Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/A

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sök: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Å Ä Ö


←  Förord
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

A
B  →


[ 1 ]

GEOGRAFISKT LEXICON

ÖWER

SKANDINAWIEN.

A

Abetsät Field, et stort och högt Fjeld i Örskougs Sokn, Romsdals Amt i Norge. Här finnes en myckenhet järnmalm, hwaraf något årligen brytes, samt föres til Mostadmarkens Järnwärk wid Trondhiem.[ws 1]

Abild, en Sokn uti Halland och Årsta Härad utgör ett Consistorielt Pastorat. Marken är bergaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Den så kallade Skogbygden, som utgör halwa Soknen har ännu hjelpelig skog af ek, bok, al och björk, men hwilken årligen ansenligen minskas; slättbygden som utgör Soknens andra hälft, lider märkelig brist på wed och andra behof af skog. Soknen består af 25.84 mantal. År 1810 war Folkmängden 704. Utsädet är omkring 470 tunnor. Kyrkan är belägen under 56 grad. 56 min. Polhöjd, 2.2 mil från Halmstad.

Adelöf, en Sokn i norra Wedbo Härad, Jönköpings Län och Småland, utgör et regalt Pastorat. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sand med ömsom swartmylla. Skogstilgången är hjelpelig för timmer, bräder, gärdsle och wed. Utsädet är i wete 5, råg 390, korn 100, blandsäd 30, hafra 470, ärter, potäter 75 tunnor, tilsammans 1090 tunnor. Soknen består af 53.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1577. Kyrkan är belägen under 58 grad. 1 min. Polhöjd; 3.7 mil från Jönköping. I Soknen hålles årligen Marknad den 22 September.

Adelsnäs, en Sätesgård uti Åtwid Sokn i Östergötland, har circa 20 tunnors utsäde. Skogstilgången och höbolet äro ymnige. Mangårdsbyggningen är af trä, ansenlig och prydlig. Men flygelbyggningarne af sten. Här finnes en ansenlig trägård samt en Engelsk park.[Dj 1]

Acktjärr, et Järnbruk i Wärmeland och Lungsunds Sokn, har 1 hammare och härd, samt 402 skeppunds smide. Den därtil höriga gården utsår årligen 4 tunnor råg och 40 tunnor hafra, har tilräckelig skog och godt höbol. Mangårdsbyggningen är af trä samt prydlig.

Adamsberg, en Gård uti Rimbo Sokn i Upland och Stockholms Län, har öwer 10 tunnors utsäde, godt höbol och ymnig skog.

Adelsö, en Ö uti Mälaren, Stockholms län och Färentuna [ 2 ]Härad, utgör, jämte de nästgränsande öarna Björkö och Kurö, en sokn och Pastorat. Desse öar äro skogbewuxne. Rådande jordmånen är sandmylla och något lera. Soknen håller i widd 0.1 qvadr. mil och består af 19 mantal. Utsädet är wid pass 240 tunnor. År 1810 war folkmängden 444. Kyrkan är belägen under 59 gr. 2. min. Polhöjd; 3 mil från Stockholm.

Adlerskog, en Sätesgård i Wästra Eneby Sokn, i Östergötland, består af 3.5 mantal, äger 16 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, godt mulbete, nödtorftig skog, husbehofs mjölqvarn och sågwärk.

Adolf Fredrik, en Koppargruwa uti Kall Sokn i Jämtland. Malmgången wisar sig med et fält af 500 famnar i dagen, och har en mägtig gång.

Adolfsberg, en Hälsobrunn i Nerike, 0.3 mil från Örebro, besökes mycket. Brunnshuset är wackert.

Adolfsfors, et Järnbruk uti Köla Sokn i Wermeland, har 900 skepp. smide. Den därtil höriga Gården har 90 tunnors utsäde.

Adolfström, en Silwerhytta uti Arjeplogs Sokn i Lappland.

Agegruworna. Desse äro belägna i Wärmeland, uti Filipstad Sokn, 1 mil från Filipstad. Järnmalmslagren löpa i torr qvarts rådande, och med hornblende blandad glimmerskifer, som omgiwes af röd granit.

Agdesiden, en Lagsaga uti Kristiansands Höfdingdöme i Norge, innefattar Mandals, Listers och Nedenäs districter, hwilka bestå af 66 Soknar, och hade år 1801 en Folkmängd af 53346.

Aggarp, en Sätesgård i Småland, Jönköpings Län och Kulltorp Sokn, innehåller 2 Mantal. Åkern innefattar 18 geometriska tunnland. Gården lider brist på skog, men har hjelpelig äng.

Aggarön, en Sätesgård i Westmanland, är en af de betydligare i detta land.

Agger, et Härad uti Aggerhus Amt uti Kristiania Höfdingdöme i Norge. Är beläget omkring Staden Kristiania.

Agger, et Pastorat uti Aggers Härad. År 1801 war Folkmängden 6900.

Aggerhus, en Fästning belägen på et Bärg, tätt utmed Staden Kristiania på dess norra sida, är så belägen at han kan beskjuta alla Stadens nedanföre liggande gator. Här finnes en wacker Kyrka. Uti detta Slott residerar Norges Ståthållare. Här har ock Norska Hofrätten sit säte.

Aggerhus Amt. Detta innefattar 3 Fögderier: Aggers, öfra Romeriges och nedra Romeriges; uti hwilka finnas 20 Pastorat, 41 Soknar och 2580 Gårdar. År 1801 war Folkmängden 56899.

Följande tabell wisar Folkmängden uti hwarje af de hithörande Pastoraten, år 1801.

1 Edswold 4026.
2 Näf 4794.
3 Ullensager 4079.
4 Hurdalen 2098.
5 Gjerdrum 1333.
6 Nannestad 2745.
7 Eneback 2611.
8 Sörum 2036.
9 Skydsmöe 2323.
10 Urskoug 2560.
11 Nitedal 1458.
12 Fedt 2360.
13 Holand 3534.
14 Agger 6900.
15 Asker 4606.
16 O sloe 694.
17 Krogstad 2033.
18 Ås 3673.
19 Westbye 2273.
20 Näsodden 763.
Summa 56899.

Aggershus Stift. Detta kallas jämwäl Kristiania Stift och finnes beskriwit wid Artikeln Kristiania.

[ 3 ]Aggeröe, en Fästning på en ö uti hawet utanför Staden Fredrikstad i Norge.

Aggeröe, et Pastorat uti Romsdals Amt uti Trondhiems Stift i Norge. År 1801 war Folkmängden 1734.

Agnefäst, en Lastageplats uti Fleckefjords Tulldistrict, uti Mandals Amt i Norge.

Agneteberg, en Frälsegård i Wermeland, Jösse Härad och Arwika Sokn, har mellan 20 och 30 tunnors årligt utsäde, en ny Mangårdsbyggning af lera, samt hjelpeligt höbol och skog.

Agnetorp, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Aklinga, består af 22.4. Mantal. År 1810 war Folkmängden 720. Kyrkan är belägen under 58 grad. 1 min. Polhöjd, 5 mil från Mariestad.

Agnhammar, en Sätesgård i Wärmeland och Grums Sokn, har 15 tunnors höst- och 75 tunnors wårutsäde i lerig jordmån, 340 lass äng- och wallhö, samt nödtorftig skog.

Agunnaryd, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad. Marken är ganska ojämn, och bärgaktig. Rådande jordmånen är mulljord, eller här å orten så kallad swartmylla; dock finnes här och där blandning af lera, samt på få ställen allenast sand. Soknen har hjelpelig tilgång på wedbrand och skog til stängsel kring ägorna, blott några få hemman äga skog til husbyggnad och brädsågning. Årligen utsås i Soknen circa 650 tunnor; Åkerjorden, ehuru icke widlyftig är likwäl jämngod med den mäst fruktbärande inom Sunnerbo Härad. Mantalen äro 49.8. År 1810 war Folkmängden 1217. Kyrkan är belägen under 56 gr. 44 min. Polhöjd; 4 mil från Wexiö.

Akebäck, en Sokn på Gottland. Marken är öweralt jämn. Rådande jordmånen är ör och lera. Skog finnes ymnigt. Utsädet är wid pass 100 tunnor. Soknen innehåller 6.9 mantal. År 1810 war folkmängden 134. Kyrkan är belägen under 57 gr. 34 min. Polhöjd, 1.1 mil från Wisby.

Aker, en adelig Sätesgård uti Wangs Pastorat i Kristiania Stift i Norge, wid sjön Mjösen, har en ansenlig Mangårdsbyggning.

Aklinga, en Sokn uti Wästergötland, Mariestads Län samt Wartofta Härad, utgör tillika med Annexerne Ångarp och Baltak et Regalt pastorat. Jordmånen i detta Pastorat är sand och sandmylla. Wårråg och hafra äro huvudsäden härstädes. Wete, korn och ärter äro icke tjänliga på denna ort. Pastoratet består af 48.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1412. — Aklinga Sokn ensam innefattar 15 Mantal. År 1810 war Folkmängden 367. Kyrkan är belägen under 58 gr. 12 min. Polh.; 5.5 mil från Mariestad. Kyrkoherde-Bostället jämte den därtil hörande stommen innefattar 2 Mantal. Åkerjorden består af ler- och sandmylla. Utsädet är 9 à 10 tun. råg och wårsådd i proportion. Ängen ger omkring 200 stackar godt hö. Här födas 30 à 40 nöt, 4 hästar och 20 får.[Dj 2]

Ala, en Sokn på Gottland, är Annex til Kräklingbo; innehåller 5.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 154. Kyrkan är belägen under 57 gr. 26 min. Polhöjd, 3 mil från Wisby.

Ala, en Sätesgård uti Wadsunda Sokn i Upland, består af 3 Mantal, har 20 tunnors utsäde, samt hjelpelig skog.

Alanäset, et Kapell hörande til Hammerdals Pastorat i Jämtland. År 1810 war Folkmängden 185.

[ 4 ]Albeck, ett berustadt Säteri uti Simtuna Sokn i Upland. Utsädet är circa 35 tunnor. Gården har hjelpeligt höbol, men föga skog.[Dj 3]

Albo, et Härad uti Skåne, Kristianstads Län, innefattar Soknarne Rörum, Mälby, Witaby, Raflunda, Brösarp, Andrarum, Elliaröd, S. Olof och Fulstofta.

Alboga, en Sokn i Westergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, innehåller 11.8 mantal. År 1805 war folkmängden 254. Kyrkan är belägen under 58 gr. Polhöjd, 6.5 mil från Wänersborg.[Dj 4]

Alby, en Gård uti Fresta Sokn i Upland består med underliggande hemman af 2.3 Mantal, har hjelpelig skog och godt höbol.

