Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/H

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sök: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Å Ä Ö


←  G
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

H
I  →


[ 229 ]

H.

Habblingbo, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti Södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Habblingbo, Moderförsamling, och Sittö, Annex, samt innehåller 30.5 Mantal. Marken överalt ligger i plan lägre än nästgränsande Soknar i norr, öster och söder. Rådande jordarten är lera, och wid stränderne ör och sand. Skog finnes hjelpelig til bränsle, men ej til byggnad. Utsädet är 920 tunnor. År 1810 war Folkmängden 857. — Habblingbo Sokn innehåller 20.5 Mantal. Utsädet är 610 tunnor. År 1810 war Folkmängden 556. Kyrkan är belägen under 57 gr. 11 min. Polhöjd; 4.8 mil från Wisby.

Hablarp, en Sätesgård i Östergötland.

Habo, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, består af 2 Soknar: Habo, Moderförsamling, och Bjurbäck, Annex, samt innehåller 59.4 Mantal. Marken är ganska ojämn, bärgig, stenbunden, och til en stor del oländig, medelst måssar, små sjöar och gölar. Jordmånen är så olika, at nästan i hwarje gärde finnes et stycke mager och torr så kallad björk- eller gäslera, et annat af bottenlös sand, åter et annat af örjord eller så kallad dyjord, med flere källedrag. Här finnes mycken barrskog, och på åtskilliga trakter tilräckelig löfskog. Utsädet är 500 tunnor höstråg och 800 tunnor hafra, något litet wete, korn och ärter. År 1810 war Folkmängden 2661. De betydligaste Gårdar i Pastoratet heta Tumbak och Stora Kärr. Af Manufactur-wärk finnes en knipphammare. — Habo Sokn innehåller 41 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2228. Kyrkan är belägen under 57 gr. 53 min. Polhöjd; 8.6 mil från Mariestad.

Habo, en Sätesgård uti Önnarps Sokn i Skåne, består af 2 Mantal, äger ansenligt utsäde och god höbärgning.

Hacksta, et Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, består af 2 Soknar, Hacksta, Moderförsamling, och Löt, Annex, håller i widd 0.4 qvadr. mil, samt innefattar 52 Mantal. Utsädet är 710 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1006. — Hacksta Sokn innehåller 24 Mantal. Marken är til större delen jämn. Rådande jordmånen är lera. Skogsbristen är allmän. Utsädet är 330 tunnor. År 1810 war Folkmängden 456. Kyrkan är belägen under 59 gr. 32 min. Polhöjd; 3.7 mil fr. Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Enby och Hacksta.

Hacksta, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal Säteri och et dito Skatte-Rusthåll, äger 30 tunnors utsäde, ringa höbol och skog, någorlunda förswarlig mangårdsbyggnad af trä.

Hacksta, en Sätesgård uti Näs Sokn uti Alunda Härad i Upland, äger 45 tunnors utsäde, ymnigt höbol och hjelpelig skog. Mangårdsbyggnaden af trä, är något gammal, men wäl behållen. Trägården är stor och wacker, med många fruktträn, som wäl skötas.

Hackwad, en Sokn i Nerike och Grimstens Härad, är Annex til Edsbergs Pastorat, samt innehåller 28.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är swartmylla. Skog finnes ganska ringa. Utsädet är 330 tunnor. År 1810 war Folkmängden 523. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Edsbergs kyrka.

Hackås, en Sokn i Jämtland, är Annex til Owikens Pastorat, samt innehåller 26.4 Mantal. Belägenheten är på en Ås [ 230 ]mellan sjöarne Storsjön och Näckten. Åkerbruket skötes här wäl, hwarför ock denna Sokn anses för en af de bästa sädesorter i landet. Boskapsskötseln är fördelaktig. Godt fiske finnes i Storsjön och Näckten. Skog finnes hjelpeligt til alla behof. År 1810 war Folkmängden 634. År 1757 war den icke högre än 449. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Owikens kyrka, och 3 mil från Östersund.

Haddebo, et Järnwärk uti Swennewad Sokn i Nerike, består af 2 delar Öfra och Nedra Wärket, äger 600 skepp:d stångjärnssmide, samt hjelpelig skog. På bägge ställena äro wackra mangårdsbyggningar af trä.[Dj 1]

Haddorp, en Sätesgård uti Slaka Sokn i Östergötland består af 1.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, medelmåttig äng och tilräckelig skog. Åbyggnaden är ansenlig.

Hadeland, et District uti Kristians Amt uti Kristiania Stift i Norge. Det består af 2 Soknar: Gran och Jemnager. Landet har en fruktbar jordmån, och ansenliga skogar, hwaraf inbyggarne hawa god näring. Alt timret nedflottas til Drammen. Godt fiske finnes i sjöarne. Uti Jemnagers Sokn finnes en Glas-fabrik, hwarest endast Buteljer tilwärkas, til et antal af 500 000 om året. — Hadeland tillika med Ringerige och Hallingdalen utgöra et Prosteri som består af 6 Pastorat: Gran, Jemnager, Nordrehoug, Hob, Nås och Ål, hwilka tilsamman innefatta 19 Soknar.

Hafdhem, et Consistorielt Pastorat på Gottland i södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Hafdhem, Moderförsamling, och Näs, Annex, samt innehåller 26 Mantal. Marken i detta Pastorat är öweralt jämn utan bärg. Skog finnes ringa. Utsädet är: af wete 38 tunnor, råg 470, korn 450 tunnor. År 1810 war Folkmängden 954. — Hafdhem Sokn innehåller 22.5 Mantal. Jordmånen är ömsom lera och mylla. Utsädet är 30 tunnor wete, 320 råg och 300 tunnor korn. År 1810 war Folkmängden 591. Kyrkan är belägen under 57 gr. 10 min. Polhöjd; 5.3 mil fr. Wisby.

Hafgård, en Sätesgård uti Gustafs Sokn i Skåne, äger 60 à 70 tunnors utsäde, tilräckelig höbärgning, ansenlig skog, fiske, obetydlig mangårdsbyggnad.

Hafslund, en Gård uti Mosse Fögderi uti Smålänens Amt i Norge, är en af de betydligaste Gårdar i Landet. Huwudbyggningen på Gården, med sina 2 flyglar är af tegelsten grundmurad och prydlig, 2 wåningar hög. Ladugården liggande midt emot huwudbyggningen är lika så regulier, med utstående pavillon af 2 wåningar, men de öfriga husen bakom äro endast af en wåning; därigenom går man ut til en stor fruktträgård. Framför huwudbyggningen befinnes jämwäl en stor, regulier och wacker trägård, med höga alléer af lindar och andra löfträn. Wid Gården äro uti Sarpforsen anlagde 17 Sågwärk, som årligen skära 16000 tolfter bräder.

Hafslöe, eller Folkesbygden, et Pastorat uti Sogns Fögderi uti norra Bergenhus Amt i Norge, består af 5 Soknar: Hafslöe, Moderförsamling, samt Jordanger, Freds, Sölveren och Örnäs, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2107.

Hafsjö, en Sätesgård uti Bringetofta Sokn i Småland.[Dj 2]

Haftors-Stöten, et högt Fjeld uti gränsen mellan Jämtland och Norge.

Haga, et Kongl. Lust-Slott, beläget wid sjön Brunswiken, nära til Stockholm utom Norrtull, har en wacker lustpark inrättad i Engelsk stil, med canaler och krokiga gångar. Det så kallade lilla Slottet är i modern smak bygt och präktigt möbleradt.

[ 231 ]Haga, en Sokn uti Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, är Annex til Wadsunda Pastorat, håller i widd 0.16 qvadr. mil, samt innefattar 19.5 Mantal. Utsädet är 234 tunnor. År 1810 war Folkmängden 375. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Wadsunda kyrka. De betydligaste Gårdar i Soknen äro Torslanda, Haga-Gård och Österby.

Haga-Gård, en Sätesgård uti förenämnde Sokn; är et Öwerste-Löjtnants Boställe, består af 2 Mantal, äger 34 tunnors utsäde, godt höbol, nästan ingen skog.[Dj 3]

Haga, en Sätesgård uti Swinnegarns Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, förträffeligt höbol, men mindre tilgång på skog. Åbyggnaden består af en huwudbyggning af sten, 2 wåningar hög, af gammal Arkitectur, med en stor och fruktbärande trägård.

Hagby, et Regalt Pastorat i Upland, Upsala Län och Hagunda Härad, består af 2 Soknar: Hagby, Moderförsamling, och Ramsta, Annex, håller i widd 0.44 qvadr. mil, samt innefattar 46 Mantal. År 1810 war Folkmängden 874. — Hagby Sokn håller i widd 0.25 qvadr. mil, samt inbegriper 21.6 Mantal. Marken är til större delen jämn, ehuru några låga bärg och stenbundna högder förekomma. Rådande jordmånen är lera. Marken är wäl upodlad, men äng och betesmark, såsom mindre tilräckelige äro til åkerjorden icke uti jämnlikt förhållande. Några hemman äga hjelpelig och för eget behof tilräckelig skog, flere lida därå brist; icke något enda äger däraf ymnighet. En Soknen genomflytande Å har 2 wattufall, uti hwilka äro skattlagde qvarnar. Utsädet uti odal åker är 370 tunnor. År 1810 war Folkmängden 441. Kyrkan är belägen under 58 gr. 59 min. Polhöjd; 1.6 mil från Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Eka, Filke och Ekbolanda.

Hagby, en Sätesgård uti Almunge Sokn i Upland, består af 3.3 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, höbol til 600 lass, hwaraf likwäl en stor del bärgas af ängar, som lyda under bondhemman, ymnig skog, owanligt stor tillika wacker åbyggnad af trä, med en ansenlig trägård, samt wattuqwarn med 2 par stenar. Til Gården höra 12 torp.

Hagby, en Sätesgård i Södermanland.

Hagby, et Järnwärk uti Nora Sokn i Wästmanland, äger jämte därtil höriga Tibbhytte Plåthammare 450 skeppunds smide, samt mindre skogstilgång.

Hagby, en Sokn i Småland, Kalmare Län och Södra Möre Härad, är Annex til Arby Pastorat, samt innehåller 30 Mantal. Marken är öweralt jämn. Rådande jordarten är sandmylla och så kallad sugjord, samt på några ställen lera och swartmylla. Skog finnes något til gärdslefång, men icke tilräckeligt til nödig wedbrand och byggnadswirke, utan måste sådant hämtas från Arby skogsbygd. Utsädet af alla slag är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 704. Den betydligaste Gården i Soknen är hemmanet N:o 7 uti Södra Hagby, 1 Mantal, hwilket med 0.8 Mantal som därunder brukas, äger 50 à 55 tunnors utsäde, höfångst til 90 à 100 stackar, af hårdwall och starr. Skog finnes för eget behof til wedbrand och gärdslefång. Mangårdsbyggnaden af trä, är wacker och wäl inrättad. Trägården är wäl icke stor men wäl anlagd, och har öwer 80 fruktbärande trän.

Hagbyberga, en Sätesgård uti Björkwiks Sokn i [ 232 ]Södermanland, består af 4 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, höbol til 300 lass, men lider brist på skog. Åbyggnaden består af en nybygd, ansenlig och prydlig huwudbyggning med 2 flyglar af trä, reveterade med tegelsten, jämte ansenliga och fruktbärande trägårdar med orangeri och persiko-hus, hwarest, utom persikor, äwen wäxa aprikoser och windruvor; hwarförutan wid Gården finnes en stor och wacker lustpark.

Hagbyholm, en Gård uti Irsta Sokn i Wästmanland, består af 3 Mantal, dels Frälse, dels skatte, äger 30 tunnors utsäde och godt höbol, fastän grässlaget är något groft, emedan ängen ligger mycket sidländt emot Mälaren; är aldeles utan skog och utmark. Mangården har en wacker huwudbyggning med 2 flyglar, alla af trä. Af denna Gård utgår et Testamente til Upsala Academi, enligt en afliden Ägares testamentariska disposition.

Hagbyhöga, et Consistorielt Pastorat uti Östergötland och Aska Härad, består af 2 Soknar: Hagbyhöga, Moderförsamling, och Fiwelstad, Annex, samt innehåller 44.5 Mantal. Utsädet är 1500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1146. — Hagbyhöga Sokn innefattar 24 Mantal. Marken är til större delen jämn, endast några kullar, men intet bärg finnes. Rådande jordarten är sandör, dock hawa flere hemman god lermylla. Intet hemman kan sägas äga skog; de flästa hawa ingen buske på ägorna. Utsädet är 800 tunnor, när halwa åkerjorden wilar. På hö och bete är stor brist. År 1810 war Folkmängden 619. Kyrkan är belägen under 58 gr. 29 min. Polhöjd; 3.6 mil från Linköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Medhamra.

Hageberg. Med detta namn beteknas 2 Sätesgårdar uti Wiby Sokn i Nerike, kallade Norra och Södra Hageberg. Norra Hageberg består af 2 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, litet skog, obetydlig mangårdsbyggnad, med behöflig trägård. Södra Hageberg, jämwäl 2 Mantal, är med Norra Hageberg lika i alla förenämnde afseenden, men trägården är sämre.

Hageby, en Sätesgård i Södermanland.

Hageby, en Sätesgård uti Sweneby Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 20 tunnors höst- och 40 tunnors wårutsäde, någorlunda hjelpelig skog.

Hagelberg, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kåkinds Härad, är Annex til Sköfde Pastorat, samt innehåller 14 Mantal. År 1810 war Folkmängden 303. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Sköfde Stad.

Hagelsnäs, en Gård uti Wika Sokn uti Dalarne, består dels af Skatte- dels af Bärgs-Frälse jord, utsås wanligen 5 tunnor råg, 2 dito korn, samt 40 dito blandsäd och hafra. Circulationsbruket öwas, och således finnes ingen beständig åker eller äng. Skogen är tilräckelig. Mangårdsbyggnaden, af trä, har wackert utseende.

Hagelsrum, en Sätesgård uti Molilja Sokn i Småland, äger prydlig åbyggnad, 1 Masugn med en pipa, hwarwid jämwäl ganska godt gjutgods tilwärkas, 1 linoljepräss, 1 mjölqvarn med 2 par stenar, samt 1 sågwärk.

Hagelsta, en Kronoskatte-Gård uti Skärkind Sokn i Östergötland, består af 1.3 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, klent höbol, ringa skog, wacker åbyggnad af trä, reveterad.

[ 233 ]Hagelstena, en Gård uti Alsike Sokn i Upland, äger 36 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, knapp skogstilgång, wacker mangårds-åbyggnad af trä, med 2 trägårdar.

Hagge, et Järnwärk uti Norrbärke Sokn i Dalarne, består af 1 stångjärns-hammare med 675 skeppund smide, famt en spikhammare. Åbyggnaden af trä, reveterad med tegel, är ansenlig och prydlig, därjämte en nätt och wacker trägård. Gården har knappt om skog, men hjelpeligt höbol.

Hagge, en Bärgsmans-hammare i förenämnde Sokn, äger 360 skeppund stångjärns-smide.

Haglösa, en Krono Sätesgård uti lilla Slågarp Sokn i Skåne, är Ryttmästar-Boställe. Det består af 3.5 Mantal, har 6 torp, god och tilräckelig åker, men ringa höbärgning.

Hagshult, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östbo Fögderi, är Annex til Fryeleds Pastorat, samt innehåller 15.6 Mantal. Marken är tämeligen jämn, ehuru mager, samt innefattande en ansenlig mängd mossar. Rådande jordarten är sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 235 tunnor. År 1810 war Folkmängden 565. Kyrkan är belägen 1 mil från Fryeleds kyrka.

Hagsta, en berustad Sätesgård uti Ösby Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, höfångst til 100 parlass, hjelpelig skog, prydlig mangårds-byggnad af trä, med en wacker trägård.

Hagunda, et Härad i Upland och Upsala Län, innefattar 9 Soknar: Åker, Dalby, Balingsta, Hagby, Ramsta, Tibble, Åland, Järlåsa, Gryta, samt håller i widd 3.47 qvadrat mil.

Hajum, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Marks Härad, är Annex til Berghems Pastorat, samt innehåller 18.3 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig, samt mindre bördig. Rådande jordmånen är sandblandad med lera. De fläste hemman äga hjelpelig skog. Utsädet är 240 tunnor. År 1805 war Folkmängden 708. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Berghems kyrka. Marknad hålles den 24 Augusti.

Hakafors, et Spikhammarswärk uti Hjortsberga Sokn i Småland, äger skog til nödigt behof.

Hakarp, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Tweta Härad, innehåller 25.6 Mantal. Marken är mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är sand- och grusmylla. På skog är brist. Utsädet är 110 tunnor råg, samt mellan 2 och 300 tunnor wårsäd, mästadelen hafra. År 1810 war Folkmängden 992. Kyrkan är belägen under 57 gr. 48 min. Polhöjd; 1 mil från Jönköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Stensholm, därnäst Rosendal. Här är ock beläget Gewärsfactoriet Husqvarn.

Hakkedal, en Sokn, är Annex til Nittedals Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge. Här ligger Järnwärket Hakkedal, 3 mil från Kristiania. Malmgruworna äro belägne dels omkring Wärket, dels wid Arendal.

Hakunge, en Sätesgård i Upland.

Halfås, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, är Annex til Ryda Pastorat, samt innehåller 10.6 Mantal. Marken är jämn, utom betes- och utmarken, som til en del är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. På skog är fullkomlig brist. Utsädet är 250 tunnor. Kyrkan är ödelagd och dess Folkmängd räknas til Ryda Sokns, men Soknens namn är ännu qvar i Jordboken.

Haldvarsmöe, en ansenlig och wälbygd Gård uti [ 234 ]Overhaldens Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, har goda åkrar och ängar. Nära wid Gården på en stor jämn plats kallad Slätten, hålles Overhalds Marknad uti October månad, til hwilket ändamål är upförd en stor samling af hus och krambodar til de Handlandes tjänst, som här infinna sig från Trondhiem och andra ställen. Dessutom bo här flera hushåll, hwaraf några äro handlande. Bönderne i Overhalden hawa här jämwäl åtskilliga bodar eller hus stående til deras behof, så at orten har utseende af en Köping, hvars grund och flästa hus tilhöra Gården. På denna Marknad sälja Overhaldens Bönder fettwaror, humla, lärft, något mjöl och korn, samt tilhandla sig sill och annan fisk, samt andra behöfliga waror.

Halgbo,[ws 1] en Kopparhytta uti Åls Sokn i Dalarne, tilhörer Falu Bärgslag. Malmen hämtas från Insjö Koppargruwa.

Hall, en Sätesgård uti Östertälge Sokn i Södermanland, består af 4 Mantal, äger 40 tunnors utsäde uti god jordmån, hjelpelig äng och ansenlig skog. Åbyggnaden af trä, är något förfallen, men trägården är betydlig.

Hall, en Sokn på Gottland, uti norra Fögderiet, är Annex til Hangwars Pastorat, samt innehåller 7 Mantal. Marken är til större delen jämn, här och där bärgaktig. Rådande jordarten är kalkör. Utsädet är 160 tunnor. År 1810 war Folkmängden 185. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Hangwars kyrka.

Halla, et Consistorielt Pastorat uti Södermanland och Nyköpings Län, består af 2 Soknar: Halla, Moderförsamling, belägen uti Jönåkers Härad, och Wrena, Annex uti Oppunda Härad. Det håller i widd 0.4 qvadr. mil samt innefattar 29.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 719. — Halla Sokn håller i widd 0.33 qvadr. mil, samt inbegriper 15 Mantal. Marken är dels bärgaktig dels jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 120 tunnor. År 1810 war Folkmängden 327. Kyrkan är belägen under 58 gr. 52. min. Polhöjd; 2.4 mil från Nyköping.

Halla, en Sätesgård uti Hellums Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 60 à 70 tunnors utsäde, någorlunda godt höbol. Barrskog finnes ingen, men en stor hage nära intil Gården utmed ån Lidan, omkring 80 geometriska tunnland är bewuxen med ek och andra slags löfträn. Utom en tämeligen ansenlig och prydlig mangårdsbyggning af trä, finnas här rymliga ladugårdshus, af hwilka 2 äro af brännt tegel, äwensom smedja, bränneri, brygghus, mangelbod, sädesmagasin och kölna äro af samma ämne. Trägården är til widden ansenlig.

Hallan, en Sätesgård i Wästergötland.

HALLAND, et Landskap och Höfdingdöme i Götaland. Det är beläget mellan 56 gr. 20 min. och 57 grad. 38 min. Polhöjd, samt mellan 29 gr. 30 min. och 31 gr. Longitud. Det omgiwes af Wästergötland, Småland, Skåne och Kattegat. Det håller i längd 15 mil, i största bredd 5, och i widd 45 qvadrat mil.[Dj 4]Naturlig beskaffenhet. Hallands Ås, eller Landthögd på södra sidan och en sträcka af bärg på östra och norra sidorna omgiwa landet, som där innanföre är något jämnare; dock löpa smärre bärgsträckningar från Småland och Wästgöta gränserne genom Landet ut til sjös, som bliwa alt mer flacke, ju närmare de nalkas hawet, och lemna dessa bärg ej särdeles stora landtbruksfält emellan sig. Uti södra delen af Landet är marken merendels sandig. [ 235 ]Uti norra delen är densamma bärgaktig, men har mellan bärgen bördigare jordmån. På ek och bokskog har landet tilgång men lider trångmål på gran och furu, dock förekommer på några få ställen wacker timmerskog. — Ingen sjö af betydenhet finnes i Landet, men genom Landet flyta 5 tämeligen ansenliga åar, nämligen Laga, Nissa, Ätran, Wiske-Ån och Kongsbacka-Ån. — Produkter. Säd är wäl Landets förnämsta produkt, men emedan jordmånen är til en stor del mager, så wäxer den ej til den myckenhet, at den förslår til landets behof. År 1810 war utsädet: tunnor wete 885, råg 8102, korn 16448, hafra 10878, blandsäd 10170, ärter 419, potäter 3158. Summa 50110 tunnor. Förenämnde år skördades: tunnor wete 3540, råg 32408, korn 82240, hafra 43512, blandsäd 50850, ärter 2345, potäter 25264. Summa 240159. Samma år utgjorde öpna åkern 46536 tunnland, det är en tjugutwåendedel af landets areala widd. Gräswäxten och mulbetet är godt, så at boskapsskötseln är tämeligen wigtig. År 1810 underhöllos i Landet 12846 hästar, 4133 oxar, 34267 kor, 16262 ungnöt, 40113 får, samt 8489 par dragare. — På sjöfågel är ingen brist. Saltsjöfisk af hwarjehanda slag är en af Landets betydligare produkter. Uti de större strömarne fångas lax. Uti några finnas pärlemusslor. — Folkmängd. År 1810 steg Folkmängden til 73686, befolkningen är således 1638 människjor på qvadrat milen. År 1805 war densamma 73151; År 1800: 71599; År 1769: 65865; och år 1754: 60258; den har således på 55 år ökat sig med 13434. Utaf 1810 års Folkmängd wistades 4176 i Städerne och 69510 på Landtbygden. — Näringsfång. Almogen närer sig förnämligast af åkerbruk, boskapsskötsel och fiskeri. De som bo wid hafskanten uti norra delen af Landet idka handel och sjöfart. Stadsboerne nära sig af handtwärk, handel och sjöfart, samt kryddgårdsskötsel. — Höfdingdömet är indeladt i 4 Fögderien, hwilka här anföras med deras Folkmängd år 1805 Laholms, 18327; Halmstads, 20463; Warbergs, 16834; Fjäre, 17927; summa 73551. Det innefattar 5 Städer och 3556 Mantal. I anseende til Cleriska författningen hörer Landet til Göteborgs Stift, hwilket inom detta Län innehåller 4 Prosterien, som utgöres af 45 Pastorat och 86 Soknar. I anseende til Rättegången utgör Länet en Lagsaga inbegripande 3 Häradshöfdinge-Jurisdictioner och 8 Härad. I anseende til Militäriska författningen är Landet indeladt til Båtsmanshåll och håller 2 Compagnien roterade Båtsmän. Ingen Järnmalm och intet Järnwärk finnes i Landet. Huwudstaden och Höfdingens Säte heter Halmstad. De öfrige 4 Städerne äro Laholm, Warberg, Falkenberg och Kongsbacka.

Hallanda, en Sätesgård uti Eriksbergs Pastorat i Wästergötland, består af 1.5 Mantal, äger 40 tunnlands utsäde, hjelpelig skog, men icke timmerwirke, underhåller 4 hästar, 30 nöt och 20 får.

Hallandsberg,en Sätesgård uti Trästena Sokn i Wästergötland, består af 0.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde uti circulationsbruk, samt bärgar 250 korgar hö. Gran och tallskog är betydlig, äwensom flera slags löfträn wäxa i ängar och hagar. Åbyggnaden af trä, liggande på en kulle wid sjön Ymsen, af hwilken han omgiwes på 3 sidor, är prydlig. Därwid befinnes en lustpark om 20 tunnland i Engelsk stil, försedd så wäl med fruktträn som andra löfträn.

[ 236 ]Hallaryd, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, innehåller 30 Mantal, hwaraf 1.5 äro Frälse, 1.8 Krono och 26.7 Skatte. Helgeå delar Soknen i nästan lika delar. Marken är något bärgaktig och stenbunden, på få ställen något slätt land. Rådande jordmånen är en swag sandmylla och mjälljord, ganska ringa upwalds-äng finnes til hemmanen. Öwer twåtredjedelar består af mad- och kärräng, til en stor del inhägnad af utmarken. På barrskog af furu och gran har Soknen god tilgång. Små bokeskogar finnas jämwäl i öster och söder af Soknen; odugliga risekar nästan i alla åkergärden, men björkskogen är ringa. Öpna åkerjorden, hwilken årligen besås med wårsäd af råg och korn, samt någon hafra, utgör wid pass 400 geometriska tunnland. På swedjor utsås någon winterråg, hwarefter på den planteras potäter. Ifrån botnen på en sjö hämtas Järnmalm. År 1810 war Folkmängden 1060. Kyrkan är belägen under 56 gr. 27 min. Polhöjd; 7.3 mil från Wexiö.

Hallaröd, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, är Annex til Norra Rörums Pastorat, samt innehåller 11 Mantal. Marken är ganska bärgaktig. Jordmånen består dels af lerblandad mylla, dels af grudd. En del af Soknen har ymnigt, en del hjelpeligt af skog. Utsädet är 130 tunnor. År 1805 war Folkmängden 559. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Norra Rörums kyrka.

Halle, en Sokn, är Annex til Verdalens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Halleby, en Sätesgård uti Skärkinds Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, med 2.5 Mantal rå- och rör, som brukas under Gården, äger 40 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, prydlig åbyggnad med en wacker trägård. Under Gården lyda 7 Mantal Skattehemman samt 6 torp.

Halleberg, et Bärg uti Wästergötland wid Wänern, 0.6 mil från Wänersborg, är et af de högsta i detta Land. Det liknar et slott. Sidorna af detta bärg äro formerade af stora, räta och höga pelare. Det kan icke besökas på annat sätt, än genom wissa klewor, som naturen danat. Mellan Halleberg och Hunneberg går en allmän landswäg.

Hallebo, en Sätesgård i Wästergötland.

Hallem, en Gård uti Verdalens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge, har fordom warit Säte för en Fylkeskonung eller Höfding. Här finnas ännu många ättehögar.

Hallen, en Sokn i Jämtland, är Annex til Sunne Pastorat, samt innehåller 31 Mantal. Soknens ägor och skog sträcka sig ända emot Fjelden, hela 3 à 4 milen til Härjedals-gränsen, hwarföre här finnes godt utrymme samt fördelaktig boskapsskötsel, med fogel- och djurfångst. År 1810 war Folkmängden 722. Kyrkan är belägen 3 mil från Östersund.

Hallerhult. Med detta namn beteknas 2 Sätesgårdar uti Fröjereds Pastorat i Wästergötland, hwaraf den ena kalla Stora och den andra Lilla Hallerhult. Det förra består af 0.5 Mantal, samt öwerträffar både til godhet och widsträckta ägor flere af de medelmåttige hemman om 1 Mantal i Pastoratet, och kan endast det sednare, bestående också af 0.5 Mantal mäta sig med det förra.

Hallingdalen, et Landskap uti Kristiania Stift i Norge, är beläget wid gränserne til [ 237 ]Bergens Stift och Nummedalen, från hwilka länder det skiljes genom bärgåsar. Storleken är ungefär som Dalsland. Det formerar en stor dalsträckning på bägge sidor om en ansenlig å. Denna som har sit tillopp från många smärre strömar, gör ofta, i synnerhet om wåren och hösten stor skada genom sin flod på de längs utmed ån liggande Gårdar, samt upfyller åkrar och ängar med sand och grus. Hon förenar sig med en större älf som flyter genom Staden Drammen. Denna dalsträckning innefattar 2 Pastorat Näs och Ål. Sädes-afkomsten i detta Landskap är ganska osäker förmedelst wanligen infallande tidig frost om hösten och nattköld om wåren. När man undantager Näs Moderförsamling, och Flåe dess Annex, hwarest luften är blidast, så kan i de andra Soknarne icke fås annan säd än korn, och i Annexe-Soknarne Hemsedalen, Hoel och Vasböygden, händer ganska sällan at inbyggarne bekomma mogen säd, så at de nästan årligen måste köpa säd. Dessa och andra utgifter bestridas någorlunda genom utförsel af fetalje-waror, ty höfångsten och mulbetet är tämeligen godt. Från Näs Pastorat utföres därjämte något timmer, men skogarne äro til det mästa uthuggne. Ripor fångas i myckenhet och afyttras. Hallingdalen utgör et Fögderi tillika med Ringerige.

Hallinge, en Sätesgård i Södermanland.

Hallingeberg, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Tjust Fögderi, innehåller 34.6 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, backig och ojämn. Ehuru här är ganska mycken sand och örjord föga mullblandad, är ändock rådande jordmånen lera. I allmänhet finnes hjelpelig skog. Utsädet i gammal åker är 11 tunnor wete, 272 dito råg, 68 korn, 8 hafra, 34 blandsäd, 17 ärter, 68 potäter, tilsamman 478 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1666. — Den betydligaste Gården i Soknen är Järnwärket Ankarsrum, hwilket består af 4 härdar, hwarje härd räknad til 1 Mantal; när dessa 4 läggas til de andre Mantalen, blir antalet af Mantalen i Soknen 38.6.

Halljunga, et Consistorielt Pastorat uti Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, består af 5 Soknar: Halljunga, Moderförsamling, och Fölened, Remmened, Torsled, Eggwena, Annexer, samt innehåller 49 Mantal. Inom detta Pastorat finnas wäl här och där å marken några mindre stenbundna små backar, men för det mästa är hon dock jämn. Rundt omkring är det omgiwet af bärg, stenbunden mark och mossar, hwilka sednare, nästan allestädes innehålla bränntorf. År 1805 war Folkmängden 1438. — Halljunga Sokn innehåller nära 7 Mantal. Jordmånen är til det mästa sandmylla, där myllan är mer eller mindre rådande, samt å några ställen bara sand. Ängen är öweralt tuwig och mager, men åkern mera slät. Utsädet är 110 tunnor. Utom löfskog är här fullkomlig brist på barrskog, i synnerhet på byggnadswirke och gärdsle. År 1805 war Folkmängden 253. Kyrkan är belägen under 58 gr. 4 min. Polhöjd; 5.2 mil från Wänersborg. Soknen kallna Härljunga På B. Hermelins Karta öwer Länet.

Hallqwed, en Sätesgård uti Funbo Sokn i Upland, består af 4.3 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, litet höbol, ringa skog, prydlig mangård af trä, med 2 wackra trägårdar.

[ 238 ]Hallsta, et Järnwärk uti Swedwi Sokn i Wästmanland. Dess egenteliga handtering skulle wara Wallsmide och Stålbränning, men har de sednare åren bliwit nästan aldeles förlagt. Det lider brist på skog til denna handterings bedriwande. Mangårdsbyggnaden, af trä, är hjelpelig; därwid finnas 2 wackra trägårdar. Här äro jämwäl 1 mjölqvarn med 5 par stenar samt 1 sågwärk. Wattudrägten til dessa Wärk är tilräckelig.

Hallsta, en Frälsegård uti Tierps Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttig åbyggnad.

Hallstaberg, en Sätesgård uti Björksta Sokn i Wästmanland, består af 2 Mantal, roterad med en extra Soldat; äger i god jordmån 20 tunnors utsäde af råg och korn, höfångst 120 à 130 sommarlass hö af bästa hårdwall, knapp betesmark, skog til nödigt gårdsfång med något timmer. Trägård af några fruktträn, utan betydlig anläggning; Mangården, bebygd med 2 flyglar och uthus af trä, har wacker belägenhet.

