Östgötars minne/1856

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1855
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1856
1857  →


[ 547 ]

1856.

5974. Johan Martin Aschan. F. i Eksjö 1833 318; frldr Leo Felix A., rådman o. fabrikör, o. Margareta Fredrika Holmström. Stud. i Lund 55; apot.-elev 59; farm.-stud.-ex. 61; apot.-ex. 66. Apotekare i Mariefred 71; tillika rådman 75 o. direktör vid Söderm. ensk. banks afd.-kontor 90. Kommunalman. D. i Mariefred 1892 192.

I följd af sina insikter och sin duglighet erhöll A. en mängd samhälleliga förtroendeuppdrag, hvilka han på ett utmärkt sätt skötte.

Gift 71 m. Helena Sofia Nyström, f. 33.

5975. Carl Fredrik Rudolf Carlstedt. F. i Linköping 1835 214; frldr Sven Fredrik C., skomak.-ålderman, o. Ulrika Tanders. Stud.-ex. 55; kameralex. 58. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 59. D. i Sthlm 1881 92. ― Ogift.

5976. Per Fredrik Gustaf Cornelius Svanberg. F. i Uppsala 1839 311; frldr Gustaf S., professor [4794], o. Fredrika Sofia Katarina Biberg. Fil. kand. 60; fil. doktor 60; hofr.-ex. 63. V. hhöfd. 67; notarie vid Göteborgs poliskammare 68; stärbhusnotarie 71; stadsnotarie 73; just.-rådman 84; handels- o. politiborgmästare i Göteborg 85. Riksdagsman i Andra kammaren för Göteborgs stad 87 (senare riksd.) o. 91—99.

Gift 70 m. Marie Louise Hasselgren, f. 42.

5977. Johan Fredrik August Palmblad. F. i Uppsala 1838 286; frldr Vilhelm Fredrik P., professor [4288], o. Mariana Rebecka Loenbom. Teor. teol. ex. 63; prakt. teol. ex. 64; prv. 65. Komminister i Simonstorp 77.

Gift 1) 80 m. Hedvig Augusta Stelander, f. 59, d. 86; 2) 89 m. Greta Elisabet Frisberg, f. 69. — Barn i 2:a g.: John Fredrik Vilhelm, f. 91; Per Otto Vilhelm, f. 93; Nils Hugo Vilhelm, f. 96; Hedvig Maria Elisabet, f. 98.

[ 548 ]5978. Nils Carl August Viborgh. F. i Orlunda 1837 223; frldr Carl Gustaf V., kyrkoherde [4548], o. Maria Ölander. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 68. Läkare vid Ulfsparre-Hägerflychtska lasarettet i Eksjö 68; tf. läkare där 72; förste bat.-läkare vid Smål. husarreg. 71; regementsläkare vid Jönk. reg. 89, vid Smål. husarreg. 90. D. i Eksjö 1893 39.

Gift 66 m. Hedvig Sofia Fredrika Sjöstedt, f. 40. — Barn: Ella Maria, f. 67; Carl Felix, f. 69, d. 80; Johan August, f. 71, ingeniör o. bolagsdirektör; Eira Emilia Matilda, f. 79.

5979. Rudolf Fjetterström. F. i Ekeby 1838 1812; frldr Carl Gustaf F., kronolänsman, o. Kristina Beata Vadsberg. Teor. o. prakt. teol. ex. 60; prv. 62. Kommin. i Kimstad 68; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 71—77; kyrkoherde i Östra Ryd 74, i Vadstena, S:t Per o. Strå 86; kontr.-prost 97. Folksk.-inspektör 81—92; inspektor för Vadstena allm. läroverk 89.

Gift 70 m. Hedvig Livia Charlotta Billstén, f. 49. — Barn: Kerstin Augusta, f. 71. lärarinna; Märta Vilhelmina, f. 73. lärarinna; Hedvig Karolina, f. 74; Martin Gustaf Rudolf, f. 77, amanuens [7309]; Elof Karl f. 79, ingeniör; Helge Erik, f. 83, stud.; Ebba Charlotta. f. 85.

