Östgötars minne/1850

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1849
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1850
1851  →


[ 519 ]

1850.

5796. Nils Gustaf Robert Ulrik Fabian Brauner, frih. F. i Lännäs, Örebro län, 1830 219; frldr Johan Robert Ulrik B., löjtnant, o. Hedvig Maria Charlotta Montgomery. Stud.-ex. 51. Furir vid Närikes reg. 49; fanjunkare 52; underlöjtn. där 52, vid Svea lifgarde 52; löjtn. 55; kapten i reg. 62, i armén 63: major i armén 85. Direktör vid Landskrona centralfäng., sed. tvångsarb.-anstalt, 74. Kassadirektör vid Skånes ensk. banks afd.-kontor i Landskrona 91.

Gift 60 m. Augusta Charlotta Hartman, f. 34. — Barn: Anna Charlotta, f. 61, g. m. Artur Rudolf Leonard Ångman, apotekare; Nils Johan Robert, f. 65, rentier; Jan Robert Gustaf, f. 69, bolagsdirektör; Ulrika Augusta Viktorina, f. 71, d 95; Hedvig Charlotta, f. 74.

5797. Per Robert Schultz. F. i Uppsala 1832 275; frldr Carl Gustaf S., prov.- o. stadsläkare [4304], o. Fredrika Charlotta Kullenbergh. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 55; med. lic. 59; kir. mag. i Sthlm 59; med. hedersdoktor 90. Andre bat.-läkare vid Uppl. reg. 62; förste bat.-läkare 66; regementsläkare 78; tillika fördeln.-läkare vid 5:e arméfördeln. 94. Fäng.-läkare 62; förste stadsläkare i Uppsala 77; tillika tf. förste prov.-läkare 91—94. Kommunalman. D. i Uppsala 1894 2512.

S. visade som militärläkare stort nit och intresse samt var högt värderad af det regemente, där han så länge tjänstgjorde. Med sin framstående administrativa förmåga och sina goda insikter var han en typ för en förste stadsläkare, och den kommun, han tillhörde, har honom att tacka för de viktiga hygieniska förbättringar, som under hans tjänstetid kommo till stånd. Som sällskapsman hade S. en ovanlig begåfning, särskildt inom musikens område, där han framstod som en utmärkt pianist; var ock en af [ 520 ]stiftarne af sällskapet O. D. Hade som ordnare af de stora akademiska fästerna i Uppsala mången gång ganska maktpåliggande uppdrag, som han utförde med takt och omsorg. Hvad som i synnerhet kännetecknade hans personlighet var en för honom egen blidhet och urbanitet i hela hans väsen, dock i förening med en allvarlig vilja att genomdrifva hvad han ansåg för rätt: »suaviter in modo, fortiter in re.» Efter Bruz.

Gift 60 m. Ebba Lovisa Bergenstråhle, f. 35. — Barn: Maria Lovisa, f. 61, g. m. Fredrik Åhgren, metod.-pastor; Ebba Fredrika Charlotta, f. 63, d. 75; Carl Gustaf, f. 64, kontorschef [7055]; Hedvig Olivia, f. 66; Hjalmar Rudman, f. 72. civilingeniör.

5798. Johan Gustaf Moberg. F. i Västervik 1834 95; frldr Anders Gustaf M., grosshandlare, o. Katarina Fredrika Salander. Prl.-ex. 53; hofr.-ex. 55; kameralex. 55. V. hhöfd. 60; fiskal i Svea hofr. 66; assessor 68; hofrättsråd 78. D. i Öregrund 1895 107.

Gift 71 m. Eleonora Molin, f. 44.

5799. Carl Erik Stålhös. F. i Örebro 1832 68; frldr Carl Gustaf S., handels- o. polit.-borgmästare i Norrköping, o. Johanna Gustava Laurin. Prl.-ex. 50; hofr.-ex. 55; kameralex. 55. V. hhöfd. 59; auditör vid Lifreg. gren.-kår 60; afsk. 74. Länsnotarie i Söderm. län 60; landssekreterare i Västm. län 74. Sekreterare i Söderm. läns hushålln.-sällskap 60—73. D. i Västerås 1887 1010.

