Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/C

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sök: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Å Ä Ö


←  B
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

C
D  →


[ 77 ]

C.

Capellshamn, en god och beqwäm Hamn, wid nordwästra kusten af Gottland, uti Hangwar Sokn, utgör inre [ 78 ]delen af en ansenlig fjärd. Härwid är et Kalkbruk. På östra sidan om hamnen bestå stränderna af Coraller, af slägtet Madrepora.

Carlberg, et fordom warande Kongl. Lustslott, nuförtiden en Krigs-Academie, uti Solna Sokn, nära til Förstaden Norrmalm i Stockholm. Det består af en huwudbyggning, som utgör det fordna Slottet, samt 2 flyglar å ömse sidor därom, hwardera om 138 alnars längd, Ridhus, Stall, Laboratorium Chemicum, Wärdshus, m. m. Här underwisas 160 ynglingar, i allmänhet Cadetter kallade, uti åtskilliga wetenskaper, konster och språk, såsom Matematiken, Astronomien, Fysiken, Chemien, Natural-Historien, Geografien, Tactiken, Artilleriet, så wäl til sjös som til lands, Mekaniken, Skeppsbyggeri, Takling, Nawigation, Sjö-Evolution, Fortification, Fältmätningen, Gymnastiken, Historien, Moralen, Theologien, Fransyskan, Engelskan, Tyskan, Ryskan, Ritkonsten, Ridkonsten, och Danskonsten. Denna inrättning lyder under inseendet af en Canzler, samt styres af en Guwernör. Här finnes en Militär-Stat bestående af 1 Major, 5 Compagnie-Chefer. Lärarne äro 14 til antalet, hwartil komma 6 Exercitie- och Språkmästare.

Carlberg, en Sätesgård uti Grums Sokn i Wärmeland, äger 18 tunnors höstutsäde, 60 dito wårutsäde, klent höbol, widsträckt skogsmark, men skogen är uthuggen, lera är rådande jordmånen. Mangårdsbyggningen af trä, är stor och prydlig.

Carlfors, et Järnbruk uti Wärnamo Sokn i Småland, har 1 stångjärns- och 2 kniphamrar.

Carleby, eller Karaby, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, är Annex til Reslöfs Pastorat. Marken är något backig och ojämn. Rådande jordmånen är stark lera, med mulljord blandad åwanpå leran. På skog är brist. Utsädet är 60 tunnor på Mantalet, när en tredjedel af jorden ligger i träde, för at beredas til nästa winter. Mantalen äro 7.5; År 1805 war Folkmängden 237. Kyrkan är belägen under 55 grad. 33 min. Polhöjd; 3.4 mil från Malmö.

Carlgustaf, et Gewärs-Factori och Järnbruk uti Fors Sokn i Södermanland, har 1 stångjärnshammare med 2 härdar, 2 stålhyttor med 2 ugnar i hwardera, 6 knipphamrar, 1 mjölqwarn med 3 par stenar. Åbyggnaden bestående af twå wåningars trähus med därtil hörande åtskilliga flyglar, är ordentligt anlagd. Bruksbyggningarne mästadelen nya; wattuledningarne och dammarna til en stor del af huggen sten. Äger sig underlagt Gredby Gård. Utan skogstillgång begagnar sig af köpekol från kringliggande Soknar. Wärket tilhörer Kronan.[Dj 1]

Carlholm, et Järnbruk uti Wässland Sokn i Upland, har en masugn, och 1 stångjärnshammare, tilräckelig äng, ansenlig skog, wacker mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Carljohanstad, en regulier stad uti Nedertorneå Sokn i Norrbotn med räta gator, ej långt från Torneå, är anlagd år 1813. [Dj 2] [Dj 3]

Carlsby, et Frälsehemman uti Krigsbergs Sokn i Östergötland, består, jämte torpen på ägorna, af 1.3 Mantal; äger 34 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, ansenlig skog, samt en wacker Mangårdsbyggning af trä, med en betydlig trägård.

Carlsdal, et Järnbruk uti Hällefors Sokn i Wästmanland, består af 1 ämnes- och 1 urwälshammare med 3 härdar, samt har 700 skeppund stångjärnssmide.