Alby, en Sätesgård uti Botkyrka Sokn i Södermanland, har wid pass 50 tunnors utsäde, samt godt höbol. Mangårdsbyggningen är upförd af sten.

Albäck, en Sätesgård uti Simtuna Sokn i Upland.[Dj 5]

Alböke, en Sokn på Öland, är Annex til Löts Pastorat. Mantalen äro 19. År 1810 war Folkmängden 439.

Ale, et Härad uti Wästergötland, Wänersborgs Län, innefattar 9 Soknar Skeplanda, Hålanda, Sköfde, Tonge, S. Pehr, Stärkered, Kilanda, Nödinge och Östad.

Alebäck, en Gård och Ryttmästare-Boställe, uti Säwared Soken i Wästergötland. Utsädet är 6 tunnor råg, 2 tunnor ärter och 20 tunnor hafra. Skog finnes tilräckeligt.[Dj 6]

Aletorp, en Gård uti Bleking, består af 0.5 Mantal, har circa 20 tunnors utsäde, godt höbol, samt wacker Mangårdsbyggning af korswärk.

Alfhem, et Säteri Rusthåll i Skeplanda Sokn i Wästergötland och Wänersborgs Län, har fordom warit Kungsgård. Gården består af et Mantal. Utsädet är mellan 70 och 80 tunnor. Höbergningen ger per medium 4 til 500 stackar. Under Gården lyda 4.5 mantal, dels Frälse dels Kronoskatte, hwilka göra arbete wid Gården. Denna besittes af Directören N. Sahlgrens afkomling såsom Fidei Commiss, men enligt bemäldte Herres förordnande skal, i händelse ingen dess afkomling mera finnes denna egendom af Konungen förlänas på lifstid til någon i Landthushållningen kunnig och erfaren man.

Alfshög, en Sokn i Halland, och Faurås Härad, är Annex til Ljungby. Marken är bärgaktig, jordmånen mäst lera, någon sand. Soknen har ganska ringa skog. Mantalen äro 14. År 1805 war folkmängden 306. Kyrkan är belägen under 56 gr. 58 min. Polhöjd, 3.4 mil från Halmstad.

Alfta, en Sokn och Pastorat i Hälsingland, håller i widd 7.9 qvadr. mil. Marken i det mästa bärgaktig och ojämn samt med skog bewuxen, hwaraf finnes ymnig tilgång. Rådande jordmånen är sandblandad lera. Utsädet utgör ungefär 1160 tunnor säd samt 80 tunnor potäter. Mantalen äro 90.1. År 1810 steg Folkmängden til 3075. Kyrkan är belägen under 61 gr. 21 min. Polhöjd, 9 mil från Gefle och 5.4 mil från Söderhamn.

Algmyra, et Rustnings-Säteri uti Krigsbergs Sokn i Östergötland består af 3 mantal, har med Torpen på ägorne inberäknade 40 tunnors årligt utsäde, samt tilräckelig skog och höbol.

Algutsboda, en Sokn uti Småland, Wexiö Län och Upwidinge Härad. Marken är i allmänhet ojämn och bärgaktig. Til och ifrån de fläste hemman äro backar, som bereda stor [ 5 ]swårighet för dragare wid gårdsarbeten, samt de dit och därifrån nödiga körslor. De fläste hemman hawa ymnighet af skog, så wäl til timmer och wedbrand, som til fällehygge och kolning. Årliga utsädet är wid pass 2 tunnor wete, 4 d:o ärter, 520 d:o råg, 50 d:o korn, 18 d:o hafra och 10 d:o potäter. Mantalen äro 79.1. År 1810 war Folkmängden 3083. Kyrkan är belägen under 56 gr. 43 min. Polhöjd; 4.6 mil från Wexiö. — De betydligaste Gårdar i Soknen äro Askaremåla, Gåsamåla, samt Grimansmåla, hwilka med de därunder lydande Torp, äga hwardera, mellan 20 och 30 tunnors årligt utsäde, ymnig skog, samt rik tilgång på hö.

Algutstorp, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad. Mantalen äro 11.1. År 1805 war Folkmängden 318. Kyrkan är belägen under 58 gr. 1 min Polhöjd; 4.9 mil från Wänersborg.[Dj 7]

Alingsås, en Stad i Wästergötland och Wänersborgs Län wid Säwe-ån, som ej långt härifrån faller i sjön Mjören. Staden är regulier med räta gator. Qvarteren äro 31 och Tomterne 150. År 1810 war Folkmängden 862. Här är et Manufacturwärk, hwilket kan anses såsom en stam och skola för alla öfriga Manufaktur-Inrättningar i Riket. I förriga tider har detta wärk warit ganska ansenligt, men i sednare åren aftynat. 1805 funnos har 1 Klädes, 1 Ylletygs och 1 Strump-Fabrik, samt 1 Färgeri. Samma år funnos här 53 Mästare uti 22 särskildta Handtwärk. Den öpna jorden som tilhörer Staden utgör 540 tunnland. Den anwändes dels til sädessådd, dels til plantager. Staden är belägen under 57 gr. 56 min. Polhöjd, 44.3 mil från Stockholm och 5.5 mil från Wänersborg efter landswägen räknadt. Staden håller årligen Marknad den 14 April, 14 Junii och 19 October, af hwilka hwardera påstår flere dygn.[Dj 8]

Aljö, en Sätesgård uti Södermanland, Nyköpings Län och Öwerselö Sokn, äger 26 tunnors årligt utsäde samt 120 lass hö.

Allequia, en Gård i Endre Sokn på Gottland, består af 0.88 mantal, har 25 tunnors utsäde, 70 lass hö, famt hjelpelig skog. Gården är Häradshöfdinge-Boställe.

Allerum, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad. Marken är merendels jämn och sidländ, utom här och där lägre kullar. Rådande jordmånen är sand och lermylla. Skog finnes hjelpeligt. Mantalen äro 43.8. Utsädet är mellan 25 och 50 tunnor på hwarje Mantal. År 1805 war Folkmängden 1343. Kyrkan är belägen under 56 gr. 7 min. Polhöjd; 5.4 mil från Malmö.

Allhelgona, en Sokn uti Södermanland, Nyköpings Län och Rönö Härad, utgör tillika med östra delen af Nyköpings Stad och Swärtuna Sokn et Pastorat. Den delen af detta Pastorat som gränsar til hawet består af större och smärre högder och bärg, hwarimellan dälder och sluttningar äro upbrukade, och nyttjas såsom åker och äng, hwaraf ganska sällan bliwer någon lönande skörd. Utsädet i denna trakt är ringa, högst 2 tunnor på mantalet. Jordmånen är illa artad lera och mojord. — Den öfriga delen af Pastoratet består af större och smärre slätter samt bättre och sämre lera. — Allhelgona Sokn håller i widd 0.43 qvadr. mil. Mantalen äro 27.25. År 1810 war Folkmängden 612. Utsädet är wid pass 220 tunnor. Soknens Kyrka är [ 6 ]belägen i Nyköping. Uti Soknen äro belägna Sätesgården Kristineholm samt Pappersbruket Harg.

Allhelgona, en Sokn uti Östergötland och Göstrings Härad, är Annex til Skeninge Stads Pastorat. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera, fastän ganska många hemman hawa sandig jordmån. Soknen lider brist på skog. Mantalen äro 38.88. År 1810 war folkmängden 767. Utsädet är wid pass 450 tunnor. Soknens Kyrka är belägen i Skeninge Stad. Den betydligaste Gården i Soknen heter Lindewad.

Almare Stäk, en Sätesgård uti Näs Sokn i Upsala Län, består af 1 Mantal; har 30 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, god skog, prydlig Mangårdsbyggning af sten, 2 wåningar hög, samt et Tegelbruk.

Almby, en Sokn i Nerike och Örebro Härad, är Annex til Örebro Stads Pastorat. Marken är dels bärgaktig dels jämn. På den förra eller bärgaktiga delen är jordmånen röd mo-sand och på den sednare stark lera. Soknen har hjelpeligt skog, utom några få hemman som hawa aldeles ingen. Mantalen äro 30.6. År 1810 war folkmängden 656. Utsädet är wid pass 120 tunnor. Kyrkan är belägen under 59 gr. 15 min. Polhöjd, 0.3 mil från Örebro. Den betydligaste Gården i Soknen heter Hjelmarsberg.

Almenäs, en Sätesgård uti Fogelås Soken i Wästergötland, beläget wid Wettern, består af 4.5 Mantal; har wid pass 240 tunnland öpen åkerjord, indelad i 7 gärden til circulationsbruk. Öwer wintern födas 12 hästar, 130 nöt och 120 får. Mangårds-byggningen består af et kostbart Stenhus 75 alnar långt, 24 alnar bredt och 3 wåningar högt. Wid gården är husbehofs Mjölqvarn, Sågwärk, Kniphammare och et Tegelbruk. Hit hörer ock god skog.[Dj 9]

Almesåkra, en Sokn i Småland och Jönköpings Län och Wästra Härad, är Annex til Malmbäcks Pastorat. Mantalen äro 14.6. År 1810 war Folkmängden 449. I Soknen hålles Marknad den 25 October. Kyrkan är belägen under 57 grad. 33 min. Polhöjd, 3.8 mil från Jönköping.

Almetorp, en Sätesgård uti Tådene Pastorat i Wästergötland, består jämte tilfogade hemman af 2.3 Mantal. Utsädet är 40 tunnor.[Dj 10]

Almundsryd, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Kinnewalds Härad, är Annex til Urshults Pastorat. De fläste hemman äga nödig husbehofs skog, några jämwäl til afsalu. Mantalen äro 47. År 1810 war Folkmängden 2023. Soknens årliga utsäde är wid pass 580 tunnor. Kyrkan är belägen under 56 gr. 28 min. Polhöjd; 4.5 mil från Wexiö.

Almunge, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Närdinghundra Härad, håller i widd 1.42 qvadr. mil. Marken är bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är sandblandad lera; men ej på få ställen finnes den wara blott sand och mo. Skog finnes ymnigt. Utsädet stiger till 380 tunnor af wete, råg, korn, och blandsäd, nära 30 tunnor ärter samt 40 tunnor potäter. Mantalen äro 46.4. År 1810 war Folkmängden 1580. Kyrkan är belägen under 59 gr. 53 min. 5.8 mil från Stockholm. Kyrkoherde-Bolet består af 1.75 Mantal, sår 20 tunnor säd, har wid pass 150 lass hö, föga skog, men wacker åbyggnad.