S. gjorde sig känd som en arbetsam, duglig och erfaren ämbetsman.

Gift 61 m. Emma Charlotta Rehbinder, f. 34. — Barn: Carl Axel Arvid, f. 62, d. 73; Erik Gustaf Bernhard, f. 64, löjtn.; Emma Maria Johanna, f. 67.

5800. August Emil Algot Holmgren. F. i Västra Ny 1829 1011; frldr Anders H., kyrkoherde, o. Gustava Nordvall. Elev vid Skogsinstit. 58; utex. 59. Aman. vid Riksmuseet 55—56; lärare vid Skogsinstitutet 59; lektor där 71; tillika entomolog vid Landtbr.-akad. 80—87. Naturvetenskaplig författare; deltagare i Nordenskölds expedition till Spetsbärgen 68. D. i Sthlm 1888 3112.

H. egde en entusiastisk och uppoffrande kärlek till naturens studium samt utvecklade en ovanligt förtjänstfull författareverksamhet, hvars frukter kommit bland annat vår skogskultur och allmänna hushållning ymnigt till del. Gjorde sig ett namn som entomolog, och särskildt genom sina undersökningar om parasitsteklarne förvärfvade han europeisk ryktbarhet. — I sällskapslifvet lät den populäre »Flugis» sitt humoristiska lynne få fritt spel. Han var späckad med lustiga historier och infall samt uppenbarade sina musikaliska anlag på ett egendomligt sätt: han härmade vindens ilar och foglarnes låten, han blåste flöjt på käpp, återgaf med strupen under ackompanjemang af piano salmsången i en landskyrka, då man hörde så väl den spruckna orgelns snarkande som de kvinliga sopranernas falska toner. I mycket var H en originel man, och många anekdoter om honom hafva gått till eftervärlden.

Gift m. Charlotta Eleonora Öhman, f. 31. — Barn: Emil Algot, f. 66, e. o. professor [7141]; Tyra Emilia, f. 73.

5801. Fredrik Knut Harald Strömfelt, grefve. F. i Västra Husby 1831 87; frldr Hans Fredrik Harald S., justitieråd [3973], o. Brita Maria von Troil. Fanjunkare vid Andra lifgr.-reg. 49; underlöjtn. 51; afsk. 56. Godsegare; inneh. af Hylinge fideik.-egendom i Västra Husby m. fl. s:nar 37.; Styr.-led. 75, sed. disp.-direktör för Kropps aktiebolag, Malm. län, till 95; disponent vid Svanå bruks aktiebolag, Västm. län, fr. 96. Riksdagsman i Första kammaren för Norrköpings stad 80—90; kommunalman. D. i Sthlm 1900 129.

S. gjorde sig bemärkt på flere olika verksamhetsområden. Han var en framstående jordbrukare, förbättrade i betydlig mån sina egendomar och hyste god omsorg för sina talrika underhafvandes väl. Inlade stora förtjänster om Sveriges stenkolsindustri; lyckades få de svenska stenkolen införda som lokomotivbränsle å järnvägarne, hvarjämte han tog en väsentlig del i åstadkommandet af en förändrad lagstiftning för denna industri. I riksdagen, där han under några år satt i lag- eller konstitutionsutskottet, framträdde han som ifrig vän af tullskydd och kan sägas varit den egentlige upphofsmannen till revisionen af mellanrikslagen. I kommunala angelägenheter mycket anlitad, åtnjöt han [ 521 ]inom sin ort det största anseende. Hög frimurare och ordf.-mästare i logen Oscar Fredrik i Norrköping från 1885. N. fbok m. fl.

Gift 1) 60 m. Marina Fredrika Ehrenkrona, f. 28, d. 68; 2) 82 m. Tora Constantia Morén, f. 59. — Barn i 1:a g.: Harald Fredrik Georg, f. 61, amanuens [6763], d. 90; Carl Haraldsson, f. 62, kansliråd [6826]; Fredrik Haraldsson, f. 63, löjtn.; Knut Haraldsson, f. 68, d. 69.