[ 79 ]Carlsdal, et kostbart Järngjuteri-Wärk i Carlskoga Sokn i Wärmeland, wid Swartälwen, gjuter åtskilliga ammunitionssorter, kakelugnar, små canoner, grytor och annat gods.

Carlshamn, en Stad uti Bleking, wid hawet, med en hamn, 50.7 mil från Stockholm och 9.2 mil från Carlskrona. Staden är regulier, med räta gator, som afskära hwarandra i räta winklar. Han håller i längd 2000 alnar, i bredd 680, i omkrets 4800, och i widd 86 tunnland, samt är indelad i 44 qvarter. — Husen, ehuru af trä, äro mästadelen wälbygda. Stadskyrkan och Rådhuset äro prydliga byggningar. Här finnes en Triwial-skola, et Hospital med sin egen kyrka samt 1 Apotek. — År 1810 steg Folkmängden til 3569. Staden har sin näring af handel och sjöfart, några fabriker, handtwärkerier, samt tobaksplantering. Han njuter stapelfrihet samt idkar god handel på de mäst bekanta handelsplatser i Europa, flästadelen på handelsorterne wid Östersjön. Exporterne bestå förnämligast uti bräder, sparrar, bokestäfrar, tjära, beck och järn. År 1805 ägde Staden 48 större och smärre fartyg. Samma år funnos i Staden 44 Handelsmän, 28 Skeppare, 78 Sjömän, 80 Skeppstimmermän; Af Fabriksanstalter: 2 Yllefabriker, 1 Segelduks och Buldansfabrik, 1 Pappersfabrik, 1 Puder- och Stärkelsefabrik, 5 Tobaksspinnerier, 3 Kardus- och 2 Snusfabriker, 1 Såpsjuderi, 1 Bränwinsbränneri, samt 1 Skeppswarf; 80 Mästare uti 37 särskildta Handtwärk. — Den mark som tilhörer Staden består af 2.5 Mantal; däraf är föga öpen åkerjord, utan den är mästadelen lagt til äng och betesmark; en stor del nyttjas ock til tobaksplantering. — Hamnen är god, ehuru icke synnerlig stor. Til dess beskydd är en nära därwid liggande holme, Frisholmen kallad, befäst med et kastell, som har sin egen kyrka. — I Staden hålles marknad den 15 Junii och 6 October. Dess Riksdagsnumer är 19. Polhöjden är 56 grad. 10 min.

Carlshof, en Gård uti Älwesta Sokn i Östergötland. Utsädet är 26 tunnor, och på det i sambruk liggande Kölja hemman 56 tunnor, tilsamman 82 tunnor. Höbolet är ymnigt och skogen hjelpelig. Mangårdsbyggnaden, så wäl Sätes- som flygelbyggnaderne, af sten, är ansenlig och prydlig.

Carlshult, et berustadt Säteri, uti Motala Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger nära 20 tunnors utsäde, samt en förträffelig och wacker mangårdsbyggning, med en god trägård.

Carlsjö, en Sätesgård i Småland.

Carlskoga, et Consistorielt Pastorat uti Wärmeland, Örebro Län och Carlskoga Bergslag, består af 2 Soknar: Carlskoga Moderförsamling, Bjurkärn, Annex, samt Carlsåsa Kapell. Mantalen äro 64.5; År 1810 war Folkmängden 6182. — Carlskoga Sokn innefattar 45.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 4447. Kyrkan är belägen under 59 gr. 20 min. Polhöjd; 3.5 mil från Örebro, och 6.2 mil från Carlstad. Uti Soknen befinnas följande Järn-hammarwärk: Walåsen, Degerfors, Ölsboda, Kortfors, Bofors, Björkborn.