Almstad, et Rusthåll uti Täby Sokn uti Östergötland, består af 0.5 mantal, äger 24 tunnors [ 7 ]utsäde, hjelpelig hötäckt, äwensom skog.

Alnarp, en Kungsgård uti Lomma Sokn i Skåne, 0.5 mil från Malmö, är anslagen såsom Boställe åt Landshöfdingen i Malmö Län. Utsädet är circa 200 tunnor. Gården lider brist på skog, då den endast äger en liten Lund af almträn, den enda af dessa slags trän i Skåne, men har en ansenlig trägård.

Alnö, en Ö uti Botniska wiken och Landskapet Medelpad, utgör en Sokn, som hörer til Sköns Pastorat. Storleken är 0.53 qvadr. mil. Ön består af en ås, som sträcker sig från norr til söder, samt sluttar åt öster och wäster. Marken är bärgaktig. Jordmånen öweralt sandaktig. Skogen är behjelpelig. Mantalen äro 20.4. År 1810 war Folkmängden 660. Utsädet är wid pass 200 tunnor. I Soknen finnes en Järnmalmsgruwa.

Alqvittern, et Järnbruk i Bjurkärns Sokn och Örebro Län, har 970 skepp. smide med egen tackjärnsblåsning. Wid den dithörande Gården utsås 20 tunnor råg och 60 tunnor wårsäd. Mangårdsbyggnaden är af trä och prydlig.

Alrikstad, en gammal Kungsgård strax owanför Staden Bergen i Norge, har sit namn af konung Alrik som här bodt. På samma gård hawa ock Konungarne Harald Hårfager samt Håkan Adelsten residerat.

Alsen, en Sokn i Jämtland, är Annex til Offerdals Pastorat. Marken är något ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandblandad lera. Skog finnes hjelpeligt. Mantalen äro 32.5. År 1810 war Folkmängden 960. Utsädet är wid pass 14 tunnor råg, 320 dito korn, 15 dito hafra, 35 dito ärter, 34 dito potäter. Kyrkan är belägen under 63 grad. 22 min. Polhöjd, 4 mil från Östersund.

Alsheda, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östra Härad; utgör jämte Annexerne Skede och Ökna et Pastorat. Marken i detta Pastorat är mäst öweralt bärgaktig. Å största högderne finnas, å några ställen sand, å de flästa antingen större eller smärre stensträckor af åtskillig art, eller större och smärre sådane liggande mellan skärf, klapur och grus. I dälder nära sjöar samt de Soknarne mäst genomskärande strömar finnes öwerst mycken och fin swartmylla. Å de få ställen hwarest några händelser föranledt til uptäckt af därunder liggande walf eller bäddar ha de befunnits hysa sträckor af åtskillig slags sand, så djup, at därå botn knappast hunnit mätas. Af skog finnes hjelpeligt. Pastoratet innehåller 145.4 mantal. År 1810 war Folkmängden 4172. Utsädet stiger til 1 tunna wete, 435 tunnor råg, 538 dito korn, 290 d:o hafra, 332 dito blandsäd, 24 dito ärter, 111 dito Potäter. — Alsheda Sokn ensam innefattar 74.6 mantal. År 1810 war Folkmängden 2043. Utsädet är circa 1 tunna wete, 192 tunnor råg, 240 dito korn, 150 dito hafra, 216 dito blandsäd, 12 dito ärter, 64 dito potäter. Kyrkan är belägen under 57 gr. 25 min. Polhöjd, 7.4 mil från Jönköping.[Dj 11]

Alsike, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, utgör jämte Knifsta et Consistorielt Pastorat. Detta håller i widd 0.46 qvadr. mil. Mantalen äro 68.2. År 1810 war Folkmängden 1196. Utsädet är wid pass 950 tunnor. - Alsike Sokn ensam håller i widd 0.3 qvadr. mil. Marken är til det mästa jämn. Rådande jordmånem är lera. Skogen är tilräckelig, utom för 2 gårdar, som [ 8 ]aldeles ingen äga. Utsädet är wid pass 400 tunnor. Mantalen äro 27.25. År 1810 war Folkmängden 626. Kyrkan är belägen under 59 gr. 43 min. Polhöjd; 5.6 mil från Stockholm, och 1.6 mil från Upsala. Den betydligaste Gården i Soknen heter Krusenberg. Uti Soknen ligger Gästgiwaregården Alsike, 5.5 mil från Stockholm och 1.5 mil från Upsala.

Alskog, en Sokn på Gottland, utgör jämte Lye Annex et Consistorielt Pastorat. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes hjelpeligt til eget behof. Mantalen äro 12.8. År 1810 war Folkmängden 382. Utsädet af råg och korn är wid pass 2.6 tunnor, af potäter 65 à 70. Kyrkan är belägen under 57 gr. 19 min. Polh., 3.8 mil från Wisby.

Alslöf, en Sätesgård uti Halland, Tönnersjö Härad och Sokn, består af 3.5 Mantal. Jordmånen är ganska bördig. Utsädet är 40 à 50 tunnor i 3 gärden, då et trädes. Afkastningen är wanligen sjette kornet, af wete, ärter, råg, korn och hafra. Hötäkten är wanligtwis 300 lass hårdwallshö. — Til denna Sätesgård jämte Stjernarp, som besittes af samma ägare, lyda 55 Torp, 8 förmedlade insokne samt 35.2 förmedlade utsokne Hemman.

Alstad. Med detta namn beteknas 2 Soknar i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, hwaraf den ena kallas Wästra Alstad, och den andra Fro-Alstad. Bägge utgöra et Pastorat. Af dessa Soknar är Wästra Alstad Moderförsamling och Fro-Alstad Annex. Marken i detta Pastorat är ojämn och backig. Jordmånen består mästadelen af skog, lera samt någon grusjord. Höfångsten är ringa. Ingen skog finnes icke heller tilräckelig Torfjord. Utsädet i Wästra Alstad är wid pass 496 tunnor; i Fro-Alstad 324. Mantalen i Wästra Alstad äro 13.6. År 1805 war Folkmängden 439. Mantalen i Fro-Alstad äro 18. År 1805 war Folkmängden 571. I Wästra Alstad finnes et Tegelbruk och en Krukkärils-Wärkstad. Wästra Alstads Kyrka är belägen under 55 gr. 26 min. Polh., 2.3 mil från Malmö. Fro-Alstads Kyrka är belägen under 55 gr. 25 min. Polhöjd, 2.4 mil från Malmö.

Alstahoug, Huwud-soknen uti Skognens Pastorat uti Trondhiems Amt i Norge, 5 mil från Trondhiem. Kyrkan är en af de största, wackraste och ansenligaste på landet i Norge.

Alstahoug, et Pastorat uti Nordlands Amt i Norge, innefattar 4 Soknar Alstahoug, Moderförsamling samt Annexerne Tiölöe, Herröe och Sandnäs. År 1801 war Folkmängden i Pastoratet 4993.

Alster, en Sokn i Wärmeland och Wäse Härad; är Annex til Wäshärads Pastorat. Marken til en del bärgagtig och til en del jämn. Jordmånen består i det mästa af lera. Skogen är ännu hjelpelig men minskas årligen. Utsädet om hösten är circa 100 tunnor, och om wåren wid pass 1000. Mantalen äro 26.3. År 1810 war Folkmängden 1841. Kyrkan är belägen under 59 gr. 28 min. Polhöjd; 1.3 mil från Carlstad.

Alster, en Sätesgård uti Carlstads Sokn i Wärmeland. Härunder lyda Frälsegårdarne Åtorp och Wästra Mölntorp i denna Sokn, samt några Frälse och Skattehemman i Fogelwiks och Alsters Soknar, utgörande tillsamman nära 3 Mantal. Utsädet på desse Gårdar är 10 à 12 tunnor höstsäd, och 50 à 60 tunnor wårsäd i circulations-bruk. [ 9 ]Egendomen är wäl bebyggd. Mangårdsbyggningen af trä och ladugården af sten; har en god trägård, med orangeri och skuggrika promenader. Härwid är tilräcklig skog och godt höbol. På egendomens mark äro wid en Å anlagde mjölqvarnar med 14 par stenar, sågwärk, skinnstamp, tröskwärk, samt linbråka med skäktwärk.

Alston, en Ö uti hawet i Amtet Nordland i Norge. På denna ö finnes en bärgsträckning med 7 höga spetsar, hwilket bärg är et af de högsta i Norge, samt en god landkänning för sjöfarande.

Alstrum, en Gård i Alsters Sokn i Wärmeland. Utsädet är om hösten 5 tunnor, och om wåren 50 tunnor. Gården har ymnig skog samt ymnigt höbol, dels genom ängar, dels genom wall-läggning. Mangårdsbyggningen af trä, är prydllg. — Wid gården finnes en stångjärnshammare, äwenwäl kallad Alstrum, med 2 härdar, samt 690 skeppunds smide.

Alten, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge, innefattar Soknen Talgwig och Kapellet Måse. År 1801 war Folkmängden 1973.

Altengård, en Gård uti Finmarken i Norge, är säte för Amtmannen öwer Finmarken.

Altuna, en Sokn, är Annex til Simtuna Sokn i Upland och Wästerås Län. Storleken är 0.38 qvadr. mil. Marken är bärgagtig. Jordmånen består af 2 slags lera, röd- och specklera; men för öfrigt både sand- och moblandad: skogen är för en del af Soknen mer än hjelpelig, men nästan halwa Soknen måste widkännas brist derå. Utsädet af alla slag är circa 430 tunnor. Mantalen äro 40.6. År 1810 war Folkmängden 840. Kyrkan är belägen under 59 gr. 48 min. Polhöjd; 3 mil från Wästerås.

Alunda, en Sokn i Upland, Upsala Län och Olands Härad, utgör jämte Morkarla et Regalt Pastorat, som håller 2.1 qvadr. mil i widd. Det innefattar 174.1 mantal. År 1810 war Folkmängden 3212. Utsädet är circa 1800 tunnor. — Alunda Sokn ensam håller i widd 1.26 qvadr. mil. En fjärdedel af Soknen är bärgagtig. Rådande jordmånen är sandblandad lera. På skog är brist. Utsädet är omkring 1500 tunnor, ärter och potäter inberäknade. Mantalen äro 149.9. År 1810 war Folkmängden 2340. Kyrkan är belägen under 60 gr. 4 min. Polhöjd; 3.2 mil från Upsala.