Halltorp, et Consistorielt Pastorat uti Småland, Kalmar Län och södra Möre Härad, består af 2 Soknar: Halltorp, Moderförsamling, och Woxtorp, Annex; samt innehåller 58.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1242. — Halltorp Sokn inbegriper 40 Mantal. Marken är jämn, fri från skog, jordmånen består huwudsakeligast af sandblandad swartmylla. Några hemman äga skog til afsalu, andra åter knappast til wedbrand, intet til byggningstimmer. Skörden är tilräckelig til Soknens behof, äwen i goda år blir något öwer til afsalu. År 1810 war Folkmängden 837. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Wårnanäs.

Halltorp, en Skattegård uti Högsrums Sokn på Öland, består af 2.5 Mantal, äger 70 tunnlands öpen jord, höfångst til 190 lass, hjelpelig skog til wedbrand, wacker åbyggnad af sten, 2 wåningar hög, samt 3 torp.

Halmbyboda, en Sätesgård uti Funbo Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 22 tunnors utsäde, godt höbol, widlyftig skogsmark, wacker mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Halmstad, Huwudstaden i Halland och Landshöfdingens Säte, belägen under 56 grad. 40 min. Polhöjd, wid ån Nissa; där hon faller ut i hawet, 49 mil från Stockholm. Han är i allmänhet wälbygd, samt tämeligen regulär, med räta gator och gränder, men hwilka icke allestädes afskära hwarandra i räta winklar. Dess storlek är 28 tunnland. År 1810 war Folkmängden 1134; och hushållens antal 204. Inbyggarne nära sig af handtwärk, handel och sjöfart. År 1801 funnos här 15 större och smärre fartyg. Exporter härifrån äro bräder, flera slags wirke, i synnerhet stäfrar af bok, gröfre ämneswirke, qvarnkuggar af bok, räf- och utterskinn samt andra waror. År 1805 funnos här 67 Mästare uti 29 särskildta handtwärk. Af Manufacturwärk finnes en tobaksfabrik. Laxfisket uti ån Nissa är betydligt; årligen fångas här öwer 1000 laxar; men den läckra rökta laxen, hwilken är bekant med namnet Halmstads lax, kommer icke endast härifrån, utan jämwäl från andra orter i Halland där lax fångas. Stadens åkerjord utgör 350 tunnlnd. År 1810 underhöllos här 56 hästar, 20 oxar, 120 kor, 150 får. Stadens Riksdagsdagsnumer är 16. Staden skulle äga en god hamn, om utloppet af ån Nissa wore rent, som nu är upgrundadt.

[ 239 ]Halmstads Härad. Detta är beläget i Halland omkring Staden Halmstad, samt innefattar, utom denna Stad, 9 Soknar: Holm, Slätåkra, Qvibile, Harplinge, Steninge, Söndrum, Wapnö, Getinge, Rewinge.

Halmstad, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, består af 2 Soknar: Halmstad, Moderförsamling, och Sirköping, Annex, samt innehåller 35.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1135. — Halmstad Sokn innefattar 17.3 Mantal. Marken är något ojämn. Surskog, åkrar, ängar, kärr och torfmossar äro blandade om hwarandra. Rådande jordmånen är mylla starkt sandblandad, med klapursten och en del lera. Ingen annan skog finnes än surskog, bestående af smärre ekar, björk, asp och al. Här finnas widsträckta torfmossar som prestera eldbranden på orten. Hwarje Mantal äger circa 30 tunnland åkerjord i ensäde och bärgar 140 lass hö. Utsädet i Soknen är 600 tunnor. År 1805 war Folkmängden 529. — Kyrkan är belägen under 55 grad. 58 min. Polhöjd; 4.3 mil från Malmö. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Dufeke.

Halmöe, en Sokn, är Annex til Fosnäs Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Halsberg, en Sokn i Nerike, och Kumla Härad, är Annex til Kumla Pastorat, samt innefattar 37.2 Mantal. Marken är til en del bärgaktig, i synnerhet den trakt, som utgör Halsbergs och Kumla Soknars Allmänning. Rådande jordarten är sand och swartmylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är: wete 20 tunnor, råg 150, korn 50, hafra 100, blandsäd 80. År 1810 war Folkmängden 1236. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Kumla kyrka. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Bresäter. I Soknen finnes ock en Järngruwa kallad Samsala.

Halna, en Sokn uti Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, är Annex til Undenäs Pastorat, samt innehåller 7.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 571. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Undenäs kyrka.

Halnatorp, en Sätesgård i Wästergötland.

Halse, en Sokn, är Annex til Stangvigs Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Halse-Fjord, en stor Fjärd, som skär sig från hawet in i Landet förbi de bägge kyrkorna Halse och Stangvig, samt utbreder sig i 4 grenar, under namn af Bäverdals, Surendals, Ulfsunds och Stangvigs Fjärdar.

Halsnöe, en stor Ö uti södra Bergenhus Amt i Norge, är bekant för det rika klostret, Halsnöe Kloster kalladt, som i Katolske tiderne har stått på Ön, hwartil hörde et gods, som efter Reformationen blef skingrat. Förbi Ön inlöper från hawet en stor fjärd, som där kallas Halsnöe-Fjord, men sedan längre in Hardanger Fjord.

Halunda, en Sätesgård i Södermanland.

Hammar, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Nerike och Sundbo Härad, innehåller 53.6 Mantal. Marken är ojämn, backig och bärgaktig, samt til en del afskuren af sjön Wettern. Jordmånen består til det mästa af sand och sandmylla. På några få ställen finnes lera. Af malmarter finnas några Järngruwor af godartad malm, samt kobolt. Wena, Klämma och Multna koboltgruwor äro de mäst kända, ehuru de 2 sidsta för icke lång tid sedan blewo uptagne. Utsädet är wete: 3 tunnor, råg 360, korn 80, hafra 120, blandsäd 60 tunnor. På de flästa ställen finnes tilräckelig skog til husbehof; några få hemman [ 240 ]lida brist däraf. År 1810 war Folkmängden 2268. Kyrkan som är nästan uråldrig, är belägen nedanför en ganska hög sandkulle wid Wettern, under 58 gr. 50 min. Polhöjd; 5 mil från Örebro, och 0.7 mil från Askersund. Utsigten från förenämnde Kulle öwer sjön Wettern och den kringliggande släta nägden är owanligt skön. Det utsöktaste läge för en ny behöflig kyrka skulle här kunna tildanas. — De betydligaste Gårdar i Soknen äro Aspa Järnwärk och Olshammar Sätesgård. Dessutom finnas här 2 Hyttor, Dalby och Forssa, med tilräckelig skog. Bärgslaget i Soknen består af 32.6 Mantal.

Hammar, en Sätesgård uti Askers Sokn i Nerike, består af 2 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, hwilket dock genom circulationsbruk bliwit förökat, ymnigt höbol, men nästan fullkomlig brist på skog, tämeligen wacker, dock ej ansenlig mangårdsbyggnad, af trä, med en trägård.

Hammar, en Sätesgård uti Wäsehärads Sokn i Wärmeland, utsår 14 tunnor råg och 100 tunnor hafra, när rå- och rörs-torpen inberäknas, äger ymnigt höbol, hjelpelig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en stor och wacker trägård.

Hammar, en Gård på Hammarön i Wärmeland, är Boställe åt Öwerste-Löjtnanten wid Wärmelands Regimente.

Hammar, en Sätesgård uti By Sokn i Wärmeland.

Hammar, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, är Annex til Rängs Pastorat, samt innehåller 8.8 Mantal. Marken är jämn, til hälften fördärwad af flygsand, och utom flattorf på förenämnde mark, ingen torfjord, icke heller finnes här någon skog. Utsädet är 430 tunnor. År 1805 war Folkmängden 267. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Rängs kyrka.

Hammar, en berustad Sätesgård uti Nosaby Sokn i Skåne, angenämt belägen wid en sjö, äger 90 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ingen skog, prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en til hushållet hjelpelig trägård.

Hammarby, en berustad Sätesgård uti Danmarks Sokn i Upland, består af 2.75 Mantal, äger 27 tunnors utsäde, ymnigt höbol, stigande til circa 200 lass, en enda knapp beteshage, men ingen skog. Åbyggnaden består af en byggning, 2 wåningar hög, jämte små byggningar på sidorna. Kryddgård finnes endast til husbehof, men planteringar inom hägnad och i alléer, af flere slags trän, jämwäl utländske, förwara minnet af Gårdens fordne ägare Archiatern von Linné.

Hammarby, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Wallentuna Härad, är Annex til Fresta Pastorat, håller i widd 0.2 qvadr. mil, samt består af 28.5 Mantal. Utsädet kan räknas til 12 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 420. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Fresta kyrka. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Wäsby och Torsåker.[Dj 5]

Hammarby, et Järnwärk uti Nora Sokn i Wästmanland, äger med underliggande Bröstorps hammare, 1385 skeppunds stångjärnssmide, tilräckelig skog och nödig Åbyggnad.

Hammarby, et Järnwärk uti Åwansjö Sokn i Gästrikland, består af 2 hamrar med 1442 skeppund stångjärnssmide, har hjelpelig skog, wacker mangårdsbyggning, dels af sten, dels af trä, 2 wåningar hög, med en ansenlig och wacker trägård. Wid Gården är 20 tunnors utsäde.

[ 241 ]Hammarby, et Krono-Hammarwärk i samma Sokn, äger 282 skeppund stångjärnssmide.

Hammarkind, et Härad i Östergötland, innefattar en Stad och 9 Soknar: Söderköping, Skönberga, Mogata, Borrum, Skällwik, Anna, Drothem, Wästra Husby, Ringarum, Gryt.

Hammarlunda, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, är Annex til Harlösa Pastorat, samt innehåller 20.3 Mantal. Marken är i allmänhet sidländt. Jordmånen grusblandad och wid Hammarlunda by flygsand. På skog är brist. Utsädet af alla slag är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 451. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Harlösa kyrka.

Hammarlöf, et Regalt Pastorat uti Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, består af 2 soknar: Hammarlöf, Moderförsamling, och Wemmerlöf, Annex, samt innehåller 24.7 mantal. Marken i detta Pastorat är til största delen jämn. Rådande jordarten är lermylla. Skog finnes aldeles ingen, men torfjord, som dock för närwarande är otilräckelig. Utsädet är 1350 tunnor. År 1805 war Folkmängden 555. — Hammarlöf Sokn innehåller 15 Mantal. År 1805 war Folkmängden 284. Kyrkan är belägen under 55 gr. 25 min. Polhöjd; 2.3 mil från Malmö.

Hammarskog, en Sätesgård uti Dalby Sokn i Upland, har et angenämt läge, äger 36 tunnors utsäde, äng swarande mot åkrens widd, tilräckelig skog til wedbrand och stängsel samt mindre byggnader för Gårdens behof. Åbyggnaden består af 1 gammalt stenhus med en trägård.

Hammarstad, en Sätesgård i Södermanland.

Hammarsten, en Sätesgård uti Grums Sokn i Wärmeland, äger 20 tunnors utsäde om hösten och 80 tunnor om wåren, ymnigt höbol, liten och mindre god skog, obetydlig mangårdsbyggnad af trä. Rådande jordmånen på Gårdens åker är lera.

Hammarö, en Ö uti Wänern wid Klar-älwens utlopp, utgör en Sokn och Consistorielt Pastorat, som innehåller 22.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 997. Kyrkan är belägen under 59 gr. 20 min. Polhöjd; 0.5 mil från Carlstad.

Hammenhög, et Regalt Pastorat uti Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, består af 2 Soknar: Hammenhög, Moderförsamling, och Hannas, Annex, samt innehåller 24.5 mantal. Marken i detta Pastorat är jämn. Jordmånen består mästadelen af lera. Hwarken skog eller torfmosse finnes. Utsädet är: wete 4 tunnor, råg 70, korn 280, hafra 216, blandsäd 11, ärter 5, Potäter 9 tunnor. År 1805 war Folkmängden 528. — Hammenhög Sokn innehåller 15.5 Mantal. Utsädet är: wete 2 tunnor, råg 30, korn 175, hafra 156, blandsäd 9, ärter 3, potäter 6 tunnor. År 1805 war Folkmängden 316. Kyrkan är belägen under 55 gr. 30 min. Polhöjd; 5.5 mil från Kristianstad.

Hammer, en betydlig Gård, wid sjön Mjösen uti Landskapet Hedemarken i Norge, har fordom warit en ansenlig och wälmående Stad, samt Säte för en Biskop. Wid år 1300 war denna Stad i sin största wälmagt, samt hade 1800 Borgare eller män som kunde bära wapen; men efter digerdöden år 1348 började han aftaga, och år 1566 blef Staden af Swenskarne satt i brand och aldeles ödelagd, hwarefter han icke ånyo blef upbygd. Efter reformationen blef Stiftet förenadt med Opslo Stift.

Hammer, et Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge, består af 3 Soknar: Hammer, [ 242 ]Moderförsamling, Mäland och Alversund, Annexer, samt Åsen Kapell. År 1801 war Folkmängden 2778.

Hammer, en Gästgiwaregård uti norra Trondhiems Amt i Norge, har ansenliga och wäl brukade ägor, med prydlig åbyggnad.

Hammerdal, et Consistorielt Pastorat i Jämtland, består af 2 Soknar: Hammerdal, Moderförsamling, och Ström, Annex, med 2 Kapell: Borgwatnet och Alanäset. Det är beläget omkring 2 ansenliga wattudrag: Amra-ån och Ögelströmen eller Ångerman-älwens wästligaste gren, samt gränsar til Ångermanland och Norge. Det håller i längd nära 20 mil, och i widd nära 86 qvadr. mil; det är således något större än hela Södermanland. Uti en så stor widd af land kan marken ej wara af enahanda beskaffenhet. Den består til större delen af strömar, sjöar, kärr, mossar och fjeldberg, hwilka sidsta i synnerhet finnas wid Norrska gränsen. Ifrån gränsen af Lits Pastorat är marken genom Hammerdals och Ströms Soknar floländ, bestående af mossar bewuxne med granskog, och mellan desse finnas högder mer och mindre odlade, bestående i allmänhet af gäslera, blandad med sand. I Alanäset ökas kärren och tilfällena til upodlingar minskas. I Borgwatnet och östra delen af Hammerdal är marken mycket bärgaktig. Jordmånen på de få ställen som kunna upodlas, består af lera. Därstädes är ymnighet af tallskog, och tilfälle til export, sedan strömränsnings-planen bliwit wärkstäld. Utsädet är: råg 60 tunnor, korn 740, hafra 12, blandsäd 8, ärter 28, potäter 34 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2602. Den nordligaste delen af Pastoratet som mästadelen består af fjeldtrakter bebos af Lappfolk, til antalet circa 230. — Hammerdals Sokn innehåller 36 Mantal. Almogens näringsmedel äro förnämligast åkerbruk och boskapsskötsel. Åkern brukas med flit och fördel. Säd som tilförene från andra orter til Soknens förnödenhet måste köpas, behöwes nu endast wid infallande misswäxt utom Soknen förskaffas. Boskapsskötseln är fördelaktig, i anseende til många, fast aflägsne fäbodar, hwarest finnes ymnigt bete. Djurfångst och fiske idkas ännu til någon del, fastän icke nu så giwande som i förriga tider. Planteringen med humla wil wäl, men linet kommer här ej fort. Belägenheten af denna Sokn är särdeles wacker. De fläste byar äro anlagde på ansenlige kullar, hwilka skiljas från hwarandra genom större och smärre dalar, som til en del bestå af kärr och mossar. Utsädet är: råg 30 tunnor, korn 460, blandsäd 8, hafra 12, ärter 24, potäter 20 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1565. Kyrkan är belägen under 63 grad. 32 min. Polhöjd; 16 mil från Härnösand och 5 mil från Östersund.

Hammerfest, en Handelsplats belägen på en Ö uti Norrska Finnmarken under 71 grad. 40 min. Polhöjd, med en god hamn för 3 à 4 skepp. År 1791 ankommo 16 skepp, och afgingo 18 lastade med fiskwaror, tran, fjäder, ådun, skinnwaror, m. m. Fiskeri samt walfiske och skälfångst kan med fördel idkas härifrån. År 1787 bekom orten Stads-privilegier. Han är den nordligaste Stad, ej allenast i Europa, utan äwen på hela jorden.

Hammerfest, et Pastorat uti förenämnde Finnmark, består af 2 Soknar: Hammerfest, Moderförsamling belägen på Ön Valöe, på hwilken Staden [ 243 ]Hammerfest ligger samt Qvalfjord, Annex. År 1801 war Folkmängden 922.

Hammersborg, en Samling af hus, wid Aggers Å strax utanför Kristiania i Norge på en backe. Här är inrättad en Kyrkogård för Militären i Kristiania.

Hammersta, en Sätesgård uti Östmo Sokn i Södermanland, består af 3.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde i god jordmån, höbol til 5 à 600 sommarlass, ymnig skog, obetydlig mangårdsbyggnad, af trä. Gården lyder under Häringe Sätesgård i Wästerhanninge Sokn.

Hammersund, en Ort uti Kristiansands Tull-District uti Romsdals Amt i Norge, har Tullbetjäning.

Hammeröe, en stor Half-ö uti Nordlands Amt i Norge, utgör en Sokn och Pastorat. År 1801 war Folkmängden 1413.

Hamnaryd, en Sätesgård uti Solberga Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde i sandjord, klen äng och betesmark, ringa eller ingen skog, wälbygd mangård och ladugård, betydligt kalkbrott, med et kalkbruk.

Hamneda, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, är Annex til Ljunga Pastorat, samt innehåller 35 Mantal. Marken är uti några trakter jämn, men uti andra backig och stenbunden, samt genomskuren af flere större och smärre mossar. Jordmånen är til större delen sandblandad. En del af Soknen lider brist på skog, men en del åter har däraf tilräckelig tilgång. — I Soknen finnes en ansenlig skog kallad Hägnaskog, bestående af ek, bok, furu och gran. Utsädet af alla slag är 470 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1115. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Ljunga kyrka.

Hamra, en Sätesgård i Fröjeslunda Sokn i Upland, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, obetydlig skog, wälbygd mangård af trä.

Hamra, en Sokn på Gottland, uti södra Fögderiet är Annex til Öja Pastorat, samt består af 6 Mantal. Marken är öwer alt jämn. Rådande jordmånen är sand. Några hemman hawa hjelpelig skog, men större delen lider brist därå. Utsädet är 112 tunnor råg, 2 dito wete, 5 dito korn, 3 dito potäter. År 1810 war Folkmängden 223. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Öja kyrka. I Soknen finnes en Mineral källa.

Hamrum. Detta namn bära 2 Gårdar uti Korsberga Sokn i Wästergötland, hwaraf den ena kallas Stora och den andra Lilla Hamrum. Stora Hamrum, är en berustad Sätesgård, bestående af 1.5 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ingen skog af betydenhet. Lilla Hamrum är et Rusthåll, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde i bördig jordmån, godt höbol, ingen skog af wärde.

Hamrånge, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Gästrikland, håller i widd 2.93 qvadr. mil, samt innefattar 29.5 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är: råg 150 tunnor, korn 150 à 160, potäter 80. Hafra, blandsäd och ärter sås obetydligt. År 1810 war Folkmängden 1411. Kyrkan är belägen under 60 gr. 55 min. Polhöjd; 2.5 mil från Gefle. — De betydligaste Gårdar i Soknen äro Järnwärken Wifors, Wiksjö och Axmar, samt Bostället Åby.

Hanaskog, en Sätesgård uti Qwiinge Sokn i Skåne, äger 20 tunnors utsäde, litet höbol, brist på skog, wacker mangårdsbyggnad af sten.

Handbynäs, en Sätesgård uti Sexdräga Sokn i [ 244 ]Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 24 tunnors utsäde uti moblandad swartmylla, godt höbol, tilräckelig skog af furu och gran, behöflig mangårdsbyggnad med en trägård.

Handbörd, et Härad uti Kalmar Län i Småland, innehåller 5 Soknar: Fliseryd, Högsby, Långemåla, Fagerhult, Kråksmåla.

Haneberg, en Sätesgård i Södermanland.

Hanebo, en Sokn i Hälsingland, är Annex til Segersta Pastorat, håller i widd 2.6 qvadr. mil, samt innefattar 47 Mantal. Marken är öweralt ganska bärgaktig. Jordarten består mäst af lera och är bördig. Sand och mäljejord kunna wäl finnas på några ställen, men icke betydligt. Skog finnes til husbehof och afsalu i ungefär twåtredjedelar af Soknen, men i den öfriga tredjedelen har man icke tilräckeligt til wedbrand och andra behof. Utsädet är: råg 106 tunnor, korn 260, hafra 228, blandsäd 16, ärter 52, potäter 70 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2028. Kyrkan är belägen under 61 gr. 16 min. Polhöjd; 7 mil från Gefle. — Den betydligaste Gården i Soknen är Kilafors Järnwärk. Kyrkoherden i Segersta Pastorat bor icke uti Segersta Sokn, utan i denna Sokn på sit Boställe, som är wälbygdt.

Hanekind, et Härad i Östergötland, innehåller 1 Stad och 6 Soknar: Linköping, Sankt Lars, Kärna, Kaga, Slake, Skeda, Wist.

Haneström, en Sätesgård uti Foxerna Sokn i Wästergötland, äger 40 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig skog, åbyggnad af sten, med en wacker trägård.

Hanewik, en Sätesgård uti Segersta Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, äger omkring 200 tunnlands inägor, fördelade genom circulations bruk på det sätt at de lemna säd til afsalu, men foder blott för Gårdens behof, någorlunda tilgång på bete och skog, förswarlig åbyggnad af trä, med en trägård.

Hangelösa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Kjällby Pastorat, samt innehåller 17 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lermylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 415 tunnor. År 1810 war Folkmängden 465. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Kjällby kyrka Den betydligaste Gården i Soknen heter Öredal.

Hangwar, et Consistorielt Pastorat på Gottland och norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Hangwar, Moderförsamling, och Hall, Annex, samt innehåller 20.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 528. — Hangwar Sokn innefattar 13.5 Mantal. Marken är jämn, med en myckenhet hedar och slät kalkhäll. Rådande jordmånen är sandblandad lera, med smärre kalksten. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 343. Kyrkan är belägen under 57 gr. 51 min. Polhöjd; 3 mil från Wisby.

Hanhals, en Sokn i Halland och Fjäre Härad, är Annex til Kongsbacka Pastorat, samt innehåller 32.8 Mantal. Marken är uti inägorna til större delen jämn, undantagande utmarken, som är bärgaktig. Rådande jordmånen är god lera. På skog är fullkomlig brist. Utsädet är 536 tunnor. Folkmängden är 664. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Kongsbacka.

Hannas, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Hammenhögs Pastorat, samt innefattar 9 Mantal. Utsädet är: wete 2 [ 245 ]tunnor, råg 40, korn 105, hafra 60, blandsäd 2, ärter 2, potäter 3 tunnor. År 1805 war Folkmängden 212. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Hammenhögs kyrka.

Hannefors, et Järnwärk uti Mo Sokn i Dalsland, äger 850 skeppund stångjärnssmide.

Hannäs, en Sokn i Småland, Kalmar Län och Tjust Fögderi, är Annex til Tryserums Pastorat samt innehåller 25 Mantal. Marken är bärgaktig, men bördig nog på den rådande leran och swartmyllan. Skog finnes i tämelig ymnighet. Utsädet är 350 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1052. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Grafsäter.

Hanstawik, en Sätesgård uti Wästertälje Sokn i Södermanland, består af 2.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde uti mindre bördig jordmån. Ängen ger 400 lass mindre godt hö. Skogen är tilräckelig til Gårdens behof. Mangården består af flera wackra byggningar. Därwid är en ansenlig trägård, med et förträffeligt orangeri.

Haraker, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Norrbo Härad, håller i widd 0.68 qvadr. mil, samt innefattar 34.8 Mantal. Nästan öweralt består jordmånen af en skarp och hårdbrukad lera. Norra och wästra delarna af Soknen äro bärgaktige och med skog bewuxne; den öfriga delen jämnare och lågländt. Många hemman äga alsingen skog, de fläste til husbehof, några tilräckelig. Ängsmarken är på de flästa ställen klent giwande, och de ypperliga fälten omkring Swartån, dränkte af wattudämningar til qvarnar, kunna ej odlas. Mulbetet är i allmänhet klent. År 1810 war Folkmängden 1172. Kyrkan är belägen under 59 gr. 46 min. Polhöjd; 2 mil från Wästerås. — Den betydligaste Gården i Soknen är Swartå Järnwärk.

Haraldsmåla, en Sätesgård uti Kalmar Län i Småland.

Haram, et Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, består nästan endast af öar uti hawet och innefattar den nordligaste delen af de öar, som kallas Nordöarne, belägna wid pass 1 mil från fasta landet. Desse öar ligga hwarandra tämeligen nära, äro i allmänhet wackra, samt fruktbara på korn och hafra, och af bägge sädesslagen skördas så mycket, som til inbyggarnes underhåll är behöfligt, ja i fruktbara årgångar kan jämwäl något öwerlämnas til behöwande grannar. Jordarten är til åkerbruk ganska beqväm, emedan den antingen består af fet mull eller ock af sand, som af det dunstfulla hawet befuktas och tillika gödes, bland annat af åtskilligt slags sjögräs, som i öwerflöd upkastas af böljorna på stranden, hwarest det förruttnar och sedan föras på åkrarne. På gräs äro dessa öar tämeligen fruktbara. Skog finnes alsingen på dessa öar. Gärdesgårdar upföras af torf och sten och til bränsle nyttjas nästan intet annat än torf, som här finnes i öwerflöd. Många slags sjöfoglar uppehålla sig här i stor myckenhet. Pastoratets största härlighet består uti fiskeri, hwaraf torskfisket är det betydligaste. Det består af 2 Soknar: Haram, Moderförsamling, och Vigren, Annex. År 1801 war Folkmängden 1540.

Haran, en Sokn, är Annex til Overhaldens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Harbo, en Soken och Consistorielt Pastorat i Upland, Wästerås Län och Fjärdhundra District, håller i widd 1.4 qvadrat mil, samt innefattar 52.5 [ 246 ]Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är moblandad lera. En del af Soknen har hjelpelig skog, en del lider brist därå. Utsädet är 350 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1196. Kyrkan är belägen under 60 grad. 4 min. Polhöjd; 6 mil från Wästerås. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Wiby, därnäst Harbonäs.

Harbonäs, en Gård uti förenämnde Sokn, består af 1 Mantal Säteri, 0.12 rå och rör, samt 0.5 Mantal frälse i sambruk, äger 18 tunnors utsäde, 300 lass ängs- och myrwallshö, obetydligt hårdwalls, sedan Nolmyra bliwit därifrån skiljt, och intet hö numera lämnas til Gården från de därunder lydande frälsehemman, hjelpelig skog til wedbrand och gärdsel, stor mangårdsbyggning, af trä, med en tämeligen ansenlig trägård.

Harby, en Gård uti Ljungby Sokn i Småland, hwarwid är anlagt et Färgeri och et Garweri.

Hardanger, et District uti Bergens Stift i Norge, hwaraf det utgör den sydligaste delen, skiljes från Kristiania och Kristiansands Stift genom en stor fjeldrygg, samt gränsar för öfrigt til en ansenlig fjärd, som kallas Hardanger Fjord. Det är i allmänhet et torrt och magert land, som bär föga säd. Skogarne äro jämwäl af ringa betydenhet, men däremot wäxer här i tämelig mängd äpple- päron- plommon- och kersbärsträn, hwilkas frukter föras til Bergen til salu. Fiskeri idkas i fjärdarne och laxfiske i strömarne. Et godt näringsfång för inbyggarne består uti at hugga qvarnstenar och hällar at baka tunnbröd på; jämwäl finnes här witgrå marmor, samt tälgsten, hwaraf man tilwärkar kakelugnar och grytor. Districtet innefattar 3 Pastorat: Kindservig, Graven, och Vigöer, hwilka innehålla 8 Soknar, hwartil kommer Joendals Sokn hörande til et Pastorat utom Districtet, inalles 9 Soknar. Uti de 3 förstnämnde Pastoraten steg Folkmängden år 1801 til 7727.

Hardeberga, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, består af 2 Soknar: Hardeberga, Moderförsamling, och Sandby, Annex, samt innefattar 34.5 Mantal. Utsädet är 1380 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1298. — Hardeberga Sokn innefattar 12 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig. Rådande jordarten är sandmylla blandad med grus och klapursten. Skog finnes ingen. Utsädet är 580 tunnor. År 1805 war Folkmängden 421. Kyrkan är belägen under 55 gr. 42 min. Polhöjd; 2.3 mil från Malmö. — Den betydligaste Gården i Soknen är N:o 1 i Hardeberga by, et berustadt Säteri, hwars utsäde är 60 tunnor, med ymnigt höbol, men äger ingen skog.

Hardemo, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Nerike och Hardemo Härad, består af 41 Mantal. Marken är dels jämn, dels backig, en del uphöjd af sten och gruskullar, på hwilka de flästa wäxer små barrskog. En del af wästra Soknen hörande til Grimstens Härad, är dock mer bärgaktig och sank, innehållande på en trakt en för närwarande oupodlad och oduglig mossa. Fruktbara jordmånen är til det mästa lera samt sandblandad lera, dock här och där bara sand. Wästra delen af Soknen har swartmylla med klapursten. Några få hemman äga nödig skog til bränsle och gårdsfång, men ej til byggnadswärke; de flästa äro skoglösa, och måste köpa sina behof från angränsande Soknar. Utsädet af [ 247 ]råg är 430 tunnor. Wår-utsädet, bestående af ärter, korn, blandsäd, och hafra, något mindre. Äringen är ringa och stiger sällan öwer femte kornet, härrörande af swaga och små ängar och följakteligen litet boskap och för litet gödsel emot åkerjordens widd. År 1810 war Folkmängden 1127. Kyrkan är belägen under 59 grad. 9 min. Polhöjd; 3 mil från Örebro. — Uti Soknen finnes en Mineralkälla, belägen wid kyrkan, som har wisat god wärkan mot gikt. Källan har 2 ådror, af olika art, den ena har sött watn och den andra håller något järnhaltigt.

Hareid, en Sokn, är Annex til Ulvestens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge. Soknen består förnämligast af en stor dalsträckning, hwaraf den öfra är obebodd, men den nedra innefattar många goda Gårdar. År 1758 war Folkmängden 1049.

Harg, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Frösåkers Härad, håller i widd 1.68 qvadrat mil, samt innefattar 44.4 Mantal. Marken är nästan öweralt bärgaktig, mossaktig och ojämn. Rådande jordarten är sand och grusblandad mylla. Lera är sällsynt. Skogsmarken är widsträckt och ägde före 1795 års skogsfall ymnig skog, men numera däraf hjelpelig tilgång. Utsädet af all slags säd är 400 tunnland. År 1810 war Folkmängden 1824. Kyrkan är belägen under 60 gr. 12 min. Polhöjd; 9 mil från Stockholm. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Harg.

Harg, (Norr-Harg), en Sätesgård uti förenämnde Sokn, består af 6.5 Mantal, med 20 torp. Under Gården lyda i denna Sokn 11.2 Mantal frälsehemman. Wid Gården är utsädet 30 tunnor och hö erhålles 1200 lass. Bruks-Arbetarnes slotter gå til 400 lass och deras täppor utgöra 6 tunnland. Torpen hawa 28 tunnors utsäde och 200 lass hö. Konsten har ej försummat at pryda detta af naturen wackra ställe. Åbyggnaden har fri belägenhet och består af et ansenligt och prydligt stenhus om 2 wåningar, med flygelbyggnader å ena sidan jämwäl af sten. Alléer af ansenlig längd åtfölja wägarne til Gården från flera sidor. Trägården är rymlig och försedd med drifhus. Stall och ladugård med därtil hörande byggnader äro upförde af sten. — Nära intil Gården är et Järnwärk beläget, hwilket består af 2 hamrar och 4 härdar, med Vallon-smide. Hammarskatten är 21 skeppund och frälsesmidet 905 skeppund, således tilsamman 3005 skeppund. För sin rörelse äger detta Järnwärk tilräckelig skog endast inom Hargs Sokn och Hargs Sätesgård, dess egna frälse- och skattehemman samt Swalmyre Allmänning. Malm erhålles något från Danmora Gruwa, men huwudsakeligen af egna brytningar. År 1800 war Folkmängden 267.

Harg, en Pappers-Fabrik uti Allhelgona Sokn i Södermanland.