Carlskrona. Huwudstaden i Bleking, belägen på några öar i skärgården, nära til fasta landet, under 56 grad. 11 min. Polhöjd; 48.5 mil från Stockholm. Egenteliga Staden är belägen på den största af öarna benämnd Trossö; men de öfrige delarne af Staden ligga på 14 holmar, däraf de största heta Stora Björkholmen, Stora Pantholmen och Lindholmen. [ 80 ]Längden uti norr och söder är 4400 alnar, och bredden i wäster och öster 3400 alnar. Omkretsen omkring hela Staden, land och watn inbegripet, är 12000 alnar. Uti widd håller Staden 294 tunnland. Uti denna widd äro alla holmarne, dockorne och lastdragare-hamnen inneslutne men alt öfrigt watten uteslutet. — Staden är til större delen reguliert anlagd, med räta gator och gränder, hwilka til antalet äro mellan 50 och 60; några af dem äro ansenligt breda. Han är jämwäl befäst med åtskilliga skansar och bastioner. — Carlskrona är säte för Länets Höfdinge, et Amiralitet och en Superintendent samt är stationen för Rikets Örlogsflotta och har 3 kyrkor. Här är jämwäl 1 Navigations- och 1 Artilleriskola, 1 Boktryckeri och 1 Apotek. — I anseende til Folkmängden är denna Stad den fjärde i Skandinawien, samt öwerträffas endast, utom Stockholm, af Göteborg och Bergen. År 1810 war Folkmängden 10639. — Staden har sin mästa näring af det härwarande Kongl. Amiralitetet och de däraf beroende Personer, men njuter stapelfrihet samt idkar för öfrigt ansenlig och widsträckt handel, samt har talrika handtwärkerier. Handelsrörelsen består förnämligast uti leweranser til Amiralitetet och Dockbyggnaden, sädeshandel från Skåne, och Lifland, sillfiskeri uti Bohusländska skärgården, samt träwarorshandel från Småland. Denna Stadens fartyg besöka större delen af de mäst bekanta utrikes handelsorter, samt ditföra järn, timmer, bjälkar, bräder, bokstäfrar, tjära, beck, potaska, sten och andra waror. — År 1805 funnos här 72 handelsmän. Samma år ägde Staden 31 handelsfartyg, hwaraf 5 gingo til Medelhawet, 5 til Nordsjön och 21 til orterne wid Östersjön. — Af Manufactur-anstalter finnes här 1 Ankarsmedja, 1 Segelduks- och Buldansfabrik, 1 Strump- och Tröjfabrik, med tilwärkning af bomull och linne, 1 Läderfabrik med rättighet til skinn- och läderberedning på Engelskt sätt, 1 Kortfabrik, 1 Linnetryckeri, 1 Spegelfabrik, 2 Tobaksfabriker, 1 Ättikebryggeri och 1 Bränwinsbränneri. Förenämnde år 1805 funnos här 153 Mästare uti 46 särskildta handtwärk. — Sedan man ordat om Staden i allmänhet betraktas dess särskildta delar: 1:o Trossön. Denna ö är den, hwaruppå egenteliga Staden är anlagd. Hon är nästan lika lång och bred, samt håller i widd 204 tunnland. Gatorna äro mästadelen räta och några ganska breda. Af betydliga byggnader finnas: Stadskyrkan, som är stor och wacker, Tyska kyrkan, Amiralitetskyrkan, Landshöfdingens residencehus, Frimurarebarnhuset, Amiralitetsgården, med et stort och förträffeligt skeppswarf. En hög mur skiljer Amiralitetet från Staden. Bredewid Amiralitetet befinnes en rymlig och djup hamn, hwarest Örlogsflottan kan ligga i trygghet. Inre delen häraf utgör en särskildt hamn, kallad lastdragarehamnen. Wid wästra sidan af Trossön, mellan denna ö och Björkholmen befinnes en wattusamling, hwarest skepp beqwämligen kunna repareras. Denna plats kallas Nya Dockan, til skilnad från gamla Dockan, belägen på en annan holme. 2:o Norra Holmarne. Öwer dem går wägen ifrån Staden til fasta landet, hwilka medelst 3 broar sammanbindas. 3:o Wästra Holmarne. Den största af dem är Stora Björnholmen. På denna är anlagd en Skans kallad Göta Lejon. 4:o Östra Holmarne. På en af dem ligger en Fästning benämnd Kongshall. [ 81 ]5:o Södra Holmarne. Desse omgiwa hamnen emot södra sidan, såsom en halfcirkel, och äro med Staden samt sins emellan sammanbundne medelst broar. Den största af dem är Lindholmen, liggande närmast Staden. På denna är en Repslagarebana 600 alnar lång. Här befinnes ock den gamla Skeppsdockan, hwilken föga har sin like i Europa. Den ligger wid Örlogshamnen, och är utsprängd uti Hälleberget: den är 80 fot djup, men från nedersta trappsteget under wattubrynet är djupleken 14 fot, och hällar botnen således, at den wid portarne är 18 fot under wattuytan; och är ifrån öwersta trappsteget til portarne 230 fot lång, men på botnen från nedersta trappsteget til portarne 200 fot. Bredden åwantil är midt uppå 90 fot, och neder i botnen 34 fot, men uti wattubrynet är bredden 65 fot. Dockan har en ingång från hamnen, hwarigenom de största Örlogsskepp kunna inkomma. För denna öpning äro 2 stora Slussportar, som dragas igen då skeppet är inkommet. Watnet i denna håla ledes genom en utsprängd canal i bärget til en brunn, hwarest det medelst pumpwärk bringas uti karet, och sedan genom trumman löper ned i hawet. Brunnen är 22 fot djup under watnet. Utanför denna holme ligga 3 smärre holmar, hwardera med et batteri. Stadens jord, som består af 5 Mantal på fasta landet anwändes mästadelen til betesmark. Här hålles Marknad d. 20 Maji och 16 October. Stadens Riksdagsnumer är 10. — Kongsholmen och Drottningskär äro 2 Fästningar belägna på 2 holmar uti skärgården, 0.7 mil från Staden. De äro försedde med tilräckeligt Artilleri och erforderlig Besättning, samt tjäna at förswara inloppet til Staden.