Alwa, en Soken på Gottland, utgör jämte Hemse Annex et Consistorielt Pastorat. Marken är jämn och bärgfri. Jordmånen består i allmänhet af lera och sand, likwäl är leran den rådande. På skog är ringa tilgång. Öpna åkerjorden är omkring 40 tunnland på hwarje Mantal, hwaraf twåtredjedelar årligen besås. Mantalen äro 14.4. År 1810 war Folkmängden 336. Kyrkan är belägen under 57 gr. 12 min. Polhöjd; 4.6 mil från Wisby.

Alwastra. Öwerste Löjtnants Boställe wid Lif-Grenadier-Regementets Rothållsfördelning, i Wästra Tollstads Sokn, i Östergötland, wid foten af Ombärget, nära til sjön Wettern. Består af 3 Mantal, äger 70 tunnors årligt utsäde, tilräckelig skog uti Ombärgs Djurgård, samt godt höbol till 100 lass och mulbete.

Alwesta, en Gård uti Jäders Sokn i Södermanland, har 27 tunnors årligt utsäde, 40 lass hö, men lider brist på skog. Mangårdsbyggningen af trä, är wacker, ehuru något gammal.

[ 10 ]Amdam, en af de förnämsta Gårdar i Örskougs Sokn i Romsdals Amt i Norge.

Andenöe, en stor, aflång Ö uti Lofoddens Fögderi, Nordlands Amt i Norge: Denna ö innefattar 3 Soknar: Andenäs, Dwerberg och Björnskind, som utgöra 2 Pastorat.

Andersfors, et Järnbruk uti Bergsjö Sokn i Hälsingland, har 1 hammare med 1 härd.

Anderslöf, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Wämmenhögs Härad, är Annex til Grönby Pastorat. Marken är tämeligen jämn. Rådande jordmånen är lera. Skogen är obetydelig. Utsädet är circa 1400 tunnor. Mantalen äro 26.6. År 1805 steg Folkmängden til 1027. Kyrkan är belägen under 56 gr. 23 min Polhöjd; 2.7 mil från Malmö.

Anderstorp, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, är Annex til Refteleds Pastorat. Uti norr, öster och söder är marken bärgagtig. Rådande jordmånen därstädes består af mylla, mycket beswärad af bärgsyra. I wäster är marken jämn. Jordarten där är swart måssjord. Soknen har hjelpeligt skog, däribland äwen ek. Utsädet utgör i råg 4 tunnor, korn 22, hafra 220, blandsäd 40. Mantalen äro 15.5. År 1810 war Folkmängden 647. Kyrkan är belägen under 57 gr. 17 min. Polhöjd; 6 mil från Jönköping.

Andrarum, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, utgör jämte Annexen Eljared et Consistorielt Pastorat, som består af 24.1 mantal. År 1805 war Folkmängden 1656. Marken i Andrarums Sokn är bärgagtig och ojämn. Åkerjorden är mager, bestående til en liten del af lera, men mästadels af rödt grus, dels af alunskifer. Någon skog finnes wäl i Soknen, men de fläste inwånare lida likwäl brist därå. Utsädet är ungefär 50 tunnor wårråg, 200 dito korn, 10 dito hafra och 30 dito potäter. Mantalen äro 16.5. År 1805 war Folkmängden 1247. Kyrkan är belägen under 56 gr. 43 min. Polhöjd; 3.8 mil från Kristianstad. — Uti Soknen är beläget et Alunwärk, som ock kallas Andrarum. Det är ansenligt och kostbart, samt i sit slag det största i Riket. Det består af 22 pannor. Årliga tillwärkningen är circa 1000 til 1100 tunnor. Malmfältet är beläget tätt utmed Bruket, samt sträcker sig några tusende alnars längd i öster och wäster. Alunskifern ligger från 2 til 6 famnar under jordbrynet. Chemister hawa utrönt at af skifern blir wäl här lika så god alun, som på annat ställe, men den saknar egenskapen att giwa låga, och kan således ej anwändas til bränsle. Här finnes åtskilliga ansenliga byggningar, såsom et Magasin til Bruksarbetarnes underhåll och aflöning, dit säd och andre viktualier föras från nästgränsande Soknar, et Tingshus, samt andre nödwändige byggningar. Bruket har utseende af en Köping eller liten stad. År 1805 war folkmängden 376.

Aneboda, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, är Annex til Moheda Pastorat. Marken är wäl icke egenteligen så kallad bärgagtig, men mycket stenbunden och backig. Jordmånen är til det mästa grusaktig, och någorstädes blandad med mylla. Skogen är på de flästa ställen hjelpelig för hemmanens behof. Utsädet, mäst af korn, någon blandsäd och hafra, samt föga råg, stiger til något öwer 200 tunnor. Mantalen äro 12.3. År 1810 war Folkmängden [ 11 ]jämt 600. Kyrkan är belägen under 57 gr. 8 min. Polhöjd, 7.3 mil från Wexiö.

Aneboda, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af et Mantal. Utsädet är mellan 20 och 30 tunnor. Höbolet är för närwarande hjelpeligt, men jämte åkern upodlas med kostnad och flit. Mangårdsbyggningen, af trä, är wacker. Därwid finnes en ansenlig och wäl anlagd trägård.

Angarn, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Wallentuna Härad, är Annex til Wada Pastorat. Marken är ganska bärgaktig. Jordmånen är mästadelen lera, och på några ställen sand. Storleken är 0.18 qvadr. mil. Mantalen äro 12.25. År 1810 war Folkmängden 230. Kyrkan är belägen under 59 grad. 34 min. Polhöjd; 2.3 mil från Stockholm.

Angedal, en Sokn, är Annex til Pastoratet Skeiberg, uti Smålänens Amt i Norge.

Angelstad, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, utgör jämte Kånna och Ljungby et Pastorat. Pastoratet i allmänhet taget, är skoglöst, bestående af grusmylla, kala ljungslätter, kullar och träsk. Det innehåller 76 mantal. År 1810 war folkmängden 1837. — Angelstad Sokn ensam har ännu tilräckelig skog, däribland jämwäl någon bok. Utsädet i Soknen är circa 360 tunnland. Mantalen äro 35. År 1810 war Folkmängden 866. Kyrkan är belägen under 56 gr. 50 min. Polhöjd, 5.7 mil från Wexiö.

Angerdshestra, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Mo Härad, är Annex til Botnaryds Pastorat. Mantalen äro 11.5. År 1810 war Folkmängden 479. Kyrkan är belägen under 57 gr. 38 min. Polhöjd; 1 mil från Jönköping.[Dj 12]

Ankarshammar, en Knipsmedja uti Fliseryd Sokn i Småland, har 3 hamrar och härdar.

Ankarsrum, en Sätesgård och Järnbruk uti Hallingebergs Sokn i Småland och Kalmare Län; äger något öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol samt hjelpelig skog. Mangårdsbyggningen, af trä, är ansenlig, med prydligt motswarande flyglar. Därwid befinnes en ansenlig trägård. Bruket består af 4 härdar samt äger 800 skeppund smide.

Annatorp, en Gård uti Hyllie Sokn, Malmö Län, har 173 tunnors utsäde.

Anneberg, fordom Sjöeryd kallad, en Gård uti Gränna Sokn i Jönköpings Län, består af 0.75 mantal, har 20 à 25 tunnors utsäde, ymnigt höbol och tilräckelig skog. Mangårdsbyggningen, af trä, är prydlig. Därwid befinnes en ansenlig trägård.[Dj 13]

Anneberg, en Sätesgård uti Dimbo Sokn i Wästergötland, består af 2 mantal. All jorden, Torpen undantagne, är indelad i 12 gärden, hwartdera innehållande 23 tunnland. Här födas 60 nöt, utom hästar och får.

Annefors, et Järnbruk i Boldnäs Sokn i Hälsingland, har tilräckelig skog til sin drift.

Annefors, et Järn-Manufakturwärk uti Fröjereds Sokn i Wästergötland. 2 järnplåthamrar med en härd äro under et tak. Priwilegium är stadfästadt til 500 skeppunds Plåtsmide. Hit hörer en mjölqwarn med 3 par stenar.[Dj 14]

Annelöf, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, är Annex til Södra Widinge Pastorat. Marken är jämn. Rådande jordmånen är ler och sandmylla. På skog är brist. Utsädet är circa 2020 tunnor. Mantalen äro 12.7. År 1805 war Folkmängden 563. Här hålles Marknad den 7 Julii och den 22 [ 12 ]September. Kyrkan är belägen under 55 gr. 50 min. Polhöjd; 2.5 mil från Malmö.

Ansta, et berustadt Säteri, uti Romfertuna Sokn i Wästmanland, består af 1.5 mantal. Utsädet är circa 30 tunnor. Höbolet är hjelpeligt. Skogen är mycket medtagen. Åbyggnaden, af trä, är nätt och wacker. Vid Gården finnes en wacker trägård.

Antuna, en Gård uti Eds Sokn i Stockholms Län, är sammanlagd med Erlesunda bys ägor samt består af 2.75 mantal frälse och 1 mantal skatte. Utsädet är 75 à 80 tunnor. Höbolet är måttligt. Skogen är ringa. Åbyggnaden, som har et utmärkt wackert läge wid Edsjön, är dels af sten, dels af trä, samt prydlig. Trägården är ansenlig samt tiltager i godhet och fägring.

Apelnäs, (Stora), en Sätesgård i Sexdräga Sokn i Wästergötland; har 24 tunnors utsäde, godt höbol, samt tilräckeligt skog af furu och gran.

Apelsäter, en Gård uti Lurs Sokn i Bohusland, äger något öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog. Mangårdsbyggningen, af trä, är wacker.

Apertin, en Sätesgård uti Kils Sokn i Wärmeland, har wid pass 200 tunnlands åkerjord. Til Sätesgården hörer et Tegelbruk kalladt Carlsdal, hwilkets bägge ugnar kunna inrymma 25000 tegel.

Appuna, en Sokn i Östergötland och Göstrings Härad, är Annex til Håfs Pastorat. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera med dungjord. På skog lider Soknen brist. Utsädet är wid pass 380 tunnor. Mantalen äro 18.3. År 1810 war Folkmängden 343. Kyrkan är belägen under 58 gr. 21 min. Polhöjd; 3.8 mil från Linköping.