Harg, (Wästra), en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Wifolka Härad, består af 32.5 Mantal. Marken är i allmänhet nog bärgaktig och stenbunden. Rådande jordmånen är sandmylla och örjord, få hemman äga lerjord. Soknen har hjelpeligt af skog. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1212. Kyrkan är belägen under 58 gr. 17 min. Polhöjd; 2.7 mil från Linköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Bo och Spellinge.

Harg, (Östra), en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Åkerbo Härad, består af 30.2 Mantal. År 1810 war [ 248 ]Folkmängden 624. Kyrkan är belägen under 58 grad. 29 min. Polhöjd; 1 mil från Linköping.

Harg, en Sätesgård uti Kisa Sokn i Östergötland, består af 3.25 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, äng til 250 lass, skog til husbehof, medelmåttigt fiske, 5 dagswärkstorp, mjölqvarn, förswarlig åbyggnad, tröskwärk.[Dj 6]

Harjager, et Härad uti Malmö Län i Skåne, håller i widd 7.8 qvadrat mil, samt innefattar 16 Soknar: Barsebäck, Hosterup, Wästra Karaby, Saxtorp, Wästra Sallerup, Remmarlöf, Norra Widinge, Dagstorp, Södra Widinge, Stora Harrie, Wirkie, Hög, Käflinge, Örtofta, Lilla Harrie, Lyddeköping.

Harlingstorp, en berustad Sätesgård uti Wings Sokn i Wästergötland, består af 3.5 Mantal, äger i utsäde 10 tunnor råg och 40 tunnor wårsäd. Höbolet, hwilket til större delen består af artificiel äng, kan, med nuwarande ägarens odlingsdrift, anses såsom ymnigt. Skogen som mästadelen består af gran, är otilräckelig til Gårdens behof. Åbyggnaden är obetydlig, men därwid befinnes en prydlig och gagnelig trägård.

Harlösa et Regalt Pastorat uti Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, består af 2 Soknar: Harlösa, Moderförsamling, och Hammarlunda, Annex, samt innehåller 64.8 Mantal. År 1805 var Folkmängden 1547. Harlösa Sokn innefattar 44.5 Mantal. Marken är i allmänhet högländt; jordmånen består af grusblandad lera. På skog är brist. Utsädet är 600 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1096. Kyrkan är belägen under 55 grad. 44 min. Polhöjd; 3.5 mil från Malmö. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hjularöd och Harlösa Gård.

Harlösa Gård, en Sätesgård uti förenämnde Sokn, är underlagd Hjularöd, äger 100 tunnors åkerjord, hjelpeligt höbol, ingen skog, obetydlig torfmosse, gammal mangårdsbyggnad af korswärk.

Harmånger, et Consistorielt Pastorat i Hälsingland och norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Harmånger, Moderförsamling, och Jättendal, Annex, samt innehåller 53.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1767. — Harmånger Sokn innehåller 32 Mantal. Hon utgör til större delen en dalsträckning omkring en å, samt har et wackert läge. Marken är til större delen bärgaktig och ojämn. Jordmånen består af sand och lera, hwilken sednare kan anses för rådande. Af de 12 byar hwaraf Soknen består äga 3 byar ymnig skog, 4 icke mer än til husbehof, och de öfrige knappast til bränsle och wedbrand. Prästebolet äger ringa skog. Utsädet är 330 tunnor af råg, korn, hafra och ärter, hwaraf korn utgör det mästa. År 1810 war Folkmängden 1036. Kyrkan är belägen under 61 grad. 55 min. Polhöjd; 13.4 mil från Gefle. — Den betydligaste Gården i Soknen är Ström, et Järnwärk.

Harnäs, et Järnwärk uti Elfkarby Sokn i Upland, äger tilräckelig skog samt godt höbol, ingen betydlig åbyggnad, om man icke får nämna et af sten upfördt prydligt sädes-magasin.

Harplinge, et Regalt Pastorat i Halland och Halmstads Härad, består af 2 Soknar: Harplinge, Moderförsamling, och Steninge, Annex, samt innehåller 64.3 Mantal. År 1801 war Folkmängden 1489. — Harplinge Sokn innefattar 51.6 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består allmännast af sandblandad lera. Soknen har på några ställen surskog, men brist på byggnadswirke. Utsädet är 1040 tunnor. År 1805 war [ 249 ]Folkmängden 1217. Kyrkan är belägen under 56 gr. 45 min Polhöjd; 0.8 mil från Halmstad. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Margareteberg, Plönninge och Timmersjö.

Harrie, (Stora), et Regalt Pastorat uti Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, består af 2 Soknar: Stora Harrie, Moderförsamling, och Wirkie, Annex, samt innehåller 31.8 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är lermylla. På skog är brist. Utsädet är 1040 tunnor. — Stora Harrie Sokn innehåller 23.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 508. Kyrkan är belägen under 55 gr. 49 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö.

Harrie, (Lilla), en Sokn i förenämnde Landskap, Län och Härad, är Annex til Örtofta Pastorat, samt innehåller 8.7 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är swartmylla. På skog är brist. Utsädet är 450 tunnor. År 1805 war Folkmängden 272. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Örtofta kyrka.

Harstad, en Sokn i Östergötland och Göstrings Härad, är Annex til Wäderstads Pastorat, samt innefattar 26.7 Mantal. Utsädet är 480 tunnor. År 1810 war Folkmängden 602. Kyrkan är belägen under 58 gr. 19 min. Polhöjd; 4 mil från Linköping.

Harstad, en Sätesgård i Småland.

Hartmark, en Sokn, är Annex til Mandals Pastorat uti Mandals Amt i Norge.

Hasslebösarp, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Wemmenhögs Härad, är Annex til Solberga Pastorat, samt innehåller 4.5 Mantal. Marken är något backig. Jordmånen består huwudsakeligen af lera, samt är ganska fruktbar. Skog finnes ej. Utsädet är 184 tunnor. År 1805 war Folkmängden 163. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Solberga kyrka.

Hasled, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, består af 3 Soknar: Hasled, Moderförsamling, Färed, Berga, Annexer, och Enåsa Kapell samt innehåller 67 Mantal. Utsädet är 1200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1612. — Hasled Sokn innehåller 45.25 Mantal. Markens beskaffenhet är ömsom jämn och bärgaktig. Rådande jordarten är lera, ler och sandmylla. Skogstilgången är hjelpelig. Utsädet är 800 à 830 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1078. Enåsa Kapell härunder begripet, men utom detsamma 848. Kyrkan är belägen under 58 grad. 45 min. Polhöjd; 1 mil från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Börstorp, därnäst Tjos.

Haslund, eller Östra Bärum, en Sokn, är Annex til Askers Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge.

Haslöf, et Regalt Pastorat i Halland, och Höks Härad, består af 2 Soknar: Haslöf, Moderförsamling, och Woxtorp, Annex, samt innehåller 61.7 Mantal. Utsädet är 1980 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2005. — Haslöf Sokn innehåller 21.3 Mantal. Marken är jämn, undantagande Hallands ås, som går igenom Soknen. Jordmånen består mästadelen af sandblandning. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 574. Kyrkan är belägen under 56 gr. 29 min. Polhöjd; 3 mil från Halmstad.

Hassel, et Järnwärk uti Egers Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge. Det har sit namn af Gården Hassel, i Modum Sokn, hwarest dess flästa Gruwor äro belägne, men Wärkets masugn och öfriga inrättningar [ 250 ]äro anlagde på Gården Dalers mark uti Egers Pastorat, 3 mil åwanom Staden Drammen. Detta Wärk är et af de äldsta och bäst belägna i Norge. År 1791 tilwärkades här 1252 skeppund stångjärn och 548 skeppund gjutgods, mästadelen kakelugnar. Förnämsta Gruwan, kallad Hassels Gruwa, ligger endast 0.25 mil från Wärket. Åbyggnaden är prydlig. Til Wärkets drift fordras årligen 7 til 8000 läster kol. I sednare tider har man börjat at smida järnplåtar och bultjärn. Nära wid Wärket är anlagd en järnkrams Fabrik.

Hassel, et Pastorat uti Nordlands Amt i Norge, består af 3 Soknar: Hassel, Moderförsamling, samt Annexerne Sorteland och Sande. År 1801 war Folkmängden 2574.

Hassela, en Sokn i Hälsingland uti norra Fögderiet, är Annex til Bergsjö Pastorat, håller i widd 3.94 qvadr. mil, samt innefattar 8.2 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, samt upfyld af wattudrag, kärr och mossar. Rådande jordarten är lera i de flästa byar. Skog finnes ymnigt. Utsädet af råg, korn, hafra och ärter är 350 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1065. Kyrkan är belägen 2 mil från Bergsjö kyrka. Uti Soknen äro belägne Järnwärket Franzhammar, samt 2 finbladiga sågwärk.

Hasselby, en Sätesgård uti Kalmar Län i Småland.

Hasselvigen, en stor Bugt af Trondhiems fjärden i Norge, omkring hwilken många Gårdar äro belägne. Här giwes skönt laxfiske och så kallade laxwarp, i synnerhet wid den betydliga Gården Hasselvigen. Denna Gård har en täck belägenhet, är wackert bygd, har goda sädes- och ängsfält samt ymnig skog.

Hasselås, en Sätesgård uti Småland.

Hasselösa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Säwareds Pastorat, samt innehåller 12.7 Mantal. År 1810 war Folkmängden 436. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Säwareds kyrka.

Hasselfors, et Järnwärk uti Skagerhults Sokn i Nerike, består af 2 hamrar och 4 härdar, med 1825 skeppund stångjärnssmide. Åbyggnaden är endast för Bruks-betjäningen och Arbetarne.

Hasslerör, en Sätesgård i Wästergötland.

Hasundfjeld, et stort Fjeld uti Ulvestens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, har 2 höga spitsar.

Hasvig, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge, består af 2 Soknar: Hasvig, Moderförsamling, och Loppen, Annex. Uti Hasvig Sokn liggar en ansenlig Ö kallad Söröe, som har en god hamn kallad Hasvig.

Hatfjelddalen, en Sokn, är Annex til Vefsens Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Hattsjöhult, en Sätesgård i Småland.

Haurida, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och norra Wedbo Härad, är Annex til Wireda Pastorat, samt innehåller 12.8 Mantal. Marken är bärgaktig och stenbunden. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 100 tunnor. År 1810 war Folkmängden 420. Kyrkan är belägen 2.5 mil från Jönköping.

Haverö, en Sokn i Medelpad, är Annex til Hogdals Pastorat i Hälsingland, håller i widd 6.75 qvadr. mil, samt består af 8.6 Mantal. Soknen ligger wästligast af alla i Medelpad, samt gränsar til Hälsingland och Jämtland. Hon [ 251 ]utgör til större delen en ansenlig dalsträckning på bägge sidor om älwen Ljungan, hwilken här utbreder sig i 2 ansenliga sjöar Hawern och Holmsjön. Marken är i allmänhet stenig och mager. Höga bärg innesluta Soknen på 3 kanter, norr, wäster och söder, samt skilja densamma från Hälsingland och Jämtland. Stora skogar finnas uti dessa från älwen aflägsna trakter. År 1810 war Folkmängden 496. År 1750 war densamma 258, har således på 60 år ökat sig med 238; det är inemot dubbelt. Kyrkan är belägen under 62 gr. 20 min. Polhöjd; 15 mil från Härnösand och 3 mil från Hogdals kyrka.

Havfjeldet, et högt Fjeld uti Fåbergs Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Havnen, en Handelsplats uti Borgunds Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Havsten, en betydlig Gård uti Strindens Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, ej långt från Trondhiem, har prydlig åbyggnad.

Heby, en Sätesgård uti Gåsinge Sokn i Södermanland, består af 2.4 Mantal, samt äges och brukas i förening med Ytterby 1 Mantal. Bägge Säteriena äga 30 tunnors utsäde i god och wäl häfdad jord. Betet är behjelpeligt och årligen erhålles 200 lass hö. Skogen är til alla delar tilräckelig. Mangårdsbyggnaden är af sten; huwudbyggningen är 2 wåningar hög med windskamrar, 50 alnar lång. Hela undra wåningen är wälfd och har 6 qvarters tjocka murar. Den är omgiwen af en trägård om 5 tunnland, som har 300 unga fruktträn, samt är dessutom rundtomkring garderad af wilda klipta trän. Egendomen är et Fidei Commiss hörande til Slägten Liljencranz.

Heckeberga, en Sätesgård uti Genarps Sokn i Skåne, äger 110 tunnors utsäde, mycken skog bestående af ek, bok, al och björk, samt betydliga furuplanteringar. Huwudbyggningen är grundmurad och 2 wåningar hög. Uthusen äro dels grundmurade, dels af korswärke.

Hed, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Skinskattebergs Bärgslag, håller i widd 0.77 qvadr mil, samt består af 11.6 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordarten är sand. Skog finnes ymnigt til Gårdsfång, men ej til härwarande 13 stångjärns-härdars behof, hwilka annorstädes ifrån köpa mindst trefjärdedelar af de kol, som åtgå. Medium af 10 års, 1804–1813, ungefärliga utsäde är i wete 4 tunnor, råg 105, korn 20, hafra 46, blandsäd 20, ärter 7, potäter 49 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1205. Kyrkan är belägen under 59 gr. 40 min. Polhöjd; 4 mil från Wästerås. — Uti Soknen äro belägna 5 Järnwärk: Bernshammar, Karmansbo, Nyhammar, Östanfors och Holm, hwilka tilsamman äga 4815 skeppund stångjärnssmide.

Heda, en Sokn i Östergötland och Lysings Härad, är Annex til Röks Pastorat, samt innehåller 35.5 Mantal. Marken är aldeles jämn. Jordmånen är ungefär en tredjedel lera, en tredjedel sand och en tredjedel dungjord. Soknen lider brist på skog, men äger enskildt en Allmänning, wid namn Hellemoen, hwaraf den har någon hjelp. Utsädet är något öwer 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 755. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Röks kyrka.

Hedal, en Sokn, är Annex til Ourdals Pastorat uti Landskapet Valders i Norge.

[ 252 ]Hedalen, en Sokn, är Annex til Våge Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Hedared, en Kapellsförsamling uti Bredared Sokn uti Wästergötland. År 1805 war Folkmängden 189.[Dj 7]

Hedby, en Sätesgård i Södermanland.

Heddinge, eller Kyrkeheddinge, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, består af 2 Soknar: Heddinge, Moderförsamling, och Esarp, Annex, samt innefattar 29 Mantal. År 1805 war Folkmängden 963. — Heddinge Sokn innehåller 16.2 Mantal. Marken är tämeligen jämn och utan bärg. Jordmånen är blandad med lera, mylla, grus och sand. Soknen har alsingen skog. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 560. Kyrkan är belägen under 55 gr. 39 min. Polhöjd; 1.7 mil från Malmö.

Hede, et Järnwärk, uti By Sokn i Dalarne, äger 200 skeppund stångjärnssmide.

Hede, en Sätesgård uti Kinna Sokn, Marks Härad i Wästergötland, äger 24 tunnors utsäde, mindre ymnig höbol, hjelpelig skog, mangårdsbyggnad af trä.

Hede, en Sokn i Bohusland och Sörbygdens Härad, är Annex til Krokstads Pastorat, samt innehåller 25.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 865. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Krokstads kyrka.

Hede, et Consistorielt Pastorat i Härjedalen, består af 3 Soknar: Hede, Moderförsamling, samt Wemdalen och Tännäs, Annexer, Storsjö Kapellsförsamling samt Ljusnedals Kopparwärks Församling; håller i widd 58 qvadrat mil, samt innefattar 27 Mantal. Större delen af Pastoratet utgör en dalsträckning omkring älwen Ljusnan, mindre delen utgör ock en dal omkring älwen Ljungan. År 1810 war Folkmängden 1727. — Hede Sokn innehåller 10.6 Mantal, Storsjö Kapellsförsamling härunder begripen. Marken är öweralt bärgaktig. Åtskilliga höga bärg finnas, hwaribland Serffjeldet i synnerhet utmärker sig. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 90 tunnor. År 1810 war Folkmängden 613, Storsjö Kapellsförsamling inbegripen, men utom densamma 461. Kyrkan är belägen under 62 grad. 20 min. Polhöjd; 10 mil från Östersund.

Hedemarken, et Landskap uti Kristiania Stift i Norge, är beläget utmed sjön Mjösen, omkring 60 gr. 30 min. Polhöjd. Marken är i allmänhet jämn. Jordmånen är bördig, samt bär ymnigt, hwarjehanda slags säd. På fisk är ock godt förråd. Landet är ock försedt med goda skogar. Inbyggarne äro i allmänhet wälmående, samt bebo ansenliga och wälbygda Gårdar. Landskapet utgör et Fögderi och Prosteri, som innefattar 6 Pastorat och 12 Soknar. År 1810 war Folkmängden 23761. Hedemarken utgör jämte Österdalen, Solöer och Oudalen et Amt, hwilket innefattar 3 Fögderien: Hedemarkens, Solöer och Oudalens, samt Österdalens, innehåller 17 Pastorat samt 40 Soknar. Följande Förtekning wisar dessa Pastorat, samt den Folkmängd, som hwart och et af dem ägde år 1801.

1 Stange 3935
2 Vang 4955
3 Ringsager 6860
4 Näs 2741
5 Rommedal 2767
6 Löjten 2503
7 Elverum 3232
8 Åmodt 2729
9 Rendalen 1685
10 Tönsåt 3021
11 Tolgen 2017

[ 253 ]

12 Qvickne 1053
13 Tryslid 1597
14 Hof 6009
15 Grue 4706
16 Vinger 6149
17 Ström eller Oudalen 5164
Summa 61123

Utaf dessa Pastorat ligga de 6 första uti Landskapet Hedemarken. — Hedemarken tillika med Österdalen, Sollöer, Oudalen, Toten och Gudbrandsdalen utgöra en Lagsaga hwilken innefattar 7 Häradshöfdingdömen.

Heden, en Sätesgård uti Larf Sokn i Wästergötland, äger 18 tunnors utsäde af råg och hafra, swagt höbol, betydlig skog af björk, al och asp, obetydlig mangårdsbyggnad.

Hedenlund, en Sätesgård uti Wadsbro Sokn i Södermanland, äger 24 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog. Åbyggnaden består af et stort stenhus med 2 ansenliga trägårdar.

Hedensberga, en Sätesgård uti Tillberga Sokn i Wästmanland, består af 6 Mantal, med 1 Mantal införliwadt rå- och rörs-hemman. Mangården är bygd på en brant hälleklippa. Den större byggningen af sten, är wacker. Därwid befinnes en flygelbyggning jämwäl af sten.

Hedensfors, et finbladigt Sågwärk uti Luleå Sokn i Norrbotn, består af 4 ramar, samt äger rättighet til 1500 tolfter bräders årlig sågning. Wärket, som är beläget wid Lule Älf, 3.5 mil åwanom Luleå Landskyrka driwes med styrka, och äger dels egen skog, dels köpes sågtimmer från åwanföre belägna byar.

Hedenstad, en Sokn, är Annex til Sandsvärds Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Hedensö, en Sätesgård uti Näshulta sokn i Södermanland, äger jämte afhyste frälsehemman något öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, skog til husbehof, prydlig mangårdsbyggnad, huwudbyggningen af trä, flyglarna och de öfrige husen til större delen af sten. — Under denna Gård lyder et Järnwärk af samma namn. Smidet bestrides för en härd med kol från Säteriets skog.

Hedeskoga, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Herrestads Härad, är Annex til Ystads Mariæ Församlings Pastorat, samt innehåller 13.2 Mantal. Marken är något ojämn, med tämeligen ansenliga kullar. Jordmånen består af lera. Ingen skog finnes här och ganska litet bränntorf. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 244. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Ystad. Af Manufactur-anstalter finnes et Garweri.

Hedesunda, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Gästrikland, håller i widd 4.2 qvadr. mil, samt innefattar 61 Mantal. Marken är til det mästa jämn, endast några få obetydliga bärg finnas i södra delen af Soknen. Rådande jordmånen är swag lera. Dal-älwen flyter förbi hela södra delen af Soknen, samt utwidgar sig här til en tämeligen ansenlig sjö, som håller i widd 0.75 qvadrat mil. Få hemman äga ymnig, de fläste hjelpelig och några alsingen skog. Utsädet är 650 tunnor, hwaraf 300 råg, 300 korn, samt 50 blandsäd och hafra. År 1810 war Folkmängden 2931. Kyrkan är belägen under 60 gr. 25 min. Polhöjd; 3 mil från Gefle.

Hedhammar, et Järnwärk uti Skinskattebergs Sokn i Wästmanland, äger 500 skeppund stångjärnssmide. Det lyder under Riddarhytte Kopparwärk.

Hedmora, en Stad uti Landskapet Dalarne, är belägen under 60 gr. 16 min. Polhöjd; nära til sjön Håfran, 18.2 mil från [ 254 ]Stockholm och 7.4 mil från Falun, håller i widd 30 tunnland, härunder begripne trä- och kålgårdar med höslotter, som finnas inom staketet. Staden är föga regulier; Gator och gränder äro til större delen krokige. År 1810 war Folkmängden 699. Inbyggarne nära sig förnämligast af handel och handtwärk, men månge jämwäl af åkerbruk. Handelen idkas förnämligast med säd, salt, lifsmedel, kramwaror, samt andra för Bärgslagen behöfliga waror. Därifrån hämtas åter tackjärn och stångjärn, hwaraf det förra sändes til Hammarwärken i Gästrikland och det sednare til Wästerås för at widare fortskaffas til Stockholm. Af Manufacturer finnes en Tobaksfabrik, Wärkstädernas antal är wid pass 65 uti 25 särskildta handtwärk. Stadens åkerjord utgör 798 tunnland, äng och beteshagar nära 1100 tunnland. År 1810 underhöllos här 52 hästar, 2 oxar, 278 kor, 64 ungnöt och 92 får. Den 2 Februari hålles här marknad, som påstår i flera dygn och är en af de ansenligaste i Riket. Stadens Riksdagsnumer är 55.

Hedmora, en Sokn i förenämnde Landskap och Fögderi, utgör jämte Hedmora Stad et Regalt Pastorat, som år 1810 beboddes af 5341 inbyggare. Hedmora Sokn håller i widd 3.1 qvadrat mil och innefattar 114 Mantal. Marken består til större delen af jämna och bördiga slätter, eller så kallade dälder, som omgiwas af merendels med skog bewuxna bärg. Den öfriga delen är stenig och bärgaktig, med liten åker och ängsjord, men mera skogrik. Rådande jordmånen är sand och skarp lera, äwen på några ställen endast lättjord. En del af Soknen har god och ymnig skog, en del behjelpelig, och några byar aldeles ingen. Det wanliga höst-utsädet utgöres af råg, omkring 650 tunnor, och några få fjärdingar wete. Wårutsädet stiger til 16 à 1700 tunnor, hwaraf mindst trefjärdedelar är hafra. Til detta utsäde brukas något öppen åker, som hwartannat år ligger i träde, men största delen af jorden nyttjas til circulationsbruk. Mulbetet uti Soknen är öweralt wid byarne swagt och otilräckeligt. De fläste nödgas betjäna sig af fäbodar, af hwilka en del äro belägna på Prästhytte och Norns skogar, och en del på nästgränsande Sokneskogar, såsom Norbergs, Säters och Söderbärkes. År 1810 war Folkmängden 4642. Kyrkan är belägen på landets grund nära til Staden och nyttjas gemensamt med Stadens inbyggare. — Uti Soknen finnes 4 Järnwärk: Norn, Turbo, Prästhyttan och Wikmanshyttan, hwilka bestå af 6 stångjärns hamrar, 2 spikhammar-stockar, och 2 knipphammar-stockar, 1 plåtugn med sin hammare, och 3 masugnar för tackjärnsblåsning. Af dessa ligger den för Prästhyttan 0.5 mil från Wärket och kallas Drecks masugn. De öfriga bägge masugnarne ligga den ena wid Norn och den andra wid Wikmanshyttan. Wid Norns Järnwärk befinnes en kyrka, som utgör en Kapellsförsamling hwartil höra utom Wärket åtskilliga nästgränsande byar, innefattande 27 Mantal. — Et för detta Järnwärk wid namn Davidshyttan med en ämneshammare, samt 2 spik- och knipphamrar, Falu bärgslag tilhörigt, är jämwäl beläget inom Soknen, men smidet är för närwarande flyttadt därifrån til Awestad.

Hedrum, et Pastorat uti Grefskapet Laurvig i Norge, består af 3 Soknar: Hedrum, Moderförsamling, samt Qvelle och Hvarnäs, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2536.

[ 255 ]Hedwigsfors, et Järnwärk uti Bjuråkers Sokn i Hälsingland, äger 900 skeppund stångjärnssmide. Wärket har jämwäl rättighet til plåtsmide, men hwilket nu ej driwes.

Hedströmen, en Ström, hwilken har sit ursprung i Dalarne, samt flyter genom Wästmanland uti Mälarens wik Galten. Han är i anseende til storleken föga ansenlig, ty han håller ej öwer 10 mil i längd, men ganska betydlig i afseende på den myckenhet Järnwärk som äro belägne wid honom och dess grenar. Stångjärnssmidet wid de Wärk, som driwes af dess watn är ansenligare än wid någon annan ström i Riket; det stiger årligen til circa 22000 skeppund.

Hedåker, en Sätesgård i Wästergötland.

Hegeland, en Sokn, är Annex til Molands Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Hegeland, en Sokn, är Annex til Oddernäs Pastorat uti Mandals Amt i Norge.

Hegerstalund, en Sätesgård i Upland.

Hegge, en Sokn, är Annex til Slidre Pastorat uti Valders Fögderi i Norge.

Heggen, et Häradshöfdingdöme uti Smålänens Amt i Norge, består af 3 Pastorat: Trögstad, Askim och Edsberg, hwilka innehålla 507 Gårdar.

Hegåsen en wälbygd Gård och Handelsplats uti Hitteröens Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Heia, en ansenlig Fjeldsträckning från Sneåsens Pastorat uti Inderöens Fögderi til Overhaldens Pastorat uti Nummedalen i Norge.

Heida en Sätesgård i Småland.

Heidalsmoe, en Sokn, är Annex til Laurdals Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Heide, et Consistorielt Pastorat på Gottland uti södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Heide, Moderförsamling, och Wäte, Annex, samt innehåller 30.5 Mantal. Marken i detta Pastorat är ojämn och backig, emedan härigenom stryker, från norr til söder, en kalkås och skogbewuxen hed, hwadan Soknens namn Heide, efter Gottländska mundarten, härrörer, men som efter allmänna Swenskan borde heta Hede. Denna Ås sluttar å ömse sidor och sänker sig wid Heide kyrka til et träsk af 0.6 mils omkrets, och sedermera til dalar, där man finner åkrar, ängar och mossar. Emedan grunden eller botnen består af kalkbärg och hällar, hwilka på många ställen upstiga i dagen och beswära åkrarne, så är den rådande jordmånen här kalklera, blandad, dels med swartmylla, dels med kalkflisor och sand. All åker eller öpna jord utgör circa 720 tunnland, hwaraf twåtredjedelar eller 480 tunnland årligen besås och 240 tunnland ligga i träde. År 1810 war Folkmängden 878. — Heide Sokn innehåller 14.8 Mantal. Skog finnes, utom et och annat skoglöst hemman, öwer husbehowet, hwarföre här ock finnes 13 sågwärk. År 1810 war Folkmängden 447. Kyrkan är belägen under 57 gr. 25 min. Polhöjd; 2.4 mil från Wisby.

Heideby, en Sokn på Gottland uti norra Fögderiet, är Annex til Ende Pastorat, samt innehåller 7.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 164. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Ende kyrka.

Hein, en Sokn, är Annex til Gröttens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Heinhem, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Heinhem, Moderförsamling, och [ 256 ]Bäl, Annex, samt innehåller 16 Mantal. Af skog har Pastoratet hjelpeligt förråd. Utsädet så wäl i höst- som wårsäd, hwarmed åkren nyttjas i treskifte är något öwer 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 420. — Heinhem Sokn består af 9.7 Mantal. Omkring twåtredjedelar af marken består af nästan kala kalkbärg. Den öfriga delen är tämeligen fruktbärande. Ehuru rådande jordmånen är lera, finnas dock många mellanwarf af sand och i synnerhet ör. År 1810 war Folkmängden 242. Kyrkan är belägen under 57 gr. 41 min. Polhöjd; 2 mil från Wisby. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Gane.

Heirfos, en Sokn, är Annex til Landvigs Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.

Heistad, en ansenlig och wälbygd Gård uti Spareboe Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Heklefjeld, et ganska högt Fjeld, liggande nära til Staden Bergen i Norge. Mot detta Fjeld brytas skyarne, hwarefter faller et starkt och långwarigt rägn, som kallas Bergens dug.

Heldeholm, en Sätesgård i Wästergötland.

Helene, en Sätesgård i Skåne.

Helgarö, en Sokn uti Södermanland, Nyköpings Län och Åkers Härad, är Annex til Fogdö Pastorat, håller i widd 0.32 qvadr. mil, samt består af 22.3 Mantal. Soknen har på de flästa ställen jämn jordmån på rådande lergrund, dock någorstädes sandblandad. På norra och wästra sidan är Ön, fordom med mindre wattudrag skiljd från Fogdö, numera med denna sammanhängande, bärgaktig, med hjelpelig skog. Et och annat hemman finnes utan skogstilgång. Utsädet är 250 tunnor. Wid några hemman är hjelpelig äng, men i allmänhet under medelmåttan. Mulbetet är bättre. Sädes-productionen på det hela räknad lärer ej öwerstiga sjette kornet per medium. År 1810 war Folkmängden 478. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Fogdö kyrka. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Edeby. I denna Sokn finnes den så kallade Rellinge- eller Redlinge Borg, belägen inom byn Rellinges ägor, på en hög kulle, där fordom Upsala Konung Ingiald Illråde, med sin dotter Åsa och Håffolket sig inbrände.

Helgeland, et Distrikt uti Nordlands Amt i Norge, beläget omkring 66 graders Polhöjd, wid hawet, utgör 1 Fögderi, 1 Prosteri och 1 Häradshöfdingdöme, samt innefattar 7 Pastorat, med 20 Soknar. Storleken är mellan 90 och 100 qvadr. mil. Det kallades fordom Halogaland, och af inbyggarne kallas det nuförtiden Håleger. Det har många fruktbara nägder, goda betesmarker och ansenliga skogar. Inbyggarnes näring består förnämligast uti fiskeri, samt nöt- och får-awel. De utföra med egna fartyg til Trondhiem och Bergen, men i synnerhet til den sednare orten, betydliga laddningar af flera slags torrfisk, sill, talg, smör och andra matwaror, samt bockskinn. Smöret från detta land är begärligare än det som kommer från andra Norrska orter. Högt up i landet emot Swenska gränsen ligger et bärg, som innehåller silwerhaltig blymalm, hwarest Swenskarne uti sjuttonde århundradet började arbeta, men blewo förhindrade af Norrmännerne. Helgeland är det folkrikaste distrikt i Nordland. Följande Tabell wisar Pastoraten i detta land, med den Folkmängd, som de hade år 1801.

[ 257 ]

Alftahaug 4993
Brönöe 4386
Näsne 2453
Vägöen 949
Vefsen 3526
Hemnes 4561
Rödöe 3496
  Summa   24364.

Helgem, en Sokn, är Annex til Jölsters Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Helgen, en Sokn, är Annex til Holdens Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Helgerum, en Sätesgård uti Wästrums Sokn i Småland, wid en hafswik, består af 6 Mantal, med många underliggande hemman, äger öwer 20 tunnors utsäde, uti lerjord, ansenligt höbol och förmånligt fiske. Mangården består af et prydligt stenhus om 3 wåningars högd, med 2 flygelbyggnader, samt et ansenligt stall af sten. Trägården är widlöftig samt försedd med et drifhus. Under Gården höra 1 Pappersfabrik, 1 Tegelbruk, 1 Mjölqvarn, med 6 par stenar, 1 masugn, 1 sågwärk med 36 blad, 1 skeppswarf, 1 koppargruwa, samt Järnmalms-Gruwor.

Helgeråen, en god Hamn och Ankarplats uti Grefskapet Laurvig i Norge, bebos af Fiskare och Sjömän.

Helgesta, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Willåtinge Härad, består af 2 Soknar: Helgesta, Moderförsamling, och Hyltinge, Annex, håller i widd 1.48 qvadrat mil, samt innefattar 62 Mantal. Marken är öweralt bärgaktig. Rådande jordarten är lera. Skog af wanliga slag finnes hjelpeligt. Utsädet i denna bärgaktiga och stenbundna trakt är icke ansenligt, det öwerstiger föga 8 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 1520. — Helgesta Sokn håller i widd 0.65 qvadr. mil, samt innefattar 31.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 817. Kyrkan är belägen under 59 gr. 2 min. Polhöjd; 3.2 mil från Nyköping. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Rockelsta, Mälby och Gäwersnäs.