Carlskyrka, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Lyhundra Härad, är Annex til Söderby Pastorat. Storleken är 0.19 qvadr. mil. Mantalen äro 16.5; År 1810 war Folkmängden 266. Kyrkan är belägen under 59 gr. 52 min. Polhöjd; 3.5 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården i Soknen heter Stensta.

Carlskyrka, en Sokn i Södermanland, Wästerås Län och Åkerbo Härad, är Annex til Torpa Pastorat. Utsädet är mellan 3 och 400 tunnor. Mantalen äro 31. År 1810 war Folkmängden 1375. Kyrkan är belägen under 59 gr. 25 min. Polhöjd; 3.2 mil från Wästerås. Den betydligaste Gården i Soknen heter Kungsör, men hwilken endast til hälften hörer hit.

Carlslund, en Gård uti S:t Ilians Sokn i Wästmanland, har et angenämt läge wid Swartån nära til Wästerås. Utsäde och höbol äro af föga betydenhet, men byggningen bestående af 2 wåningar, är med smak och kunskap bygd, samt en af de prydligaste i orten. Under Gården lyda 1.2 Mantal Frälsehemman.[Dj 4]

Carlslund, et berustadt Säteri uti Långbro Sokn i Nerike, har 30 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, samt hjelpelig skog til husbehof. Mangårdsbyggningen af sten, är stor och prydlig, 2 wåningar hög; därwid befinnes en ansenlig trägård, samt en utmärkt wacker park wid Swartån, som rinner här förbi åt Örebro. Från Mangårdsbyggningen, som ligger på en högd, njuter man en widsträckt och härlig utsigt.

Carlsnäs, en Gård uti Rönneby Sokn i Bleking, har mellan 20 och 30 tunnlands utsäde, hjelpeligt höbol och ymnig skog.