Aranäs, eller Årnäs, en Sätesgård uti Forshems Sokn i Wästergötland, utgör jämte underliggande hemman och torp 2.6 Mantal. Åkerjorden bestående af sand, sandmylla och lermylla, innehåller 68 tunnl., ängen bewuxen med löfskog 106 tunnl.; Beteshagar 83; Skogen af ek, björk, al och barrträn 654. Åbyggnaden, af trä, är prydlig. Vid gården befinnes en Glasfabrik, som driwes med 6 så kallade Pottor, hwaraf årliga tilwärkningen är nära 500 kistor. Därmed är förenadt et Potaske-Calsiner och Rafiner wärk.[Dj 15]

Araslöf, en Sätesgård uti Färlöfs Sokn i Kristianstads Län. Består af 12 mantal med tilhörande fordna Säteriet Färlöfsholm. Utsädet är 10 tunnor wete, 50 dito råg, 100 d:o korn, 100 dito hafra, ärter, wicker, m. m. Höbolet stiger til 1200 parlass. Ladugården af sten, är fullständig. Mangårdsbyggningen också af sten, är endast inredd för Arrendatorn och tjenstefolk. Til gården höra en mjölqwarn i Heljeå, et tegelbruk samt laxfiske i nämnde Å. Under gården lyda 63 mantal frälsehemman och 37 torp.

Arboga, en Stad i Wästmanland och Wästerås Län, belägen under 59 gr. 23 min. Polhöjd, wid en å, som halfannan mil härifrån faller i Mälaren. Staden är mästadelen reguliert anlagd, med räta gator, samt har merendels wälbygda hus af trä. Storleken är 44 tunnland. Gårdstomterne äro 288, hwaraf 208 äro bebygda, och 80 nyttjas til trägårdar och plantager. År 1810 steg folkmängden til 1412. Antalet af Handelsmän är wid pass 10 och af Handtwärkare 80. Staden har 1 Tobaksfabrik, samt en Metallwåg, hwarigenom årligen gå wid pass 36000 skeppund stångjärn, 6000 dito [ 13 ]tackjärn, 7000 dito järnsmide, mellan 100 och 200 skeppund koppar, 200 à 250 dito swawel, 6 à 700 dito witriol samt 7 à 800 rödfärga, hwilket allt afsändes til Stockholm. Til seglation på denna Stad äger Borgerskapet 24 Jakter, wardera från 400 til 700 skeppunds drägt. Uti Staden finnes 2 Kyrkor: Stadskyrkan och Landskyrkan. Pastoratet är Regalt. Stadens afstånd från Stockholm är 15.7 mil Landwägen och 14 mil Sjöwägen, från Wästerås är 5.4 och från Örebro 4.5 mil. Marknad hålles den 13 Januarii och 6 Septemb. Riksdags-nummern är 26.

Arboga, en Sokn hörande til Arboga Stads Pastorat, är belägen omkring Staden, håller i widd 0.77 qvadr. mil. Landet på wänstra sidan om Arboga ån är mästadels slättmark, och skoglöst, utom Hamre by, som har hjelpligt skog til gårdsfång; men på högra sidan om bemälte å är marken bärgaktig och skogbewuxen, och där begagnas skogen af flere ägare til afsalu åt Arboga Stad. Rådande jordmånen är en stark lera; men sandaktig och stenig wid några skogshemman. Utsädet är circa 600 tunnor, som i en wäl häfdad jord giwer bättre afkastning än i de angränsande Soknar. Mantalen äro 49. År 1810 war Folkmängden 1286. Soknens Kyrka är belägen i Arboga Stad.

Arbotna, en Gård uti Muskö Sokn i Södermanland, har wid pass 24 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggning af sten, med en wacker trägård.

Arbrå, en Sokn i Hälsingland, utgör jämte Underswik et Consistorielt Pastorat. Detta håller i widd 5.4 qvadr mil. Marken däruti är bärgaktig blandad med kärr och måssar. Rådande jordmånen är sandmylla, på några få ställen lera och myrjord. Skog finnes tilräckeligt. Utsädet är 750 tunnor. Mantalen äro 77.4. År 1810 war Folkmängden 2330. — Arbrå Sokn ensam håller i widd 4.1 qvadr. mil. Utsädet är wid pass 600 tunnor. Mantalen äro 56.2. År 1810 war Folkmängden 1842. Kyrkan är belägen under 61 grad. 29 min. Polhöjd; 9.8 mil från Gefle.

Arby, en Sokn uti Småland, Kalmare Län och Södra Möre Härad, utgör jämte Hagby Sokn et Consistorielt Pastorat, som består af 76.1 mantal. År 1810 war dess folkmängd 2580. — Arby Sokn ensam består dels af slättbygd, dels af skogsbygd. Å den förra är marken jämn, å den sednare mycket bärgaktig och stenbunden. Rådande jordmånen är lera och sandmylla. Skogsbygden har ymnig tilgång på skog, hwadan skogsaptering jämte boskapsawel utgör skogsboarnes huwudsakligaste näringsfång. — Slättbygden åter har skog hjelpeligt för eget behof äwen något til afsalu. Utsädet i Soknen af all slags säd utgör ungefär 800 tunnor. Mantalen äro 45.9. År 1810 war Folkmängden 1876.

Ardre, en Sokn på Gottland, är Annex til Östergarns Pastorat. Marken är til större delen bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen kalk och sand, med klappersten wid ytan; dock finnes äwen swartmylla. Skogen är tilräckelig til behowet. Mantalen äro 8.4. År 1810 war Folkmängden 223. Kyrkan är belägen under 17 grad. 23 min. Polhöjd; 3.7 mil från Wisby.

Aremark, et Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, består af 2 Soknar: Aremark, Moderförsamling och Ödemark, Annex. År 1801 war Pastoratets Folkmängd 2627.

[ 14 ]Arendal, en Stad uti Norge, Kristiansands Stift och Nedenäs Amt, wid Nidelwen som här formerar en bugt, 0.2 mil från hawet, har en god hamn. De största skepp kunna anlägga wid bron och Packhusen, och smala canaler löpa in i Staden, på hwilka fares med båtar. En stor del af Staden är bygd på pålar. Handelen som här idkas är ansenlig. De betydligaste utförswaror äro skogsvaror, såsom bjälkar, bräder, timmer, samt järn och andra Landets produkter. Här finnas jämwäl åtskilliga skeppswarf. År 1792 ankommo til hamnen 574 och utgingo 604 skepp. År 1793 ägde Staden 37 stora samt 49 smärre fartyg, tilsamman 86. År 1801 war Folkmängden 1698. Staden är belägen under 58 gr. 25 min. Polhöjd; 18.4 mil från Kristiania och 4.3 mil från Kristiansand.

Arendala, et Kronohemman i Malmö Län och Torne Härad, är indelt til Lands-kamererare-boställe, består af 1.5 Mantal, har omkring 200 tunnors utsäde i god jordmån, bördig ängsmark, til 300 lass, samt ganska godt mulbete. Mangårdsbyggningen är grundmurad, samt har 2 flygelbyggningar.

Aringsås, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, är Annex til Lekaryds Pastorat. Marken är ojämn, bärgaktig och stenbunden. Åkerjorden består merendels af swartmylla. På skog är brist. Utsädet är circa 540 tunnor. Mantalen äro 27.6. År 1810 war Folkmängden 586. Kyrkan är belägen under 56 grad. 56 min. Polhöjd; 1.6 mil från Wexiö.

Arjeplog, en Sokn uti Umeå Län och Lappland, är Annex til Arwidsjaurs Pastorat.[Dj 16] Storleken är wid pass 124 qvadr. mil. Marken är ganska ojämn och bärgaktig, samt upfyld med stora och höga fjällbärg, många och til en del stora sjöar, kärr, måssar och hedar. År 1810 war Folkmängden 757. Lapp-allmogen består af 150 Lappmän, som bebo 5 byar. Kyrkan är belägen under 65 gr. 56 min. Polhöjd; 27 mil från Umeå.

Arlösa, en Sätesgård uti Enslöfs Sokn i Halland, består af 6.3 Mantal. Utsädet är 60 tunnor af flere slags säd. Höbolet är ymnigt. Skogen är hjelpelig. Mangårdsbyggningen är af sten, ladugårdsbyggningen af korswirke, är wacker, trägården är ansenlig.

Arneberga, en Gård uti Örberga Sokn uti Östergötland, har något öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, tilräckelig skog. Mangårdsbyggningen, af trä, är prydlig.

Arnedal, en Sokn, är Annex til Wigs Pastorat uti Bergens Stift i Norge.

Arninge, en Gård uti Täby Sokn i Upland, består af 2.6 Mantal, har 24 tunnors utsäde, 150 lass hö, wacker åbyggnad af trä, god trägård och hjelpelig skog.

Arnäs, en Sokn i Ångermanland, håller i widd 9 qvadr. mil, utgör jämte Gideå Kapell et Consistorielt Pastorat. Belägenheten är bland de täckaste i landet, ty soknen är genomskuren af strömar och sjöar, hwaromkring ses stora åkerfält och gräsrika ängar. Emot hafskanten är skogen nog utödd, men up i landet är han ännu ymnig. Åkerbruk och boskapsskötsel äro de förnämsta näringsgrenarne. Strömmings-fiske idkas af de wid hafssidan boende inbyggare. Mantalen äro 87.6. År 1810 war Folkmängden 1914. Kyrkan är belägen under 63 gr. 18 min. Polhöjd; 8.4 mil från Hernösand.

Arnö, en Sokn uti Upland, Upsala Län och Trögds Härad, [ 15 ]utgör et Consistorielt Pastorat. Storleken är 0.35 qvadr. mil. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Mantalen äro 12.9. År 1810 war Folkmängden 282. Kyrkan är belägen under 59 gr. 29 min. Polhöjd; 4.6 mil från Upsala.

Arnö, en Gård uti Öwergrans Sokn i Upland, är boställe för Öwersten wid Lif-Regimentet, har 50 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårds-åbyggnad af sten, jämte en wacker trägård.

Arnö, en Sätesgård uti Nicolai Sokn i Södermanland, har 25 tunnors utsäde, ymnigt höbol, samt förmånligt fiske i hafssjön.

Arnöberg, en Sätesgård uti Arnö Sokn i Upland, har 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, däribland tilräckelig löfskog, samt ansenlig trägård.

Arrie, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, utgör tillika med Annexen Hököping et Regalt Pastorat, som består af 25 Mantal, och år 1805 hade 678 inbyggare. — Uti Arrie Sokn är marken på några ställen bärgaktig och sandig, men på de flästa jämn. Rådande jordmånen är mulljord och lera. På skog är brist. Utsädet är omkring 360 tunnor. Mantalen äro 9. År 1805 war Folkmängden 280. Kyrkan är belägen under 55 gr. 31 min. Polhöjd; 2.2 mil från Malmö.

