Wikisource:Fyndiga OCR-fel

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

juni 2010[redigera]

 • men skuggor och dagrar växla i lifvet, så ock hår. — ska vara: så ock här.
 • "dotterns Bions rop" — ska vara: dotterns Zions rop
 • "krigsöfwerstar uppmana haren till anfall" — ska vara: hären
 • Han hade en statlig gestalt — ska vara: ståtlig
 • "Silfwer, som nu war förwandladt till skägg" — ska vara: till slagg
 • "och skola försona deras skald med lika wärde" - ska vara: skuld
 • "och att I skalen helade warda" - ska vara: skolen
 • "Hörer hwad Emiren säger till eder" - ska vara: HERren

juli 2010[redigera]

 • "Sedan skola de taga en ung stat, och hans spisoffer" - ska vara: ung stut
 • "HERre, om jag än med dig wille till rätta gå, så behåller du dock ratten" - ska vara: rätten
 • en annan av ortens stötfångare - ska vara: storfångare
 • När en sill fångas, få de kajakmän, som äro i närheten, hvar sitt stycke späck däraf - ska vara: säl
 • Och presten skall alltså försena hela menigheten af israels barn - ska vara försona

augusti 2010[redigera]

 • Med bäckens källa menas Antons utflöde - ska vara Arnons (en flod)
 • Ty jag hörer, huru många bantta mig - ska vara banna
 • derstädes blifvit i och för deras rörelse år 1834 laxerade - ska vara taxerade
 • upprätta sitt rike, deri Han sjelf är Herre och honung. - ska vara Konung
 • Det Babyloniska riket blef wid slutet af de 70 åren skattskyldigt under Presten. - ska vara Persien
 • Judafolket skall blifwa ett missionsfolk för Ledningarna. - ska vara hedningarna
 • Mans, dotters, huskrus, enkas och tjenares löfte. - ska vara hustrus
 • de, som älska saltningen få nåd att lyda och wälja sanningen - ska vara sanningen

september 2010[redigera]

 • Rachel begråter sina barn, och will icke låta sig tröska öfwer sina barn; - ska vara trösta
 • Gräshopporna förtära icke blott gräs och löf, utan äfwen den spädare barken på träbens yngsta grenar. - ska vara trädens
 • Det war ett wanligt bruk i Israel wid äktenskapets ingående, att brudgummen sträckte en flik af sin manet öfwer bruden - ska vara mantel
 • Men desse äro de djur, som i äta skolen:* fä, får, get, hjort: Rå, buffel, skendöd, enhörning, urnöt och elgen. - ska vara stenbock, enhörning
 • HErren wår Gud är rättfärdig; men wi och wåra fäder bära wår skam med råtta,* såsom det nu går; - ska vara rätta

oktober 2010[redigera]

Annorlunda bibeltext, inget fel i vanlig mening:
 • HERren Zebaoth hafwer swurit det wid sin själ: Jag skallt uppfylla dig med menniskor, likasom med gräsmaskar, de skola sjunga dig en wisa. - Jer 51:14, Fjellstedt
Lite modernare översättning skriver lite mer begripligt översatt från hebreiska, men mindre annorlunda:
 • Herren Sebaot har svurit vid sig själv: Jag skall fylla dig med människor, talrika som en gräshoppssvärm. De skall höja ett härskri mot dig. - Jer 51:14, Bibel 2000
 • Sköka och bolare betecknas på grundspråket med ett ord, som betyder inwigd, nemligen till en afguds öra. - ska vara ära
 • OCR-programmet tolkade smorda som fmorda, föreslog ändring till Florida.
 • en härlig uttolkning af namnet Immanuel (Gud med ost) - ska vara - oss
 • En oxe känner sin herre, och en åsna sin herres krabba - ska vara - krubba
 • oxar och far mottog jag såsom hans skatt - ska vara - får
 • Nikke Lindqvist på Twitter 31 oktober 2010: Undrar om geodatat twitter anv är scannat. Helsingbord och Beokomberga... (med länk till skärmbild)

november 2010[redigera]