Carlstad, Huwudstaden i Wärmeland, belägen under 59 gr. 22 min. Polhöjd, på en Ö, [ 82 ]benämnd Tingwalla, wid Clarälwens utlopp i Wänern, 34.7 mil från Stockholm. Staden är reguliert anlagd, med raka gator, som afskära hwarandra i räta winklar. Han håller i längd 1800 alnar, i största bredd 800, och i widd 31 tunnland. Gatorne äro 16, mästadelen 18 alnar breda. Dessa indela Staden i 30 qvarter, hwilka innefatta 240 priwata tomter. Staden är säte för Landshöfdingen i Länet, Biskopen i Stiftet, et Gymnasium, hwarwid 6 Lectorer äro lärare, samt en Triwial-skola. Här är ock et Boktryckeri och et Apotek. Af byggnader märkas Domkyrkan, som är en ansenlig och prydlig byggning, Gymnasii-huset jämte Skolan upförd af sten, Rådhuset, Hospitalet och Metallwågen. — År 1810 war Folkmängden 2219. Staden idkar god handel. De betydligaste export-warorne äro järn til wid pass 4000 skeppund, bräder til 1500 tolfter, samt andra skogs-produkter. Sjöfarten sträcker sig öwer Wänern, förnämligast til Wänersborg. Därtil nyttjas wid pass 15 fartyg om 40 à 60 lästers drägt utom 14 järnbåtar. Antalet af handelsmän är circa 24 och af handtwärkare 72 uti 35 särskildta handtwärk. Här är ock en Tobaksfabrik. Marknad hålles här den 1 Februarii, 10 Julii och 27 November. Riksdagsnumern är 38. — Stadens tilhöriga mark innehåller 840 tunnland, utom en skogspark. Därpå ligga 2 Tegelbruk. Jordmånen på Stadens ägor består mästadelen af sand och lerblandad sandmylla. Utsädet är 60 tunnor råg, 10 dito korn och 300 dito hafra. Höfånget stiger gemenligen til 1100 sommarlass, men mulbetet är ringa. Uti staden födas öwer wintern omkring 100 hästar, 430 kor, 140 får, utom annan boskap. Stadens fiske är godt.

Carlstad, en Sokn, är Annex til förenämnde Stads Pastorat. Marken är til det mästa jämn, och rådande jordmånen sand. Utom några få hemman, lida de öfrige brist på bränsle. Utsädet är mellan 3 och 400 tunnor. Mantalen äro 13.5; År 1810 war Folkmängden 456. Soknen nyttjar Stadens kyrka til sin Gudstjenst.

CARLSTADS Höfdingedöme. Detta innefattar Landskapet Wärmeland, utom Carlskoga Pastorat. Dess Beskrifning finnes wid Artikeln Wärmeland.

CARLSTADS Stift. Detta inbegriper hela Wärmeland och Dalsland. Storleken är 190 qvadr. mil. Det är indeladt uti 11 Prosterien, eller så kallade Contract, hwilka heta: Kils, Nors, Wisnums, Nyeds, Fryksdals, Jösehärads, Nordmarks, Gilberga, Norra Dals, Södra Dals och Wästra Dals Contract. Dessa innefatta 40 Pastorat, bestående af 4 Städer, 119 Soknar, däribland 36 Moderkyrkosoknar, 83 Annexer, samt 6 Kapell. Folkmängden är circa 190000.

Carlsten, en stark Fästning uti Göteborgs Län och Södre Härad, belägen på et bärg på en ö i skärgården, nära til Staden Marstrand[Dj 5], uptager en widd af 12 tunnland. Den består af en tjock ringmur, i hwilken äro 17 bombfria walf, hwarpå äro batterier, med 47 murade skottanglar försedde. I wästra hörnet af berörde utanwärk befinnes et torn, ganska fast i rundel bygt, 132 trappsteg från bärgsfoten til första tornwalwet, och äwenså til det andra; stående under hvardera walwet 12 canoner i sina skottanglar. Fästningen har tilgång til godt watn uti en källa och uti en brunn. Han utgör en egen Församling och Regalt Pastorat, som år 1805 bestod af 254 människjor. Kyrkan är betäckt med et tjockt gråstenswalf och däråwanpå et [ 83 ]bestyckadt batteri. Orten ligger under 57 gr. 34 min. Polhöjd; 2.8 mil från Göteborg.

Carlstorp, et Consistorielt Pastorat, uti Småland, Jönköpings Län och Östra Härad, består af 2 Soknar: Carlstorp, Moderförsamling och Kråkshult, Annex. Marken är ojämn och bärgaktig. Jordmånen består hwarken af lera eller sand, utan grusblandad mulljord, tjänligare til lin- och gräswäxt, än til sädeswäxt. Skog hawa, för närwarande de flästa hemman til hägnad och wedbrand, en del saknar skog til byggnader. Ganska få hawa skog til afsalu. Utsädet är 450 tunnor råg, och af korn 370 tunnor. Mantalen äro 33. År 1810 war Folkmängden 1860. — Carlstorp Sokn består af 20.5 Mantal. Utsädet är 280 tunnor råg och 220 dito korn. År 1810 war Folkmängden 1307. Kyrkan är belägen under 57 gr. 30 min. Polhöjd; 8 mil från Jönköping. Uti Tunelds Beskrifning öwer Swerige kallas denna Sokn Karstorp.