Arwidsjaur, en Sokn i Umeå Län och Lappland, utgör tillika med Arjeplog et Consistorielt Pastorat,[Dj 17] hwilket håller i widd omkring 200 qvadrat mil, och beboddes år 1810 af 1728 människjor. Uti Arwidsjaur Sokn är marken tämeligen jämn, med här och där strödde bärg. För öfrigt är den upfyld af sjöar, träsk, kärr, hedar och andra oländiga platser. Storleken är circa 76 qvadr. mil. År 1810 war Folkmängden 971. Kyrkan är belägen under 65 gr. 30 min. Polhöjd; 18 mil från Umeå.

Arwidstorp, en Sätesgård uti Mellby Sokn i Wästergötland, består af 1 mantal. Utsädet är omkring 25 tunnor. Ängen giwer omkring 100 stackar hö. Betesmarken är god. Skogen är tilräckelig.

Arwika, en Sokn i Wärmeland, och Jösse Härad, utgör med Annexen Gunnarskog et Consistorielt Pastorat som består af 56 mantal, och beboddes år 1810 af 5296 människor. Uti Arwika Sokn är marken dels bärgaktig dels jämn. Lera är den mäst rådande jordmån. Skog finnes til husbehof och något til afsalu. Utsädet är omkring 10 tunnor wete, 120 dito råg, 135 d:o korn, 1000 dito blandsäd, 30 d:o ärter, 60 dito potäter. Mantalen äro 31.3. År 1810 war Folkmängden 1927. Kyrkan är belägen under 59 gr. 40 min. Polhöjd; 6.4 mil från Carlstad. I denna Sokn ligger den nyligen anlagda Staden Oskarstad.

Aröe, en Ö, hörande til Krageröe Tulldistrict uti Bradsbergs Amt i Norge, har en god hamn för skepp.

Aröesund, en Lastage-plats, hörande til Tönsbergs Tulldistrict uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Asa, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Norrwidinge Härad, är Annex til Tolgs Pastorat. Jordarten är blandad swartmylla, men uti en by finnes lera. Utsädet är 300 tunnor råg och korn, samt 190 tunnor blandsäd och hafra. Mantalen äro 40.5. År 1805 war Folkmängden 1365. Kyrkan är belägen under 57 grad. 10 min. Polhöjd, 3 mil från Wexiö.

[ 16 ]Asagård, en Sätesgård uti Asa Sokn, består af 6 mantal med 20 torp och 5 underliggande frälsehemman, äger 40 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, en wacker mangårdsbyggning, af trä, med en wacker trägård.

Asak, en Sokn, är Annex til Bergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Asartorp, en Sätesgård uti Lyngby Sokn i Skåne, har wid pass 80 tunnors utsäde, samt nästan ingen skog. Mangårds- och uthusen äro bygda med korswärk.

Asarum, en Sokn i Blekinge, är Annex til Carlshams Pastorat. Marken är mera bärgaktig än jämn; jämnast är den så kallade strandbygden. Der är lera och swartmylla den rådande jordmånen. Åt skogstrakten åter är jordarten mycket swagare och består merendels af sand, samt så kallad gäsjord. Soknen har ännu wackra eke- boke- och furuskogar, fastän i sednare tider mycket förminskade. Utsädet är wid pass 700 tunnor råg, 1000 tun:r korn och 400 tunnor potäter. Mantalen äro 78.6. År 1805 war Folkmängden 4398. Kyrkan är belägen under 56 gr. 12 min. Polhöjd; 4.4 mil från Carlskrona, och 0.4 mil från Carlshamn.

Asarum, en By uti förenämnde Sokn. Där finnas 3 Gårdar, hwaraf en äger 30 tunnors utsäde och 2 andra 20 tunnors utsäde hwardera.

Asby, en Sokn och Pastorat i Östergötland och Ydre Härad. Marken är i dess wästra och norra delar bärgaktig, med höga däldaktiga belägenheter, mellan hwilka finnas här och där små sjöar, som hawa sina utlopp genom dälderne och de lägre platser, odlade och upröjde til åkergärden, ängar och hagar; men i den östra delen och den så kallade Udden minskas bärgaktigheten; och är trakten mera slät. Rådande jordarten är stenbunden, men fruktbar sandmylla; och på några ställen lera och lermylla. Oaktat Soknen är belägen i skogsbygden, är dock skogsförrådet icke öwer behowet. Utsädet är 490 tunnor. Mantalen äro 63.7. År 1810 war Folkmängden 1376. Kyrkan är belägen under 57 gr. 56 min. Polhöjd; 5.8 mil från Linköping.[Dj 18]

Asige, en Sokn i Halland och Ågstads Härad, är Annex til Falkenbergs Pastorat. Marken är mästadelen bärgaktig. Jordarten består af sandmylla och örjord. Soknen är til hälften skogbewuxen, så att husbehofs-skog finnes, men ej til afsalu. Utsädet är circa 470 tunnor. Mantalen äro 19.1. År 1810 war Folkmängden 545. Kyrkan är belägen under 56 gr. 53 min. Polhöjd; 4 mil från Halmstad, och 3 mil från Falkenberg.

Ask, en Sokn i Östergötland och Aska Härad, är Annex til Egbyborna Pastorat. Marken är på få ställen bärgaktig, utan til största delen jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Mantalen äro 13.7. År 1810 war Folkmängden 237. Kyrkan är belägen under 58 gr. 31 min. Polhöjd; 2.8 mil från Linköping.

Ask, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, är Annex til Konga Pastorat. Marken är på åtskilliga ställen stenbunden, annars öweralt jämn. Rådande jordarten är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är wid pass 200 tunnor. Mantalen äro 16.3. År 1805 war Folkmängden 616. Kyrkan är belägen under 56 gr. 58 min. Polhöjd; 4.6 mil från Malmö.

Aska, et Härad i Östergötland, innefattar Staden Wadstena, samt följande 13 Soknar: S. Pehr, Strå, Orlunda, Nykyrka, Winnersta, Motala, Ask, Wästersten, [ 17 ]Kälwesten, Hagbyhöga, Fiwelsta, Warf, Styra.

Askaremåla, en Sätesgård uti Algutsboda Sokn i Småland, har jämte de därunder lydande torp mellan 20 och 30 tunnors utsäde, rik tillgång på hö samt ymnig skog.

Aske, en Gård uti Håtuna Sokn i Upland, består af 4 Mantal Säteri och 1.5 Mantal Frälse, tilsamman 5.5 Mantal. Utsädet är 70 tunnor. Höbolet är förswarligt. Mangårdsbyggningen af sten, är ansenlig och prydlig. Wid gården finnes föga skog, men tilräckligt uti de i Tibble Sokn under gården hörande hemman.

Askeby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Bankekinds Härad. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Rådande jordarten är i det hela en blandning af sand, lera och swartmylla. Skog hawa några hemman hjelpeligt; andre lida brist derå. Utsädet är omkring 280 tunnor. Mantalen äro 24.2; År 1810 war Folkmängden 527. Kyrkan är belägen under 58 gr. 24 min. Polhöjd; 2.3 mil från Linköping.

Asker, en Sokn och Regalt Pastorat i Nerike och Askers Härad. Marken är öwerhuwud jämn, dock finnas här och där åtskilliga smärre högder eller kullar. Rådande jordarten är sand och sandblandad swartmylla. Några byar hawa dock lera. Uti Soknen finnes ymnig skog; men emedan större delen däraf lyder under Brewens Järnbruk är skogstilgången för en betydande del av församlingen nog knapp. Utsädet är omkring 800 tunnor. Mantalen äro 85.3. År 1810 war Folkmängden 2508. Kyrkan är belägen under 59 grad. 9 min. Polh.; 1.8 mil från Örebro.[Dj 19]

Asker, et Pastorat uti Kristiania Stift i Norge, innefattar 3 Soknar Asker, Moderkyrka, Tanum och Haslum Annexer. År 1801 war Pastoratets Folkmängd 4606.

Askersund, en Stad uti Nerike wid en wik af Wettern 5.4 mil från Örebro och 25.7 mil från Stockholm, håller i widd 42 tunnland. Gårdarnes antal är 192. Staden har en god hamn, samt idkar sjöfart til de omkring Wettern belägna Städer. Han idkar ock handel uti Bärgslagen med säd och hwarjehanda andra slags waror. År 1810 war Folkmängden 768. Handelsmännernas antal är mellan 40 och 50. Wärkstädernas omkring 36 uti 17 särskildta Handtwärk. Här hålles marknad d. 17 April och 16 October. Stadens Riksdagsnumer är 60. Polhöjden är 58 grad. 53 min.

Askersund, en Sokn är Annex til Askersunds Consistoriela Pastorat.[Dj 20] Marken är til det mästa ojämn, backig och bärgaktig, i synnerhet den delen som gränsar til Wästergötland och kallas Tiweden. Rådande jordmånen på slättbygden omkring kyrkan är lera, något litet sand; i Tiweds-trakten finnes blott sämre gäs- eller björklera samt lös, merendels röd mojord. Utsädet är omkring 450 tun. råg, och lika mycket wårsäd, mäst hafra. Tilräckelig husbehofsskog finnes öweralt, äwen til timmer och kolning på åtskillige ställen. Mantalen äro 66.2. År 1810 war Folkmängden 2841. Kyrkan är belägen 0.1 mil från Staden. Hon är en af de wackraste i landet, håller i längd 78 och i bredd 22 alnar, samt har et kostbart Orgelwärk om 22 stämmor. — Uti Soknen är belägen Stjernsunds Sätesgård med tilhörigt Järnbruk. Med denna egendom är Jus Patronatus til Soknen förenad.

Askeryd, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och norra Wedbo Härad, utgör med Bredesta Annex et Regalt Pastorat. Detta [ 18 ]består af 77.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1913. — Uti Askeryd Sokn är marken nästan öweralt bärgaktig och ojämn. Jordarten blandad med sand och lera. En stor del af Soknen lider brist på skog. Utsädet är omkring 600 tunnor. Mantalen äro 63.7. År 1810 war Folkmängden 1481. Kyrkan är belägen under 57 gr. 48 min. Polhöjd; 4.6 mil från Jönköping.

Askwold, et Pastorat uti norra Bergenhus Amt och Bergens Stift i Norge, består af 5 Soknar: Askwold, Moderförsamling, samt Annexerne Öen, Hyldestad, Wilnäs och Bue. År 1801 war Folkmängden 2571.