5802. Johan Gustaf Ernst Viman. F. Västra Husby 1831 283; frldr Johan Nikolaus V., kapten, o. Görel Kristina Gustava Posse. Landtmät.-ex. 54. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 51; löjtn. 54; kapten 68; major 79, i reserven 86, i armén 96. Landtmät.-auskult. 54 (ej tjänstg.). Tf. järnv.-stat.-föreståndare vid Märsta, Sthlms län, 66—79. Bosatt i Uppsala.

Gift 66 m. Elisabet Josefina Juliana Sommer (fr. Tyskland), f. 37, d. 98. — Barn: Carl Johan Josef Ernst, f. 67, docent; Maria Augusta Rosalie Julia, f. 69.

5803. Johan Alrik Teofil Bäckström. F. i Linköping 1830 68; frldr Johan Gustaf B., handlande, o. Helena Dorotea Salander. Landtbrukare o. egare af Blästad i S:t Lars någon tid på 50-talet. D. i Sthlm 1866 74. — Ogift.

5804. Nils Erik Leonard Enell. F. i Vimmerby landsf. 1827 2812; frldr Anders Eriksson, godsegare, o. Johanna Maria Thunberg. Godsegare o. landtbrukare på Vinketomta i Vimmerby landsförs. fr. 50-talet.

Gift 54 m. Anna Gustava Josefina Castegren, f. 33. — Barn: Erik Adolf, f. 58, landtbrukare.

5805. Johan Peter Hollertz. F. i Sthlm 1832 65; frldr Jonas H., bankkassör [4329], o. Anna Maria Forsberg. Kameralex. 53. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 54; e. o. kanslist i Riksbanken 57. Emigr. till Nord-Amerika 59; frivillig i nordstaternas armé under kriget där 61, slutl. kapten. Redaktör af tidn. »Nordstjernan» i New-York. D. 1891.

5806. Alarik Fritiof Holmgren. F. i Västra Ny 1831 2210; frldr Anders H., kyrkoherde, o. Gustava Nordvall. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 57; med. lic. 60; med. doktor 61; fil. hedersdoktor 93. Adjunkt vid Uppsala univ. 61; professor 64. Skald. Egare af villan Åsen i Uppsala. D. där 1897 148.

H. tillkommer äran att ha varit den moderna fysiologiens banbrytare i Sverige. Han blef här den förste professorn i detta ämne och förvärfvade som vetenskapsman en ryktbarhet, som sträcker sig vida öfver vårt lands gränser. Genom hans bemödanden eger Uppsala universitet ett fysiologiskt laboratorium, med hvilket i hela den civiliserade världen endast få kunna täfla. I följd af hans på djupgående studier öfver färgblindheten grundade initiativ blefvo till förebyggande af misstag vid signaleringar obligatoriska undersökningar påbjudna i de flesta länder rörande färgsinnet hos alla, som vilja anställas i järnvägarnes och sjöväsendets tjänst. — Han var en ypperlig talare samt nådde i detta afseende stundom mästerskapet; han egde framstående poëtisk begåfning, och de bästa af hans dikter skola säkert länge öfverlefva honom. Han hyste den varmaste fosterlandskänsla; var i ord och gärning outtröttligt verksam för det unga släktets fysiska utveckling samt den ifrigaste befordrare af kroppsliga idrotter. Frisinnad i tänkesätt, själfständig och viljestark, men svag för hyllning och utmärkelser samt ej så litet böjd för satir, hvarigenom han, dock helt visst utan afsikt, mången gång kunde blifva sårande. Som inspektor för Östgöta nation var han lifligt intresserad för dess angelägenheter och medlemmarnes bästa, i enskilda umgänget välvillig och gästfri. Hygiea; Bruz. m. fl.