Carlström, et Järnwärk uti Krigsbergs Sokn i Östergötland, består af 2 hamrar: den öfra och nedra, belägna på 2 särskildta ställen. Wid den förra finnas 2 härdar och wid den sednare 1 härd, samt en knip- och 1 spikhammare. Smidets storlek wid bägge Wärken utgör, utom frälsesmidet, 700 skep:d.

Carlswärd, har warit en liten Fästning på en holme wid inloppet til Slitehamn i Gottland; men nu för tiden äro endast lämningar qwar däraf.

Carlsöarne. Desse äro 2 Öar liggande i hawet, utan för wästra Kusten af Gottland, äga mycken kalk, både af gröfre och finare slag, eller marmor.

Casimirsborg, en Strumpfabrik med 3 Stolar uti Lofta Sokn i Östergötland.

Castellgården, et Öwerste-Boställe uti Ytterby Sokn i Bohusland, består af 6 Mantal, äger 150 tunnors utsäde, ansenligt höbol men föga skog. Mangårdsbyggningen af trä, är passabel.

Catrineberg, et Järnwärk uti Hanebo Sokn i Hälsingland, består af en hammare med 2 härdar, och äger 600 skep:d stångjärnssmide.

Catrinedal, et Skatte-Rusthåll uti Öwergrans Sokn i Upland, äger 25 tunnors utsäde, swagt höbol, obetydlig skog, wacker mangårdsbyggning af trä, med en wacker trägård.

Catrinefors, en Kopparhammare uti Björketorps Sokn i Wästergötland, äger tilräckelig skog til Wärkets drift.

Catrinenäs, eller Kattnäs, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Daga Härad, är Annex til Frustuna Pastorat. Storleken är 0.19 qvadr. mil. Östra delen af Soknen är någorlunda jämn, den wästra åter på andra sidan om sjön Klämmingen är ganska bärgig. Rådande jordarten är sandblandad lera. Hela Soknen lider brist på skog, emedan Allmänningen är til det mästa genom skogseld förstörd. Utsädet är mellan 190 och 200 tunnor. Mantalen äro 14.6; År 1810 war Folkmängden 301. Kyrkan är belägen under 59 grad. 6 min. Polhöjd; 4 mil från Nyköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Norrtuna.

Catrinetorp, en Gård uti Bunkeflods Sokn i Skåne, äger nära 200 tunnors utsäde. Höbolet är icke ansenligt, utan sås i dess ställe klöwer och wicker, hwilka afskäras och bärgas såsom hö; men bete finnes tilräckeligt å de så kallade Strandängar, som tilhöra gården, utgörande nära 190 tunnland. Gården äger ingen skog, men planteringar äro redan anlagde och anläggas, som giwa hopp at för en framtid förse gården med tilräckelig wed. [ 84 ]Mangårdsbyggnaden, af sten upförd, är ansenlig och prydlig. Härwid är en ganska stor och wacker trägård.

Cederslund, en Gård, Kronoskatte, uti Skiedswiks Sokn i Bohusland, består af 2.7 Mantal. Utsädet är mellan 30 och 40 tunnor; höbolet medelmåttigt; skogen hjelpelig; Mangårdsbyggningen af trä, samt trägården obetydlige.

Charlottenborg, en Sätesgård uti Winnersta Sokn i Östergötland, består af 4 Mantal, äger mellan 50 och 60 tunnors utsäde, swagt höbol, magert bete, samt ringa skog til bränsle och hägnad. Wid Gården är et gammalt nyligen repareradt stenhus, som har en täck belägenhet åt Motala ström, jämte en wacker trägård.

Chri. De Orter, som wanligen skriwas med Chri, såsom Christiania med flere andre, finnas wid bokstäwerne Kri.