Helgum, en Sokn i Ångermanland och södra Fögderiet, är Annex til Ramsele Pastorat, samt innehåller 18.4 Mantal. Soknen är belägen omkring en gren af Ångerman-älwen, som kallas Ögelströmen. Närmast intil Älwen; där de fläste byar äro belägne, är marken jämn och rådande jordarten lera; men på 0.12 à 0.25 mils afstånd från Älwen är marken ganska bärgaktig och stenbunden. Skogen är hjelpelig, men til en stor del upfyld af kärr och mossar. Utsädet är 130 tunnor. Boskapsskötsel är et wigtigt näringsfång. Skytteri, skogshygge samt brädsågning giwa ock god förtjänst. År 1810 war Folkmängden 794. Kyrkan är belägen 3.5 mil från Ramsele kyrka. — Den märkwärdigaste orten i Soknen är Ledingå Sågwärk.

Helgåkra, en Sätesgård i Småland.

Helgö, en Sätesgård uti Frösunda Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, ansenligt höbol, obetydlig skog, godt fiskewatn, gammal och förfallen mangårdsbyggnad af trä.

Helgöe, en Sokn, är Annex til Karlsöe Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge.

Heli, en Sokn, är Annex til Spydebergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Helisund, en mycket bekant Hamn uti Mandals Amt i Norge, 0.5 mil från fasta landet, mellan några Öar. På södra sidan om hamnen äro 2 murade stendammar, hvilkas like icke finnes i Norge. De äro 12 alnar höga.

Heljarp, en Ladugård uti Ausås Sokn i Skåne, brukas [ 258 ]under Spannarps Sätesgård, består af 1 Mantal, äger 42 tunnors utsäde, höbärgning af 120 lass, någon löfskog på ägorna.

Hellbo, en Masugn uti Boldnäs Sokn i Hälsingland, äger tilräckelig skog.

Helleberg, en Sätesgård uti Hellums Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, föga skog, förswarlig mangårds åbyggnad af trä, med en tämeligen ansenlig trägård.

Hellebierg, et stort Fjäld uti Hardangers District uti södra Bergenhus Amt i Norge, hwarest uthuggas hällar eller cirkelrunda tunnhuggna stenar som nyttjas at därpå grädda flatbröd.

Hellefos, et Wattufall uti Egers Älf uti Egers Pastorat, uti Budskeruds Amt i Norge, hwarest et betydligt laxfiske är inrättadt sålunda: at laxen i det han ärnar at springa upföre wattufallet, faller tilbaka uti en kista, som är sammansatt af bräder och hänger wid 2 långa timmerstockar, som räcka 6 alnar ut från landet på hwarje sida. Dessutom brukas här lax-kar, men de äro icke så fördelaktiga.

Hellekis, en Sätesgård uti Medelplana Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, hwartil hälften af Brunnsgården 0.5 Mantal är lagd. Gårdens åker utgör 57 tunnland, äng 171 och skog 358 tunnland. Hit hörer en Djurgård om 53 tunnland, samt en ansenlig trägård om 7 tunnland med orangeri, uti hwilken, bland många fruktbärande trän, äwen finnas walnöteträn och flera andra utländska träslag. Åbyggnaden, den wackraste i orten, består af en huwudbyggning af tegelsten, 3 wåningar hög, med 30 rum, 2 flygelbyggningar af trä, 2 wåningar höga, et gammalt stenhus 2 wåningar högt, 1 stor stenhusbyggnad, 2 wåningar hög, med slag-ur, innehållande sädesbodar, wagnbodar, stall med stall-kammare, m. m. Gården har en kalkugn til eget behof samt en hamn i Wänern.

Helleland, et Pastorat uti Stavangers Amt i Norge, består af 3 Soknar: Helleland, Moderförsamling, samt Birkrim och Häskestad, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2920.

Hellered, en Sätesgård uti Sandhults Sokn i Wästergötland, äger 24 tunnors utsäde, utom potäter, godt höbol, öwer 1400 tunnlands skog, samt ansenlig mangårdsbyggnad af trä. Wid och inom denna Gårds område äro anlagde 2 spik- och 2 knipphamrar til 300 skeppund järns, samt 1 kopparhammare til 100 skeppund koppars förädling. Ehuru detta Manufactur-wärk för flera år tilbaka, til betydligaste delen warit färdigt, har det dock ännu icke kommit i gång.

Hellerö, en Sätesgård uti Eds Sokn i Småland, består af 4 Mantal, äger något öwer 20 tunnors utsäde, ringa skog, wacker åbyggnad af trä.

Hellestved, en wacker Gård uti Bambie Pastorat uti Bradsberg Amt i Norge, tilhörer Bolviigs Järnwärk. Här äro hammar-machinerne upförde tillika med en grynqvarn och 2 sågwärk.

Hellesund, en god Skeppshamn mellan några öar uti Mandals Amt i Norge, hwarest man med samma slags wind kan löpa ut och in. År 1787 funnos här 17 hus som beboddes af 100 människjor.

Hellinge, en Sätesgård uti Näsby Sokn i Småland, äger 40 tunnors utsäde, ringa höbol, tilräckelig skog, prydlig mangårdsbyggning af trä.

Hellesöe, en Sokn, är Annex til Länviigs Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge.

Helwig, et Tingslag uti Mandals Amt i Norge, består af et Pastorat, som innefattar 3 [ 259 ]Soknar: Vandsöe, Moderförsamling, Spind och Herred, Annexer, samt Lastageplatsen Farsund. År 1801 war Folkmängden 4947. År 1809 beslöts af Regeringen at wid förefallande ledighet Vandsöe och Farsund skola utgöra et Pastorat, samt Spind och Herred det andra.

Helwig, en Sokn på Gottland och norra Fögderiet, är Annex til Läderbro Pastorat, samt består af 10 Mantal. År 1810 war Folkmängden 352. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Läderbro kyrka.[Dj 8]

Hembs, en Sokn, är Annex til Laurdals Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Hemmesjö, et Regalt Pastorat uti Småland, Wexiö Län och Konga Härad, består af 2 Soknar: Hemmesjö, Moderförsamling, samt Tegnaby, Annex, och innehåller 29 Mantal. Marken är stenig och ojämn, dock icke bärgaktig. Rådande jordarten är sandmylla. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 150 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1007. — Hemmesjö Sokn innehåller 16.7 Mantal. År 1810 war Folkmängden 653. Kyrkan är belägen under 56 gr. 51 min. Polhöjd; 0.9 mil från Wexiö. — Uti Soknen är et Järnwärk kalladt Åryd.[Dj 9]

Hemmingsdynge, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Wemmenhögs Härad, består af 2 Soknar: Hemmingsdynge, Moderförsamling, och Åby, Annex, samt innehåller 28.2 Mantal. Utsädet är 1400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 731. — Hemmingsdynge Sokn innefattar 13 Mantal. Marken är öweralt jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog och torf är brist. Utsädet är 620 tunnor. År 1805 war Folkmängden 305. Kyrkan är belägen under 55 gr. 22 min. Polhöjd; 3.3 mil från Malmö.

Hemnäs, et Pastorat uti Nordlands Amt i Norge, består af 2 Soknar: Hemnäs, Moderförsamling, och Moe, Annex. År 1801 war Folkmängden 4561.

Hemnäs, en Sokn, är Annex til Höelands Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge.

Hemse, en Sokn på Gottland, uti södra Fögderiet, är Annex til Alwa Pastorat, samt innehåller 8.4 Mantal. Marken är jämn och bärgfri. Jordmånen består i allmänhet af lera och sand, likwäl är leran den rådande. Skog finnes til eget behof och något til afsalu. Öpna åkerjorden är omkring 40 tunnland på hwarje Mantal, hwaraf twåtredjedelar med höst- och wårsäd besås. År 1810 war Folkmängden 264. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Alwa kyrka.

Hemsedal, en Sokn, är Annex til Näs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Hemsjö, en Sokn uti Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, är Annex til Alingsås Pastorat, samt innehåller 20.5 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sand och sandmylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 906. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Alingsås.

Hemsöen, en Ö uti Högsjö Sokn[Dj 10] uti Ångermanland, belägen mellan utloppet af Ångerman-älwens bägge grenar, är den största i Norrland, håller i widd 0.52 qvadr. mil. Ön har nog upodlad mark, godt höböl och mulbete, skog til nödtorft. Hon bebos af 11 hemmansåboer.

Hendelö, en Sätesgård, uti Johannis Sokn i Östergötland, äger 28 à 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, så at i medelår inbärgas 250 lass, mästadels hårdwallshö, godt mulbete, föga skog, godt fiskwatn. [ 260 ]Åbyggnaden af trä, är gammal, med en wacker trägård. Til Gården höra 4 torp, samt 11.6 Mantal Frälsehemman, af hwilka et äger ymnig skog.

Hendene, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Skånings Härad, är Annex til Skara Pastorat, samt innehåller 13 Mantal. År 1810 war Folkmängden 444. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Skara.[Dj 11]

Hengelö, en Sätesgård uti Dalsland.

Henlunda, en Sätesgård i Södermanland.

Henning, en Sokn, är Annex til Spareboe Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Henriksdal, en wacker Gård på Sikla-ön uti Brännkyrka Sokn i Södermanland.

Henriksholm, en Sätesgård i Dalsland.

Herbroholm[Dj 12], en Sätesgård i Upland.

Herkeberga, eller Herkulberga, en Sokn i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, är Annex til Långtora Pastorat, håller i widd 0.17 qvadrat mil, samt innefattar 20 Mantal. Marken är til större delen jämn. Rådande jordarten är lera, med något swartmylla. Åtskilliga hemman hawa hjelpelig skog; andre lida brist därå. Utsädet är 450 tunnor. År 1810 war Folkmängden 474. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Långtora kyrka.

Herland en Sokn, är Annex til Edsbergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Herlöe, en Sokn, är Annex til Mangers Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge, wid Herlöe Fjord, uti hwilken finnes en stor wik, hwarest Konung Håkan Håkansson församlade sin Skeppsflotta år 1263.

Herreborum, en Sätesgård uti Annæ Sokn i Östergötland, består af 4.1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, höbol til 200 lass, ymnigt mulbete, brist på tilräckelig skog. Mangården är bebygd med et gammalt stenhus, hwarwid befinnes en god trägård. Fiske äges i 5 Ruddammar.

Herred, en Sokn uti Mandals Amt i Norge, är Annex til Vandsöe Pastorat. År 1787 war Folkmängden 587.

Herrestad, en Sätesgård uti Toresunds Sokn i Södermanland, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 250 lass, hjelpelig skog. Åbyggnaden af sten är prydlig, jämte en wacker trägård.

Herrestad, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Dals Härad, består af 2 Soknar: Herrestad, Moderförsamling, och Kållstad, Annex, samt innehåller 29.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 596. — Herrestad Sokn innefattar 17.3 Mantal. Marken är jämn, utan betydliga högder och dälder samt fri från sten. Rådande jordmånen är lerblandad swartmylla. Soknen saknar aldeles nödwändig skog både til byggnad och wedbrand. Utsädet är 350 tunnor i bördig jord. År 1810 war Folkmängden 323. Kyrkan är belägen under 58 gr. 24 min. Polhöjd; 4.3 mil från Linköping.

Herrestad, en Sätesgård uti Marbäcks Sokn i Småland, består af 4 Mantal, äger 60 tunnors utsäde. Mangården har förfallna hus.

Herrestad, en Sätesgård uti Kåreda Sokn i Småland, består af 3 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, gammal mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Herrestad, et Härad i Skåne och Malmö Län, innefattar 1 Stad: Ystad, 11 Soknar: Öja, Hedeskoga, Bjäresjö, Söwestad, Bromma, Herrestad, Borrie, Högestad, Baldringe, Tranås, [ 261 ]Köpinge, samt delar af Soknarne Öfraby och Tryde.

Herrestad, et Consistorielt Pastorat i förenämnde Härad, består af 2 Soknar: Herrestad, Moderförsamling, och Borrie, Annex, samt innehåller 49.4 Mantal. År 1805 war Folkmängden 880. Herrestad Sokn innehåller 36.4 Mantal. Marken är ojämn. På de flesta ställen är jordarten sandmylla. Skog finnes icke, men tilräckelig torfjord. Utsädet af alla slag utgör 400 tunnland. År 1805 war Folkmängden 761. Kyrkan är belägen under 55 gr. 29 min. Polhöjd; 5.5 mil från Malmö.

Herrestad, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 7.8 Mantal, äger 150 tunnors utsäde. Höbolet är ansenligt, men mulbetet är knapt. Mangården har en grundmurad huwudbyggning, 2 wåningar hög. Trägården är både stor och wacker. Alla ladugårdshusen äro grundmurade. Til Gården höra 32 hemman, 28 torp, 9 fiskarehus, och 1 tegelbruk. En god torfmåsse finnes ock.

Herrestad, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta härad, består af 2 Soknar: Herrestad, Moderförsamling, och Ingelstad, Annex, samt innehåller 13 Mantal. Marken är jämn och sidländt. Rådande jordarten är sand blandad med swartmylla. Skog finnes nästan alsingen. Utsädet är 450 tunnor af alla slag. År 1805 war Folkmängden 736. — Herrestad Sokn innehåller 9.7 Mantal. År 1805 war Folkmängden 472. Kyrkan är belägen under 55 gr. 32 min. Polhöjd; 5 mil från Kristianstad.

Herredswad, en Krono-Sätesgård uti Riseberga Sokn i Skåne, är egenteligen Indelnings-Boställe för vice-Öwersten wid Skånska Husar-Regimentet, men disponeras nu af en Intendent å Kronans wägnar, sedan Indelnings-hawaren efter Accord njuter Penningelön och Gårdens afkastning anwändes af Skånska Commissariatet wid infallande Exercitie-Möten. Gården består af 7.2 Mantal. Utsädet, är obetydligt och öwerstiger ej 50 tunnor, men höbolet är så mycket bättre och förmodas afkastningen wara omkring 18000 lispund. Mulbetet är jämwäl godt. Til Gården finnes tilräckelig eke- bok- och surskog. Åbyggnaden wid Gården blef år 1808 nedtagen och 2 nya flygelbyggningar påbegynte, hwilka altsedan år 1809 stått ofullbordade. Gården äger en mjölqvarn med 2 par stenar, tilräckeligt fiske i 2 sjöar och strömarne, däribland äwen af lax. Under Gården höra 28.6 Mantal arbetshemman och 15 torp.

Herrstaberg, en Skattegård uti Qvillinge Sokn i Östergötland, består af 3.5 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, höbol til 300 lass, obetydlig skog. Åbyggnaden af trä, är gammal, men reveterad.

Herrsäter, en Sätesgård i Södermanland.

Herrsäter, en Kronogård uti Wärna Sokn i Östergötland, består af 3.2 Mantal, är Boställe åt vice-Öwersten wid Rusthålls-Divisionen af Lifgrenadier-Regimentet, har fordom warit Kungsgård. Gården äger 40 à 50 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog. Allmänna fornsägen är at Konung Johan 3:s Drottning Gunnila Bjelke här bliwit född och wigd.

Heröe, et Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, innefattar 3 Soknar: Heröe, Moderförsamling, samt Sandöe och Rövde, Annexer. Inbyggarnes förnämsta näring består uti fiskeri, af sill, torsk, sey, långa, heljeflundra och andra slag. År 1801 war Folkmängden 2271.

[ 262 ]Hesselby, en Sätesgård uti Spånga Sokn i Upland, äger något öwer 30 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, ansenlig mangårdsbyggning om 2 wåningar med slag-ur, jämte flygelbyggningar med torn, alt af sten, ansenlig trägård med orangeri.

Hesselby, en Sätesgård uti Börje Sokn i Upland, äger 50 tunnors utsäde, ringa höbol, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä.

Hesselby, en Sätesgård uti Tuna Sokn i Upland och Olands Härad, en Sätesgård med Kyttinge, som är afhyst, och et berustadt Säteri Wastarby; alt under sambruk, äger 70 tunnors utsäde, höbol til circa 400 sommarlass, knapp och otilräckelig skogstilgång, föga betydlig åbyggnad, men en ansenlig trägård.

Hesselby, en Sätesgård uti Björkebergs Sokn i Östergötland, äger 24 tunnors utsäde, höfångst 45 à 50 lass à 30 lisp:d lasset, ganska ringa skog, mindre ansenlig åbyggnad af trä.

Hesselbyholm, en Sätesgård uti Fogdö Sokn i Södermanland, med Ekeby sammanslagen, består af 3 Mantal, äger 40 tunnors utsäde i jämn lerjord, god och ymnig äng, godt mulbete, hjelpelig skog til eget behof, stor stenhus-åbyggnad i mangården, ansenlig och prydlig trägård med orangeri. Gården är Fidei Commiss för Grefliga Liljencranziska Slägten.

Hessele, en berustad Sätesgård uti Fitja Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 36 tunnors utsäde, höfångst til 160 parlass. På skog är sådan brist, at icke en gång några buskar finnas. Åbyggnaden, af trä, är prydlig med en wacker trägård. Gården håller 2 Ryttare.

Hessleby, en Sokn uti Småland, Jönköpings Län och södra Wedbo Härad, är Annex til Rumskulla Pastorat, samt innehåller 33.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordarten är swartmylla. De fläste hemman äga tilräckelig skog; men några hawa endast knapp tilgång. Utsädet är 230 tunnor, när twåtredjedelar af öpna jorden besås. År 1810 war Folkmängden 984. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Rumskulla kyrka.

Hesslingby, en Sätesgård uti Österhaninge Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal, i sambruk med 4.2 Mantal, äger 40 à 50 tunnors utsäde, godt höbol, ganska ringa skog, förfallen mangårdsbyggnad, af trä, med en trägård.

Hesslunda, et Consistorielt Pastorat uti Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, består af 2 Soknar: Hesslunda, Moderförsamling, och Katslösa, Annex, samt innehåller 26.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 681. — Hesslunda Sokn innehåller 13.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordarten är mull och lera, på några ställen sand. Några hemman hawa med hushållning skog til husbehof. Utsädet är 20, 22 à 24 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 390. Kyrkan är belägen under 56 grad. 2 min. Polhöjd; 4.7 mil från Malmö.

Hesslö, en Gård uti Badelunda Sokn i Wästmanland, är Boställe för Secund-Chefen wid Lifregimentets Cuirassier-Corps, äger 60 tunnors utsäde, ganska ymnigt höbol, men lider brist på skog. Mangårdsbyggnaden af sten, 2 wåningar hög, är prydlig, med en någorlunda ansenlig trägård.

Hestra, et Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, består [ 263 ]af 2 Soknar: Hestra, Moderförsamling, och Gryteryd, Annex, samt innehåller 46.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1133. — Hestra Sokn innehåller 37.2 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består mästadelen af sand och grus med obetydelig swartmylla. Skogen är til gärdsle och wedbrand tilräckelig, men ingen timmerskog. Utsädet är något öwer 400 tunnor, hwaraf hafra utgör trefjärdedelar. År 1810 war Folkmängden 857. Kyrkan är belägen under 57 gr. 8 min. Polhöjd; 8.5 mil från Jönköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Samseryd.

Hestra, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Mo Härad, är Annex til Stengårdshults Pastorat, samt innehåller 9 Mantal. År 1810 war Folkmängden 259. Kyrkan är belägen 2.2 mil från Moderkyrkan.

Hestra, en Sätesgård i Upland.

Hevne, et Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, består af 2 Soknar: Hevne, Moderförsamling, och Vinge, Annex. År 1801 war Folkmängden 2233.

Hidinge, en Sokn i Nerike, är Annex til Knista Pastorat, innehåller 41 Mantal, hwaraf 19 äro belägna i Edsbergs Härad och 22 i Leke Bärgslags Fögderi. Marken uti Landslaget är jämn, jordmånen til en del swartmylla och det öfriga sandjord. Skogstilgången är ringa. Uti Bärgslaget åter är marken ojämn och bärgaktig, jordmånen, skogs- och sandjord, giwer för de flästa hemman ringa afkastning. Skogen är så i aftagande at flere hemman ej kunna idka Bärgshandtering. Soknens utsäde är 420 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1092. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes en masugn.

Hielmeland, et Pastorat, Tingslag och Skeppslag uti Stavangers Amt i Norge, består af 3 Soknar: Hielmeland, Moderförsamling, samt Årdal och Fister, Annex. År 1801 war Folkmängden 2485. Almogen sköter sin jord med utmärkt flit, samt bärgar så mycken säd, at den ej allenast förslår til eget behof, utan jämwäl til salu. Dessutom har den god skog, samt betydlig näring af fiskeri. Tingsstället är Gården Jelsöe.

Hielmkollen, et högt Bärg uti Bergs Sokn i Norge, uti nägden wid Swinesund, tjänar sjöfarande til landkänning.

Hierdal, et Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge, består af 4 Soknar: Hierdal, Moderförsamling, samt Tudal, Söndland och Gransherred Annexer. År 1801 war Folkmängden 2812.

Hildesberg, en Gård uti Härslöfs Sokn i Skåne, består af 2.75 Mantal utsokne Frälsehemman, äger wäl upodlad mark, 180 tunnors utsäde, men en wacker trägård. Mangårdsbyggningen är af korswärk.

Hildrestrand. Sålunda kallas det enda Bygdelaget af fasta landet uti Harams Pastorat uti Romsdals Amt i Norge. Det ligger längs utmed hafskanten, samt har en jämn mark. Wid stranden är et skönt laxfiske. På stranden är beläget et högt bärg kalladt Hildrehäst, som tjänar til landkänning för sjöfarande. Strax utanför landet ligga några holmar, kallade Rödholmarna wid hwilka finnes ankarplats för ankommande fartyg.

Hildringsberg, en Gård uti Glawa Sokn i Wärmeland, består af: Öfra Ås 1 Mantal Säteri, Prästbol 1 Mantal och Östra Fors 0.5 Mantal Kronoskatte, tilsamman 2.5 Mantal. På dessa hemman som brukas tilsamman, är utsädet 10 à 12 tunnor höst- och 60 à 70 tunnor wårsäd. [ 264 ]Höfångsten är mellan 300 och 400 lass. Skogen är widsträckt och ymnig, därpå flere torpare hawa boställen. Mangårdsbyggnaden, af trä, är förfallen.

Hillared, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Sexdräga Pastorat samt innehåller 10 Mantal. Marken är til hälften bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Skog af furu och gran finnes hjelpeligt. Utsädet är 120 tunnor, alt wårsäde. År 1805 war Folkmängden 473. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Gällared.

Hillboda, en Gård uti Österlöfsta Sokn i Upland består af 3.6 Mantal, äger nära 40 tunnors utsäde, i ganska bördig jordmån, samt höfångst til 3 à 400 lass. Til Gården hörer en masugn icke längesedan nybygd, där wissa år blåses 15 à 1800 skeppund tackjärn, af Danmora malmen, dels med egna dels med köpkol. Åbyggnaden består af åtskilliga wackra trähus för betjäningen; hwarwid finnes en god trägård, samt en humlegård, hwaruti wäxer utmärkt god humla. Til Gården höra en mjölqvarn och et sågwärk. Egendomen besittes utaf ägaren til Löfsta Järnwärk beläget i samma Sokn.

Hille, et Consistorielt Pastorat i Gästrikland, är Praebende åt Theologiae Lectorn wid Gefle Gymnasium, håller i widd 2.29 qvadr. mil, samt består af 30 Mantal. Marken är merendels bärgaktig. Jordmånen är mästadelen sandaktig, ehuru också på några ställen finnes god och bärande lera. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1511. Kyrkan är belägen under 60 grad. 44 min. Polhöjd; 0.6 mil från Gefle. — I Soknen finnas 1 Järnwärk, Oslättfors; 1 Masugn, Hillewik, och 1 Tegelbruk, Stigslund.

Hillersjö, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Färentuna Härad, är Annex til Färentuna Pastorat, håller i widd 0.15 qvadr. mil, samt består af 12 Mantal. År 1810 war Folkmängden 291. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Hillestad, en Sokn, är Annex til Botne Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Hillesöe, en Sokn, är Annex til Lendvigs Pastorat uti Trondhiems Amt i Norge.

Hillewik, en Masugn uti Hille Sokn i Gästrikland, wid utloppet af en å uti en hafswik, med en hamn.

Hilöe, en Ö uti södra Bergenhus Amt i Norge, 7 mil i söder från Bergen. På denna finnes et marmorbrott, med 3 slags marmor, wit, ljusblå, samt blå och wit. Af dessa slag, som äro ganska wackra och kompakta finnes ansenlig mängd i fullkomligt stora och långa block.

Himmelstalund, en berustad Sätesgård uti Östra Eneby Sokn i Östergötland, 0.12 mil från Norrköping, består af 1.2 Mantal, äger 36 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ganska ringa skog, wacker åbyggnad, dels af sten dels af trä, med en wacker trägård. Här är en mineralkälla af god egenskap, tjänlig mot slag, lamhet, gikt och andra krämpor.

Himmeta, en Sokn i Wästmanland, Wästerås Län och Åkerbo Härad, är Annex til Medåkers Pastorat[Dj 13][ws 2], håller i widd 0.5 qvadrat mil, samt består af 42 Mantal. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Jordmånen är en blandning af mo och swag lera. Twå byar Körtinge och Gässlinge äga nog skog, de andre nödigt gårdsfång, [ 265 ]undantagande Danby, som är skoglös. Utsädet är 480 tunnor. År 1810 war Folkmängden 740. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Medåkers kyrka.

Hinderstorp, en Sätesgård uti Häggestad Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 60 tunnlands utsäde, tilräckelig äng, mästadelen artificiel, åbyggnad af trä, med 2 wåningars huwudbyggning, trägård af betydenhet om 7 tunnlands widd, nybygd ladugård.

Hindöe, en Ö uti norra Oceanen, mellan 68 och 69 graders polhöjd, tilhörig Nordlands Amt i Norge, är en af de största öar i Skandinavien, inemot som Gottland. Marken är fruktbar, och här finnas bördiga åkrar och ängar. Fiske är et bland inbyggarnes förnämsta näringsfång.

Hinneryd, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, är Annex til Markaryds Pastorat, samt innehåller 48.3 Mantal. Marken är mästadels ojämn. Rådande jordarten är, utom någon lerjord här och där, mäst sandmylla. År 1810 war Folkmängden 1479. Kyrkan är belägen 1.6 mil från Moderkyrkan.

Hinseberg, en Sätesgård uti Näsby Sokn i Wästmanland, består af 2 Mantal, äger nära 20 tunnors utsäde med circulationsbruk, ymnig skog, äng och mulbete. Mangårdsbyggnaden, ett hus af sten, 3 wåningar högt och 72 alnar långt i god stil, är den ansenligaste och prydligaste i hela Örebro Län. Ladugården, utom logarne, äwen af sten, alt upbygt inom 20 år. Trägården är stor och wacker. Gårdens läge är ganska behaglig emot sjön Wäringen, som på 3 sidor tilstöter. Under Gården lyder en Ladugård kallad Näsby-Backa, om 1.25 Mantal. Äwen lyder under Gården Fröwi Stångjärns- och Järnmanufactur-wärk.

Hinsegården, en Sätesgård uti Brewiks Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 9 à 10 tunnors höst- och 18 à 20 tunnor wårutsäde, mästadelen hafra, höbol til 50 à 60 lass, hjelpelig skog, wacker åbyggnad af trä, med en wacker trägård.

Hinsekind, en Sätesgård uti Wärnamo Sokn i Småland, äger 70 tunnland öpen åkerjord, fördelt i 3 gärden, hwaraf det ena besås med höstråg, det andra med wårsäd och det tredje wilar, godt höbol och ymnig skog. Åbyggnaden af trä, är prydlig, med en ansenlig trägård.

Hinshyttan, eller Öfre Långshyttan, et Järnwärk uti Husby Sokn i Dalarne, äger 250 skeppund stångjärnssmide.

Hinsnoret, en Bärgs-frälsegård uti Torsångs Sokn i Dalarne, äger 5 à 6 tunnor höst- och 30 à 40 tunnor wår-utsäde, wacker åbyggnad af trä, med angenämt läge.

Hishult, et Consistorielt Pastorat, består af 2 Soknar: Hishult, Moderförsamling, belägen uti Halland och Höks Härad, samt Fagerhult, Annex, liggande uti Skåne, Kristianstads Län och norra Åsbo Härad, innehåller 51 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1629. — Hishult Sokn innefattar 38 Mantal. År 1805 war Folkmängden 940. Kyrkan är belägen under 56 gr. 25 min. Polhöjd; 3.5 mil från Halmstad.

Hisingen, en Ö belägen uti Wästergötland, wid Göta Älfs utlopp i hawet, omfattas af dess bägge grenar, samt håller i widd 1.6 qvadr. mil. Ön innefattar 3 Pastorat, hwilka utgöra 7 Soknar: Lundby, Tuwe, Säwe, Backa, Björlanda, Torslanda, Öckerö; som innehålla 270 Mantal. År 1805 war Folkmängden 7174, [ 266 ]som gör 4583 människjor på qvadrat milen.

Hitterdal, et Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge, består af 2 Soknar: Hitterdal, Moderförsamling, och Lille Herret, Annex. Pastoratet är försedt med ansenliga åker- och ängsfält, betydliga skogar, samt wattufall til qvarn- och sågwärk. Bönderne äro i allmänhet wälmående, til en del rike. År 1801 war Folkmängden 1971.

Hitteröe, et Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, beläget på åtskilliga öar i hawet, består af 4 Soknar: Dolme, Moderförsamling, samt Filland, Sletten och Qvärnöe, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3649. — Pastoratet har sit namn af Hitteröen, som är den största af de öar hwilka utgöra Pastoratet. Hon håller i widd 5 qvadrat mil. På ön finnas ansenliga skogar, samt gräsrika fält och dalar.

Hitteröe, en Ö uti hawet utanför Qvinnisfjorden uti Mandals Amt i Norge, utgör en Sokn, som är Annex til Soggendals Pastorat uti Stavangers Amt. År 1787 war Folkmängden 930. Här finnes god järnmalm, som föres til Vigelands Järnwärk.

Hjellö, en Sätesgård uti Fogelås Sokn i Wästergötland, har et angenämt läge wid sjön Wettern, består af 3 Mantal. Där til komma inlagde hemmanen Moanäs, Jubberud och Trollebo, hwilka innehålla 2.5 Mantal, tilsamman 5.5 Mantal. Gården äger 30 tunnor råg-utsäde, utom korn och annan slags säd, ymnigt höbol och betydlig skog. Åbyggnaden består af en ansenlig och prydlig huwudbyggning af sten, med 4 flygelbyggningar jämwäl af sten, med en stor och wacker trägård. Hit höra ock 1 mjölqvarn och 1 sågwärk.

Hjelmaren, en Sjö belägen mellan Landskapen Södermanland och Nerike, är en af de större i Riket. Han håller i längd 5.7 mil, i största bredd 1.4 och i widd 4.3 qvadrat mil. Han ligger 36 alnar högre än Mälarens wik Galten och 40 alnar högre än Östersjön. Uti östra delen hoptränges han af et sund, hwaruti ligga några holmar. Öwer detta sund som kallas Hjelmare-Sund och de däruti liggande holmar går allmänna landswägen från Wästmanland til Södermanland. Mellan fasta landet och holmarne färgas. Den delen af sjön som ligger på östra sidan om sundet kallas Lilla Hjelmaren. Han har sit utlopp i Mälaren genom en ansenlig å, som kallas Hjelmare-Ån. Den största Ön i denna sjö heter Winön. Han är fiskrik. De betydligaste fiskeslag som här fångas äro gädda, aborre, gös, sik och mal.

Hjelmare Slusswärk. Detta består af en Canal 1.2 mil lång, som leder från Hjelmaren til Arboga ån, samt går genom Soknarne Wästermo i Södermanland, och Säterbo i Wästmanland. Det består af 8 och en half Slussar. Fartygen går der 6.25 fot djupt genom gräfda canaler och updämda sjöar. Wid slutet af Slusswärket från Hjelmaren äro några wattuwärk anlagde. Slusswärket ligger helt och hållet i Säterbo Sokn 0.3 mil från Arboga.

Hjelmared, en Sätesgård i Wästergötland.

Hjelmaryd, en Sätesgård i Småland.[Dj 14]

Hjelmarsberg, en Sätesgård uti Almby Sokn i Nerike, belägen wid sjön Hjelmaren, består af 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, någorlunda höbol, hjelpelig skog. Mangården af sten, är bygd i Götisk stil, med en medelmåttigt stor trägård.