Askim, en Sokn i Wästergötland, Göteborgs Län och Askims Härad, är Annex til Fässbergs Pastorat. Marken är bärgaktig. Rådande jordarten är lera. Utsädet är cirka 420 tunnor. År 1805 war Folkmängden 967. Kyrkan är belägen under 57 gr. 39 min. Polhöjd; 0.7 mil från Göteborg.

Askim, en Sokn och Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, wid älwen Glomen. År 1801 war Folkmängden 1416.

Askomme; en Sokn i Halland och Årstads Härad, Annex til Wessige, består af 11.1 Mantal. År 1805 war Folkmängden 397. Utsädet är wid pass 200 tunnor. Kyrkan är belägen under 57 gr. 2 min. Polhöjd; 2.6 mil från Halmstad.

Askum, en Sokn i Bohusland och Sotenäs Härad, är Annex til Tössene Pastorat. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är circa 356 tunn. nämligen wete 8, råg 24, korn 66, hafra 146, blandsäd 96 och ärter 16 tunnor. Mantalen äro 326. År 1805 war Folkmängden 1205. Kyrkan är belägen under 58 gr. 24 min. Polhöjd; 8.3 mil från Göteborg.

Asköe eller Askeland, en Ö och Sokn uti Bergens Stift i Norge, 1 mil från Bergen. Andra Capellanen wid Domkyrkan i Bergen är tillika Kyrkoherde i denna Församling. År 1801 war Folkmängden 1253.

Asmundstorp, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad, är Annex til Landskrona Pastorat. Marken är jämn, utom de så kallade Rönneberga backar belägna uti norra delen af Soknen. Jordarten är dels sandaktig, blandad med mylla, dels bestående af lera blandad med sand. På skog är stor brist. Utsädet är circa 1200 tunnor. Mantalen äro 27.3. År 1805 war Folkmängden 798. Kyrkan är belägen under 55 gr. 54 min. Polhöjd; 0.7 mil från Landskrona, och 3 mil från Malmö.

Aspa, et Järnbruk uti Hammar Sokn uti Nerike, har et wackert läge wid Wettern. Det äger 2175 skeppunds smide, samt Manufactur af 1 knip- och 2 spikhamrar för en stock, har betydlig recognitions-skog i Tiweden, samt är, så i anseende til läge som byggnad af Smedshus och Wärkstäder de prydligaste i orten.

Aspberg, en Sätesgård uti Segersta Sokn i Wärmeland, nära til Wänern, består af 1 Mantal. Den har omkring 200 tunneland inägor, fördelade genom circulations-bruk på det sätt, at den kan lämna säd til afsalu, men foder blott til husbehof. Genom wattuminskning i Wänern eller tillandning winner Gården årligen et betydligt utrymme af god äng.

Aspeboda, en Sokn i Dalarne, är Annex til Falu Pastorat. Storleken är 1 qvadr. mil. År 1810 war Folkmängden 857. Kyrkan ar belägen under 60 gr. 33 min. Polhöjd; 0.9 mil från Falun.

Aspenäs, en Gård uti Lerums Sokn uti Wänersborgs Län, [ 19 ]består af 4.5 Mantal, har 70 til 80 tunnors utsäde, samt godt höbol.

Aspnäs, en Sätesgård uti Wåla Sokn i Upland, wid sjön Tämnaren, han 10 tunnors utsäde, ymnig äng, ansenlig skog och wacker trägård.

Aspsäter, en Gård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, består af 2 Mantal 1 Frälse, och 1 Krono Donation, har 5 tunnors höst- och 50 tunnors wårutsäde, wacker åbyggnad af trä, hjelpeligt höbol, men ringa skog.

Aspwik, en Sätesgård uti Näs Sokn i Upland, består af 3 Mantal, har 25 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ringa skog. Mangårdsbyggning af trä, samt en skattlagd mjölqwarn med 2 par stenar.

Aspnäs, en Sokn i Jämtland, är Annex til Rödöns Pastorat. Utsädet är i medeltal 7 tun. råg, 127 tun. korn, samt 30 tun. ärter och hafra. Mantalen äro 12.6. År 1810 war Folkmängden 428. Kyrkan är belägen under 63 gr. 20 min Polhöjd; 2.2 mil från Östersund.

Aspö, en Ö uti Mälaren, hörande til Södermanland, och Selebo Härad, utgör en Sokn och Consistorielt Pastorat. Marken består til större delen af bärgaktiga Uddar, men til en liten del af jämn mark. Rådande jordarten är lera. På skog är brist. Utsädet är omkring 400 tun. säd och 250 tun. potäter. Mantalen äro 25.5. År 1810 war Folkmängden 611. Kyrkan är belägen under 59 gr. 29 min. Polhöjd; 7.8 mil från Nyköping.

Assarby, en Sätesgård uti Kyrkefalla Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, samt är ett af de bättre hemman i Soknen.

Astafjord, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge. År 1801 war Folkmängden 1526.

Astorp, en Sätesgård uti Wånga Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal. Utsädet är 16 tunnor. Höbolet ger 100 stackar hö.[Dj 21]

Atlingbo, en Sokn på Gottland, är Annex til Wisby Pastorat. Marken är öwerallt jämn, utan at någorstädes wara bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Soknen har ringa skog, och lider på sina ställen brist därå. Utsädet är circa 214 tun. Mantalen äro 11.7; År 1810 war Folkmängden 211. Kyrkan är belägen under 57 gr. 29 min. Polhöjd; 1.8 mil från Wisby Stad.

Atmar, en Sokn i Medelpad, är Annex til Tuna Pastorat. Här finnes öwerallt idel hård och mager lera, och icke et endaste lass sand, som är tjänlig at uplösa leran på åkrarne, eller at stadga den på wägarne. Ingen Gård lider wärkelig brist på skog, hälften af dem hawa hjelpelig och de öfrige ymnig skog. Utsädet är wid pass 500 tunnor. Mantalen äro 27.6. År 1810 war Folkmängden 1337. Kyrkan är belägen under 62 gr. 18 min. Polhöjd; 2 mil från Sundswall och 5.6 mil från Härnösand.

Attarp, en Sätesgård uti Bankeryd Sokn i Småland, består af 1 Mantal, har 30 tunnors utsäde, ymnigt skog och höbol, ansenlig och prydlig Mangårdsbyggning af trä med en stor och wacker trägård.

Attorp, en Sätesgård uti Sämb Sokn i Wästergötland, har mellan 25 och 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, betydlig skog, samt ansenlig Mangårdsbyggning.

Augerum, en Sokn i Bleking, är Annex til Carlskrona Pastorat. Marken är ganska bärgaktig, i synnerhet öfra delen, som gränsar emot Småland. Jordarten därstädes består af finare sand, eller så kallad mojord och swartmylla. Skogen är där ymnig, dels af furu och gran, dels af [ 20 ]al, björk, ek och bok. Nedra delen af Soknen, som sträcker sig mot saltsjön, är något mindre bärgaktig, och har mellan bärgshögderne wackra dalar, som äro odlade, dels som åker och dels som äng. Jordmånen består där af ler- och swartmylla, samt bättre och sämre sandmylla. Utsädet är omkring 600 tunnor. Mantalen äro 37.2; År 1805 war Folkmängden 1259. Kyrkan är belägen under 56 gr. 14 min. Polhöjd; 0.8 mil från Carlskrona.

Augerum, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 4 Mantal, som innefatta hela Augerums by. Utsädet är per medium 70 tunnor, ängen innehåller öwer 200 tunneland, hwaraf i sednare tider en fjärdedel bliwit uptagen til åker, då däremot en stor del af gamla åkerjorden bliwit med tjänlige grässorter til äng igenlagde, och giwer hela denna äng, för närwarande tid, år 1815, nära 500 häckar hö, om 50 à 60 lispunds wigt. Mangården af trä, nyligen upförd, är ansenlig och prydlig, samt har et ganska wackert läge wid Augerums å. Trägården håller i widd 9 tunnland, är försedd med en myckenhet fruktbärande trän samt wackra alléer och berceauer. Gården har ymnig skog, hwaraf i synnerhet en bokskog är af mycket wärde. Til Gården höra 4 par skattlagde mjölqwarnar jämte et sågwärk.

Augwaldsnäs, en Sokn och Pastorat uti Stavangers Amt i Norge. År 1801 war Folkmängden 2010.

Ausås, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Södra Åsbo Härad, utgör jämte Ströweltorp Sokn et Regalt Pastorat. Detta innefattar 76.3 Mantal, samt beboddes år 1805 af 1455 människor. — Marken uti Ausås Sokn är jämn, utom en tämeligen hög backe nära vid Ausås by. Rådande jordmånen är sandmylla, på en del ställen blandad med klapursten. Ekeskog finnes obetydelig, äwenwäl annan löfskog. Utsädet är omkring 400 tunnor, och höbärgningen medelmåttig. Mantalen äro 40.5. År 1805 war Folkmängden 785. Kyrkan är belägen under 56 gr. 12 min. Polhöjd; 7.5 mil från Kristianstad.

Awaby, et Skatte-Rusthåll, uti Wexiö Sokn i Småland, angenämt belägen wid Helgeå, består af 1.5 Mantal, har mellan 35 och 40 tunnors utsäde, ansenlig och prydlig Mangårds-åbyggnad, jämte en widlyftig trägård, är försedd med tilräckelig skog så wäl til timmer som til wedbrand, samt godt höbol.

Awan. Med detta namn beteknas 2 ansenliga sjöar i Lappland, hwaraf den ena kallas Horn-Awan, och den andra Stor-Awan. Den förra är 6.5 mil lång, 1 mil bred, samt håller i widd 3 qvadr. mil, den sednare är nästan rund til figuren, och håller i widd 1.5 qvadr. mil. Älwen Sildut, eller Skelefte Älf löper genom dessa sjöar.