Gift 69 m. Ann-Margret Tersmeden, författarinna (»Märta Bolle»), f. 50. — Barn: Anna Margareta, f. 70, g. m. Johan Olof Lilliehöök, e. o. hofr.-notarie o. banktj:man; Israel Fritiofsson, f. 71, läkare [7147]; Björn, f. 72, löjtn.; Torsten Andreas, f. 74, civilingeniör [7212]; Nils Gunnar, f. 75, med. kand. [7254]; Ingrid Margareta Pyrola, f. 77, g. m. Andreas Olof Dalsjö, med. kand.; Margit Sofia Gullvifva, f. 80; Fritiof, f. 84.

5807. Viktor Alexius Lundin. F. i Gryt 1828 182; frldr Per Olof L., tullinspektor, o. Inga Fredrika Sandsten. Med.-fil. ex. 52; med. kand. 66; [ 522 ]med. lic. 70. Praktis. läkare i Sthlm fr. 70; distr.-läkare i Katarina södra distr. 72, i Katarina norra distr. 77—98; läkare vid Sthlms stads arb.-inrättning fr. 79.

Gift 73 m. Maria Lovisa Sofia Schmidt, f. 41.

5808. Lars Vilhelm Rudolf Laurenius. F. i Linköping 1832 266; frldr Lars L., domprost [4404], o. Eva Vilhelmina Fredrika Bergenstråle. D. som stud. i Linköping 1852 247.

5809. Gustaf Alfred Hesselgren. F. i Bo, Örebro län, 1832 66; frldr Per H., bruksförvaltare, o. Charlotta Kristina Österlind. Med.-fil. ex. 51; med. kand. 56; med. lic. 59; kir. mag. 60. Distr.-, sed. e. prov.-läkare i Hofors, Gefleb. län, 60; tillika andre bat.-läkare vid Helsinge reg. 61; förste bat.-läkare 64; reg.-läkare 83, tillika fält-, sed. fördelningsläkare vid 5:e arméfördeln. 88, i reserven 94; järnv.-läkare fr. 77. D. i Sthlm 1897 27.

H. egde ett särdeles klart hufvud, hade gjort goda studier och var specielt anlagd för praktisk verksamhet. Blef ock därför inom sin ort en ännu till det sista mycket anlitad läkare. Af det regemente, han under 33 år tillhörde, var han högt värderad, och hans insiktsfulla rapporter utvisade, hvilken vikt han lade vid den militära hälsovården och huru han inom sitt verksamhetsområde sökte tillämpa de bästa hygieniska principer. Hans pålitliga karaktär, blida väsen, vakna, ofta humoristiska lynne förskaffade honom många vänner. Bruz.

Gift 71 m. Maria Værn, f 48. — Barn: Kerstin, f. 72; Hugo, f. 73, löjtn.; Karl, f. 74, med. kand.; Greta, f. 75, sjuksköterska; Erik, f. 78, ingeniörselev; Ingrid Maria, f. 87.

5810. Johan Magnus Cassel. F. i Björkebärg 1831 107; frldr Magnus Peter C., landtbrukare, tit. sekreterare, o. Anna Brita Jonsdotter. Fil. kand. 57; fil. doktor 60; teol. kand. 65; prv. 65. Kyrkoherde i Risinge 67, i Kvillinge o. Simonstorp 85; kontr.-prost 85—88. Inspektor för Norrköpings allm. läroverk 82—85. D. 1891 72.

C. verkade nitiskt och troget i sitt ämbete samt var af sina församlingsboar mycket afhållen. Med en ej vanlig lärdom förenade han ett praktiskt sinne samt stor administrativ förmåga, och hans sätt att sköta de många olikartade bestyr, som tillhöra en kyrkoherde i ett vidsträckt och folkrikt pastorat, vittnade om ett varmt intresse för kallet. »Liksom han själf fått hjälp i nöden, var han alltid färdig att åt nödstälda räcka en hjälpsam hand.»

Gift 1) 68 m. Ida Elisabet Svartz, f. 38, d 83; 2) 85 m. Anna Magdalena Elisabet Gustava Tullberg, f. 63. — Barn i 1:a g.: Eva Elisabet, f. 69, lärarinna; Karl Gustaf, f. 71, jägmästare; Anna Maria, f. 73; Ebba Kristina, f. 74, d. 89; Märta Johanna, f. 76, d. 76; Per Magnus, f. 80, d. 80; i 2:a g.: Ida Elisabet, f. 86.

