där min Kärlek är    Umgänge i Himmelsen.
61 Flyg, min själ, med längtans wingar     Werlden förgås och hennes Lusta.
62 Jag hafwer Gud, och hafwer nog    Gud och Nog.
63 Min Gud! mitt alt utöfwer alla    Alt i Allom.
64 Likwäl jag städse wid Dig blifwer    Kabor wid Kläderna.
65 Haf Din lust i Herran gerna    Lust efter Hjertans Önskan.
66 På min Gud wil jag städs tänka    Förgät mig icke.
67 Hur' är dock människan så högt begifwen på   Den fåkunniga Wisheten.
68 Hwad gifwer du din Gud, min själ?    Den bästa Skänk.
69 Jag är den rikesta menn'ska på jorden    Den rika Fattigdom. Som de där intet hafwa, och dock all ting äga.
70 Sörje eho som har lust til at sörja    Glädje uti Gudi. Såsom bedröfwade, och dock altid glade.
71 Skal jag ej wara glad    Namn i Himmelen.

Sjette Afdelningen. JESUS Andakts-Röst.[redigera]

72 Min JEsum jag ej släpper     Jag håller honom, och wil icke öfwergifwa Honnom.
73 Du, som själen endast fägnar     Den bästa Trösten.
74 En enda tröst mitt hjerta wet     Den bästa Tröst.
75 Min JEsus älskar mig     JEsu söta Kärlek.
76 JEsus, JEsus är det ordet     Ju längre, ju kärare.
77 Mitt A och O Immanuel     Min Wän är min och jag är Hans.
78 Hwar är JEsus, den mig nöjer     Sulamits Längtan.
79 JEsu, du min fromma     Tusend-Frögd, eller JEsus öfwer Allt.
80 Den bästa Wän i himlen finnes     Den trognaste Wän.
81 Ach! må jag mig ej salig akta     Det stora i det litsla: Eller JEsus i Hjertat.
82 En Christenhetens höga fäst     Om JESU Födelse. Jule-Beredelse.
83 Si Människan! ach kommer hit     Om JESU Lidande. Si Människan.
84 Går här ut I Zions döttrar     Kärlekens blodiga Skådeplats.
85 Blod, ach blod, hwad ser jag rinna?     Kärleken under Korszet.
86 Bort, af något mig berömma     En med Christo Korsfäst Christen.
87 Min JEsus dör!     En Christens död med Christo.
88 Så wil jag dit där JEsus dör     Golgatha.
89 Min JEsus nu lefwer     Påska-Frögd.
90 Si, döden är dödad     En Christens Lif med Christo.

Sjunde Afdelningen. Lof- och Tacksägelse-Röst.[redigera]

91 Gud är wårt starka fäste     Guds Församlings Triumph-Sång. Den 46 K. Davids Psalm.
92 Waka up, min själ, at sjunga     Hjerte-Wäckare.
93 Fort min sång och wisa     Guds Godhets Beröm.
94 Up mitt hjerta, själ och sinne     Tack-Offer.
95 Halleluja! Min själ nu gack     En wakande Psaltare och Harpa.
96 Själ och sinnen up, min HErra Gud at prisa     Guds Allmagts Pris. af K. Davids 104 Psalm.

Ottonde Afdelningen. Tilfällig Andakts-Röst.[redigera]

97 Ho sin Gud i följer tager     Rese-Sång.
98 Rätt så i HERrans Namn     Gudeliga Tankar på wägen till Kyrkan.
99 Lof Gudi! Jag har HERran skådat     Gudelig förnöjelse, då man reser ifrå Kyrkan.
100 Min själ, hwart wil du gå?     Bättrings-Wäckare, när man går til Skrift.
101 Pris ware Gud för Nåden     Frögdefull hemresa ifrån Skriftermålet.
102 Låt nu alt jordiskt fara     Andäktiga Tankar, wid den heliga Nattwardens åtnjutande.
103 Up mitt hjerta, rusta dig O JEsu Christ, min Sköld och Sol     Trones frögd och styrka under och utaf den heliga Nattwardens anammande.
104 Ach! hur härligt är det hus     Hus-Andakt, då man läser en Predikan.
105 Ordsens HErre, du som gifwit Osz Ditt ord     Förberedelse, då man wil läsa i den heliga Bibel.
106 Lofwad ware HErran Gud     Andelig Sinnes-Förnöjelse i glädjefullt öfwerwägande af det som man läsit i den heliga Bibel.
107 Rätta Hälso-Källa, JEsu, låt upwälla     Surbruns-Sång.

Nionde Afdelningen. Döds-Betraktelse-Röst.[redigera]

108 At jag skal dö, det wet jag wäl     Dageliga Dödstankar.
109 Lär mig, HErre, wäl betänka     Den bästa Wetenskap.
110 Rätt hjertelig jag längtar     Christelig döds anstalt och Testamente.
111 Jag wet min Goel lefwer än     Kyrkogårds-Blomster.
112 Dödlige, som går förbi     Den talande Döde.
113 Min ena fot i grafwen står     Dödsens Tänko-Skrift.
114 Beställ ditt hus, ty du skalt dö     Den nödigaste Beredelse.
115 Du mitt sidsta hus på jorden     Lik-kistans åskådande.
116 O män'ska, tänk på ändan     Den wälbetänkta Ändan.
117 Ach! At min sista lefnads-stund     Lust at skiljas hädan.
118 Bryt an, du ljufwa stund     Längtan efter Döden.
119 Döden är en bitter rot     Dödens bitterhet och sötma.

Tionde Afdelningen. Gudelig Upmuntrings-Röst.[redigera]

120 Christligt lefwa, saligt dö    Den bästa Delen.
121 Gack warlig, min Christen   Den smala Wägen.
122 Blif from och hålt dig rätt    Fromhet och Rätthet.
123 Åren är nu satt til roten    Andelig Trägårds-Prof.
124 Är du af Christo nämnd    En Christelig Ämbets-Plikt.
125 Stig up, min själ, och tag en blick    Himmelsk lust mot Jordisk pust.

Tilökning.[redigera]

126 Nu hafwer denna natt     Morgon-Psalm.
127 Kom Ensamhet, min bästa trefnad     Ensam Lefnad, Frihets Trefnad.
128 I himmelen, i himmelen har jag mitt borgerskap     Wår umgängelse är i Himmelen.
129 Min Födelse-dag Förtjenar, at jag     Låf-Sång uppå sin Födelse-Dag.
130 Wår lifstid fort med tiden går     En annan wid lika tilfälle.
131 GUDs dyraste Lam     Si Guds Lam.
132 I JEsu namn gå wi til bord    Böne-Sång före Måltid.
133 Gudi ske nu lof och pris     Tacksägelse-Sång efter Måltid.