5980. Carl Gustaf Hammarskjöld. F. i Tuna 1838 222; frldr Carl Leonard H., kapten [4942], o. Beata Maria Tham. Jur.-fil. ex. 61; hofr.-ex. 63; jur. kand. 65; jur. hedersdoktor 77; fil. hedersdoktor 93. Docent i Upps. 66; tillika lärare vid Ultuna landtbr.-institut o. sekreterare i dess styrelse 67— 70; univ:s ombudsman 69—73; akad.-adjunkt 70; jurid. fak:s notarie 71—75; professor 77. Statsråd 80 o. chef för Eckl.-dep. 80; afsk. 88; justitieråd 88. Delegare i Tuna egendom i Tuna 78; husegare i Sthlm. Riksdagsman i Andra kammaren för Uppsala 79—81, i Första kammaren för Sthlms stad 94—97; kommunalman. Ordf. i Sthlms högskolas styrelse 89—94; inspektor för Sthlms realläroverk 89—97. D. i Sthlm 1898 14.

H:s lysande begåfning, grundliga lärdom, stora duglighet och lefvande intresse för allmänt väl stälde honom afgjordt i främsta ledet af vårt lands offentlige mån. Hans talang som talare och debattör var till den grad öfverlägsen, att äfven de mest slagfärdige motståndare mången gång förstummades. Sin kanske förnämsta både styrka och svaghet egde H. »i den humanitet, som erkänner det mått af berättigande, hvilket finnes i hvarje tidsrörelse, och den nästan till ytterlighet drifna samvetsgrannhet, som väger hvarje skäl på guldvikt, innan den fattar sitt beslut.» Sistnämnda egenskap torde ock varit grundorsaken, hvarför han inför viktiga statsangelägenheter ofta stod »undrande och spörjande.» Som lärare, professor i nationalekonomi och finansrätt, förenade han ett formfulländadt föredrag med ett rikhaltigt innehåll och framställningssättets genomskinliga klarhet samt var en särdeles human tentator. Mycket verksam författare, utgaf han flere skrifter i olika ämnen, bl. a. vägledande arbeten rörande en del allmänna författningar. Djupt religiös, ren både i afsikter och val af medel, välvillig och hjälpsam, åtnjöt han som enskild person allmän vördnad och högaktning. Till sitt yttre var han ej så väl lottad; han hade en svag och bräcklig kropp med något framåtlutande hållning och kantiga rörelser, ett blekt och skägglöst ansikte samt en späd gossröst, som dock, när så behöfdes. kunde göra sig mäktigt gällande.

Gift 67 m. Ulrika Sofia Charlotta Tham, f. 41.

5981. Anders Axel Vilhelm Lund. F. i Vimmerby 1839 88; frldr Anders L., rådman o. handlande, o. Anna Lovisa Dorotea Munthe. Fil. kand. 63; fil. doktor 63. Lärov.-adjunkt i Västervik 63. Gårdsegare där 71. Riksdagsman i Andra kammaren för Västervik, Eksjö o. Vimmerby 87 (senare riksd.); kommunalman.

Gift 1) 65 m. Emilia Vilhelmina Freit, f. 32, d. 83; 2) 86 m. Eva Amalia Vickbery, f. 54. — Barn i 1:a g.: Anders Vilhelm, f. 6.6, d. 66; Alfhild Linnæa Vilhelmina, f. 72, e. o. post exped.; i 2:a g.: Axel Johan Anders, f. 92.

[ 549 ]5982. Bror Fredrik Julius Åbom. F. i Tjällmo 1838 124; frldr Fredrik Vilhelm Å., garfvare, o. Ulrika Vilking. Fil. kand. 65; fil. doktor 66. Lärov.-adjunkt i Västervik 67; tj:ledig för sjukdom fr. 92. D. i Västervik 1895 204.

Å. hade en liflig och älskvärd natur samt var utrustad med en ganska stor förmåga. Han stod i anseende som en skicklig lärare och var gärna sedd i sällskapslifvet, där han genom sin musikaliska begåfning och sitt lediga umgängessätt förvärfvade sig mycken sympati. Sbg.