 • damen gick öfwer synden - ska vara - domen
 • och Leviterna, Assaphs barn, med cymbaler, till att lofwa HERran med Davids dill. - ska vara - dikt
 • Blott predikan utgör icke prestens embete, utan skitigt bruk af Guds ord och skitig bön och förbön - ska vara - flitigt resp flitig

december 2010[redigera]

 • Till färska grönsaker bör också all slags Jak räknas. – ska varalök
 • Mitt hjerta ropar till Moab, deras skallige fly ifrån den treåriga kon allt intill Zoar - ska vara - deras flyktige fly.
 • I så måtto kan således saftandet innebära en pligt mot oss sjelfwa, - ska vara - fastandet

januari 2011[redigera]

 • Ty weftebröstet och häfwebogen hafwer jag tagit af Israels barn, af deras tackoffer, och hafwer gifwit det presten Aaron och hans fötter till en ewig rätt. - ska vara - Aarons och hans söner
 • Då jag betraktar himlarne och deras otaliga harar, huru obetydlig synes mig då menniskan! - ska vara - härar

februari 2011[redigera]

 • Då war konungen hafsigt uppe, att han det uppror stilla måtte; - ska vara - hastigt
 • Såsom baggen fuktar jorden och gör henne fruktbärande - ska vara - daggen
 • Ordet "Christi" feltolkades av OCR-programmet som "Eljriste", föreslog ändring till "Elpriset"
 • och låter de slugas planer förolyckas, så att de räka i mörker midt på dagen, - ska vara - råka
 • Stulet watten är sött, och fördoldt bröd är luftigt; - ska vara lustigt
 • det liknar då ett skepp utan windros, roder och Tegel - ska vara segel

mars 2011[redigera]

 • Pauli wärsta Bref - ska vara - Första
 • jag will hälla mina ögon öfwer dem till ondt, och icke till godt. - ska vara - hålla
 • själf väste landshöfdingen - ska vara - själfvaste landshöfdingen
 • ty en gud, der hans fäder icke af wetat hafwa, den skall han äta - ska vara - ära

april 2011[redigera]

 • då han utnämdes till denna ihärdighet. - ska vara - värdighet.
 • Lid och skit ondt med tålamod i alla swårigheter - ska vara - slit
 • Såsom skägget skall skiljas från silfret genom smältning - ska vara - slagget
 • Hans långmodighet mot de obotfärdiga och den statliga domen - ska vara - slutliga
 • Den inbrytande nallen räddade danskarna från ett fullkomligt nederlag. - ska vara - natten
 • Men då jag snart går att dammas af min eftertid,... - ska vara - dömmas
 • De Eleusinska högtidligheterna t. ex., som firades i Ättika - ska vara - Attika
 • de utdrifna Leviterna fingo andra städer i fläsket. - ska vara - i stället
 • berömda lärare i en djupsinnig Rydelius, i en melodisk Wallerius - ska vara - metodisk
 • jag will offra oxar och böcker. - ska vara - bockar
 • Uppmaning till helig mandel. - ska vara - wandel
 • Något om den Äldre Svenska bitterheten - ska vara - Vitterheten
 • men skulle också jag ..., likväl böra filmas vid slutlig dom ... - ska vara - finnas

maj 2011[redigera]

 • påminner sina imitatorer, att icke undanstjäla honom sin åra - ska vara - ära
 • skolkande simma genom den klara vågen tvenne språksamma, vällustiga flickor - ska vara - skalkande (= skämtande)
 • Af Kongl. Maj:t gifven varning mot offerdöd - ska vara - öfverflöd
 • Han hjelper dem emot orättwisa och obarmhertiga memtiskar. - ska vara - menniskor, men OCR-programmet föreslår istället metmaskar
 • consecrated by the lame sublime genius - ska vara - same
 • oinvald med XX röster – ska varaomvald (flera ställen)
 • Deraf hafwer jag i mina dagar mycket fett - ska vara - sett
 • Då man twistar, så är det ett förringande af Guds ära - ska vara - twiflar
 • det, som är godt, det är en skänk, en fullkornlig nådegåfwa från honom - ska vara - fullkomlig
 • den blinda stumpen - ska vara - slumpen
 • Warning för falske lärare och uppmaning till falskhet i tron. - ska vara - fasthet

juni 2011[redigera]