Awesta, et Kopparwärk uti Grytnäs Sokn i Dalarne, wid Dal-älwen 16.5 mil från Stockholm och 7 mil från Falun. Orten liknar en liten Stad med torg och raka gator, som afskära hwarandra i räta winklar, har egen kyrka samt utgör tillika med Bjurfors egen församling. Gårdarnes antal är 140. År 1810 war Folkmängden 630 jämte Bjurfors 873. Här tilwärkas gårkoppar, kopparsmide samt Manufactur-arbete. Här slås ock kopparmynt. Wärket har 3 gårmakare-ugnar, med hwar sina härdar, 2 bokwärk bestående af 16 stampar, 8 kopparhammare, med sina smält- och utwärms-härdar; en Smedja til finare redskaps förfärdigande och omlagning; 3 par stora walswärk, hwaruti smides [ 21 ]kopparbleck; et kopparspik-gjuteri, en koppar-metallwåg; kopparslagare-wärkstäder; en mjölqvarn med 4 par stenar samt et sågwärk. Här är ock en Klädesfabrik med sit Färgeri och Stampwärk, en Skola och et Postkontor. Årligen i medeltal tilwärkas här wid pass 3000 skepp:d gårkoppar och 2000 skeppund kopparbleck. Hela wärket driwes med 33 par bäljar och 40 wattenhjul. Polhöjden är 60 gr. 7 min. — Sedan et så kalladt Koppar-Compagnie emot wiss afgift til Kronan bekommit Privilegium Exclusivum, at upköpa all i Falun tilwärkad råkoppar, och Compagniet och Kronans Betjäning uti Säter, hwarest kopparen den tiden förädlades, icke kunde wäl komma öwerens, förmodligen om afbrännings-avancen, så anlade Compagniet et eget gårmakeri wid Awesta-Fors år 1636. År 1686 reducerades wärket under Kronan, men öwerlämnades år 1700 åt Falu Bärgslag emot arrende. År 1775 såldes det af Kronan åt bemäldte Bergslag, som nu för tiden däraf är ägare.

Awiowara, en Sokn uti Finmarken i Norge, är Annex til Kautokeino Pastorat.

Axberg, en Sokn uti Nerike, och Örebro Härad, utgör jämte Hofsta Annex et Consistorielt Pastorat. Uti detta Pastorat är jordarten mäst lerblandad swartmylla och något kalklera. Utsädet är omkring 1270 tunnor. Mantalen äro 74. År 1810 war Folkmängden 1595. — Uti Axberg Sokn är marken bärgaktig. Utsädet är omkring 690 tunnor. Mantalen äro 44.7; År 1810 war Folkmängden 1083. Kyrkan är belägen under 59 grad. 22 min. Polhöjd; 1 mil från Örebro.

Axbergshammar, en Sätesgård i Axbergs Sokn, med därtil hörigt Järnbruk. Gården består af 0.25 Mantal. Utsädet är 15 tunnor. God höfångst och medelmåttig skog. Mangårdsbyggningen är prydlig; därwid befinnes en stor och wacker trägård. — Järnbruket har 2 hamrar med 927 skepp:ds stångjärnssmide, samt et Manufactursmide.

Axewall, et Kronohemman uti Wings Pastorat i Wästergötland, består af 0.25 Mantal. Det är wäl bebygt, så wäl för Konungens wistande därstädes wid infallande större läger, som ock för Passevolence-Inrättningen, wartil nödiga hus af tre större magasiner, bageri, sjukhus, hästlazaret och flera smärre byggningar äro upförde. — Detta hemman ligger på den så kallade Kronoparken, hwilken för Kronans räkning bliwit til det mästa uthuggen, planerad samt förenad med Axewalla Hed. — Denna Hed, belägen uti Skärfs Sokn, mellan landswägarne, som gå från Skara och Sköfde, är Mötesplats för Skaraborgs och Wästgöta Regimenten. Dess längd, inberäknad Kronoparken Wallen, är 2250 och bredd 1500 famnar; den innehåller i widd omkring 500 tunnl. samt är en så jämn och slät plats, at dess like finnes på få orter i Riket. — Icke långt härifrån, 0.8 mil från Skara ligger på en halfö i en sjö, den i fordna Historien märkwärdiga Fästningen Axewall, hwilken i äldre tider warit en af de förnämsta fästningar och slott, som funnits i Wästergötland, särdeles i tolfte och trettonde seklerne.

Axholm, en Sätesgård uti Fläckebo Sokn i Wästmanland, har 60 tunnors utsäde, godt höbol och ymnig skog. Mangårdsbyggningen af trä är wacker. — Midt emot denna Gård, på en holme i Fläckebosjön har legat et slott, hwilket genom långwarig ålder bliwit förfallet; hwarför ock det uti innewarande seculo blef nedriwit, och i dess ställe upsat et prydligt lusthus, [ 22 ]omgiwet med en wacker park i Engelsk Stil.

Axmar, et Järnbruk uti Hamrånge Sokn i Gästrikland, nära wid hawet, har 2 stångjärnshamrar, 4 härdar; 1 knip- och 2 spikhamrar; 1 masugn, 1 mjölqwarn samt 1900 skepp:ds smide. Åbyggnaden är prydlig. Detta Järnbruk jämte Järnwärken Wifors och Wiksjö i samma Församling tilhöra, såsom Fidei Commiss, Släkten Schinkel. Samteligen hawa de 6 stångjärnshamrar, 12 härdar, 4 kniphamrar, 4 spikhamrar, 3 mjölqwarnar, 1 masugn och hjelpelig skog.


Djurbergs rättelser och tillägg:
 1. Gården äger godt höbol och ymnig skog. Parken kallas Näset. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1037]
 2. Marken är merendels jämn, på få ställen bärgaktig, men merendels stenbunden. Rådande jordmånen är sand, med ofta god och fast, stundom lös botn. Denna rådande jordmån är ofta upblandad med swartmylla. — Flere Hemman hawa lera och däribland märgellera. Större delen af Pastoratet har skog til husbehof, resten til afsalu. Öwerhuwud är et medium af utsädet 20 tunnor på Mantalet, däraf en tredjedel råg och twåtredjedelar hafra. Den betydligaste Gården heter Tidaholm. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1037]
 3. Albeck. Gården är anförd på 2 ställen med namnen Albeck och Albäck. Det sednare namnet är det rätta, men beskrifningen på Gården är rigtigare och fullständigare wid namnet Albeck. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1037]
 4. Marken består af bärg och dälder. Jordmånen är sandblandad. Somliga Hemman äga skog til husbehof, somliga ingen. Utsädet är: råg 20 tunnor, korn 34, hafra 120, blandsäd 36, potäter 12 tunnor. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1037]
 5. Se näst föregående not, Albeck.
 6. Gården består af 1 Mantal, och är Stabs-Capitens-Boställe wid Wästgöta Regemente, äger swagt höbol, men ymnig skog, förfallen mangårdsbyggnad af trä. [Ytterligare Tilläggning, s. 1089]
 7. Marken är bärgaktig och ojämn, med rådande jordmån af sand och sandmylla. På skog är brist. Utsädet är 16 à 18 tunnor på Mantalet. Den betydligaste Gården heter Olofstorp. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1038]
 8. Alingsås Stad håller i längd 330 famnar, i bredd 200 och i widd 42 tunnland. Gatorna äro 14 til antalet. Dess Församling består af Staden med några därtil hörande torp och lägenheter. Marken är jämn. Rådande jordmånen är sand och sandmylla. Några tomtägare hawa skog men andra sakna den aldeles. Årliga utsädet är 200 tunnor. År 1810 underhöllos i Staden 34 hästar, 120 kor och 20 får. Marknad hålles den 16 April, 14 Junii, 21 October och 13 December. Stadens nuwarande numer bland Rikets Städer är 69. Staden utgör jämte Alingsås Sokn, samt Soknarne Rödinge, Bälinge, Hemsjö och Ödenäs et regalt Pastorat, som innefattar 78 Mantal. Utsädet är 1830 tunnor. År 1805 war Folkmängden 4034. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1038]
 9. Gården besås med 40 tunnor råg och wårsäd i proportion, äger ymnigt höbol, ansenlig skog, stor och wacker trägård. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1038]
 10. Gården är belägen uti Lava Sokn, äger medelmåttigt höbol, otilräckelig skog, tämeligen ansenlig mangårdsbyggning af trä, med en trägård til husbehof. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1038]
 11. Efter 2 å Sunnerskogs och Klewa, förr til kopparmalms tägt, bearbetade gruwor, har å deras slagg-lämningar et rödfärgswärk bliwit anlagt, hwilket til något slags afsalu, desse sednare åren driwits, då metall-produkten nästan aldeles uphört. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1039]
 12. Marken är bärgaktig. Jordmånen består af femaktig mylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 250 tunnor. Kyrkan ligger 1.3 mil från Moderkyrkan. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1039]
 13. Årliga utsädet är 100 tunnor af all slags säd. Höbolet ger 350 lass hö. På skog är brist. Åbyggnaden består af en förswarlig huwudbyggning af trä, med 2 flyglar af sten, jämte en trägård. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1040] Ingen skog utan lider brist därå. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1054]
 14. Utom plåtsmidet finnes 1 knipphammare och 3 spikhamrar. Hjelpelig skog är til wärkets drift. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1040]
 15. Denna Gård har fordom warit et af de äldsta Konungasäten och Slott i Wästergötland, ganska wäl beläget på et näs som sticker ut i Wänern, war så wäl af naturen som konsten befäst, samt skildt från Fasta Landet genom grawar. Af detsamma finnas nu endast några lämningar af grundwalen. I Konung Olof Skötkonungs tid stod det i sit bästa flor. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1040 f]
 16. Detta är fel. Hon utgör et särskildt Consistorielt Pastorat. [Rättelser, s. 1091]
 17. Anföres at Soknen är Annex til Arvidsjaur. Detta är fel. Hon utgör et särskildt Consistorielt Pastorat. [Rättelser, s. 1091]
 18. I anseende til den ymniga gräswäxten och goda mulbetet är boskapsskötsel här en wigtig näringsgren; hwadan ock mycket smör och ost tilwärkas. Här idkas ock ansenlig biskötsel. Uti Soknen finnas 8 Sätesgårdar, Norrby, Ekäng, Alarp, Redeby, Sånna, Briteberg, Sånarp och Tångarp, af hwilka Norrby är den betydligaste. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1041]
 19. På Rusthållet Torp är et potaskewärk, hwarest årligen tilwärkas 6 à 700 lispund potaska, 6 à 700 lispund harz, 5 à 600 skålpund terpentinolja, något ryssolja, suda och brach. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1041]
 20. Detta är fel. Hon utgör et särskildt Consistorielt Pastorat. [Rättelser, s. 1091}
 21. Utsädet är 5 tunnor råg och 10 dito hafra. Gården äger granskog til husbehof och betydliga torfmåssar. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1041]

Wikisource-not:
 1. Abetsät har inte gått att lokalisera. Kanske avses Apalset, som inte är ett namn på fjället men på en ort vid foten av ett fjäll, där det förekommit provbrytning av järnmalm.