Gift 85 m. Ida Kræmer, f. 61. — Barn: Sigrid Ulrika, f. 87, d. 87; Bror Fredrik Gustaf, f. 88; Tilli Henrietta Lucia, f. 89.

5983. Carl August Askeroth. F. i Pelarne 1835 27; frldr Bror August A., organist, o. Anna Kristina Svensdotter. Prl.-ex. 59; kameralex. 64. Landskontorist i Sthlms län 78; häradsskrifvare i Svartsjö fögderi 84. D. i Sthlm 1898 206. — Ogift.

5984. Carl Conrad Thunström. F. i Norrköping 1837 55; frldr Carl Johan T., klädesfabrikör, o. Kristina Sofia Bååth. Fil. kand. 67. Lärov.-adjunkt i Norrköping 70; afsk. 75. Kamrer vid Norrköpings ensk. bank 75.

5985. Lars Johan Söderberg. F. i Norrköping 1836 1812; frldr Per Johan S., klädesfabrikör, o. Dorotea Arosenius. Kameralex. 60. Bitr. å Tjusts kronof.-kontor 60; kronolänsman i Södra Tjusts södra distr. 70. Egare af Hildesborg i Gladhammar. D. där 1891 18.

S. var en synnerligen plikttrogen och human tjänsteman.

Gift 72 m. Jenny Mathilda Dahlström, f. 40.

5986. Jon Våhlander. F. i Norrköping 1835 29; frldr Jon V., prost [4762], o. Laura Maria Charlotta Aspling. Kameralex. 58. Kammarskrifvare i Gen -tullstyrelsen 63, vid Sthlms tullnederlagskontor 75; andre kontrollör vid tullkammaren 81. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 66; afsk. 75. D. i Sthlm 1884 135. — Ogift.

Var en blid, godlynt, anspråkslös, välvillig och vänsäll man.

5987. Carl Henrik Magnus Key. F. i Edshult 1838 2511; frldr Carl Johan K., kapten [4443], o. Lovisa Ulrika Charlotta Burén. Furir vid Jönk. reg. 56, vid Älfsb. reg. 57; underlöjtn. vid Kalmar reg. 57; löjtnant 64. D. å Edshults egendom i Edshult 1865 284. — Ogift.

5988. Otto Vilhelm Redelius. F. i Grebo 1835 166; frldr Johannes Jonsson, hemmansegare, o. Sara Kristina Månsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 58; prv. 59. Utn. kommin. i Grebo o. Värna 65; kyrkoherde i Marbäck 66, i Mjölby 73, i Hallingebärg 82; kontr.-prost 88. Riksdagsman i Andra kammaren för Södra Tjust fr. 86.

Gift 62 m. Hedvig Sofia Charlotta Ryberg, f. 35. — Barn: Maria Sofia Ottilia, f. 63, diakonissa, d. 89; Selma Charlotta Ottilia, f. 65. g. 1) m. Johan Axel Liljeskog, inspektor. 2; m. Jakob Filip Larson, kassör [6520], Anna Ottilia, f. 66, d. 71; Karl Vilhelm Natanael, f. 68, folkskollärare; Gustaf Vilhelm Emanuel, f. 70, tf. kronolänsman [7151]; Axel Vilhelm Hjalmar, f. 71, med. kand. [7152]; Hugo Vilhelm Johannes, f. 72, folkskollärare [7253], Filip Vilhelm Samuel, f. 74, sjöman; Anna Ottilia Elisabet, f. 77. d. 77; Hanna Kristina Ottilia, f. 80.

5989. Olof Viktor Vesterdahl. F. i Linköping 1838 195; frldr Olof V., hautboist, o. Johanna Sofia Rosendahl. D. som stud. i Linköping 1859 2111. — Ogift.

Son af den framstående musikern Olle V., hade han af denne ärft utmärkta musikaliska anlag, hvilka tidigt odlades, så att han redan vid 8 års ålder uppträdde på [ 550 ]faderns konserter såsom solist på fiol; åtnjöt ock en tid med framgång undervisning af Randel. Lungsot ändade hans äfven i öfrigt löftesrika bana.