 • Staden eftersträvade med vetet att få till stånd en enhetlig flervåningsbebyggelse - ska vara - "medvetet", från Lunds bevaringsprogram, ej än på Wikisource.
 • Under Påskahögtiden skulle de isynnerhet tänka på utgången ur Egypti tand - ska vara - land
 • Georg Brändes - ska vara - Georg Brandes
 • I dag, i denna natt, förr än hatten har twå gånger galit, skall du tre gånger förneka mig. - ska vara - hanen.
 • Så, min Herre, spelar en fattig herde sin flöjt på sin lufva - ska vara - tufva
 • en viss mathematiskt calculerad känsla af ens magi - ska vara - magt
 • förmanade de hwarannan, och fuskade sig till slagtning - ska vara - rustade
 • Kristus och Guds förfarande derwid, att icke många wisa efter köttet d. ä. wisa i mensklig, jordisk mening, icke många mögliga, icke många "wälbördiga" eller ädlingar af hög jordisk härkomst äro kallade eller hafwa låtit sig winnas - ska vara - mägtiga.
 • Kejsarhatten i tyska riksdagen - ska vara - Kejsardebatten
 • Sundals och Nordals härad, med undantag af deras festligaste del - ska vara - vestligaste del

juli 2011[redigera]

 • Wänd om, wänd om, o Sulamith, wänd om, att wi måge skada dig! - ska vara - skåda.
 • låt katten träffa rätt - ska vara - lotten.

augusti 2011[redigera]

 • I dessa offer ligger således en bekännelse af det fyndiga hos menniskan - ska vara - syndiga.
 • Sedan husbonden har stått upp och stängt borren - ska vara - dörren
 • och drager syndarens hjerta med sin frälsande kärlek och den petige ÄndeS nåd. - ska vara - Helige Andes.

oktober 2011[redigera]

 • Skjold tages til Kongo. - ska vara - tages til Konge.
 • Lagen om trätarnes lekamliga frihet - ska vara - trälarnes.
 • Johannes war det i g. t. redan förut förkunnade brinnande och flinande ljuset. - ska vara - skinande.

november 2011[redigera]

 • Den war utlofwad, och betecknades på stället med nämnda lock, som just kallades Sötningsmedlet eller försoningslocket. - ska vara - försoningsmedlet.

december 2011[redigera]

 • på det att Gud må blifwa arab i allt genom Jesus Kristus - ska vara - ärad.

februari 2012[redigera]

 • på det att de må göra detta med fröjd och icke med flickan, ty detta är eder icke nyttigt. - ska vara - suckan.
 • ty Satan sjelf förskapar sig till enljusets ängel. - OCR-programmet föreslår istället - elljusets ängel
 • och han bjöd dem att anskaffa öl - ska vara - ök

mars 2012[redigera]

 • Ratten är framskriden, och dagen är nära; derföre låtom oss bortlägga mörkrets gerningar - ska vara - Natten
 • så wilja wi offra wåra lappars oxar. - ska vara - läppars
 • — Jag beundrar alla mina magar, sade han. - ska vara - mågar

maj 2012[redigera]

 • Hardt under liften skola ringarne wara - ska vara - listen
 • och då skulle de tänka på Jesu hudflängning och hans många får. - ska vara - sår.

juni 2012[redigera]

 • om någon stammande går här till, han skall dö. - ska vara - främmande

juli 2012[redigera]

 • Hängning war icke ett af logen befaldt dödsstraff - ska vara - lagen
 • Hwi hafwer du då detta hjort? - ska vara - gjort
 • Blifwer af den treeniga Gubben anbefalld - ska vara - Guden
 • Sedan hörde Jonathas, att Demetrii höfwitsmän äter med större makt - ska vara - åter

augusti 2012[redigera]

 • Herren will blött hafwa sådana offer - ska vara - blott

september 2012[redigera]

 • Jonathan, Sauls son, flår de Philisteer, - ska vara - slår

oktober 2012[redigera]