5811. Nils Östling. F. i Östra Husby 1830 54; frldr Nils Svensson, hemmansegare, o. Maria Helena Olofsdotter. Fil. kand. 59; fil. doktor 60. Docent i Upps. 62; lektor i Linköping 65; tf. rektor 70-76. Riksdagsman i Andra kammaren för Linköping 76-87 (förra riksd.). D. i Sthlm 1894 171. — Ogift.

Ö. utmärkte sig som lärare för ett synnerligen redigt och lättfattligt undervisningssätt, paradt med en ej vanlig förmåga att skilja hufvudsak från bisak. Som rektor vann han genom sitt opartiska, alltid besinningsfulla, men icke dess mindre bestämda uppträdande aktning och tillgifvenhet hos både lärare och lärjungar. Hans stora duglighet och framstående talang som talare förskaffade honom utom riksdagsmannaskapet flere kommunala uppdrag; var stadsfullmäktig under tiden 1867—90, de senare åren ordförande, samt landstingsman från 1877. Han egde ett skarpt hufvud, en själfständig karaktär, en lugn och behärskad natur, dock med något kallt och afmätt i sitt sätt, hvarigenom han kunde förefalla mindre tillgänglig, men alla som närmare lärde känna honom, funno snart, att under denna yta slog ett varmt, vänfast och människoälskande hjärta.

5812. Johannes Emanuel Planander. F. i Vikingstad 1829 78; frldr Lars [ 523 ]Alger P., kyrkoherde [4175], o. Brita Elisabet Vener. Fil. kand. 57. Lärov.-adjunkt i Norrköping 59, i Linköping 62; tj:ledig o. bosatt i Husbyfjöl 82; afsk. 95. D. i Linköping 1900 39.

Gift 62 m. Selma Augusta Fredrika Egelin, f. 43. — Barn: Edvard Algernon Emanuel, f. 63. kassör; Selma Maria Elisabet Fredrika, f. 65, d. 66; Karl Johannes Elias, f. 67, handelskontorist; Selma Johanna, f. 69; Anna Charlotta, f. 71; Rudolf Erik Arnold, f. 80.

5813. Johan Anders Julius Drangel. F. i Horn 1830 145; frldr Emanuel Kristofer D., kapten, o. Charlotta Fredrika Tenger. Stud.-ex. 51; jur. prl.-ex. 52; kameralex. 53. Kontorsskrifvare vid postverket, sed. postexpeditör, i Sthlm 59; afsk. 95. D. i Sthlm 1896 281.

Gift 1) m. Kristina Katarina Vesterlind, f. 40, d. 73; 2) 75 m. Hilma Fredrika Lindqvist, f. 49. — Barn i 1:a g.: Edvin Andreas Emanuel, f. 63, landtbr.; Harald Kristian Emanuel, f. 65, d. 69; Axel Julius Emanuel, f. 67, d. 67; Edit Julia Kristina, f. 68. d. 69; Henny Elisabet Charlotta, f. 70, g. m. Carl Rikard Nordell, landtbr.; i 2:a g.: Ester Julia Fredrika, f. 76; Gerda Mariana Fredrika, f. 78, d. 78; Elisabet Johanna Fredrika, f. 81; Eskil Johan Emanuell f. 86.

5814. Jon Vilhelm Brogren. F. i Gammalkil 1829 2210; frldr Jon B., öfv.-löjtn., o. Klara Magdalena Kristina Segersteen. Stud.-ex. 51; teor. o prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Kommin. i Stjärnorp 64; kyrkoherde i Vånga 72, i Svinstad 87.

Gift 70 m. Karolina Lovisa Ulrika Petersson, f. 41. — Barn: Per Axel Erik, f. 71, skriftställare [7166]; Ejnar Ludvig, f. 72. d. 78; Nils Ejnar Samuel, f. 79, sjukgymnast.