[ 267 ]Hjelmarsnäs, en Sätesgård uti Mällösa Sokn i Nerike, wid Hjelmaren, består af 2 Mantal, äger 15 à 16 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog. Åbyggnaden består af et stenhus om 1 wåning.

Hjelmseryd, et Consistorielt Pastorat, i Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, består af 2 Soknar: Hjelmseryd, Moderförsamling, och Stockaryd, Annex, samt innehåller 75.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordarten är tung swartmylla, i allmänhet mycket stenbunden. Tilgång på skog finnes til behof wid de fläste hemman, dock lida någre brist derå. Utsädet är från 14 til 20 tunnor på Mantalet i allmänhet. År 1810 war Folkmängden 1611. — Hjelmseryd Sokn innehåller 54.7 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2047. Kyrkan är belägen under 57 gr. 19 min. Polhöjd; 5.4 mil från Jönköping.

Hjelmshult, en Kronogård uti Allerums Sokn i Skåne, är Boställe åt Majoren wid norra Skånska Cavalleri-Regimentet, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 250 lass, prydlig mangårdsbyggning af sten, med en trägård om 1 tunnland.

Hjelmslund, en Gård uti Källna Sokn i Skåne, består af 1.5 Mantal, äger 43 tunnors utsäde i bördig jordmån, höbol mellan 3 och 400 lass, ingen bokskog, men något eke- och mycken tilwäxande surskog, i synnerhet björk. Mangården består af en huwudbyggning med 2 flyglar, dels af trä, dels af korswirke, med en ansenlig och wacker trägård. Gårdens belägenhet är wacker. Ägorna gå ända ned til Rönån, hwarest Gården äger laxfiske.

Hjelmsäng, en Sätesgård i Småland.

Hjelmsäter, en Sätesgård uti Medelplana Sokn i Wästergötland, består, jämte afhyste rå och rörs hemman, af 1.75 Mantal. Ägornas widd innehåller 507 tunnland, hwaraf 10 utgöra tomteplats och trägård, 82 åker, 172 äng, af hårdwall och mossar, bewuxne med ek, ask, hassel, samt andre slags löfträn; 243 beteshagar och utmark, bewuxne med granskog. Åbyggnaden består af en huwudbyggning af trä, med 2 flygelbyggningar af sten. Sädesboden och ladugården äro ock af sten.

Hjelmsönga, en Sätesgård uti Rydaholms Sokn i Småland, består af 1.25 Mantal, äger 28 tunnland öpen jord, som besås med råg, korn och hafra, ganska godt höbol, hjelpelig skog, gammal och förfallen åbyggnad af trä, med en trägård.

Hjersås, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Östra Göinge Härad, består af 2 Soknar: Hjersås, Moderförsamling, och Knislinge, Annex, samt innehåller 43.7 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1607. — Hjersås Sokn innefattar 20 Mantal. Marken är mästadelen bärgaktig. Rådande jordarten är sandmylla. Af ek, bok och surskog är i allmänhet hjelpeligt, på några ställen ymnigt. Utsädet är 670 tunnor. År 1805 war Folkmängden 950. Kyrkan är belägen under 56 grad. 13 min. Polhöjd; 1.9 mil från Kristianstad.

Hjertared, en Sätesgård uti Twäreds Sokn i Wästergötland, äger öwer 20 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, ymnig skog, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, med en betydlig trägård.

Hjertlanda, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, är Annex til Hultsjö Pastorat, samt innehåller 10.4 Mantal. Marken är öweralt bärgaktig och ojämn. Jordmånen är här och där [ 268 ]sandblandad, annars swartmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 15 à 16 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 236. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Hjertum, et Regalt Pastorat uti Bohusland och Torpe Härad, består af 2 Soknar: Hjertum, Moderförsamling, och Wästerlanda, Annex, samt innehåller 99.2 Mantal. Pastoratet utgör en landsträcka om 3 mil i längd, utmed Göta älf, som begränsar det i öster. Bredden håller från 0.5 til 1 mil från Älwen i wäster, där en til större delen skogbewuxen bärgskedja omslutar det och tränger på et par ställen ned mot Älwen, dock utan at formera några swåra pass. Marken är i allmänhet högländt, sluttande til Älwen, samt ingenstädes af öwerswämningar beswärad, emedan en mängd åar och bäckar uptaga och afföra de från bärgen kommande flöden. I skogstrakten är den bärgig och ojämn, ofta beswärad af syra och källsprång, och utgör en tredjedel af hela Pastoratet. Jordmånen i skogstrakten, efter nämnda proportion, består af sand och lättjord, på slätterna utmed Älwen af lera och mylla. Norra delen eller twåtredjedelar af Pastoratet har skog tilräckeligt och säljer både timmer och wed til Göteborg; men en tredjedel har endast til husbehof. Utsädet är 16 à 18 tunnor på Mantalet öwerhuwud. År 1805 war Folkmängden 2519. — Hjertum Sokn innehåller 62.1 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1581. Kyrkan är belägen under 58 gr. 10 min. Polhöjd; 5.1 mil fr. Götheborg. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Ström.

Hjo, en Stad i Wästergötland, Mariestads Län och Kåkinds Härad, belägen wid Wettern, under 58 gr. 19 min. Polhöjd; 33.5 mil från Stockholm och 5.5 mil från Mariestad, håller i widd 18 tunnland. Staden är nästan fyrkantig til skapnaden, med irreguliera gator och gränder. År 1810 war Folkmängden 405. Inbyggarne nära sig förnämligast af handtwärk, någon handel, jordbruk, samt fiske i Wettern. År 1805 funnos i staden 2 Handelsmän, 1 Järn-manufactur samt 43 Mästare uti 18 särskildta handtwärk. Stadens åkerjord utgör 166 tunnland. År 1810 underhöllos här 40 hästar, 16 oxar, 103 kor, 30 ungnöt och 109 får. Staden är Annex til Fogelås Pastorat. Dess Riksdagsnumer är 62. Marknad hålles här den 16 Septemb. och 25 November.

Hjo, en Sokn i förenämnde Landskap, Län och Härad, är Annex til Fogelås Pastorat, samt innehåller 20.5 Mantal. Jordmånen består mästadelen af sand och sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är: wete 3 tunnor, råg 180, korn 3, hafra 300, blandsäd 3, ärter 3 tunnor. År 1810 war Folkmängden 581. Soknen nyttjar samma kyrka med Hjo Stad. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Sjöbonäs, och Grenabo.

Hjorthed, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Småland, Kalmar Län och Tjust Fögderi, består af 47.1 Mantal. Marken är bärgaktig. Omkring de fläste Gårdar, i öster, norr och wäster belägna, är jordmånen lera, men midt i Soknen och omkring kyrkan omskiftande mellan lerblandad swartmylla och sand, mot söder sand och mojord, likasom i skogarne. Soknen har hjelpeligt af skog. Prästegårdens skog, den widsträcktaste af alla enskildte gårdars inom Soknen, är i sednare tider swåra medtagen. Han äger nu föga något behållet hustimmer, då han tilförene warit [ 269 ]försedd med goda mastträn, och kommer wid fortsatt förödelse at sakna husbehof. Utsädet är 500 tunnor af råg, korn och wete, wilka sednare til ringa tunntal här utsås. År 1810 war Folkmängden 2365. De betydligaste Gårdar heta Blankaholm och Hjorted. Denna sednare består af 2 Mantal. En spiksmedja, kallad Ankarsrum, finnes ock i Soknen.

Hjortqvarn, en Brännståls ugn uti Swennewad Sokn i Nerike, har tilförene warit masugn.[Dj 15]

Hjortsberga, en Sätesgård uti Wårdinge Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal. Med denna Gård äro förenade och i sambruk Sätesgården Gälsta, om 2.5 Mantal, samt Krono skattegården Södra Åby 0.5 Mantal, tilsamman 4 Mantal. Utsädet wid hela Gården är 40 tunnor. Höbolet är godt och skogen hjelpelig. Åbyggnaden består af 1 huwudbyggning af trä, om 2 wåningars höjd, med 10 rum på hwardera botnen, alla wäl inredda, samt 2 flygelbyggningar; samteligen lerslagna och rappade så at de hawa utseende af stenhus.

Hjortsberga, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, är Annex til Qwänneberga Pastorat, samt innehåller 31.2 Mantal. Marken är bärgaktig, mycket stenbunden, och innehåller därimellan åtskilliga måssar, samt är mycket ljungblandad. Jordmånen består til en liten del af swartmylla och den öfriga och största delen af mjälljord. Skog finnes til mäst behöflig wedbrand, dock äwen någon timmerskog, i synnerhet wäster i Soknen. Utsädet är 500 tunnor, hwaraf det mindsta är råg och korn, och det mästa hafra. Wintersäde brukas här ej med förmån. År 1810 war Folkmängden 828. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Forssa, därnäst Lyngsåsa.

Hjortsberga, et Regalt Pastorat i Bleking och Medelsta Härad, består af 2 Soknar: Hjortsberga. Moderförsamling, och Edestad, Annex, samt innehåller 55 Mantal. Utsädet är 1050 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1415. — Hjortsberga Sokn innefattar 35.5 Mantal. Marken är bärgaktig, genomskuren af mossar och kärr, med små sjöar, otilgängelig utom wintertiden. Rådande jordmånen är mylla, här och där blandad med sand, på många ställen bärgsur. Soknen har tilräckelig skog med god hushållning. Utsädet är 600 tunnor. Kyrkan är belägen under 56 gr. 15 min. Polhöjd; 1.3 mil från Carlskrona. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Johannishus.

Hjularöd, en Sätesgård uti Harlösa Sokn i Skåne, äger 120 tunnlands åkerjord, hjelpeligt höbol och skog. Mangårdsbyggnaden af korswärk, är wälbehållen, med en ansenlig trägård.

Hjuleberg, en Sätesgård i Halland.

Hjulsjö, en Sokn i Wästmanland, Örebro Län och Nora Bärgslag, är Annex til Nora Sokn, samt innehåller 20.6 Mantal. Marken är bärgaktig, med många små sjöar och mossar. Rådande jordmånen är lera, men på de högre kullarne ör och stenbunden mark. Skogen är i betydlig mån minskad, under de sidst förflutna åren. Utsädet är: råg 20 tunnor, korn 5, hafra och blandsäd 150, ärter 1, potäter 100. År 1810 war Folkmängden 1634. Kyrkan är belägen 3 mil från Nora Stad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Bredsjö, et Järnwärk.

Hjulsta, en Sätesgård uti Näs Sokn uti Åsunda Härad i Upland, äger öwer 40 tunnors [ 270 ]utsäde, tämeligen godt höbol och hjelpelig skog. Åbyggnaden består af 2 wäl conditionerade flygelbyggningar af trä, hwarwid är en stor trägård, men hwilkens fruktträn börja bliwa nog gamla.

Hjälsta, en Sokn i Upland, Upsala Län och Lagunda Härad, är Annex til Fitja Pastorat, håller i widd 0.21 qvadrat mil, samt innefattar 28.6 Mantal. Marken är jämn, utom några bärg och backar i gärdena. Jordmånen består mästadelen af lera, med någon swartmylla. På skog är stor brist. Utsädet är 330 tunnor. De fläste byar äga ringa äng. År 1810 war Folkmängden 580. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Hjälsta, eller Gällsta, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Fögderi, består af 4 Soknar: Hjälsta, Moderförsamling, samt Mo, Wad, Sweneby Annexer, och innehåller 50 Mantal. Jordmånen består mästadelen af lera, utom där några högder äro, hwarest finnes så kallad klapurjord, blandad med mylla. Åkerbruk är Almogens förnämsta näring. Sädesslagen äro wete, råg, korn, hafra, ärter och bönor. På de fläste ställen är ängen otilräckelig, hwarföre boskapsskötseln är obetydlig. I allmänhet underhållas 4 hästar, 18 à 20 nöt och 16 får på Mantalet. Handelsämnen äro säd, boskap och fläsk. År 1810 war Folkmängden 1070. Hjälsta Sokn innehåller 17.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 425. Kyrkoherde-Bostället äger 30 tunnors utsäde, 10 tunnor om hösten och 20 om wåren, höbol til 50 à 60 korgar, swag betesmark, medtagen skog, wid åbyggnaden en wacker trägård. Kyrkan är belägen under 58 grad. 37 min. Polhöjd; 1.6 mil från Mariestad.

Hlade, en Gård uti Strinde Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, nära til Trondhiem, har fordom warit säte för de Strindske Furstarne sedan Konung Harald Hårfagers tid. Här har stått et afgudatempel eller offerhus, som blef förstördt af Konung Olof Tryggeson. Gården har betydlig åker och äng, angenämt läge och wacker åbyggnad.

Hlade, en Sokn, är Moderförsamling uti Strindens Pastorat uti förenämnde Amt i Norge.

Hoberg, et Bärg beläget på yttersta södra udden af ön Gottland, är tämeligen högt och på alla sidor brant, med et flackt fält åwanpå, om 150 famnars längd och 72 famnars bredd. Det har åtskilliga Grottor, norrut befinnes den största Grottan, såsom et wälft rum, kalladt Hobergs fångkammare, och förmenas at det som sagan föregiwer om Hobergs Gubben skal hawa händt wid detta bärg.

Hoberg, en Sätesgård i Wästergötland.

Hoby, en Sokn och Regalt Pastorat i Bleking och Bräkne Härad, jämte et Kapell kalladt Öljehult, består af 74.2 Mantal. Denna Sokn kan i anseende til jordmånen indelas i 3 delar: 1:o Yttre Bygden, som ligger utmed Östersjöns wikar, är något jämn, har endast lera och mylla, samt lider brist på skog. 2:o Mellan Bygden, som består af en sandås, hwilken sträcker sig nästan twärs genom Bleking, har endast sandjord, ganska litet lera och mylla, är ojämn och bärgaktig, har tilräckelig skog at afyttra. 3:o Öfra Bygden, som utgör en stenbunden och ganska bärgaktig mark, som dock är fruktbar wid dess odling, innehåller til det mästa mylla och något sand, samt har ymnig skog at afyttra. Utsädet är 2300 tunnor af alla sädesslag. [ 271 ]År 1805 war Folkmängden 2372. Kyrkan är belägen under 56 gr. 14 min. Polhöjd; 2.6 mil från Carlskrona. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Hoby-Gård och Jonekulla.

Hoby-Gård, en Sätesgård i förenämnde Sokn består af 1.3 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, ymnigt höbol, tilräckelig skog til husbehof. Åbyggnaden består af 2 flygelbyggningar, med en ansenlig trägård.

Hoby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, består af 2 Soknar: Hoby, Moderförsamling, och Håstad, Annex, samt innehåller 16.4 Mantal. År 1805 war Folkmängden 537. — Hoby Sokn innefattar 8.7 Mantal. Marken är mera ojämn och backig, än uti nästgränsande Soknar. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ej utom en liten obetydlig alplantering. Utsädet är 500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 245. Kyrkan är belägen under 55 gr. 48 min. Polhöjd; 2.3 mil från Malmö.

Hoel, en Sokn, är Annex til Åls Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Hoel, en Sokn, är Annex til Lödingens Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Hof, et Regalt Pastorat uti Östergötland och Göstrings Härad, består af 2 Soknar: Hof, Moderförsamling, och Apuna, Annex, samt innehåller 50.3 Mantal. Utsädet är 1030 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1007. — Hof Sokn innefattar 32 Mantal. Marken är jämn, utan sten, mindre något bärg. Rådande jordarten är lera med dungjord. Några hemman hawa små skogshagar, men somliga icke et enda trä. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 664. Kyrkan är belägen under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 3.8 mil från Linköping.

Hof, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Skölweneds Pastorat, samt innehåller 16.8 Mantal. Marken är jämn, men något stenbunden. Rådande jordmånen är sandmylla. Soknen lider i allmänhet brist på skog, dock hawa några få hemman någon löfskog uti inägorna. Utsädet är 250 tunnor. År 1805 war Folkmängden 385. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Ollestad.

Hof, en Sätesgård uti Hällestad Sokn i Wästergötland består af 2 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, utom 2 därtil hörande rå- och rörshemman, som äga nästan lika utsäde. Sjelwa Sätesgården har litet höbol, hjelpelig skog, prydlig åbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Hof, en Gård uti Tråwa Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal Säteri samt 1.25 Mantal Frälse, äger 130 tunnors utsäde af alla slag, ansenligt höbol, otilräckelig skog, ansenlig och prydlig mangårdsåbyggnad, med en widlyftig och wäl ansad trägård.

Hof, et Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge, består af 2 Soknar: Hof, Moderförsamling, och Vadsås, Annex. År 1801 war Folkmängden 1187.

Hof, et Pastorat och Tingslag uti Hedemarkens Amt i Norge, består af 3 Soknar: Hof, Moderförsamling, samt Åsnäs och Våler Annexer. År 1801 war Folkmängden 6009. Tingsstället är Gården Rönne.

Hof, en Sokn, är Annex til Lands Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Hof, en Sokn, är Annex til Vigs Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

[ 272 ]Hof, en Sokn, är Moderförsamlingen uti Sundals Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Hofby, en Gård uti Wästra Eneby Sokn i Östergötland, består af 4 Mantal Frälse-Säteri, med 5 Dagswärks-torp, beläget wid sjön Åsunden och nära kyrkan, äger 24 tunnors utsäde, på styf lera, oberäknade swedjelanden, 200 parlass hö, hjelpelig skog, medelmåttig åbyggnad af trä, med någorlunda god trägård. — Nära Gården är et stort och högt bärg wid Åsundens strand märkwärdigt; hwarå finnas flera gamla skansar, til hwilka icke befinnes mer än en enda upwäg: De tros wara anlagde antingen i Wikingatiden, då sjöröware äwen funnos i Åsunden, eller under Dacke-fäjden, då häromkring flere fältslag bliwit hållne. På Hofby äng ses en myckenhet ättehögar och på dess så kallade Bykudde, tros i Hedenhös warit Domare-Säte, hwilket de många där upreste stora stenar där synas utwisa. Runor synas ock på dessa stenar warit ristade, hwilka likwäl af den alt förtärande tiden bliwit afnötte. En half mil härifrån, på Killingewids ägor, i skilnaden mellan Horns och Eneby Soknar, stod år 1543 det märkwärdiga slaget, mellan Konung Gustaf den Förstes folk och Dackes parti, då Dacke blef dödskjuten och hela hans anhang nedergjort. Minnesmärken häraf äro gamla gewär, sporrar m.m., som där ännu ej sällan uphittas.

Hofby, et Regalt Pastorat[ws 3] i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Lidköpings Pastorat, samt innehåller 13 Mantal. Utsädet är 310 tunnor. År 1810 war Folkmängden 302. Kyrkan är belägen 0.7 mil fr. Lidköping.

Hofby, en Sokn och Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, består af 18.2 Mantal. Marken är något ojämn, bestående af kullar och dalar. Rådande jordarten är på somliga ställen lera, och på andra ställen swart- och sandmylla, en stor del idel sand. Ingen skog finnes. Utsädet är 660 tunnor. År 1805 war Folkmängden 711. Kyrkan är belägen under 55 gr. 24 min. Polhöjd; 5.5 mil från Kristianstad.

Hofdala, en Sätesgård uti Wästra Göinge Härad i Skåne.[Dj 16]

Hofgren, en Sätesgård i Östergötland.

Hofgård, en Sätesgård uti Munktorp Sokn i Wästmanland, består af 1.2 Mantal,äger öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, tilräckelig skog, dålig åbyggnad, med en ansenlig trägård.

Hofgård, en Sätesgård uti Rolfstorp Sokn i Halland, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol i förhållade til åkern, skog til husbehof, liten och gammal åbyggnad med en trägård.

Hofgården, en Gård uti Hofs Sokn i Östergötland, består af 7.25 Mantal Frälse-Säteri, äger öwer 200 tunnors utsäde i swartmylla med lerbotn, godt höbol, någon löfskog, stor och prydlig mangårdsbyggning af sten, med en wacker trägård.

Hofgården, en Sätesgård uti Björlanda Sokn på ön Hisingen uti Bohusland, äger mellan 30 och 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ringa skog, nybygd mangård af trä.

Hofland, en Sokn, är Annex til Sigdals Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Hofmantorp, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Konga Härad, består af 2 Soknar: Hofmantorp, Moderförsamling, samt Furuby, Annex, och innehåller 59 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1778. [ 273 ]Hofmantorp Sokn innefattar 27.3 Mantal. Marken är bärgaktig, stenig och ljungbewuxen. Rådande jordmånen är tung swartmylla, på några ställen sandblandad. Skog finnes ymnigt, mästadelen furu och gran. År 1810 war Folkmängden 979. Kyrkan är belägen under 56 gr. 46 min. Polhöjd; 2.2 mil från Wexiö. De betydligaste Gårdar i Soknen hela Hofmantorp och Läsebo.

Hofmantorp, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 2 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Hofmene, en Sätesgård uti Åsled Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbol til 100 sommarlass, brist på skog; brukas såsom Ladugård under Fårdala Sätesgård.

Hofors, et Järnwärk uti Torsåkers Sokn i Gästrikland, äger 690 skeppund stångjärns-smide, samt en spikhammar-stock. Åbyggnaden, upförd af murtegel och slagg, 3 wåningar hög på södra sidan, är ganska prydlig, med en wacker trägård. Jämwäl äro nästan alla hus wid detta Wärk upförde af samma ämne, med ordentlighet och snygghet. Tilräckelig skog finnes til Wärkets drift.

Hofre, en Sätesgård uti Grolanda Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, med underliggande 28 dito, som dels äro belägne inom Grolanda, och dels i nästgränsande Soknar; äger 70 à 80 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, wäl behållen åbyggnad med en trägård.

Hofsnäs, en Sätesgård uti Länghems Sokn i Wästergötland, består af 1.25 Mantal, äger 5 tunnors höst- och 25 tunnors wår-utsäde, höbol til 200 lass, medelmåttig skog, obetydlig mangårdsbyggnad.

Hofsta, en Sätesgård i Södermanland.

Hofsta, en Sokn i Nerike och Örebro Härad, är Annex til Axbergs Pastorat, samt innehåller 29.3 Mantal. Jordarten består mästadelen af lerblandad swartmylla, och något kalklera. Utsädet är 576 tunnor. År 1810 war Folkmängden 512. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan, och lika långt från Örebro.

Hogdal (Ytter), en Sokn i Hälsingland, håller i widd 11.8 qvadrat mil, samt består af 12.9 Mantal. Marken är ojämn, bärgaktig, samt mossländ. Rådande jordmånen är sandaktig, med lättmylla, utan lera. På längre afstånd är ymnig skog, men wid de fläste byar finnes knapt på half mils wäg nödig wedbrand och til andra oundgängliga behof. Utsädet är: råg 9 tunnor, korn 190, hafra 3, blandsäd 10, ärter 4, potäter 25 tunnor. År 1810 war Folkmängden 737. Kyrkan är belägen under 62 grad. 9 min. Polhöjd; 20 mil från Gefle. Uti Soknen finnes et Kapell kalladt Ängersjö. Hogdals Sokn utgör jämte Hawerö Sokn et Consistorielt Pastorat, som innefattar 21.5 Mantal, och år 1810 beboddes af 1233 människjor.

Hogdal, (Öwer), en Sokn i Härjedalen, är Annex til Swegs Pastorat, och består af 5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 168. Kyrkan är belägen 3 mil från Moderkyrkan.

Hogdal, et Regalt Pastorat uti Bohusland och Wätte Härad, består af 3 Soknar: Hogdal Moderförsamling, samt Näsinge och Lommeland, Annexer, och innehåller 51 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1213. — Hogdal Sokn innnefattar 22.5 Mantal. Marken är bärgaktig, och [ 274 ]mellan bärgsklyftorne finnes endast tilfälle at odla. Soknen är til större delen röjd af skogsmark. Jordmånen består mästadelen af sandmylla, jämte sandjord, hwaribland finnes en stor mängd småsten, samt en slags jord, som af inbyggarne kallas myrrocka, hwilken måste brännas innan den kan wara tjänlig. På det så kallade Näset, eller från Kongbäck til Helle är rådande jordmånen sand; därifrån är den rådande jordmånen swartmylla. Soknens förhållande i anseende til wedförråd och dess utkomster äro hjelpeliga, förutan åt sjökanten til, såsom hemmanen i Strand, Kongbäck, Upgärde, Mork och Koflered, hwilka lida brist, och måste stundom köpa til husbehofsbränsle. Utsädet är, öwerhuwud räknadt, 16 tunnor på Mantalet, däraf det mindsta är råg, något korn och det mästa hafra. Således stiger utsädet til 360 tunnor. År 1805 war Folkmängden 515. Kyrkan är belägen under 59 grad. 2 min. Polhöjd; 15 mil från Göteborg, och 1.6 mil från Fredrikshald. Den betydligaste Gården i Soknen heter Dyne.

Hogren, en Sokn på Gottland uti södra Fögderiet, är Annex til Walls Pastorat, samt innehåller 12.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 250. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Hogsta, en Sokn i Östergötland och Göstrings Härad, är Annex til Högby Pastorat, samt innehåller 34.8 Mantal. Marken är jämn, jordmånen består af litet lera, men det mästa är sand och ör. På skog är brist. Utsädet är 586 tunnor. År 1810 war Folkmängden 728. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Hol, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, består af 3 Soknar: Hol, Moderförsamling, samt Siene och Holla, Annexer, och innefattar 35.3 Mantal. Marken består til större delen af slättbygd, men är för öwrigt bärgaktig och stenig. Rådande jordarten är swag femjord, sand, någon sandmylla, och wid få hemman lerblandad jord. Til husbehofs wedbrand finnes någon tilgång i Hol och Holla Soknar, men i Siene alsingen, enär Brunlid Sätesgård undantages, utan, måste köpas annorstädes ifrån. Utsädet är 550 tunnor af råg, korn, blandsäd och hafra, utom potäter. År 1805 war Folkmängden 1171. — Hol Sokn innehåller 16.5 Mantal. Utsädet är 256 tunnor, utom potäter. År 1805 war Folkmängden 459. Kyrkan är belägen under 57 gr. 59 min. Polhöjd: 4.6 mil från Wänersborg.

Holden, et Pastorat och Tingslag uti Bradsbergs Amt i Norge, består af 3 Soknar: Holden, Moderförsamling, Romnäs och Helgen, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2195. Uti detta Pastorat är beläget Ulefos eller Holdens Järnwärk och Sågwärk, hwarwid inbyggarne hawa god näring utaf leweranser af kol och sågtimmer.

Holden, en Sätesgård uti Hevne Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, är wäl bebygd, har ansenlig åker och äng samt ymnig skog.

Hole, en Sokn och Tingslag uti Budskeruds Amt i Norge. Större delen af Soknen kallas Rössebygden, hwilken omgiwes af 3 fiskrika sjöar. I Soknen finnes kopparmalm, och fordom har et kopparwärk här warit i drift. År 1801 war Folkmängden 2499.

Hole, en Sokn, är Annex til Lödingens Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Hole, en Sokn, är Annex til Buknäs Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

[ 275 ]Holla, eller Horla, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, är Annex til Hols Pastorat, samt innehåller 6.8 Mantal. Utsädet är 110 tunnor. År 1805 war Folkmängden 334. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Hollaböke, en Sätesgård i Småland.

Holm, et Järnwärk uti Torshälla Sokn i Södermanland, äger 1 hammare med 2 härdar och 365 skeppund stångjärnssmide, men ingen skog. 1809 uphörde all smidning. All åbyggnad är förfallen.

Holm, et Consistorielt Pastorat uti Upland, Upsala Län och Lagunda Härad, består af 2 Soknar: Holm, Moderförsamling, och Kulla, Annex, håller i widd 0.26 qvadr. mil, samt innefattar 36 Mantal. Utsädet är 480 tunnor. År 1810 war Folkmängden 540. — Holm Sokn innehåller 20.3 Mantal. Marken är något bärgaktig, eljes merendels jämn. Jordmånen är lera, litet sandblandad, särdeles emot bärgsbackarne. Skog inom Soknen är ganska ringa, men hämtas ifrån 1 à 2 mils aflägsna trakter. Utsädet är 230 tunnor. År 1810 war Folkmängden 248. Kyrkan är belägen under 59 gr. 42 m. Polhöjd; 1.8 mil fr. Upsala.

Holm, en Sätesgård uti Foglum Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 5 tunnors höst- och 300 t:rs wår-utsäde, höbol til 250 stackar, tilräckelig löfskog samt ansenlig barrskog.

Holm, en Frälsegård uti Korsberga Sokn i Wästergötland, med därunder afhyste 3 Gårdar, äger 40 tunnors utsäde, då en fjärdedel af åkerjorden wilar, medelmåttigt höbol, som likwäl årligen ökar, samt hjelpelig skog.

Holm, en Sokn i Dalsland och Nordals Härad, är Annex til Örs Pastorat, samt innehåller 30.8 Mantal. Marken är i allmänhet jämn, i norr bärgaktig med skog. Rådande jordarten är lera. Några hemman lida brist på skog. Utsädet är 750 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1063. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Holm, en Sätesgård uti Tuwe Sokn i Bohusland, äger öwer 30 tunnors utsäde, och ansenligt höbol.

Holm, en Sokn i Halland och Halmstads Härad, än Annex til Halmstads Pastorat, samt innefattar 27.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 465. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Staden Halmstad.

Holm, en Sokn i Medelpad, är Annex til Indals Pastorat, samt håller i widd 2.56 qvadrat mil. Marken är ganska bärgaktig mer än någon annan Sokn i Medelpad. Ägorna äro omgifna af djupa dälder, höga backar och lutande krångor af åtskillig jordart, mjöla och sand, dock mäst af watnaktig lera. Skogen är betydlig, samt ymnigare af gran än furu. Utsädet är 50 à 60 tunnor. Näringsmedel äro i synnerhet handel med bjälkar, bräder och andra skogs-produkter. År 1810 war Folkmängden 325. Kyrkan är belägen 2.5 mil från Indals kyrka.

Holm, en Sätesgård uti Öwerlännäs Sokn i Ångermanland, belägen wid Ångerman-Älwen, består af 6 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, som wanligen giwa tolfte kornet, höbol til 700 lass, tilräckelig skog. Mangårdsbyggnaden af trä, är stor och wacker, med en trägård.

Holma, en Sätesgård uti Lemnhult Sokn i Småland, äger 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog. Åbyggnaden af trä, är medelmåttig, med en trägård.

Holma, en Sätesgård uti Brastad Sokn i Bohusland, består, jämte den därtil fogade [ 276 ]ladugården Torp, af 3 Mantal, äger 100 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig skog af ek, bok, björk, al, furu och gran, prydlig åbyggnad af trä, med en ansenlig trägård, godt fiske i Gulmarswiken och saltsjön.

Holma, en Sätesgård uti Hör Sokn i Skåne, äger 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, behöflig skog, åbyggnad af korswärke, med en behöflig trägård.

Holmboe, en Lastageplats uti Grefskapet Jarlsberg i Norge, har Tullbetjäning.

Holmby, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, är Annex til Gårdstånga Pastorat, samt innehåller 21.6 Mantal. Närmast intil Lydde å är jordmånen mycket sandig och för öfrigt är mylla rådande öweralt. Fälten äro jämna och aldeles skoglösa, utom någon i sednare tider anlagd furuplantering för at dämpa flygsanden. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 524. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Holme, et Pastorat uti Mandals Amt i Norge, ligger uti en dalsträckning, består af 3 Soknar: Holme, Moderförsamling, samt Löbdal och Ösleböe, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2704.

Holmedal, et Consistorielt Pastorat i Wärmeland och Nordmarks Härad, består af 5 Soknar: Holmedal, Moderförsamling, samt Karlanda, Fogelwik, Töksmark, Österwallskog, Annexer, och innehåller 80 Mantal. Marken är til större delen ojämn och bärgaktig, samt upfyld af en myckenhet strömar och sjöar, bland hwilka Foxen är en af de ansenligaste i Wärmeland. År 1810 war Folkmängden 4843. — Holmedal Sokn innehåller 21.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1288. Kyrkan är belägen under 59 gr. 28 min. Polhöjd; 8.6 mil från Carlstad.

Holmedal, et Skeppslag uti norra Bergenhus Amt i Norge, innefattar 2 Pastorat: Inre Holmedal, som består af 3 Soknar: Inre Holmedal, eller Sande, Moderförsamling, och Bogstad samt Vig, Annexer, jämte Hestad Kapell. År 1801 war Folkmängden 2181: Yttre Holmedal, som består af 3 Soknar: Yttre Holmedal, Moderförsamling, samt Annexerne Dale och Guddal. År 1801 war Folkmängden 2282.