 • På södra sidan om Anton bodde Moabiterna, - ska vara - Arnon (en flod)
 • Begåfvad med den Ulligaste inbillningskraft, - ska vara - lifligaste inbillningskraft (Litteraturbanken på Facebook)

november 2012[redigera]

 • För den grufwelighets skutt, som der skedde - ska vara - skull
 • De hårda och obarmhertiga undfå slutligen helt hastigt den stränga dam, som de hafwa ådragit sig. - ska vara - dom
 • sket det, att all tunga och beswär kommer på den gemena man - ska vara - sker
 • honom gjorde han till höfwitsman öfwer hela fiket - ska vara - riket

december 2012[redigera]

 • de gladas luft är ute - ska vara - lust
 • brinnande och flinande ljuset - ska vara - skinande
 • der skenben blott på en lång omwäg hade kunnat komma till honom - ska vara - fienden

januari 2013[redigera]

 • För hunger skola de försmäkta, och förtärde warda af skälfwa och onda får - ska vara - onda sår

februari 2013[redigera]

 • familjegräl - ska vara - familjegraf
 • den lätt packade menniskomassan - ska vara - tätt
 • det är en manlig falsk tröst - ska vara - wanlig

mars 2013[redigera]

 • Stubinen är en röd ädelsten - ska vara - Rubinen

juni 2013[redigera]

 • Olof Johan blef kadett 1803, frikadell 1805, utexaminerad som officer 1808 - ska vara - frikadett

december 2015[redigera]

februari 2016[redigera]

 • Jag hade icke fattat, att hon helt enkelt var svårmodig och att det där med modem bara var en undanflykt. - ska vara modern

april 2016[redigera]

 • supdonen framtogos, och skogsgångarna hvässade sina yxor. - ska vara slipdonen

juni 2016[redigera]

 • Jag tackar den allsväldige Guden, som låtit mig födas af konungslig ätt och stämma samt upphöjt mig till drottning öfver ett så stort och mögligt rike. - ska vara mägtigt

november 2016[redigera]

december 2016[redigera]

 • Men Nadia lugnade sig hastigt i detta afseende. — Kyssar! — utbrast hon. -- ska vara Ryssar

januari 2017[redigera]

 • han var hvarken rädd för jättar eller tornur -- ska vara tomtar

april 2018[redigera]

 • Jag fann min mor i sin salong, där ingenting ändrats. Hon var klådd. -- ska vara klädd.

maj 2019[redigera]

 • the present must often suffer for the sms of the past. -- ska vara sins.

januari 2020[redigera]

 • frøken Helium -- ska vara Hellum.

maj 2020[redigera]

 • smal hals (på karl, buteljer) -- ska vara kärl

juni 2020[redigera]

 • Larven af denna Insekt är nästan i allt lik en fullkomnad Blatta. Den saknar endast tackskålen och vingarna. -- ska vara täckskalen.

december 2020[redigera]

 • hans Fjendskab til Kjøbenhavn — ska vara Kjendskab
 • Främlingar från den sotiga södern — ska vara soliga

januari 2021[redigera]

 • »Nu hänger faaan öfver ditt hufvud, min älskling» — ska vara fanan
 • Miss Eva för hennes hand till faaan och fru Booth anmärker: »Blod och eld! — ska vara fanan

mars 2021[redigera]

 • Fröken Cornelia gav sig knappt tid att få av sig häkten förrän hon började: — ska vara hatten

april 2021[redigera]

 • Kumla kyrka har äfven haft ett helgonskåp, af hvilket endast Maffiabilden är qvar, och nu uppställd i ett rum i tornet. — ska vara Mariabilden.

juli 2022[redigera]

 • Hon hade gjort fråga på fråga om prästdottra och prästfrua och om prästen med, men inga svar hade hon rätt. — ska vara fått.

augusti 2022[redigera]

 • Trykt paa Amors egen Bekostning. — ska vara Autors

januari 2023[redigera]

 • Fredlig?!! — ska vara Fredag.
 • en krigs-akademi, ... der 200 kadetter bildas till officerare, så väl vid landthären som flottan; bland dem äro åtskilliga frikadeller. — ska vara frikadetter (jämför #juni 2013)

Se även[redigera]