5815. Klas Alfred Häger. F. i Tryserum 1829 710; frldr Nils H., prost [4088], o. Gertrud Lovisa Grönlund. Dim.-ex. 53; prv. 53. Kommin. i Tryserum 54; kyrkoherde i Gårdeby 73, i Vikingstad 83; kontr.-prost 1901.

Gift 58 m. Beda Amalia Teresia Ringström, f. 36. — Barn: Nils Gustaf, f. 59, komminister [6745]; Märta Teresia Maria, f. 62, g. m. Johan Alfred Edström, kommin. [7135]; Sten Alfred Emanuel, f. 69, tandläkare.

5816. Jonas Alfred Julius Petersson. F. i Hallingebärg 1834 126; frldr Anders Peter P., organist, o. Katarina Sofia Jonsdotter. D. som stud. i Hallingebärg 1851 69.

5817. Frans Julius Cornelius. F. i Tuna 1832 242; frldr Carl Magnus C., kustsergeant, o. Magdalena Liljeberg. Kameralex. 53. Kammarskrifvare vid tullverket i Visby 55, i Sthlm 58; tf. bokhållare 62; tullförvaltare i Marstrand 69, i Kalmar 74; öfverinspektor i Göteborg 79. D. där 1892 510.

Gift 61 m. Maria Josefina Lindegren, f. 31. — Barn: Carl Hugo Constans, f. 67, sjukgymnast, d. 1901.

5818. Carl Fredrik Hellman. F. i Asby 1831 262; frldr Carl Otto H., auditör, tit. assessor [4810], o. Anna Katarina Kocken. Prl.-ex. 55; kansliex. 55. E. o. amanuens vid Kgl. biblioteket 55 samt vid Vitterh.-, hist.- o. antikv.-akad. 55. Vitterhetsidkare; tidningsman, medarb. i »Kapten Puff», »Göteborgsposten» o. »När och fjerran», illustr. tidn. D. i Sthlm 1861 108.

Gift m. Maria Hellbom, f. 38, d. efter 85.

5819. Nils August Vimarsson. F. i Vimmerby 1831 69; frldr Nils V., fältkommissarie, o. Maria Bergman. Kameralex. 55. Länsbokhållare i Hallands län 65; kronofogde i Fjäre fögderi 69 o. bosatt i Kungsbacka. D. där 1876 97.

V. var en duglig, nitisk och värderad ämbetsman, hvilket bland annat visar sig af det förtroende, som kom honom till del, då han kallades till medlem af kommittén för landstatens lönereglering. Var högt skattad för sin öppna och hjärtliga karaktär och sitt glada umgängessätt. Framstod som en utmärkt bellmanssångare, en af de [ 524 ]skickligaste Sverige någonsin haft. Hans röst, egentligen hög baryton, »var klangfull och böjlig; hans förmåga att illusoriskt härma olika instruments skilda ljudeffekter var beundransvärd.»

Gift 69 m. Elisabet Johanna Maria Charlotta Malmstedt, f. 45. — Barn: Nils Gerhard, f. 72, docent; Sofia Kristina Elisabet, f. posth. 76.

5820. Johan Erik Viberg. F. i Simonstorp 1829 162; frldr Johan V., komminister [4506], o. Anna Lovisa Bolmstedt. Stud. i Lund 48, i Upps. till 51. Bruksinspektor. Sinnessjuk i flere år. D. på Konradsbärgs hospital 1863 1512.

5821. Frits Alfred Vigert [Viger]. F. i Tjällmo 1830 116; frldr Johan Fredrik Viger, landtbrukare, e. o. hofr.-notarie [4918], o. Sofia Kristina Jansson. Afl. ej stud.-ex. Elev vid Sjögestads landtbr.-skola. Landtbrukare; arrendator af Annebärg, Skarab. län, i slutet af 50-talet; sed. inspektor å Stora Bjurum, Skarab. län, till 63; slutl. bosatt i Sthlm. D. där 1870 175.

Gift 61 m. Ingeborg Georgina Esselius, f. 34, omg. m. Johan Carl Abraham Tornérhielm, kanslisekreterare. — Barn: Ingeborg Sofia Maria, f. 62, lärarinna; Ingeborg Ester Naëmi Rut, f. 65, d. 66; Rut Maria Ingeborg, f. 69, lärarinna.