Holmedal, en Sokn, är Annex til Skånevigs Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge.

Holmen, et Järnwärk uti Hed Sokn i Wästmanland, äger 1 hammare med 365 Skeppund stångjärnssmide, ingen skog.

Holmestad, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinne Härad, är Annex til Göteneds Pastorat, samt innehåller 14.6 Mantal. Marken är wid några byar tämeligen jämn, men för öfrigt omskifta stenbackar och dälder mellan de öfrige byarne, som i denna skogsbygd äro nog spridde. Rådande jordarten är i allmänhet lera. Tilförene har Soknen haft ymnigt af skog, men den har i sednare tider betydligt minskats för åtskilliga Gårdar af skogseld. Somliga hemman hawa dock ännu ymnigt däraf, och i allmänhet är den hjelpelig. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 674. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Hökatorp.

Holmestrand, en Stad uti Grefskapet Jarlsberg i Norge, belägen under 59 grad. 30 min. Polhöjd, wid en bugt af Kristiania-fjorden, 3 mil från Drammen och 7 mil från Kristiania. Köpmanskapet idkar betydelig handel, förnämligast med timmer och andra slags skogswaror, [ 277 ]som utföras, samt med säd, och andra waror som införas. År 1801 war Folkmängden 863. År 1792 utgingo härifrån 101 och ankommo 138 större och smärre skepp och jakter, inbegrepne Stadens egna fartyg, som woro 19 til antalet. Staden är Annex til Botne Pastorat. Under Stadens Tulldistrict lyda Lastage-platserne Åsgårdsstrand, Holmboe, Lövesund, Lerbryggen och Myrebugten, samt Strömens Glaswärk och Svelvig. Wid Staden finnes et marmorbrott, af god art, men hwilket icke widare är i drift, än hwad som beställes til grafstenar, stentrappor, och dylikt arbete.

Holmshult, en Masugn uti Fröderyds Sokn i Småland.

Holmsjö, en Krono-Frälsegård uti Fölinge Sokn i Jämtland, består af 1 Mantal, äger 15 tunnors utsäde, ansenlig höfångst, mästadelen af myrslott, samt tilräckelig skog.

Holmsånger, en Sätesgård i Upland.[Dj 17]

Holsedal, en Sokn, är Annex til Förde Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Holsnäs, en Frälsegård uti Ramqvilla Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger något öwer 20 tunnors utsäde i god jordmån, godt höbol, ymnig skog, ansenlig men gammal mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Holsta, en Skattegård uti Klockrike Sokn i Östergötland, består af 1.25 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, tilräckligt höbol, nödtorftig skog, prydlig åbyggnad af trä med en wäl anlagd trägård.

Holt, et Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge, består af 3 Soknar: Holt, Moderförsamling, samt Flagstad och Dybvåg, Annexer. År 1801 war Folkmängden 4595.

Holtfjorden, en ansenlig Sjö uti Budskeruds Amt i Norge, håller i längd 3, och i bredd 0.5 mil, samt är fiskrik.

Holtorp, en Frälse-Sätesgård uti Säwared Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal med underliggande 3.25 Mantal, äger 200 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ganska ansenlig skog, åbyggnad af trä, med en widsträckt trägård.

Holtålen, et Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge, består af 3 Soknar: Holtålen, Moderförsamling, samt Ålen och Singsås, Annexer. Här äro goda skogar och några sågwärk, men inbyggarnes näring består förnämligast uti lewerans af kol, samt forslande med malm och prowiant från och til Rörås kopparwärk. År 1801 war Folkmängden 2191.

Hommelsta, en ansenlig Gård uti Vangs Pastorat, uti Hedemarkens Amt i Norge.

Homnäs, en stor och ansenlig Gård uti norra Trondhiems Amt i Norge, har betydlig betesmark.

Homstad, en stor och wälbygd Gård uti Overhaldens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Honningdal, en Gård uti Borgunds Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, är en Handels- och Tingsplats.

Hook, en Sätesgård uti Swenarum Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, prydlig åbyggnad af trä.

Hopeholmen, en Holme uti södra Bergenhus Amt i Norge, är bekant för et kostbart marmorbrott som här finnes. Marmorn består af 3 slag: wit, blå och wit, samt grönaktig med röda strimor, samteligen fina och goda. Af denna marmor har en myckenhet bliwit förd til Kristiansborgs slott i Köpenhamn.

[ 278 ]Hopen, en Sokn, är Annex til Edöe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Hordnäs, en Sokn, är Annex til Evje Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.

Hormesta, en Sätesgård i Upland.

Horn, en Sätesgård i Södermanland.

Horn, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Kinds Härad, består af 2 Soknar: Horn, Moderförsamling, och Hycklinge, Annex, samt innehåller 70 Mantal. Utsädet är 970 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2892. — Horn Sokn innehåller 42.4 Mantal. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Jordmånen består af swartmylla, sand och lera, hwaraf den första är rådande. En del af Soknen har ymnigt, en del hjelpeligt af skog, och en del lider brist därå. Utsädet är 680 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1179. Kyrkan är belägen under 57 grad. 55 min. Polhöjd; 5.5 mil från Linköping.

Horn, en Kungs-Ladugård uti Högby Sokn i Småland,[Dj 18] äger 34 tunnors utsäde, hälften om hösten och hälften om wåren, utom Torparnes jord som utgör 30 tunnors utsäde, men skog finnes icke til Gårdens behof. Åbyggnaden af trä, är hjelpelig.

Horn, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, består af 3 Soknar: Horn, Fröswed och Säter, samt innehåller 54.7 Mantal. Uti Horn och Fröswed består åkerjorden af bördig lera, mylla och sand, nästan fri från sten. Säters Sokn har god sandmylla, dock i allmänhet beswärad af källådror. Utsädet på Mantalet, öwerhuwud räknadt, är 10 à 12 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1405. — Horn Sokn innehåller 18.8 Mantal. År 1810 var Folkmängden 401. Kyrkan är belägen under 58 gr. 32 min. Polhöjd; 2 mil från Mariestad.

Hornalen, en ansenlig Ö uti hawet wid norra Bergenhus Amt i Norge. Wid denna ö är en hamn, kallad Hornhamn, och på ön står en ganska spitsig och hög klippa kallad Horntinde, hwars högd öwer hafsbrynet är 450 famnar.

Hornaryd, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Upwidinge Härad, är Annex til Sjösås Pastorat, samt består af 8.7 Mantal. Marken är stenbunden. Jordmånen är i allmänhet mager. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 15 à 16 tunnor på hwarje Mantal. År 1810 war Folkmängden 274. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Hornavan, en Sjö uti Lappland, är den största i detta Landskap, 6.5 mil lång, 1 mil bred, samt håller i widd 3 qvadrat mil. Genom denna sjö rinner älwen Sildut eller Skelefte-älf.

Hornborga, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Gudhems Härad, är Annex til Broddetorps Pastorat, samt innehåller 15.4 Mantal. Marken är stenbunden ömsom bärgaktig, ömsom sidländt. Jordmånen består af kalkblandad swartmylla. Skog finnes nästan ingen eller ganska ringa. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 227. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan.

Horndal, et Järnwärk uti By Sokn i Dalarne, bstår af 2 hamrar med 1420 skeppund stångjärnssmide. Den därtil höriga Gården äger 9 à 10 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, tämeligen wacker mangårdsbyggnad.

Horningdal, en Sokn, är Annex til Eids Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge. Här finnas goda furuskogar, med en [ 279 ]myckenhet sågtimmer, hwaraf bräder sågas som föras och afsättas i Bergen. Af fiske och skytteri har Almogen ock god näring.

Hornnagle, en Hamn, 2 mil norr om Karmesund uti södra Bergenhus Amt i Norge.

Hornsberg, en Sätesgård i Upland.

Hornsberg, en Sätesgård i Östergötland.

Hornsberg, en Sätesgård i Småland.

Hornö, en Sätesgård i Upland.

Horred, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Marks Härad, är Annex til Istorps Pastorat, samt innehåller 24 Mantal. Marken är på de flästa ställen mera jämn än bärgaktig. Jordmånen närmare hälften lera, den öfriga mull- och sandblandad. Större delen af Soknen har hjelpelig skog til bränsle. Utsädet är nära 500 tunnor. År 1805 war Folkmängden 789. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Horrig, en Sokn, är Annex til Störens Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Horshaga, en Sätesgård uti Hendene Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, ymnigt höbol, betydlig skog, ansenlig och prydlig mangårds-byggnad af trä, med en stor trägård.

Horsnäs, en Gård och Handelsplats uti Borgunds Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Hosanger, et Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge, består af 3 Soknar: Hosanger, Moderförsamling, samt Seim och Moe, Annexer, jämte Fladeqval, Kapell. År 1801 war Folkmängden 2404.

Hosmo, en Sokn i Småland, Kalmar Län och södra Möre Fögderi, är Annex til Ljungby Pastorat, samt innehåller 21.2 Mantal. Soknen äger icke widlöftig, men til större delen god och lönande åkerjord, som består af lera, swartmylla och bördig sandjord. Höfångsten är i allmänhet ringa, och de fläste hemman äro nästan skoglöse. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 451.

Hosmo, en Kungsgård jämte Dunö Sätesgård, tilsamman 2.6 Mantal, äger 24 tunnors utsäde, godt höbol, föga skog. Bägge Gårdarne äro anslagne til lön åt Landshöfdingen i Kalmar Län.

Hosterup, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, är Annex til Barsebäcks Pastorat, samt innehåller 13 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är sand- och swartmylla, och en icke ringa del däraf flygsand. Skog finnes alsingen. Utsädet är 250 tunnor. År 1805 war Folkmängden 438. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Moderkyrkan.

Hotagen, en Kapells-Församling, hörande til Fölinge Pastorat i Jämtland. År 1810 war Folkmängden 201, hwaraf en del är Lappfolk. Kyrkan är belägen 2 mil från Moderkyrkan.

Houg, en Handelsplats uti Herröe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Houg. Sålunda kallas Moderförsamlingen uti Egers Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge. Kyrkan har en prydlig Altar-tafla af Alabaster, med pelare af rödflammig marmor. Prästgården därstädes, äger en widlöftig sträckning af mer än 2 mils omkrets samt är wäl upbrukad. Därunder lyda 24 torp. Utsädet är 60 tunnor.

Houg, et Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge, består af 5 Soknar: Houg, Moderförsamling, samt Milde, Gierrestad, Brudsvig och Stamnäs, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3199.

Houg, et Skeppslag och Tingslag uti Stavangers Amt i Norge. Tingsstället är Gården Kleppe.

[ 280 ]Houg, en Sokn, är Annex til Nordrehougs Pastorat, uti Budskeruds Amt i Norge.

Houg, en Sokn, är Annex til Leirdals Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Hougan, en ansenlig Gård uti Strinde Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Hougrotten, en betydlig Gård uti Stods Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge. Gården äger goda åkrar och ängar samt ypperlig skog.

Hougen, en wälbygd Gård med en ansenlig trägård uti Spydeberg Sokn uti Smålänens Amt i Norge. Til Gården höra 1 mjölqvarn och 1 sågwärk.

Hougesund, en Lastageplats under Bergens Tulldistrict i Norge, är försedd med Tullbetjäning.

Hougland, et Skeppslag och Tingslag uti Stavangers Amt i Norge. Tingsstället är Gården Skeie.

Hougsund, en Ort wid Egers-ån uti Egers Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge. Här är Färjeställe, och här bo 24 timmerdragare, som besörja timrets forslande til Vestfossens sågwärk; dessutom Handtwärkare, fiskare, krögare och annat folk, inalles 500 personer. Här är ock anlagt et yllespinneri för klädesfabriken i Moss. Uti en fors nära wid Hougsund, kallad Hellefos, är godt laxfiske.

Houner, en Sokn är Annex til Lands Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Housken, et skeppslag och Tingslag uti Stavangers Amt i Norge, innefattar Rennesöe Pastorats huwudsokn. Tingsstället är Gården Idsöe.

Hovedöe, en Ö uti Kristiania-fjärden utanför Aggerhus Fästning. Här har i Påwedömets tid stått ett ansenligt muradt Kloster, kalladt Hovedöe Kloster. De ännu qvarstående murar och tomter wisa at detsamma har warit en stor och widlöftig byggning. Detta kloster har redan warit til wid år 1186. Wid klostret har warit en kyrka, och flera andra byggningar, samteligen grundmurade. Nu är på ön en Bondegård. Här har Artilleriet i Kristiania sin Exercitie plats.

Hovind, en Sokn, är Annex til Tinds Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Hovind, en Sokn, är Annex til Spydebergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge. I Soknen är et Tegelbruk.

Hovind, en Sokn, är Annex til Ullensagers Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge.

Hovindholm, en stor Ö uti sjön Mjösen tilhörig Näs Pastorat uti Hedemarken i Norge, håller wid pass 1 mil i omkrets. Denna Ö är märkwärdig, icke allenast i anseende til dess storlek och fruktbarhet, utan ock medelst dess inflytelse i den gamla Norrska Historien. År 842 blef på Ön hållet et Fältslag mellan Konung Halfdan Svarte å ena sidan, samt Konung Eisten i Hedemarken och Konung Guttorm i Gudbrandsdalen å den andra. Här har fordom warit en Fästning, och et Kongligt Säte, bebodt af Inge, Baglernas Konung som här blef ihjälslagen wid år 1201. De så kallade Ribungarne, med deras Anförare Sigurd hawa jämwäl här haft deras tilhåll. En Gård kallad Hovindsholm liggande på Öns södra ända har tilförene warit en Herregård, och bebodd af åtskilliga betydande Män. Numera är Gården förwandlad til en Bondegård och de ägor som tilförene hörde hit äro bortsålde. Gården har ansenlig åbyggnad, hwaribland huwudbyggningen är 2 wåningar hög, med 2 flygelbyggningar. Under [ 281 ]huwudbyggningen finnas sköna murade källrar, af hwilka några äro uthuggne i bärget hwarpå byggningen står. Wid Gården har tilförene stått en kyrka eller kapell, och åtskilliga kämpehögar synas rundt omkring Gården. — På en liten Holme som ligger wid yttersta ändan af ön mot sydwäst, och är nästan rund synes en ganska stor och hög rund ättehög, som håller något öfwer 200 steg i omkrets; här förmenas at Konung Guttorm Gudbrandsson från Gudbrandsdalen ligga begrawen; han omkom i Slaget med Konung Halfdan Svarte. Holmen är nu bewuxen med höga trän. Mellan fasta landet och ön är et sund 0.1 mil bredt. — Ön ligger i en sträckning från norr til söder, är tämeligen hög och bred samt fruktbar och skogbewuxen. På Ön finnes 32 Gårdar. Här sås förnämligast blandsäd, därnäst råg och litet wete, samt lin och hampa i tämelig mängd. Inbyggarne odla mycket örtagårds-wäxter af hwarjehanda slag; jämwäl finnes wid hwarje Gård en fruktträgård, förnämligast försedd med äpple- och kersbärsträn, af hwilka slags frukter afyttras en ansenlig mängd. Alla på ön boende Bönder äro Odal-bönder.

Howa, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, beläget på Krono-Allmänningarne Fägredsmo och Tiweden, består af 3 Soknar: Howa, Moderförsamling, samt Finnerödja och Elgarås, Annexer, och innehåller 97.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 4264. — Howa Sokn innefattar 55.7 Mantal. Marken är ymsom jämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är lera, ler- och sandmylla, jämwäl sand på några ställen. Somlige hemman hawa egen och tilräckelig skog, större delen bekommer sina behof genom utsyning å Allmänningarne. Utsädet på hwarje Mantal är 6, til och med 9 à 10 tunnor höstsäde samt dessutom wårsäde, merendels dubbelt. År 1810 war Folkmängden 1946. Kyrkan är belägen under 58 gr. 51 min. Polhöjd; 2.7 mil från Mariestad. — Wid kyrkan ligger en ansenlig by af samma namn, hwarest Marknad hålles den 16 Februari och 16 September, af hwilka den sednare, Boskaps-Marknad, är en af de betydligaste i Riket. Här är ock et Post-kontor. Den betydligaste Gården i Soknen heter Gudhammar, därnäst äro Walaholm, Kroppfjäll, Mälltorp och Nyängsholm de ansenligaste. — Uti Jordboken anföres en Sokn benämnd Fagerlid om 6.5 Mantal, men denna är nu förenad med Howa och kyrkan ödelagd.

Huaröd, et Regalt Pastorat i Skåne, består af 2 Soknar: Huaröd, Moderförsamling, belägen uti Kristianstads Län och Gärds Härad, samt Swensköp, Annex, liggande i Malmö Län och Frosta Härad, och innehåller 19.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1096. — Huaröd Sokn innefattar 12.7 Mantal. Marken är til större delen backig och stenig. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 320 tunnor. År 1805 war Folkmängden 627. Kyrkan är belägen under 55 gr. 51 min. Polhöjd; 2.2 mil från Kristianstad.

Hubbersta, en Sätesgård i Swenarums Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Hubbo, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Norrbo Härad, är Praebende åt en Lector wid Wästerås Gymnasium, håller i widd 0.2 qvadr. mil, samt [ 282 ]innefattar 21.7 Mantal. Marken är til en stor del sumpig men jämn. Rådande jordmånen är lera. En sandås kallad Badelunds Ås genomstryker en del af Soknens wästra sida. Ängen är i allmänhet swag. På skog är brist. Utsädet är 280 tunnor. År 1810 war Folkmängden 480. Kyrkan är belägen under 59 gr. 39 min. Polhöjd; 0.8 mil från Wästerås. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Mälby och den därnäst Näs.

Hudene, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Björke Pastorat, samt innehåller 25 Mantal. År 1805 war Folkmängden 717. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.[Dj 19]

Huddinge, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Stockholms Län och Swartlösa Härad, består af 2 Soknar: Huddinge, Moderförsamling, Bränkyrka, Annex, samt Nacka Kapell håller i widd 2.22 qvadr. mil samt består af 72.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2235. — Huddinge Sokn innehåller 32.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1090. Kyrkan är belägen under 59 gr. 14 min. Polhöjd; 0.9 mil från Stockholm.

Huddunge, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Wästerås Län och Wåla Härad, håller i widd 1 qvadr. mil, samt innefattar 24.3 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skogen är ymnig och til afsalu. Utsädet är 500 tunnor. Kyrkan är belägen under 60 gr. 2 min. Polhöjd; 5.2 mil från Wästerås. I Soknen finnes en Tull-mjölqwarn, samt 15 à 16 sågwärk.

Hudikswall, en Stad i Hälsingland och norra Fögderiet, belägen under 61 grad. 43 min. Polhöjd wid en ansenlig Fjärd af Botniska Hawet, 31.2 mil från Stockholm och 13.7 mil från Gefle. Han har et fördelaktigt läge på et Ed mellan en liten sjö och fjärden, förenade genom et sund. Storleken är 25 tunnland. Dess område håller i widd 0.12 qvadr. mil. Han är til större delen regulier, med räta och tämeligen breda gator. Gator och gränder äro inalles 33. Husen äro samteligen af trä, dock til större delen wälbygda. Staden är Säte för en Trivial-skola, och försedd med et Apotek. År 1810 war Folkmängden 1429. År 1766 war densamma 1021. Inbyggarnes näringsfång består uti handtwärk, handel, fiske, samt något jordbruk. De waror som härifrån utföras äro förnämligast wäfnad, circa 360000 alnar, lin 5000 lispund, smör 6000 lispund, samt något bräder. Den strömming, som af Stadens fiskare fångas afsättes merendels til den öfra delen af landet. Handelsmännernas antal är omkring 24, och wärkstädernas 64 uti 32 särskildta handtwärk. Fartygen äro wid pass 6, hwilka draga nära 300 läster. Stadens åkerjord innehåller 400 tunnland. År 1810 underhöllos 39 hästar, 150 kor och 150 får. Marknad hålles d. 9 Januari och 3 Mars.

Huggenäs, en Sokn i Wärmeland och Näs Härad, är Annex til By Pastorat, samt innehåller 12.3 Mantal. Marken är mästadelen jämn och bördig, bestående af lermylla. På skog är icke synnerligt förråd. Höstutsädet är 150 à 170 och wårutsädet 600 à 720 tunnor. År 1810 war Folkmängden 538. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Bredene, därnäst Uggleberg.

Hulared, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Dalstorps Pastorat, samt består af 6.5 Mantal. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 80 tunnor. [ 283 ]År 1805 var Folkmängden 243. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Hullewik, en Sätesgård uti Torsås Sokn i Småland.

Hullingswed, en Sätesgård uti Wislanda Sokn i Småland.

Hullstorp, en Sätesgård i Småland.

Hult, en Gård uti Erwalla Sokn i Wästmanland, består af 1 Mantal Säteri och 0.5 dito Skatte, tilsamman 1.5, äger 20 tunnors utsäde, hjelpelig skog och äng, klent bygd mangård.

Hult, et Järnwärk uti Qwillinge Sokn i Östergötland, äger 100 skeppund stångjärnssmide, tämeligen wacker åbyggnad, alla Brukshusen nybygde, men lider brist på Skog.

Hult, et Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Södra Wedbo Härad, består af 2 Soknar: Hult, Moderförsamling, och Edshult, Annex, samt innefattar 63 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1776. — Hult Sokn innehåller 32.3 Mantal. Marken är til mästadelen bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla, på några ställen sand, men ingen lera. Skog finnes wid de flästa hemman ymnigt, somlige hawa mindre, et och annat endast til wedbrand och gärdsle. All öpen jord brukas i tredingswis och per medium räknas årliga utsädet i Soknen til 160 tunnor råg, 160 dito korn, 150 dito hafra och 8 dito ärter. År 1810 war Folkmängden 1062. Kyrkan är belägen under 57 grad. 37 min. Polhöjd; 5.8 mil från Jönköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Östraby, Wästraby, Skälsnäs och Bjersby, hwartil kommer Brusaholm, et Järnwärk och Pappersbruk.

Hult, en Sätesgård i Wästergötland.

Hulta, en Sätesgård uti Alsheda Sokn i Småland, består af 2.2 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, tilräckelig skog för wedbrand och stängsel, men bristande å timmer, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en god köksträgård.[Dj 20]

Hulteberg, en Sätesgård uti Marks Härad i Wästergötland.

Hulteby, en Sätesgård i Småland.

Hulterstad, en berustad Sätesgård uti Mjölby Sokn i Östergötland, äger 60 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, tilräckelig skog, gammal dock wälbehållen mangårdsbyggning af trä. En öwer Swartån och en sidländt äng anlagd stenbro, ifrån stora Landswägen til Gården är försedd med träplantering å ömse sidor.

Hulterstad, et Consistorielt Pastorat på Öland uti södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Hulterstad, Moderförsamling, och Stenåsa, Annex, samt innehåller 41 Mantal. Marken i detta Pastorat är Jämn, utan bärg. Jordmånen består ymsom af sand, swartmylla och lera. På skog är fullkomlig brist. Blott i Hulterstad och Friberga byar i Hulterstad Sokn, samt i Fröslunda och Ebbelunda byar i Stenåsa Sokn finnas några små skogslundar af ek, ask, asp, björk och andra löfträn, som dock äro mera til prydnad än nytta. Utsädet är 1360 tunnor, af alla här brukliga sädesslag. År 1810 war Folkmängden 1217. — Hulterstad Sokn innehåller 21 Mantal. Utsädet är 690 tunnor. År 1810 war Folkmängden 639.

Hultsjö, et Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, består af 3 Soknar: Hultsjö, Moderförsamling, samt Skeppersta och Hjertlanda, Annexer, och innehåller 68 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1982. — Hultsjö Sokn innehåller 37.6 Mantal. [ 284 ]Marken är här bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är swartmylla. På flere ställen lider Soknen brist på skog. Utsädet är 15 à 16 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 1152. Kyrkan är belägen under 57 gr. 20 min. Polhöjd; 5.7 mil från Jönköping. Den betydligaste Gården heter Björnskog.

Humi, en Sokn, är Annex til Gierdrums Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge.

Humla, en Sokn uti Wästergötland, Wänersborgs Län och Redwägs Härad, är Annex til Blidsbergs Pastorat, samt innehåller 6.6 Mantal. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Rådande jordmånen är sandblandad mulljord. Utsädet är 110 tunnor. År 1805 war Folkmängden 219. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Hummelmora, en Sätesgård i Upland.

Hummelsta, en Mineralkälla och Hälsobrunn uti Litslena Sokn i Upland.

Hund, en ansenlig Gård uti Overhaldens Pastorat, uti norra Trondhiems Amt i Norge, är en Gästgiwaregård. Til denna Gård höra sköna åkrar och ängar samt andra fördelar.

Hund, en Sokn, är Annex til Vardals Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Hunder, en betydlig Gård uti Öjers Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Hunderum, en Mineralkälla och Hälsobrunn, uti Böda Sokn på Öland.

Hundsvär, en Ö uti Borgunds Sokn uti Romsdals Amt i Norge. På denna Ö ligger en Handelsplats kallad Hundsvärholm.

Hunestad, et Consistorielt Pastorat i Halland och Himble Härad, består af 2 Soknar: Hunestad, Moderförsamling, och Gödestad, Annex, samt innehåller 50 Mantal. År 1805 war Folkmängden 719. — Hunestad Sokn innefattar 22.6 Mantal. Marken är mästadelen jämn, med några större och smärre kullar likwäl här och där strödde; dock utgöres hela wästra sidan af Soknen af en stor, men jämn dal. Rådande jordarten är sandmylla. Skog finnes nästan ingen, blott någon lund af löfträn här och där. Utsädet är 380 tunnor. År 1805 war Folkmängden 406. Kyrkan är belägen under 57 grad. 7 min. Polhöjd; 3.6 mil från Halmstad.

Hunhammar, en Sätesgård uti Botkyrka Sokn i Södermanland, har fordom warit Kongsgård.

Hunneberg, et Bärg uti Wästergötland, nära til Wänern och Göta-älf. Sidorna stå nästan lodrätt up. Bärgets högd öwer Wänern är 50 famnar. Dess öwersta stratum består af trapp, den andra af skifer, det tredje af flolägrig kalksten och det nedersta af or-sten, lewersten, skiwig kalksten och alunskifer. På bärget finnas 23 små sjöar.

Hunsbärg, et Bärg uti Småland, ej långt från gränsen til Halland är et af de högsta i Småland; det är så högt at det synes på 6 mils afstånd ända til hawet.

Hurdal, et Pastorat och Tingslag uti Aggerhus Amt i Norge, består af 2 Soknar: Hurdal, Moderförsamling, samt Fierding, Annex. År 1801 war Folkmängden 2098. Wid en å som löper genom Pastoratet är anlagd en Glas-Fabrik, kallad Hurdalens Glaswärk, hwilket är et af de ansenligaste i Norge. Det har 3 Smältugnar, och därtil förbrukas årligen 10000 famnar wed. Folkmängden som underhålles wid detta wärk stiger til wid pass 200. Wärkets Produkter stiga årligen i wärde til 50 à 60000 R:dr.

Hurum, et Pastorat och Tingslag uti Budskeruds Amt i [ 285 ]Norge, består af 2 Soknar: Hurum, Moderförsamling, och Strömmen, Annex. År 1801 war Folkmängden 2328.

Hurum, en Sokn, är Annex til Vangs Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Hurwa, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, är Annex til Gudmuntorps Pastorat, samt består af 14.7 Mantal. Marken är sandaktig mellan stenrör och buskar, samt är hwarken bärgaktig eller jämn. Rådande jordmånen är sand. På skog är brist. Utsädet är 230 tunnor. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Husaby, et Regalt Pastorat uti Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, består af 3 Soknar: Husaby, Moderförsamling, samt Skjälwum och Owa, Annexer, och innefattar 42.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1216. — Husaby Sokn innehåller 23.7 Mantal. Såsom til en del belägen på första foten af Kinnakulle, är marken bärgaktig och stenig. Rådande jordmånen är lermylla. På skog är brist. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 671. Kyrkan är belägen under 58 gr. 31 min. Polhöjd, 3.2 mil från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Blomberg, därnäst Bissgården och Essgärdet.

Husby, en Sätesgård uti Munsö Sokn i Upland, äger 50 tunnors utsäde, någorlunda höbol, hjelpelig skog, mangårdsbyggnad af trä, med ansenlig trägård.

Husby, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, är Annex til Odensala Pastorat, håller i widd 0.31 qvadrat mil, samt består af 32 Mantal. Marken är någorlunda jämn. Rådande jordmånen är hårdbrukad lera. Skogen är hjelpelig. Utsädet är 390 tunnor. År 1810 war Folkmängden 590. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården heter Steninge.

Husby, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Långhundra Härad, är Annex til Widbo Pastorat, håller i widd 0.66 qv. mil och består af 43.6 Mantal. Skog är på de flästa ställen hjelpelig, äwen på några ställen ymnig. Utsädet är 720 tunnor. År 1810 war Folkmängden 918. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Lockstaholm.

Husby, et Pastorat i Upland, Stockholms Län och Lyhundra Härad, består af 2 Soknar: Husby, Moderförsamling, och Skederyd, Annex, håller i widd 0.85 qvadrat mil, samt består af 74 Mantal. Marken i detta Pastorat är bärgaktig, i synnerhet i Skederyd. Rådande jordmånen är ymsom sand och lera. En och annan by har ymnigt af skog, en del hjelpeligt, men en del lider brist därå. Utsädet är 800 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1315. — Husby Sokn håller i widd 0.38 qvadr. mil och består af 38.6 Mantal. Utsädet är 500 tunnor, af all slags säd, ärter och potäter inbegripne. År 1810 war Folkmängden 726. Kyrkan är belägen under 59 gr. 45 min. Polhöjd; 4.8 mil från Stockholm. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Husby och Wäster-Sandsta.

Husby, en Gård i förenämnde Sokn, är Löjtnants-Boställe wid Lif-Regimentet, äger 25 tunnors utsäde, höfångst mellan 100 och 120 lass, lider brist på skog, samt har för närwarande ingen mangårdsbyggning.

Husby, en berustad Sätesgård uti Trefaldighets- eller Bondkyrko Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger 40 tunnors [ 286 ]utsäde, någorlunda höbol, ingen skog, gammal åbyggnad.

Husby-Sjutolft, en Sokn, och Regalt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, håller i widd 0.36 qvadrat mil, samt består af 28.3 Mantal. Marken är i det mästa jämn. Rådande jordmånen är stark lera, med obetydlig swartmylla. Skog finnes ingen, utan til bränsle och andra behof måste den köpas från de Soknar som däraf äga godt förrråd. Utsädet är 400 tunnor. År 1810 war Folkmängden 590. Kyrkan är belägen under 59 gr. 39 min. Polhöjd; 2.7 mil från Upsala. Den betydligaste Gården i Soknen heter Ekolsund.

Husby, en Sätesgård uti Stafby Sokn i Upland, med 1 Mantal frälse, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 200 sommarlass, hjelpelig skog, föga ansenlig Mangårdsbyggning, ganska ansenlig ladugårdsbyggnad af sten.

Husby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Oppunda Härad, håller i widd 0.67 qvadrat mil och består af 47.2 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordarten är lera. En del af Soknen har hjelpelig skog, en del lider brist därå. Utsädet är 340 tunnor. År 1810 war Folkmängden 875. Kyrkan är belägen under 58 gr. 55 min. Polhöjd; 2 mil från Nyköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Torp, Husbygård och Tärnö.

Husby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Fögderiet Rekarne, håller i widd 0.87 qv. mil och består af 38.5 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordarten är lera. I allmänhet lider Soknen brist på skog. Utsädet är: Wete 56 tunnor, råg 236, korn 84, blandsäd 50, hafra 12, ärter 24, utom potäter. År 1810 war Folkmängden 1292. Kyrkan är belägen under 59 gr. 18 min. Polhöjd; 6.6 mil från Nyköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Rosswik, Ryningsberg och Lundby.