Cimbris, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Järesta Härad, består af 2 Soknar: Cimbris, Moderförsamling och Nöbbelöf, Annex. Utsädet är 1200 tunnor. Mantalen äro 25. År 1805 war Folkmängden 946. — Uti Cimbris Sokn är marken dels jämn, dels backig. Rådande jordmånen är hård lera. Mantalen äro 12. Utsädet är 560 tunnland. År 1805 war Folkmängden 441. Kyrkan är belägen under 55 gr. 33 min. Polhöjd; 5 mil från Kristianstad.

Cimbrishamn, en Stad uti Skåne, Kristianstads Län och Järesta Härad; belägen wid Östersjön, under 55 gr. 34 min. Polhöjd, 6 mil från Kristianstad och 64.2 mil från Stockholm, utgör jämte Annexe-Soknen Järestad et Regalt Pastorat. Staden har irregulär skapnad, med irregulära gator och gränder, samt håller i widd 37 tunnland, men innesluter inom staketet åtskilliga åkerfält. År 1805 war Folkmängden 677. Inbyggarnes näring består förnämligast i handtwärk och åkerbruk, hwartil kommer någon handel och fiske. Den betydligaste handelen idkas med säd, til 10 à 12000 tunnor, som mästadelen sändes til Carlskrona. Här finnes et Apotek, 12 Handelsmän, 40 Mästare uti 22 särskildta handtwärk samt 15 Fiskare. — Marknad hålles här den 13 Junii, 15 Augusti och 17 October. Stadens Riksdagsnumer är 96. Stadens jord utgöres dels af slättmark, dels af stenhällar, som äro öwerhuwud tagne mindre bördige. Betesmarken består af sandfält och Bärghällar, åkerjorden af slättmark, hwarå endast några obetydliga kullar finnas. Utsädet är 80 tunnland, utom sandåkrar, som besås hwarje 8:de, 9:de eller 10:de år. Plantagerne bestå egenteligen uti tobak, som planteras uti Stadens lyckor och trägårdar. Hamnen för Staden är öpen, så at wissa windar kunna indriwa fartygen på landbacken och dem fördärwa, hwarföre de ock öwer wintrarne förläggas uti andra och säkra hamnar, såsom Carlskrona och Carlshamn. Fartygens antal stiger til 3 à 4 om 8 à 9 lästers drägt hwardera.

Clara Älf. Denna utgör öfra delen af Göta Älf. Hon har sit ursprung i Härjedalen, flyter 18 mil genom Norge och 18 mil genom Wärmeland, tilsammans 36, och faller i Wänern.

Clastorp, en Sätesgård uti Östra Wingåkers Sokn i Södermanland, består af 2 mantal, äger något öwer 20 tunnors utsäde i bördig jordmån, ymnigt och godt höbol, dålig skog, ansenlig och prydlig Mangårdsbyggnad af sten, 2 wåningar hög, jämte flere flygelbyggnader, wilka allesamman, så wäl som uthusen äro af sten; stor frukt- och köksträgård, samt orangeri.

Clemenstorp, en Sätesgård i Småland.


Djurbergs rättelser och tillägg:
  1. Carlgustafs Stad är anfördt endast med namnet Carlgustaf. Såsom uplysning tillägges at wärket är beläget nära til Eskilstuna, på wänstra sidan om Strömen. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1052]
  2. Här tillägges: At den håller i widd 130 tunnland. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1052]
  3. Staden är anlagd på en Landtudd i Hafsbandet, kallad Öustenkentä, 0.4 Mil från allmänna Landswägen, öwer 1 mil från Torneälfs mynne, och äwen så långt från Haparanda, uti den mindst bebodda delen af Nedertorneå Sokn, på et sterilt och med stora stenar upfyldt ställe, så at planeringen däraf skulle medföra mycken kostnad. Staden befinnes ännu i samma ödesmål som wid början af dess anläggning, när man undantager några uthuggningar i skogen, hwilka paradera med namn af gator på den öwer Staden grawerade planen. Här är wäl en hamn, men denna besökes ej af några almogens farkoster, såsom för mycket afsides liggande, och obeqwämt belägen för deras handel. [Ytterligare Tilläggning, s. 1089]
  4. De under Gården lydande Frälsehemman heta Alvesta och äro belägna i Hubbo Sokn. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1052]
  5. Den är belägen på samma Ö som Marstrand. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1052]