5822. Arvid Hjalmar Rehbinder, frih. F. i Ringarum 1832 167; frldr Arvid Bernhard R., major [4954], o. Anna Maria Charlotta Spens. Kadett å Karlbärg 47—49; stud. ex 52. Furir vid Första lifgr.-reg. 50; underlöjtn. vid Söderm. reg. 56; afsk. 60; underlöjtn. vid Gotl. nat.-beväring 65, vid Västernorrl. bev.-bat. 65; löjtn. 68; kapten 78; afsk. 85. Rådman i Skeninge 94. Tonsättare. Husegare i Skeninge.

Gift 85 m. Hilda Emilia Vilhelmina Johanna Larson, f. 61. — Barn: Anna Vilhelmina, f. 86.

5823. Edgar Jullus Eneström. F. i Linköping 1832 247; frldr Adolf Eneström, kapten, sed. v. konsul, o. Amalia Maria Sebardt. Furir vid Kalmar reg.; underlöjtn. vid Jönk. reg. 53; löjtn. 58; kapten 67; major 78; öfv.-löjtn. 84, i reserven 90; afsk. 97; öfverste i armén 90. Bosatt i Halmstad.

Gift 68 m. Anna Sofia Ryberg, f. 45. — Barn: Anna, f. 69, g. m. Johan Ivar Norrman, kapten.

5824. Fredrik Viktor Agaton Kalén. F. i Hagebyhöga 1830 612; frldr Magnus K., prost [4247], o. Anna Helena Vichius. Prl.-ex. 52; kameralex. 55; hofr.-ex. 62. E. o. landskanslist i Österg. län på 50-talet; e. o. notarie i Svea hofr. 62; sekreterare i Göteborgs handels-, börs- o. köpmannaföreningar; v. auditör i Göta art.-reg. 66; advokat i Göteborg till 74, sed. i Sthlm; numera bosatt i Viby kommin.-gård, Österg. län.

Gift 67—86 m. Hedvig Mariana Charlotta Rudebeck, f. 45. — Barn: Vendela Maria, f. 70, g. m. Gustaf Josef Sandström, lektor.

5825. Carl Adolf Vilhelm Ekenstam. F. i Ringarum 1829 52; frldr Carl Teodor E., major-mekanikus, o. Charlotta Vilhelmina Vesterberg. Stud.-ex. 51; elev vid Ultuna landtbr.-institut 53—55. Underlöjtn. vid Söderm. reg. 53; löjtn. där 58, i armén 60; afsk. m. tit. kapten 76. Godsegare o. landtbrukare å Hösterum i Mogata.

Gift 1) 56 m. Hedvig Maria Vilhelmina Ekenstam, f. 31, d. 79; 2) 82 m. Berta Eleonora Sofia Ekenstam, f. 40, d. 1900. — Barn i 1:a g.: Vilhelmina, f. 57, d. 64; Carl Teodor, f. 58, häradshöfding [6748]; Hedvig Charlotta Vilhelmina, f. 65, d. 68.

5826. Fritiof Ulrik Vallberg. F. i Brunneby 1828 2610; frldr Samuel Julius V., grosshandlare, o. Anna Abigael Schenberg. Bokhållare å Litografiska aktiebolagets kontor i Norrköping 61—64. D. där 1866 143. — Ogift.

En gammal studentkamrat till V. skrifver: »Han hade icke oäfven begåfning, blef i hemmet bortskämd af rika föräldrar, som sedan blefvo fattiga; han var ingen [ 525 ]drinkare, men förstörde sig och sin kassa på sötsaker och ville ej arbeta; satt på bysis.» — Blef afskedad från befattningen i följd af sin olämplighet och sina »underligheter.»

5827. Jakob Melker Svartz. F. i Jonsbärg 1833 169; frldr Carl Jakob S., ryttmästare [4521], o. Eva Charlotta Jederholm. Landtbrukare på Sörbyholm i Häradshammar. D. i Norrköping 1875 1811. — Ogift.