5990. Gustaf Haglund. F. i Västervik 1838 110. Med.-fil. ex. 59; fil. kand. 64; fil. doktor 69. Lärov.-adjunkt i Jönköping 65; lektor i Växjö 70. Inspektor för Växjö folksk.-semin. 83—89: Läroboksförfattare. Kommunalman. D. i Växjö 1900 46.

H. var en mycket nitisk och för sitt ämne intresserad lärare, som dref upp matematiska studiet vid det läroverk han tillhörde, dock kanske mången gång ställande alltför stora fordringar på sina lärjungar. Som läroboksförfattare intog han ett synnerligen framstående rum, och hans Algebra har sålunda i många år användts vid de flesta läroverk. H:s personlighet skattades mycket högt, ty han var i ovanlig grad fri från svek, flärd och högmod. Själf flitig och samvetsgrann, värderade han alltid dessa egenskaper hos andra. Genom träget arbete och sparsamhet förvärfvade han sig en god ekonomisk ställning, och för hjälpsökande hade han en gifmild hand.

Gift 82 m. Elise Kristina Schultz, f. 62. — Barn: Arne, f. 84, Signe, f. 86; Tyra, f. 88; Inez, f. 89; Elsa, f. 93.

5991. Gustaf Axel Calander. F. i Ringarum 1837 1510; frldr Lars Gustaf C., possessionat, o. Maria Kristina Leijon. Kameralex. 58. Kassaskrifvare i Riksbanken 67; kassör 74; kamrer o. föreståndare för kontoret å Norrmalm 79; förste revisor 88; kommissarie 96. Egare af Kyrketorp i Rystad 80.

Gift 72 m. Hulda Kristina Larsson, f. 51. — Barn: Gerda Axelina, f. 73, postsparbanksbitr.; Anna Kristina, f. 75; Ester Albertina, f. 79.

5992. Zakarias Fredrik Aschan. F. i Eksjö 1835 136; frldr Leo Felix A., rådman o. fabrikör, o. Margareta Fredrika Holmström. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 62—64. Furir vid Smål. gren.-bat. 55; fanjunkare vid Marinreg.; underlöjtn. där 57, vid Kronob. reg. 58; löjtn. 61; kapten 76, i reserven 88; major i armén 88. Bosatt i Växjö. D., själfm., i Tranås köping 1899 48. — Ogift.

A. tjänstgjorde i danska armén under fälttåget i Slesvig 1864 och sårades vid Dybböl.

5993. Conrad Daniel Sjödin. F. i Fornåsa 1837 33; frldr Per Daniel S.. prost, o. Maria Katarina Malmberg. Stud.-ex. 55; teor.-teol. ex. 68; prv. 69. V. lärov.-adj. i Linköping o. Norrköping 60―66; lärov.-adjunkt i Norrköping 66, i Linköping 70; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 78, i reserven 90: kyrkoherde i Sjörup o. Katslösa, Lunds stift, 88. D. 1892 2510.

S. egde goda prädikogåfvor samt var i ämbetet särdeles punktlig. Genom sitt stilla, anspråkslösa och humana väsen förvärfvade han allmän aktning och tillgifvenhet.

Gift 75 m. Vilhelmina Kinnander, f. 46.

5994. Jon Teodor Julin. F. i Östra Husby 1832 1012; frldr Sven J.. byggmästare, o. Maria Kristina Persdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 58. Kommin. i Ekeby 60; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 77, i Ekeby, Rinna o. Blåvik 82; tjg. e. o. hofprädikant 87—98; kontr.-prost 1902.

Gift 62 m. Hanna Margareta Augusta Lindbom, f. 38. — Barn: Jon Samuel f. 63, ingeniör; Anna Elisabet f. 65; Ingeborg, f. 68; Nils Mårten, f. 71, e. o. landskanslist [7179]; Karin Maria. f. 76, d. 76; Olof Magnus, f. 78, apot.-elev.

5995. Anders Gustaf Benzon. F. i Västerlösa 1831 294; frldr Per Benetzon, organist, o. Anna Andersdotter. Stud. i Lund 54. D. som stud. å Västerlösa organistboställe 1864 122. — Ogift.