Husby, et Regalt Pastorat i Dalarne och Näsgårds Fögderi, håller i widd 4.2 qvadrat mil, samt innefattar 80.9 Mantal. Enär de bärgaktiga och de til större delen skogbewuxna och obebodda trakter undantagas, hwilka angränsa Garpenbergs by, Wika och norra delen af Skedewi Soknar, kan Soknen egenteligen icke kallas bärgaktig ej heller bestående af jämn mark. Mellan mindre skogfulla och stenbundna höjder af klapper och pinmo framsticka mer och mindre odlade och för odling skickliga slätter, prydde af större och smärre byar, omgiwande af eller ägande i sit granskap någon sjö. Ju närmare man kommer til kyrkan mot södra delen af Skedwi och Hedmora rå bliwa dessa slätter af betydenhet; de genomskäras af Dal-älwen, och utgöra den så kallade Framsoknen, bestående af wackra åkerfält. Betraktar man Soknen efter hela sit område, så kan den likwäl hänföras til de Soknar, som äga mera bärgaktig än slät mark, dock icke så at den kan anses bland dem, hwilka, för Folkmängdens bärgning på de här befintliga 80.8 Mantal, af nära 4000 människjor, äro oskicklige. — Jordmånen är wäl icke den bästa, men i allmänhet icke heller den sämsta. Undantagande nära wid Dalälwen, af några hundra famnars bredd, längs efter henne å bägge sidor, som utgör en af större och mindre tilsats lera fin sandbädd, som på djupet förwandlar sig til en simmig materia, består jordmånen öweralt af mer och mindre hård lera, mera [ 287 ]mager än fet. Samma underbädd hawa äwen en del mossar i skogsbygden, hwilka oaktadt deras sköna läge at kunna rödjas, och dymedelst bära både säd och gräs, ligga helt och hållet onyttiga af updämningar för en Kronoqvarns skull nedanom Klosters Krutfabrik. Häraf kan lätteligen skönjas, at så wäl utsädet som skogstilgången skiljer sig mycket inom Soknen, efter byarnes lägen. Råg och hafra utgöra de sädesslag, som här egenteligen utsås, korn och ärter sås ganska litet och nästan aldrig wete. Några byar hawa mer, andra mindre trädesåker altid öpen, men en del råg och hafra sås under circulationsbruk, hwarigenom utsädets qvantitet af hwarje slag särskildt är swårt at bestämma. Man torde dock med all säkerhet kunna antaga at rågutsädet öwer hela Soknen utgör mindst 240 tunnor, och hafran til tredubbelt, kan ock hända understundom til något mindre. Ehuru Framsoknen har föga skog at tilgå nära sina boningsställen, så kan dock icke någon sägas wara däraf förutan. Såsom skoglös har hwar och en efter sin hemmansdel, sin nyligen tildelta skogslott på Soknens fordna Allmänning, genom Konungens utslag, i den mån densamma kunnat swara mot andra Byamäns tilräckeliga hemskog. År 1810 war Folkmängden 3895. Kyrkan är belägen under 60 gr. 23 min. Polhöjd; 3.2 mil från Falun. — Ibland betydliga Jordägendomar intager Näsgård främsta rumet, därnäst Husby Gård. Af Manufacturwärk finnas Stjernsund och Klostre Krutfabrik, och Järnmanufactur. Af Bärgsmanna egenskap äro Järnwärken uti Ere, Rörshyttan och Långshyttan.

Husby, en Kungsgård, belägen i förenämnde Sokn gent emot kyrkan på andra sidan om älwen. Sammanräknadt, hwad som sås i trädesjord och på nyplog af råg och hafra stiger utsädet öwer 20 tunnor. Åbyggnaden af trä, är prydlig.

Husby, (Wästra), en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Hammarkinds Härad, består af 44.7 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är lera. Några hemman hawa hjelpeligt af skog, och de öfrige lida brist därå. Utsädet är 370 tunnor. År 1810 war Folkmängden 946. Kyrkan är belägen under 58 gr. 29 min. Polhöjd; 3 mil från Linköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Hyllinge, därnäst Minsjö, Luddingsbo och Kårsäter.

Husby, (Östra), en Sokn och Regalt Pastorat uti Östergötland och Östkinds Härad, belägen wid Bråwiken, består af 98 Mantal. Närmast sjön är marken något skogbewuxen och har få bärg, men på slätten ligga höga bärgsträckor och kullar, strödda mellan åkrar, ängar och hagar. Rådande jordmånen på slätten är god lera; men i skogstrakterna är swag dungjord. På skog lider mindst twåtredjedelar af Soknen total brist, och äga de flästa hemman ganska otilräckelig äng. Utsädet kan högst tagas til 900 tunnor, af alla sädesslag, potäter oberäknade. År 1810 war Folkmängden 1496. Kyrkan är belägen under 58 gr. 36 min. Polhöjd; 5 mil från Linköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Mauritsberg, därnäst Skenäs och Eggeby.

Husby, en Frälse-Sätesgård uti Mogata Sokn i Östergötland, med Nawersta Sätesgård som hörer därunder och är därmed i sambruk, jämte några därmed förenade Skattegårdar, består af 7.5 Mantal, äger 70 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, [ 288 ]ymnig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggning med en god trägård wid Slätbaken, godt fiske i denna hafswik.

Husbyborg, en Sätesgård uti Tierps Sokn i Upland, består af 2.4 Mantal, äger 22 tunnors utsäde, höbol til 65 lass, ingen skog och utmark, gammal åbyggnad af trä. Nära intil huwudbyggningen äro åwan jord stående gråstensmurar, som säges wara rudera efter et Nunnekloster.

Husbygård, en Sätesgård uti Husby-Oppunda Sokn i Södermanland, äger 36 tunnors utsäde, swagt höbol, någon skog, åbyggnad af trä, med 2 trägårdar.

Huseby, en berustad Sätesgård uti Swinnegarns Sokn i Upland, består af 3.5 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, mindre tilräcklig äng, känbar brist på skog, gammal huwudbyggning af trä, som ännu beqvämligen kan bebos, med en liten men wacker fruktträgård. Ladugårdsbyggnaden är en af de ansenligaste i Upland.

Huseby, et Järnwärk uti Skatelöfs Sokn i Småland, äger 50 skeppund stångjärnssmide, tilräckelig skog til Wärkets drift. Härmed äro för närwarande förenade 7 Mantal.

Huseby, et Skatte-Rusthåll uti Sköfde Sokn i Wästergötland, äger öwer 20 tunnors utsäde och ymnig skog.

Huseby, eller Öxendal, en Sokn, är Annex til Sundalens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Husestad, en ansenlig Gård, belägen wid strandkanten uti Romsdals Amt i Norge. Här dog Konung Östen Magnusson.

Husgärdet, en Sätesgård uti Skärfs Sokn i Wästergötland, består jämte därtil fogade Trejenborg af 1 Mantal, äger 7 tunnors höst- och 16 tunnors wår-utsäde, höbol til 70 stackar.

Hushaga, en Kongsgård uti Tuna Sokn i Dalarne, äger mellan 30 och 40 tunnors utsäde, är anslagen åt Landshöfdingen i Dalarne på lön.

Husom, et finbladigt Sågwärk med 2 ramar, uti Grundsunda Sokn i Ångermanland. Härwid sågas årligen omkring 600 tolfter bräder. Sågtimmer för Wärket köpes mäst uti Fredrika och Gideå Soknar, samt flottas utföre Gide och Husoms-åarne, som wid hafskanten, hwarwid Wärket är beläget, nästan sammanflyta.

Husie, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, består af 2 Soknar: Husie, Moderförsamling, och Wästra Skreflinge, Annex, samt innehåller 30.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 808. — Husie Sokn innefattar 17.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 461. Kyrkan är belägen under 55 gr. 34 min. Polhöjd, 0.7 mil från Malmö.

Husnäs, en Sätesgård i Småland.

Husnäs, en Sokn, är Annex til Qvindherreds Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge.

Husqvarn, et Gewärs-Factori med Borrhus och Sliparehus, samt en Krut-Fabrik, beläget uti Hackarps Sokn i Småland, 0.5 mil från Jönköping, har beqväm men oansenlig åbyggnad, lider skogsbrist. Strömen som löper genom Wärket och faller i Wettern har 4 stora Wattufall, hwaraf det andra kalladt Slipstensfallet är det största.

Hustad, en Sokn, är Annex til Boe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Hustad, en Sokn, är Annex til Inderöens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Husöe, et Kapell uti Evenvigs Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

[ 289 ]Huwudbo, en Sätesgård uti Larfs Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, höbol til 60 stackar, otilräckelig skog, liten och gammal, men wacker mangårdsbyggnad af trä, med en nätt trägård.

Huwudsta, en Sätesgård uti Solna Sokn i Upland, består uti sambruk med Alby af 3.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, tilräckelig skog til husbehofs byggnad och bränsle, obetydlig åbyggnad af trä, men en tämeligen ansenlig trägård.

Hvalöe, en stor och lång Ö, wäster om Tromsöen uti Nordlands Amt i Norge. Denna Ö har många fjärdar.

Hvalöe, en stor Ö uti Finmarkens Amt i Norge. På denna Ö ligger Staden Hammerfest, hwilken jämte de öfriga orterne på Ön utgör en Sokn. 3 fjärdar skära sig djupt in i landet, hwilka äro: Hvalfjord, Torskefjord och Rypfjord.

Hvarnäs, en Sokn, är Annex til Hedrums Pastorat uti Grefskapet Laurvig i Norge.

Hwen, en Ö uti Öresund, hörande til Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad, 1 mil från Landskrona, utgör en Sokn och Regalt Pastorat, som håller i widd 0.1 qvadrat mil, eller 2300 tunnland, samt består af 16 Mantal. År 1805 war Folkmängden 398. På denna Ö ligger en Kongsgård benämnd Uranienborg, hwarom närmare underrättelse giwes wid den Artikeln.

Hwena, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Sewede Härad, består af 48 Mantal. Marken är ganska bärgaktig och backig, samt har flera sjöar, kärr och mossar mellan dessa bärg och högder. Jordmånen är til större delen blandad sandmylla, och på flere ställen sandmylla och lera. Skogen är ej ymnig, men någorlunda hjelpelig, nästan öweralt, några få ställen undantagne. Utsädet är 670 tunnland, hwaraf dock en tredjedel årligen ligger i träde. År 1810 war Folkmängden 2284. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Waderhult.

Hvidesöe, et Tingslag uti Bradsbergs Amt i Norge, består af 5 Soknar: Hvidesöe, Moderförsamling, samt Brunkeberg, Vrådal, Nissedal, Triungen, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3280. Tingsstället är Gården Midsund. År 1810 blef medelst et Kongl. Rescript detta Tingslag, som tilförene utgjort et Pastorat deladt i 2 Pastorat, hwaraf det ena innefattar Soknarne Hvidesöe, Moderförsamling, samt Brunkeberg och Vrådal, Annexer, och det andra Soknarne Nissedal, Moderförsamling, och Triungen, Annex.

Hvidingsöe, en Ö och Sokn, är Annex til Hennesöe Pastorat uti Stavangers Amt i Norge. På öns wästra ända som är högst är uprest en Fyrbåk.

Hyby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, består af 47.4 Mantal. Marken är ojämn och backig, men utan bärg. Jordmånen är af olika beskaffenhet: här finnes stark lera, lermylla, samt sand- och grusaktig jord. Af odlad jord är ler och lermyllan den rådande; men inberäknade betesmarker, så är sand och grusaktig jordmån den rådande. På skog är allmän brist, utom til Gårdarne Holmeja och Bökebergsslätt, hwartil finnes tilräckelig boke- och ekeskog. År 1801 war Folkmängden 1488. Kyrkan är belägen under 55 gr. 35 min. Polhöjd; 1.7 mil från Malmö. — Den betydligaste Gården i [ 290 ]Soknen heter Klågerup, därnäst Hybygård och Bökebergsslätt.

Hybygård, en Kungs-Ladugård uti förenämnde Sokn, består af 2 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, liten grundmurad wåningslänga och en af gråsten wäl upförd ladugårdsbyggnad af 4 längor, ingen skog. Til Gården höra 2 trägårdar och 8 torp, utom åker och äng i tegskifte med andre hemman.

Hycklinge, en Sokn i Östergötland och Kinds Härad, är Annex til Horns Pastorat och innehåller 27.5 Mantal. Marken är skiftewis jämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla. Några hemman äga ymnig skog, andre hawa hjelpeligt och somlige lida brist däraf. Utsädet är 290 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1113. Kyrkan är belägen under 57 gr. 57 min. Polhöjd; 0.4 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Gröninge.

Hyldestad, en Sokn, är Annex til Askevolds Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Hylenäs, en Sätesgård i Wästergötland.

Hyllestad, en Sokn, är Annex til Walle Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.

Hylletofta, en Sokn uti Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, är Annex til Bringetofta Pastorat, samt inneåller 21.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 598. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Nordanskog och Bjerkaryd.

Hyllie, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, är Annex til Bunkeflods Pastorat, samt består af 17 Mantal. Marken är jämn, i allmänhet något sumpig. Jordmånen är til större delen swartmylla blandad med lera. Endast wid sjökusten är jorden sandblandad, och således mindre fruktbärande. Ingen skog finnes. Utsädet är 2000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 342. Kyrkan är belägen 0.12 mil från Moderkyrkan

Hyllinge, en Sätesgård uti Wästra Husby Sokn i Östergötland, består af 3.5 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, knapt höbol, ringa skog, ansenlig, så väl mangårds, som ladugårdsbyggnad af sten, något fiske, samt många underliggande skattehemman och torp.

Hyltan, en Sätesgård i Småland.

Hylte, en Sätesgård i Småland.

Hylteberg, en Sätesgård uti Gällaryds Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 12 tunnors utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog, wacker åbyggnad af trä.

Hyltinge, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Willåtinge Härad, är Annex til Helgesta Pastorat, samt innehåller 30.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 723. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Sparreholm, därnäst Långdunker.

Hyringe, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wiste Härad, är Annex til Tängeneds Pastorat, samt innehåller 16.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 464. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Hysna, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Marks Härad, är Annex til Sätila Pastorat, samt innehåller 25.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1249. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.[Dj 21]

Hysna, en Sätesgård i Wästergötland.

[ 291 ]Hyttö, et Järnwärk uti Älfkarby Sokn i Upland, äger 84 skeppund stångjärnssmide.

Håbel, et Pastorat och Tingslag uti Smålänens Amt i Norge, består af 2 Soknar: Håbel, Moderförsamling, och Tomter, Annex. År 1801 var Folkmängden 1724. Tingsstället är Gården Hagleröd.

Håberg, en Sätesgård i Wästergötland

Håbo, et Härad i Upland, innefattar 1 Stad och 10 Soknar, hwaraf Staden Sigtuna och Soknarne Sankt Per, Wadsunda, och Haga höra til Stockholms Län, och Soknarne Sko, Häggeby, Öwergran, Yttergran, Kalmar, Håtuna, Tibble, höra til Upsala Län. Storleken är 3.2 qvadrat mil.

Håbol, en Sokn i Dalsland och Wedbo Härad, är Annex til Eds Pastorat, samt innehåller 24 Mantal. År 1805 war Folkmängden 939. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Håby, en Sokn i Bohusland, och Tunge Härad, är Annex til Foss Pastorat, samt innehåller 26.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 780. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Håe, eller Narum, et Pastorat och Tingslag uti Stavangers Amt i Norge, består af 3 Soknar: Håe, Moderförsamling, samt Böe och Warhoug, Annexer. År 1801 war Folkmängden 1707. Tingsstället är Gården Hår.

Håf, en Sätesgård i Wästergötland.

Håf, en Sokn uti Skåne, Kristianstads Län och Bjära Härad, är Annex til Wästra Karups Pastorat samt innehåller 19.5 Mantal. Utsädet är 590 tunnor. År 1805 war Folkmängden 973. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Håfwåg, en liten Hamn uti Stavangers-Fjorden, uti förenämnde Håe Pastorat, hwarest en å utfaller, uti hwilken är godt laxfiske.

Håga, en Gård uti Trefaldighets Sokn i Upland, 0.25 mil från Upsala, har fordom warit Konung Björns Håfgård, i nionde århundradet. Däromkring äro åtskilliga högar, ättebackar och lämningar efter murar och byggningar; bland andra befinnes en stor hög af nästan lika högd med gamla Upsala högar, hwilken säges wara Konung Björns grafhög.

Håkanbol, en Kronoskattegård uti Nysunds Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, klen skog, 2 prydliga mangårdsbyggningar af trä.

Håkansbol, et Järnwärk uti Rudskoga Sokn i Wärmeland, äger 800 skeppund stångjärnssmide.

Håkanryd, en Frälsegård uti Iwetofta Sokn i Skåne, består af 2.2 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, 70 à 80 lass hö, samt et ansenligt Tegelbruk. Uti den til Gården hörande ymniga löfskog är en förträffelig wildbana.

Håkantorp, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Gudhems Härad, är Annex til Segersta Pastorat, och innehåller 6.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 167. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Espås.

Håkantorp, en Sätesgård uti Long Sokn i Wästergötland, äger 40 tunnors utsäde, swagt höbol, ingen skog, widsträckt utmark, hwaraf en stor del kan odlas, passabel åbyggnad af trä, med en stor trägård.[Dj 22]

Håkentorp, en Sätesgård i Småland.

Håkerstad, en Gård uti Skeda Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal Säteri och [ 292 ]Rusthåll, samt 1.75 Mantal Frälse, tilsamman 3.75 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, förswarligt höbol, hjelpelig skog, stor och wacker åbyggnad af trä, med en trägård.

Håkeshavn, en Gård och Handelsplats uti Ulvestens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Håknäs, et finbladigt Sågwärk uti Nordmalings Sokn i Ångermanland, wid Öre-ån, 1 mil från Kyrkan, tilwärkar årligen omkring 2000 tolfter bräder; dessutom sågas här plankor, läckter och ribbor.

Håkswik, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Kalfs Pastorat, samt innehåller 20 Mantal. Utsädet är 360 tunnor. Skog finnes ymnigt. År 1805 war Folkmängden 613. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Håland, et Pastorat uti Stavangers Amt i Norge, består af 4 Soknar: Håland, Moderförsamling, samt Tiore, Sole och Malde Annexer. År 1801 war Folkmängden 1204.

Håland, en Sokn, är Annex til Ous Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge.

Hålanda, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ale Härad, är Annex til Skeplanda Pastorat, samt innehåller 25.3 Mantal. Jordmånen är nästan öweralt mycket sandaktig. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 606 tunnor. År 1805 war Folkmängden 922. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Livered.

Hålbonäs, en Gård uti Sköldinge Sokn i Södermanland, äger några och 20 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad af 2 reveterade trähus, med en stor trägård.

Hållnäs, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Olands Härad, belägen wid hawet, håller i widd 2.23 qvadr. mil, samt innefattar 36 Mantal. Marken är dels bärgaktig och mycket stenbunden, dels lågländ, sank och wattusjuk, som är et hinder för åkerns och ängsmarkens upodling. Rådande jordmånen är sand och klapur, samt myr- och kärrjord, och finnes på ganska få ställen någon lera. Skog til wedbrand och gärdsel har Soknen hjelpeligt, men timmer och sågwirke samt kolwed för Löfsta Järnwärk börjar tryta, och finnes endast wid några af de större byarne. Utsädet är 210 tunnor råg, 105 dito korn, 18 dito ärter och 80 dito potäter. Wete sås icke och hafra obetydligt. År 1810 war Folkmängden 1614. Kyrkan är belägen under 60 gr. 32 min. Polhöjd; 7.3 mil från Upsala. Wid Ängskär äger Löfsta Järnwärk en beqväm Lastageplats, med ansenliga magasiner.

Hålltorp, en Sätesgård uti Lindärwa Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, innehåller 1245 geometriska tunnland hwaraf 600 innefattar wacker barr- och löfskog, och de öfriga bördig åker- och ängesmark.

Hålta, en Sokn i Bohusland, Inlands Fögderi och Nordre Härad, är Annex til Solberga Pastorat samt består af 26 Mantal. Soknen är dels bärgaktig, dels består den af slättmark. Rådande jordmånen är blålera. Utsädet är: råg 20 tunnor, wete 15, korn 190, hafra 96, bönor och ärter 75, potäter 60 tunnor. Skog finnes icke, utom några få hemman äga någon liten lund af löfträn, dels såsom prydnad, dels såsom hjelp til husbehofs bränsle. År 1805 war Folkmängden 669. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. På [ 293 ]Kartan öwer Göteborgs Län kallas Soknen Hulta.

Håltsljunga, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Mjöbäcks Pastorat, samt innehåller 19.5 Mantal. Marken är mästadelen bärgaktig. Rådande jordmånen är sand och mjäljord. Skog finnes tämeligen ymnigt. Utsädet är 250 tunnor. År 1805 war Folkmängden 560. Kyrkan är belägen 1.2 mil fr. Moderkyrkan.

Hånger, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östbo Härad, är Annex til Käreda Pastorat, samt innehåller 14.2 Mantal. Utsädet är 300 tunnor, hwaraf största delen består af blandsäd och hafra och knapt fjärdedelen af råg och korn. År 1810 war Folkmängden 622. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Hångsdala, et Regalt Pastorat uti Wästergötland, Mariestads Län, och Wartofta Härad, består af 3 Soknar: Hångsdala, Moderförsamling, Skörstorp och Gerum, Annexer, samt innehåller 36 Mantal. Hela Pastoratet är skoglöst och räknas til Falebygden. Skog måste köpas 2 mil härifrån. Höförrådet öwerstiger föga 50 stackar på Mantalet. Betet är swagt. Utsädet är 900 tunnor. År 1810 war Folkmängden 757. — Hångsdala Sokn innehåller 16 Mantal. Marken sluttar från wäster til öster. Rådande jordmånen är swartmylla, något litet sandblandad. Utsädet är 360 tunnor, mästadelen hafra och blandsäd. År 1810 war Folkmängden 273. Kyrkan är belägen under 58 gr. 7 min. Polhöjd; 6.4 mil från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Hasslekärr.

Hånö, en Sätesgård i Södermanland.

Hårdaholm, en Frälse Sätesgård uti Suntaks Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal. Jordmånen är wäl icke den förmånligaste, emedan den mästadelen består af sandmylla, dock wäxer här god råg och hafra; Utsädet af det förra sädesslaget är omkring 16 tunnor, och proportionaliter af det sednare. Gården äger tilräcklig barrskog både til byggnadswirke och andra behof. Löfträn finnas öweralt i ägorna, jämwäl af ek. Mangårdsbyggnaden af trä, är förswarlig.

Hårdanäs, en Sätesgård i Småland.

Håringe, en Sätesgård uti Bolmsö Sokn i Småland, äger 22 tunnlands utsäde, godt höbol, gammal mangårdsåbyggnad.

Hårslöf, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, består af 2 Soknar: Hårslöf, Moderförsamling, och Boderup, Annex, samt innehåller 34.4 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är swartmylla eller god trägårdsjord. Ängsmarken är ringa, skog eller torfjord finnes aldeles ingen. Utsädet är 1150 tunnor. År 1805 war Folkmängden 638. — Hårslöf Sokn består af 19.2 Mantal. Utsädet är 650 tunnor. År 1805 war Folkmängden 359. Kyrkan är belägen under 55 grad. 26 min. Polhöjd; 1.8 mil från Malmö.

Håsjö, en Sokn i Jämtland i Södra Fögderiet, är Annex til Ragunda Pastorat och består af 5.8 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 50 tunnor. År 1810 war Folkmängden 290. År 1754 war densamma 169, har således på 56 år ökat sig med 121. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan.

Håstad, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Hoby Pastorat, samt innehåller 7.7 Mantal. Marken är ojämnare än uti [ 294 ]nästgränsande Soknar. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes icke. Utsädet är 400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 292. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes 1 Pappersfabrik kallad Hälleström.

Håtuna, et Consistorielt Pastorat uti Upland, Upsala Län och Håbo Härad, består af 2 Soknar: Håtuna, Moderförsamling, och Tibble Annex, håller i widd 0.89 qvadrat mil samt innefattar 69 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1446. — Håtuna Sokn innehåller 45.2 Mantal. Marken är til mästa delen jämn. Jordmånen är öweralt lera. På skog är stor brist. Utsädet är 560 tunnor af alla sädesslag. År 1810 war Folkmängden 842. Kyrkan är belägen under 59 gr. 37 min. Polhöjd; 2.6 mil från Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen äro Aske, Håtunaholm, Signildsberg, Nyborg, Markeby och Skällsta.

Håtuna, en By i förenämnde Sokn, wid Segelleden mellan Stockholm och Upsala, 0.5 mil från Sigtuna, har fordom warit en ansenlig Kungsgård med et befäst Slott, hwarefter ännu murar synas. Här hade Konung Birger Månsson sin boning, och här blef han tilfångatagen år 1306 af sina Bröder Hertigarne Erik och Waldemar, och satt i fängelse på Nyköpings slott.

Håtunaholm, en Sätesgård uti förenämnde Sokn, består af 4 Mantal, i sambruk med Hammarby 3 Mantal och 1 Mantal Academie-hemman, äger 52 tunnors utsäde, förswarligt höbol, ingen skog, gammal åbyggnad, af trä.

Håtö, en berustad Sätesgård uti Frötuna Sokn i Upland, belägen wid hafssjön, består af 2 Mantal, äger 10 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig skog, skönt fiske af id, strömming och annan slags fisk, en ny huwudbyggning, utom hwilken nästan all åbyggnad är dålig.

Häckeberga, en Sätesgård uti Malmö Län i Skåne.

Häfla, et Järnwärk uti Skedwi Sokn i Östergötland, består af en hammare med 2 Härdar, äger 575 skeppund stångjärnssmide, en ny Smedja af sten med god inrättning, hjelpelig skog.

Hägdånger, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Ångermanland i Södra Fögderiet; är Praebende åt en Lector wid Härnösands Gymnasium. Marken är bärgaktig, upfyld af bärg, med därimellan liggande dalar och små sjöar. Rådande jordmånen är ömsom sand och lera. Skogen är i de fläste byar knapp. Utsädet är 200 tunnor, mästadelen korn, något blandsäd och föga råg. I anseende til belägenheten wid hawet är Strömmingsfisket i flere byar betydligare än afkastningen af sjelwa jordbruket. År 1810 war Folkmängden 810. Kyrkan är belägen under 62 gr. 32 min. Polhöjd; 1.2 mil från Härnösand. — Bland fiskehamnar är Barswiken en af de bättre. Där finnes et Kapell för fiskare från Gefle, som här öwer sommaren uppehålla sig, och under fisketiden få predikan 2 gånger om året.

Hägersta, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Kinds Härad, består af 2 Soknar: Hägersta, Moderförsamling, och Oppeby, Annex, samt innehåller 50.5 Mantal. Utsädet är 480 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1269. — Hägersta Sokn innehåller 24.3 Mantal. Marken är här blandad, så i åkergärden som äng och betesmark, med slätter, bärg och sten, dock är den brukbara jorden mästadelen slät. Rådande jordmånen är leraktig, af både bättre och sämre [ 295 ]slag. I allmänhet är brist på skog, utom några få hemman som hawa knapt hjelpelig tillgång til wedbrand, gärdsel och timmer. Utsädet af all slags säd är 260 tunnor. År 1810 war Folkmängden 485. Kyrkan är belägen under 58 grad. 5 min. Polhöjd; 3.3 mil från Linköping.

Hägerstalund, en Sätesgård uti Spånga Sokn i Upland, äger 25 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, tämeligen ansenlig mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Hägrum, en Sätesgård i Småland.

Hägerwall, en Sätesgård uti Skultuna Sokn i Wästmanland, äger 36 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, mangårdsbyggning af trä.

Häggatorp, en Sätesgård uti Wedum Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal. Åkerjorden består af dels swart- dels sandmylla, samt något lerblandad sandmylla och besås med 45 tunnor. Uti ängen, hwaraf fås 300 stackar hö, är löfskog af ek, björk och asp. Betesmarken är mager.

Häggeby, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Håbo Härad, håller i widd 0.33 qvadr. mil och består af 30.2 Mantal. Denna Sokn, som tillika med Sko utgör en halfö mellan några af Mälarens fjärdar, äger öweralt bärgsryggar, grus- och sandåsar, hwarimellan den odlade jorden, likasom tegar är belägen. På några ställen är wäl åkerwidden något större; men är dock beswärad af wattuflöd från högderne wissa årstider, och fordrar jämn utdikning, i synnerhet åt norden. Närmast sjön äro ängarne belägne och bestå merendels af sidwall. Af hwilket läge följer, at jordmånen är olika, stundom blandad. En del består af starkare lera, en annan af wattusjuk gäsord; en annan åter af klapur, grof sand- eller mojord, och i följe däraf är bördigheten mer och mindre säker. En del af högderne och bärgen äro bewuxne med något små skog. I allmänhet torde kunna sägas at skogen skulle wara hjelpelig, om ej de större Posessionater hölle därom en så noga wård, at Almogen nu äger brist af nödtorftig bränsel. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 414. Kyrkan är belägen under 59 gr. 39 min. Polhöjd; 2.3 mil från Upsala. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Rölunda, därefter Boda, Eknäs, Skedewi, Finstaholm, Wärsta.

Häggen, en Sokn, är Moderförsamlingen uti Modums Pastorat, uti Budskeruds Amt i Norge.

Häggesled, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad är Annex til Hjerpås Pastorat, samt består af 10.4 Mantal. Marken är något bärgaktig. Jordmånen består til större delen af lera och lermylla. Skog finnes endast til Sätesgårdarne. Utsädet är 260 tunnor. År 1810 war Folkmängden 275. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Stinggården och Hinderstorp.

Häggetorp, en Sätesgård uti Wedums Sokn i Wästergötland, äger 45 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog.

Häggetorp, en Sätesgård uti Dala Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal.

Häggsta, et Skatte-Rusthåll, uti Odenswi Sokn i Wästmanland, består af 2 Mantal, äger 24 tunnors utsäde i öpen åker, knapt höbol, otilräckelig skog, tilräckelig åbyggnad af trä, för Ståndspersoner, med en ansenlig trägård, en skattlagd qvarn [ 296 ]med 2 par stenar, utom 2 dito för gryn och sikt.

Häggum, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Walla Härad, består af 18.9 Mantal. Såsom liggande wid foten af bärget Billingen, är marken bärgaktig, men har i allmänhet, särdeles i byn, en fruktbärande något sandblandad mylla. Här finnes en ansenlig mosse, som ger någorlunda godt hö til et stort antal stackar. Utom 3.6 Mantal, som äga hjelpelig skog til egna behof, sakna de öfrige aldeles denna förmån, och hwilka numera icke hawa tilgång af så kalladt nösslebränsle, sedan hasselbuskarne i huwudängen i sednare tider bliwit jämmerligen medtagne. Utsädet är 200 tunnor af hwarjehanda slags säd. År 1810 war Folkmängden 345. Kyrkan är belägen under 58 gr. 18 min. Polhöjd; 4.3 mil från Mariestad. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Bossgården, Bjärrgården och Brönneberg.

Hägland, en Sokn, är Annex til Molands Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Häglinge, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Södra Rörums Pastorat uti Malmö Län, samt innehåller 19.2 Mantal. År 1805 war Folkmängden 713. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Göingeholm, därefter Röslöf och Ynglingarum.[Dj 23]

Hägre, en Sokn, är Annex til Stördalens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Häjetorp, en Sätesgård i Bleking.

Häktved, en Gård i Laurdals Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge. På dess ägor finnes kopparmalm.

Häljö, en Sätesgård i Södermanland.

Hällaryd, et Consistorielt Pastorat i Bleking och Bräkne Härad, innefattar 2 Soknar: Hällaryd, Moderförsamling, och Åryd, Annex, samt består af 44 Mantal. Marken är mycket bärgaktig och stenbunden, så at den mästa odlade och fruktbara jorden är belägen i dalar omgifne af bärg. Rådande jordmånen är lera och swartmylla. Öfra delen af Pastoratet har ymnig skog af furu, gran, ek och bok, men nedra delen eller Ytterbygden har blott hjelpeligt. Utsädet af alla sädesslag är 880 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2561. — Hällaryd Sokn innehåller 22.4 Mantal. Utsädet är 450 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1381. Kyrkan är belägen under 56 gr. 12 min. Polhöjd; 3.5 mil från Carlskrona. — Anmärkningswärdt är det så kallade Walhalls Bärget, som ligger 0.25 mil norr om Soknens kyrka, och håller i högd från jordytan til spitsen 50 alnar, från hwilken spits är en brant Ättestupa. En liten sjö Walsjön kallad ligger nedanför bärget, och hela nägden är omgiwen af skogbewuxna bärg, hwilket bidrager at försköna detta i anseende til namnet märkwärdiga ställe.

Hällby, en Sätesgård i Wästmanland.

Hälleberg, en Sätesgård i Wästergötland.

Hällefors, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Örebro Län och Grythytte Bärgslag. Marken är mycket bärgaktig, upfyld af sjöar, träsk, kärr och mossar. Rådande jordmånen är sand. På de flästa ställen är ymnigt skog. Utsädet är 20 tunnor råg och 150 à 200 tunnor hafra, i cirkulationsbruk. År 1810 war Folkmängden 1800. Kyrkan är belägen under 59 grad. 47 min. Polhöjd; 6.3 mil från Örebro. — I Soknen äro belägna [ 297 ]Hällefors Silwer- och Järnwärk, Sikfors och Carlsdals Järnwärk, Säwenfors och Silkesdam, Järn-manufacturwärk samt Ekebergs Järnmalms-hytta.