5996. Carl Emil Lennander. F. i Östra Vingåker, Söderm. län, 1838 156; frldr Carl Vilhelm L., bruksförvaltare i Yxnerum, o. Emilie Aurora Bladin. Stud. endast 56, ht. Underofficer. D. på 1850-talet. — Ogift.

5997. Fredrik Vilhelm Vallerstedt. F. i S:t Per 1835 197: frldr Gustaf V., kronomagasinsförvaltare, o. Anna Sofia Pettersson. Stud.-ex. 55; kameral[ 551 ]ex. 58. Kassaskrifvare i Riksbanken 64; utn. registrator 73; kassör 73. D. i Sthlm 1888 263. — Ogift.

5998. Gustaf Nikolaus Hallendorff. F. i Törnsfall 1832 259; frldr Carl Magnus H., handlande, o. Maria Elisabet Kindgren. Kameralex. 58. Tf. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 63; kammarskrifvare vid tulluppbördskontoret 70. D. på Baggetorp i Gamleby s:n 1893 3110. — Ogift.

5999. Johan Harder Eckerström. F. i Eksjö 1837 105; frldr Claës Emil E., häradshöfding, o. Maria Charlotta Moberg. Kameralex. 59. Landtbrukare på Bränntorp i Skedevi. E. o. landskanslist i Österg. län (67); öfverkonstapel vid Sthlms poliskår 69; tf. 75, ord. poliskommissarie 87. D. i Sthlm 1891 275.

Gift 1) 63 m. Matilda Gustava Månsson, f. 36, d. 84; 2) 85 m. Lovisa Vilhelmina Elisabet Hammarström, f. 47. — Barn i 1:a g.: Karl Johan, f. 65, stadsbudsexped.-föreståndare; Emil Leonard, f. 68, bryggare; Berta Maria, f. 72. kontorsbitr.; Harald Teodor, f. 75, landtbrukare; Philip August, f. 77, e. o. landskanslist; Rikard, f. 79, d. 80.

6000. Carl Peter Gustafsson. F. i Norra Solbärga 1831 1410; frldr Gustaf Nilsson, hemmansegare, o. Kristina Margareta Petersdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 58; prv. 59. Brukspräd. vid Öfverum 64; kommin. i Mörlunda o. Tveta 66; kyrkoherde i Hult o. Edshult 69, i Höreda o. Mellby 75; kontr.-prost 1900.

Gift 64 m. Clara Dorotea Amalia Rosengren, f. 45. — Barn: Hanna Maria, f. 65, g. m. Edvard Gustafsson, landtbrukare; Ester Elisabet, f. 67; Matilda Naëmi, f. 69, g. m. Per Magnus Reinhold Janzon, komminister [7161]; Gustaf David Natanaël, f. 71, landtbrukare; Karl Petrus Teodor, f. 73, komminister [7259]; Jakob Axel Efraim, f. 75, provisor; Josef Edvin Gottfrid, f. 78, sjöman.

6001. Carl Henrik Lagerfelt, frih. F. i Slaka 1837 196; frldr Gustaf Adolf L., kapten, o. Kristina Beata Vilhelmina Funck. Stud. i Lund 57. Sergeant vid Vendes art.-reg. 57; fanjunkare vid Första lifgr.-reg. 59; underlöjtn. 59; löjtnant 64; afsk. 74. Bosatt å Liljestad i Skönbärga 68—71; arrendator af Sköldstad i Vikingstad 71—84; delegare i Gismestad där fr. 84; bosatt i Sthlm 84. Kassör i Föreningen för välgörenhetens ordnande fr. 90.

Gift 68 m. Vilhelmina Funck, f. 44. — Barn: Carl Gustaf Fredrik, f. 69, sjömanspräst; Vilhelmina Kristina Emilia, f. 70, g. m. Henrik Erik Ludvig Sköldebrand, egendomsförvaltare; Israel Henrik Adolf Alexander, f. 71, löjtn. o. extra intendent; Magdalena Carolina Beata Emilia Vilhelmina, f. 77.

6002. Carl Erik Hellström. F. i Sthlm 1838 113; frldr Carl G. H., bryggare, o. Sofia Erika Norman. Kameralex. 59. Stadsfiskal i Arboga 68. D. där 1875 15 — Ogift.