Hällefors Järnwärk är beläget wid Swartälwen. Det består af 1 hammare med 2 härdar, samt äger 400 Skeppund stångjärnssmide. Strax där bredewid ligger en knipphammare, en stålugn och silwerhyttan. Silwerwärket har i förriga tider haft ymnig malm, men denna har i sednare tider mycket aftagit. År 1774 tilwärkades här 58 marker, 2 lod silwer, men på de följande 10 åren 1775–1784 har tilwärkningen ej stigit högre än til 97 marker 11 lod.[Dj 24]

Hällerup, en Gård uti Ljungby Sokn i Halland, äger öwer 20 tunnors utsäde, godt höbol, lider brist på skog. Åbyggnaden af trä, är ansenlig, med en tämeligen god trägård.

Hällesjö, en Sokn i Jämtland och södra Fögderiet, är Annex til Ragunda Pastorat, samt innehåller 8 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Af wattuledningar är Gimån den största. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 60 tunnor. År 1810 war Folkmängden 430. År 1754 war densamma 165, har således på 56 år ökat sig med 265. Kyrkan är belägen 2.3 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Orten i Soknen är Ljungå sågwärk.

Hällestad, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Finspångs Härad, innehåller 92.4 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Med undantag af några hemman finnes hjelpeligt skog. Utsädet är 550 à 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3079. Kyrkan är belägen under 58 gr. 45 min. Polhöjd; 3.6 mil från Linköping. — Uti Soknen finnas 7 Järnwärk: Sonstorp, Grytgöl, Folkström, Borggård, Djurshyttan, Swartebo och Djuckerö, af hwilka de bägge sidsta äro Bergsmanshamrar, 6 masugnar: Österby, Djuckerö, Grytgöl, Rämninge, Katterum och Djurshyttan, samt 2 Järngruwor, uti hwilka årligen arbetas: Älsebro och Sonstorps Gruwan.

Hällestad, en Sokn uti Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Floby Pastorat i Mariestads Län, samt innehåller 12.3 Mantal. Marken är ojämn. Rådande jordmånen är sandmylla och klapur. Skog saknas icke aldeles. En stor mosse finnes nästan midt i Soknen. Utsädet är 236 tunnor. År 1810 war Folkmängden 329. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Hällestad, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, består af 3 Soknar: Hällestad, Moderförsamling, samt Dalby och Bonderup, Annexer, och innehåller 44.2 Mantal. År 1805 war folkmängden 1716. — Hällestad Sokn innefattar 13 Mantal. Marken är ojämn och af flygsand beswärad. Soknen är försedd med skog. Utsädet är 320 tunnor. År 1805 war Folkmängden 617. Kyrkan är belägen under 55 gr. 41 min. Polhöjd; 2.6 mil från Malmö.

Hälleström, en Pappersfabrik uti Håstads Sokn i Skåne.

Hällsbäck, en Sätesgård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, med tillydande 0.2 Mantal uti Frälsehemmanet Magnebyn under samma brukning i circulation, äger 12 tunnors höst- och 100 dito wårutsäde, godt höbol, tilräckelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä, med en stor och wacker trägård, samt 12 dagswärkstorp.

Hällstad, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ås härad, består af 4 Soknar: Hällestad, [ 298 ]Moderförsamling, samt Murum, Möne och Wånga Annexer, och innehåller 62 Mantal. Uti hela detta Pastorat är marken stenbunden och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Skog finnes hjelpeligt, utom i Möne Sokn, som därå lider brist. Utsädet är något öwer 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1783. — Hällstad Sokn innehåller 24.5 Mantal. Utsädet är 400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 721. Kyrkan är belägen under 57 grad 54 min. Polhöjd; 7.4 mil från Wänersborg. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Hof.

Hällum, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, är Annex til Skarstads Pastorat, och innehåller 4.6 Mantal. Marken är aldeles jämn. Jordmånen består af lera. Skog saknas helt och hållet. Utsädet är 535 tunnor. År 1810 war Folkmängden 218. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Halla och Hälleberg.

Hälsingborg, en Stad i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, belägen wid smalaste passet af Öresund, under 56 gr. 3 min. Polhöjd; 54.2 mil från Stockholm och 6 mil från Malmö. Läget är nedanför sluttningen af en hög kulle, längs efter stranden. Han är icke synnerligen regulier. Storleken är 48 tunnland. Gator och gränder äro 16. I allmänhet är han wälbygd, med wackra korswärks hus. Af byggnader märkes Stadskyrkan, hwilken är wäl bygd och prydd; samt tornet Kärnan kalladt, hwilket är det enda som är i behåll af det fordna slottet, är 52 alnar högt, samt tjänar numera til ammunitionshus och märke för sjöfarande. Publike inrättningar bestå uti 1 Trivial-Skola och 1 Hospital. År 1810 war Folkmängden 2087. Stadens läge för Handel är icke förmånligt; han äger ingen särdeles god hamn, utan alla skepp, som genomfara Sundet nödsakas hålla sig nära til Danska Wallen; men i sednaste tider har man sökt afhjelpa denna olägenhet. — Inbyggarnes näring beror af Handel, Fabriks-rörelse, Handtwärk, Jordbruk samt Resandes genomfart. Exporter äro qvarn- och slipstenar, Manufactur-smiden, samt bräder, bjälkar och träwaror, hwilka hitföras från Småland. Af Manufacturer finnas 1 Degel- och Saltglaserings-Fabrik, 1 Kattuns och Sits-Fabrik, 1 Reverberwärk, 1 Tobaks- 1 Lack- 1 Tapet- och Laker-Fabrik. Antalet af Handelsmän är omkring 15 och af Wärkstäder 92, uti 38 särskildta handtwärk. Qvarnar har Staden 3 som driwas af wäder och 1 stampeqvarn, som går med watn. Uti norra delen af Staden befinnes en källa, hwilken med et starkt och ständigt språng upwäller genom en pumpstock högt öwer marken, samt har et kallt, klart och wälsmakande watn, hwaraf i hwarje minut 43 kannor meddelas. Af detta watn hämtas en myckenhet och äwen utskeppas utomlands. Genom denna Stad går Postwägen från Swerige til Danmark. — Plantager hawa här ingen särdeles framgång, i anseende til det nära belägna hawet, och däraf följande häftiga stormar, som oaktadt all anwänd möda på tobaks-planteringen, hwilken nuförtiden är den enda, likwäl har ringa fördel däraf kunnat winnas. Åkerbruk nyttjas merendels allmänt, är någorlunda godt och tilräckeligt, men höbolet är icke stort och mulbetes-marken knapp. Stadens åkerjord utgör 900 tunnland. År 1810 underhöllos i Staden 200 hästar, 30 oxar, 240 [ 299 ]kor, 40 ungnöt och 200 får. Stadens numer bland Rikets Städer är 18. Marknad hålles här den 15 Februari, 25 Julii och 4 October. Staden utgör jämte Hälsingborgs Sokn et Regalt Pastorat, med circa 2800 inwånare.[Dj 25]

Hälsingborg, Sokn, består af 16.7 Mantal. Marken är merendels jämn, på några ställen obetydliga högder. Jordmånen är ömsom sand och ömsom lera. De flästa Gårdar lida brist på skog. Öwerhuwud kan man beräkna 30 tunnors utsäde på Mantalet. Ensäde brukas och all jorden besås årligen. År 1805 war Folkmängden 719. Soknen nyttjar den kyrka som finnes i Staden Hälsingborg. De betydligaste Gårdar heta Pålsköp och Gustafslund.

HÄLSINGLAND, et Landskap uti Regionen Swealand, utgör större delen af Gefle Län. Det är beläget wid Botniska hawet mellan 61 gr. och 62 grad. 20 min. Polhöjd. Dess storlek är 135 qvadr. mil.[Dj 26] Landet utgör til större delen en ansenlig dalsträckning omkring älwen Ljusnan och dess grenar. De ansenligaste strömar efter denna Älf, som här flyter uti hawet, äro Woxnan som är en gren af Ljusnan, samt Dellån, som faller uti hawet. De största sjöarne äro Bärgwiken, Norr-Dellen, Söder-Dellen och Hännan. Åtskilliga långsträckta, merendels jordbetäckta och skogbewuxna bärgsryggar gå twärt öwer hela Landet, i nordwäst och sydost, från Härjedalsgränsen ända til hawet. Öwersta delen af Landet mot gränsen til Dalarne och Härjedalen äger et hopträngt läge och eländig mark, men midt uti Landet förekomma tämeligen öpna fält. I allmänhet är marken ojämn och bärgaktig, samt har icke synnerligen widsträckta åkerfält, men hwilka häfdas och brukas wäl. Äng och betesmark äro desto ymnigare, hwarför ock boskapsskötseln är ansenlig, och Almogens förnämsta yrke, särdeles i de Soknar, som ligga up i Landet och äga widlyftig utmark. Uti dessa Soknar finnas också ansenliga skogar, men mindre uti dem som ligga på hafskusten och hawa smärre utrymme. De som bo wid hawet idka fördelaktigt fiske, förnämligast af strömming. Lin är den ört, som ymnigast planteras; den skötes ock här ganska wäl. Landets förnämsta produkter som utföras äro bräder, smör, lin, wäfnad och skogsfågel. — År 1810 steg Folkmängden til 54818. År 1760 war densamma 37060; den har således på 50 år ökat sig med 17758. Landet hörer til Upsala Stift, och är indeladt i 4 Prosterien eller Contract: Södra, Norra, Sydwästra och Nordwästra Hälsingland; til Wästernorrlands Lagsaga och innefattar 2 Häradshöfdingdömen: Södra och Norra Hälsingland, samt 2 Fögderien: med samma namn. I anseende til Bärgswäsendet hörer det under Uplands och Roslags Bärgmästardöme. I Militäriskt hänseende lämna de öfre Soknarne Krigsmän til Hälsinge Regimentet; Sjö-Soknarne hålla Krono-Båtsmän.

Händö, en Sätesgård i Södermanland.

Härad, et Regalt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Åkers Härad, består af 2 Soknar: Härad, Moderförsamling, och Wansö, Annex, håller i widd 0.88 qvadr. mil, samt innefattar 58.6 Mantal. Utsädet är 910 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1646. — Härad Sokn håller i widd 0.58 qvadr. mil, samt består af 24.7 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes [ 300 ]hjelpeligt. Utsädet är 380 tunnor. År 1810 war Folkmängden 818. Kyrkan är belägen under 59 gr. 22 min. Polhöjd: 6.3 mil från Nyköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Näsbyholm.

Häradshammar, et Regalt Pastorat i Östergötland och Östkinds Härad, består af 2 Soknar: Häradshammar, Moderförsamling, och Jonsberg, Annex, samt innefattar 103.6 Mantal. Utsädetär 1100 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2227. — Häradshammar Sokn består af 62.3 Mantal. Marken uti öfra delen af Soknen är jämn, med små bärgskullar, uti den yttre mera bärgaktig. Rådande jordmånen i den förra är lerblandad swartmylla, i den sednare sandmylla med witlera. Utom wid hemmanen Lundby, Wånga och Önsäter är obetydlig skog, så at de andre til sina behof måste anlita Härads-Allmänningarne. Utsädet är 700 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1068. Kyrkan är belägen under 58 gr. 35 min. Polhöjd; 5.4 mil från Linköping.

Härberga, en Sokn i Östergötland och Wifolka Härad, är Annex til Normelösa Pastorat, samt innehåller 18 Mantal. Marken är jämn, icke bärgaktig. Rådande jordmånen består af flåtlera, sandmylla och dungjord. Några få hemman hawa små skogshagar, men de fläste lida brist på all slags skog, som måste skaffas 3 à 4 mil därifrån. Utsädet är 290 tunnor. År 1810 war Folkmängden 454. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Härened, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kulings Härad, är Annex til Algutstorps Pastorat, samt innehåller 13.5 Mantal. Marken är i allmänhet ojämn och bärgaktig. Jordmånen består af sand och sandmylla. På skog är brist. Utsädet är 16 à 18 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 345. Kyrkan är belägen 0.9 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Ribbingsberg.

Härenhed, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Lidköpings Pastorat, samt innehåller 25.7 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 780 tunnor. År 1810 war Folkmängden 724. Kyrkan är belägen under 58 gr. 26 min. Polhöjd; 0.75 mil från Lidköping. — Prästebolet äger 50 tunnors utsäde, höbol till 100 stackar, medelmåttigt bete, otilräckelig skog. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Bronäs. — Uti Jordeboken uptages denna Sokn såsom 2, benämnde Härenhed och Skåfteby, men år 1783 raserades denna Sokns kyrka och Soknen förenades med Härenhed. På B. Hermelins utgifna Karta öwer Mariestads Län kallas Härenheds kyrka Sofia Magdalena.

Häreryd, en Masugn uti Gnosjö Sokn i Småland, har hjelpelig skog.

Härestad, en Sokn i Bohusland, Inlands Fögderi och Södre Härad, är Annex til Torsby Pastorat, samt innehåller 21.1 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är: wete 10 tunnor, råg 5, korn 200, hafra 20, ärter och bönor 150, potäter 40 tunnor. År 1805 war Folkmängden 644. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Häringe, en Sätesgård uti Wästerhaninge Sokn i Södermanland, äger 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, godt fike i hafssjön, prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en stor och wacker trägård.

[ 301 ]Härjewad, en Sokn i Wästergörland, Mariestads Län och Skånings Härad, är Annex til Saleby Pastorat, samt innehåller 8.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 226. Enligt Jordeboken utgöra Saleby och Härjewad en Sokn, men enligt Ecclesiastika indelningen äro de skiljde.

Härlanda, en Sätesgård i Wästergötland.

Härlingstorp, en Sätesgård uti Wings Sokn i Wästergötland, består af 3.5 Mantal, äger 48 tunnors utsäde, hwaraf en tredjedel är höstutsäde och twåtredjedelar wårsäde, mästadelen hafra, höbol til 250 korgar, enskild skog, godt fiske, nybygd åbyggnad sedan år 1784.

Härlunda, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, är Annex til Skatelöfs Pastorat, samt innehåller 15.2 Mantal. Marken är öweralt mycket stenig och backig, bewuxen med ljung, lingon- och blåbärsris, samt har mossar och kärr. Rådande jordmånen är swartmylla och sand. Östra delen af Soknen har tilräckelig skog, men den wästra har ringa och otilräckelig. Utsädet är 200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 933. Kyrkan är belägen 2.5 mil från Moderkyrkan.

Härlunda, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Skånings Härad, är Annex til Skara Pastorat, samt innehåller 18.3 Mantal. Marken är bärgaktig, med högder och dälder, mossar och mycket stenbunden jord, som gör den swår at odla, warföre hemmanen här äro mycket små til utsäde. Rådande jordmånen är sandmylla i den ena hälften af Soknen och sand i den andra. Soknen har hitintils haft hjelpelig skog, men lider snart brist därå, emedan slättbonden som gränsar intil årligen köper, och weden blir årligen dyrare i brist af tilgång. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 490. — Soknen är sammanslagen med Bjärka uti Gudhems Härad til en Sokn, med namnet Bjärklunda, och finnes med detta namn på Kartan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Hörryda.

Härlöf, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, är Annex til Öjaby Pastorat, samt innehåller 6.8 Mantal. Marken är i det mästa bärgaktig. Rådande jordmånen är mullblandad lera. På skog är brist. Utsädet är 124 tunnor. År 1810 war Folkmängden 225. Kyrkan är belägen 1.1 mil från Moderkyrkan.

Härna, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ås Härad, är Annex til Wings Pastorat, samt innehåller 13.1 Mantal. Marken är stenig och bärgaktig. Jordmånen består mästadelen af sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. År 1805 war Folkmängden 391. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Moderkyrkan.

HÄRJEDALEN, et Landskap uti Norrland och Jämtlands Län, är beläget mellan 61 grad. 35 min. och 62 grad. 55 min. Polhöjd. Det omgiwes af Jämtland, Hälsingland, Dalarne och Norge. Dess storlek är 104 qvadrat mil. Landet utgöres förnämligast af en stor och widrymlig dalsträckning omkring älwen Ljusnan och dess grenar, som i norr, wäster och söder omgiwes af bärgsryggar och höga fjeldbärg. Den mäst öpna dalen sträcker sig från Hälsinger-ån, 10 mil upför älwen; men sedan tränges läget ju längre ju mer ihop af de på bägge sidor tilstötande bärgåsar, til dess ändteligen fjeldbärgen möta wid Funnesdal 3 mil från Norrska gränsen. Norra delen af Landet formerar ock en tämeligen [ 302 ]ansenlig dal omkring älwen Ljungan. — Marken är i allmänhet bärgaktig och här finnas få jämna fält, och desse äro jämwäl af ringa widd. Landet är til större delen upfyldt af bärg och dalar, mossar, kärr, sjöar och annan oländig mark, samt har få upröjda trakter. — De högsta bärgen äro Sånfjeldet, Särffjeldet, Rutefjeldet, och Skarsfieldet. De ansenligaste strömar äro Ljusnan med sina grenar, Mitån, Weman och Härjeån samt Ljungan. De största sjöar äro Härjesjön, Wikasjön, Lossen, Rogen och Storsjön. — Jordmånen består mästadelen af mojord, sand och swartmylla; lera är sällsynt. Åkerjorden är ringa, och åkerbruket giwer icke tilräckeligt säd til Landets behof. — Ängarne och slåtterlanden äro widsträckta och mulbetet ymnigt, hwarför ock boskapsskötsel idkas med fördel, samt utgör Almogens förnämsta näring. Humla, hampa, kålrötter och rowor hawa god trefnad. Potäter planteras ock samt giwa i frostfria somrar ymnig afkomst. Skog finnes i öwerflöd; den nyttjas här til inga andra behof än husbyggnad, wedbrand och stängsel. Bräder sågas föga och tjära brännes litet, och det af dessa waror endast til husbehof, emedan transporten af dylika saluwaror är ganska lång. Skogen emot Österdalarne har wäxtlig mark och är därföre den bästa skogstrakten. — I skogarne finnas flera slags wilda djur, såsom björn, warg, järf, räf, älg, ren, mård, och andra slag, samt ymnigt ätelig skogsfågel, såsom tjäder, orre, ripa, och hjerpe. — Af skattbara mineralier finnes koppar, myrjärn, kalk, marmor, brynsten, ställsten och andra slag. — Landet är ringa bebodt. År 1810 steg Folkmängden til 4293. Befolkningen är således 41 människjor på qvadrat-milen. År 1766 war Folknumern 3631. — Inbyggarne nära sig af boskapsskötsel, skytteri och fiske, samt et ringa åkerbruk. De waror som härifrån afsättas äro boskap, smör, ost, skinnwaror, pälswärk, wäfnad, träslögder samt något arbetad koppar och järnsmide. — Landskapets wapen är et Smedjestäd med en tång och 2 Hamrar. I anseende til Landtregeringen hörer Landskapet til Jämtlands Län, samt utgör däraf et Fögderi, innefattande 90 Mantal. I hänseende til Cleriska författningen hörer det til Härnösands Stift och Jämtlands södra Prosteri, samt består af 2 Pastorat Sweg och Hede, hwilka innefatta 7 Soknar och 3 Kapell tilsamman 10 Församlingar. I anseende til Rättegången hörer det til Jämtlands Jurisdiction. I anseende til Bärgswäsendet hörer det til Wästernorrlands Bärgmästaredöme. Hwad Militären beträffar, så hålles här intet krigsfolk, och här är ingen Rotering, dock betalas något öwer 300 R:dr Rotepenningar, hwilka äro anslagne til lön åt Öwersten wid Jämtlands Regemente. Följande förtekning wisar Pastoraten, Soknarne och Kapellen i Landet, jämte den Folkmängd som hwarje af dem ägde år 1810.

Sweg 1021
Lillherrdal 741
Linsele 222
Älfros 414
Öwerhogdal 168
    Summa   2566.
 
Hede 461
Wemdalen 533
Tännäs 338
Storsjö 156
Ljusnedal 239
    Summa   1727.
  Total Summa   4293.

[ 303 ]Nota: Linsele, Storsjö och Ljusnedal äro Kapells-Församlingar.

Härnewi, en Sokn i Upland, Wästerås Län och Torstuna Härad, är Annex til Frösthults Pastorat, håller i widd 0.09 qvadr. mil samt innefattar 13.8 Mantal. Marken är til mästadelen jämn, men slätterne omgifne af sandåsar och backar. Rådande jordmånen är lera, men en del består af sandjord och swartmylla. En by har hjelpelig skog til wedbrand, men alla de andre lida brist därå. Utsädet är 280 tunnor. År 1810 war Folkmängden 381. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan.

Härnö, en Ö uti Botniska Hawet, wid utloppet af Ångerman-älwen, hörer til Ångermanland, och utgör en Sokn, som är Annex til Härnösands Pastorat, håller i widd 0.4 qvadr. mil, samt innefattar 7.9 Mantal. Marken är bärgaktig och stenbunden. Jordmånen är nästan överallt sandig, dock förekomma på sina ställen större mossar, af hwilka en del bliwit uptagne och förvandlade til ängsmark. Soknen, såsom belägen på en Ö, och således på alla sidor omgiwen af Saltsjön, har tämeligen godt fiske, särdeles fångas strömming i betydelig mängd; men däremot är brist på skog och mulbete. Jordbruket är i någorlunda godt stånd. År 1810 war Folkmängden 206. Soknen nyttjar Staden Härnösands kyrka. Åtskilliga Stadsboer äga wälbygda och wäl odlade landtgårdar på Ön. Flere hamnar och bärg göra denna Ö märkwärdig för sjöfarande. Af de förra äro Gånswiken och Solomo Hamnsäkra skeppshamnar, och af de sednare äro Wålkasberget och Härnö-Klubben goda landkänningar.

Härnösand, en Stad i Ångermanland, belägen på förenämnde Ö, nära til fasta landet, under 62 grad. 38 min. Polhöjd; 46.5 mil från Stockholm, och 29 mil från Gefle. Han är icke synnerligen regulier, ty han är anlagd uti en krökning längs efter Öns strand. Dess storlek är 66 tunnland, trägårdar, kålhagar samt de bebygda Holmarne i Sundet härunder begripne. Gator och gränder äro 18 à 20 til antalet. Torgen äro 2. Husen upförde af trä, några få stenhus undantagne, äro i allmänhet wälbygde. Gårdarnes antal är 280. Staden är Säte för Länets Höfdinge, Stiftets Biskop, et Gymnasium, hwarwid 8 Lectorer äro Lärare, samt en Trivial-Skola. Här är ock et Apotek och 1 Boktryckeri. Af byggnader märkas Domkyrkan, belägen nästan midt i Staden, bygd af sten, är ansenlig och wacker; Höfdinge-Residencet samt Lärohuset, bägge af sten upförde, utmärka sig i prydnad och rymlighet. Det sednare består af 2 wåningar, hwaraf den nedra har 8 rum för Gymnasium och Skolan, och den öfra är indelt i 5 rum för Consistorium, Biblioteket, Festiviteter och Synodal-Möten; Biskopshuset, en ansenlig byggning; et Krono-magasin af sten, samt Rådhuset af trä, med torn och slag-ur. — År 1810 steg hushållens antal til 385, och Folkmängden til 1769. Inbyggarne hawa sin näring af handel och sjöfart, handtwärk, fiskeri, samt något jordbruk. Här idkas ock ansenlig linnetilwärkning. Af Manufactur-anstalter finnes et skeppswarf. Förnämsta handelen driwes med Landets produkter, bestående af bräder och annan skogens afkomst, linnewäfnad, smör, saltad fisk, förnämligast strömming, fogel, samt skinnwaror, hwilka utföras, samt åtskilliga slags [ 304 ]waror behöfliga för Landet, som införas. Köpmanskapets egna fartyg stiger til 9 à 10, hwaraf några draga öwer 100 läster. Antalet af Handelsmän är omkring 30, och af Handtwärkare 80 uti 32 särskildta handtwärk. Mästa handelen sker på Stockholm; men därjämte idkas ansenlig utrikes handel, förnämligast Östersjö-orterne, jämwäl på Spanien och Medelhawet. Fiskerskapet utgör en betydlig del af Borgerskapet. Deras antal är omkring 80. De wistas wanligtwis från wåren til hösten på fiskelägen i skären. Trägårdar hawa först i sednare åren bliwit anlagde, sedan erfarenheten wisat möjeligheten at updriwa fruktträn och andra wäxter. Stadsträgården håller 5 tunnland i widd. Genom alléer, häckar och wilda träns plantering samt åtskilliga jordfrukter har den bliwit både prydlig och nyttig. — Hamnen är en af de bästa i Norrland. Den utgöres af et Sund om 55 famnars bredd, mellan Härnön och fasta landet, samt har således 2 inlopp. Det södra inloppet är så grundt, at endast små Jakter om 8 à 12 lästers drägt där kunna framkomma, men det norra inloppet är tilräckeligen djupt för de största Fartyg. Denna Hamn är ganska beqväm emedan skeppen kunna lägga til wid Sjöbodarne. Öwer bemäldte Sund är anlagd en Bro, medelst hwilken, Staden har gemenskap med fasta Landet. — Stadens åkerjord utgör 570 tunnland. År 1810 underhöllos här 18 hästar, 2 oxar, 200 kor, och 40 får. Marknad hålles här d. 10 October och 30 December. — Härnösand är Huwudstaden i et Höfdingdöme, kalladt Wästernorrland hwars Beskrifning befinnes wid denna artikel.

HÄRNÖSANDS STIFT. Detta innefattar hela Regionen Norrland, bestående af Landskapen Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Wästerbotn, Norrbotn och Lappland. Dess storlek är 2040 qvadr. mil. Det håller således mer i widd än samtelige de andre Stiften i Riket. Det är indeladt uti 11 Prosterien, eller så kallade Contract hwilka heta: Ångermanland Södra, hwartil höra Pastoraten Härnösand, Säbrå, Stigsjö och Hägdånger; Ångermanlands Östra, hwilket innefattar Pastoraten Nordingrå, Nora, Gudmundrå och Torsåker; Ångermanlands Wästra, som består af Pastoraten Solefteå, Boteå, Resele, och Ramsele; Ångermanlands Norra, som innehåller Pastoraten Nätra, Anundsjö, Sidensjö, Själewad, Årnäs, Grundsunda, Nordmaling, Åsele, Wilhelmina, Fredrika, Dorotea; Medelpads som inbegriper Pastoraten Njurunda, Sundswall, Tuna, Torp, Skön, Ljustorp och Indal; Jämtlands Södra, hwartil höra Pastoraten Räfsund, Brunflo, Sunne, Owiken, Berg, Sweg och Hede; Jämtlands Norra, hwilket innefattar Pastoraten Ragunda, Hammerdal, Lit, Rödön, Offerdal, Undersåker och Fölinge; Wästerbotns Första, som består af Pastoraten Umeå, Degerfors, Bygdeå, Löfånger, Lycksele; Wästerbotns Andra, som innefattar Pastoraten Skelefteå, Burträsk, Piteå, Arwidsjaur, Arjeploug; Wästerbotn Tredje, som innehåller Pastoraten Luleå, Råneå, Nederkalis, Öwerkalis, Jokmock, Gälliware; Wästerbotns Fjärde, bestående af Pastoraten Nedertorneå, Karunge, Öwertorneå, Jukkasjärwi, Enontäkis. Inalles 65 Pastorat, hwartil höra 7 Städer, 128 Soknar och 16 Kapellsförsamlingar. År 1810 steg Folkmängden i detta Stift til 159,814. — Detta Stift som är så långt aflägset från Stockholm, med så ansenlig Folkmängd, som ständigt tiltager, förtjänte at äga sin [ 305 ]egen Hofrätt, hwars Säte lämpeligast kunde bliwa i Härnösand.

Härrestad, en Sokn i Bohusland och Lane Härad, är Annex til Skredswiks Pastorat, samt innehåller 46.5 Mantal. Utsädet är 510 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1292. Kyrkan är belägen 0.9 mil från Moderkyrkan.

Härrestad, en Gästgiwaregård i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal Kronoskatte, äger 50 tunnors utsäde, godt höbol, brist på skog, ansenlig mangårdsbyggning af trä, om 2 wåningar.

Härslöf, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad, består af 2 Soknar: Härslöf, Moderförsamling, och Säby, Annex, samt innehåller 40.2 Mantal. Utsädet är 2150 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1079. — Härslöf Sokn innefattar 31.2 Mantal. Marken är til större delen jämn, på några ställen uphöjd, utom åtskilliga ättehögar. Wid stranden af Öresund äro de så kallade Hilleshögs-Dalarne belägne. Jordmånen består där af lerblandad mylla, på några ställen mylla med sand. Skog finnes ingen. Utsädet är 1800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 752. Kyrkan är belägen under 55 gr. 56 min. Polhöjd; 3.7 mil från Malmö. Den betydligaste Gården i Soknen heter Hildesborg.

Häryda, en Sokn i Wästergötland, Göteborgs Län och Säwedals Härad, är Annex til Landwetters Pastorat, samt innehåller 18.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 599. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Häråkra, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Upwidinge Härad, är Annex til Dädesjö Pastorat, samt innehåller 15 Mantal. År 1810 war Folkmängden 365. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Häskestad, en Sokn, är Annex til Helletands Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Hässlö, en Gård i Wästmanland, är Boställe åt vice-Öwersten wid Lif-regimentet, har stenhusbyggnad.

Hässjö, en Sokn i Medelpad, är Annex til Ljustorps Pastorat, håller i widd 1.26 qvadr. mil, samt innefattar 24.1 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig, dock finnas här åtskilliga jämna trakter. Skog finnes tilräckeligt. Utsädet är 300 tunnor, hwaraf wid pass en tiondedel är råg och det öfriga mästadelen korn, samt något hafra och ärter. År 1810 war Folkmängden 930. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan. — Uti Soknen ligger Åwiken et Järnwärk.

Hästede, en Sätesgård i Upland.

Hästerum, et Rusthåll uti Mogata Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, med en wacker trägård.

Hästeryd, en Sätesgård uti Frinneryd Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, skog och wedbrand til husbehof från Sokne-Allmänningen. Gården är et Fidei Commiss tilhörigt Grefliga Trolle-Bondiska Slägten.

Hästhaga, en Sätesgård i Småland.

Hästhalla, en Sätesgård uti Skalmäja Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger mellan 40 och 50 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, lider brist på skog. Åbyggnaden består av et wackert stenhus, med en trägård.

[ 306 ]Hästweda, et Pastorat uti Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, består af 2 Soknar: Hästweda, Moderförsamling, och Farstorp, Annex, innehåller 47.3 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1599. — Hästweda Sokn innefattar 23.7 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är stenblandad sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 360 tunnor. År 1805 war Folkmängden 785. Kyrkan är belägen under 56 gr. 18 min. Polhöjd; 3 mil från Kristianstad.

Hättorp, et Järnwärk uti Tjällmo Sokn i Östergötland, består af 2 stångjärnshamrar med 4 härdar, äger 1010 skeppund stångjärnssmide, tilräckeligt kol från egna skogar, tämeligen wacker mangårdsbygqnad.

Hättälf, et Stångjärnswärk uti Kroppa Sokn i Wärmeland, hörer til Storfors Järnwärk.

Häwerö, et Pastorat i Upland, Stockholms Län och Bro Skeppslag, håller i widd 1.52 qvadr. mil, består af 2 Soknar: Häwerö, Moderförsamling, och Singö, Annex, samt innefattar 77.7 Mantal. Marken är ganska backig, bärgig i norr och söder, jämnare wästantil. Rådande jordmånen i gropar och dalar, är mästadelen lera och någon sandjord. De fläste byar äga hjelpelig skog, några äwen til afsalu, några, men få, nätt up til husbehof. Utsädet är omkring 12 tunnor på Mantalet. Såsom liggande wid hawet wankas ymnigt fisk. År 1810 war Folkmängden 1785. — Häwerö Sokn ägde år 1810 en Folkmängd af 1416. Kyrkan är belägen under 60 grad. 3 min Polhöjd; 8 mil från Stockholm. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Bärby. I Soknen finnas Järngruwor, men arbetet därwid har bliwit nedlagt.

Höberg, en Sätesgård uti Wånga Sokn i Wästergötland, innehåller 2 Mantal, åkerjorden består af sandmylla, som warit mycket stenbunden, men nu til en stor del är därifrån befriad, och stenen anwänd til solida hägnader omkring större delen af Gårdens ägor. Utsädet, i tredingssäde stiger til wid pass 15 tunnor råg, och 30 tunnor wårsäd. Höbolet ger nära 300 stackar hö. Löfskog finnes i ägorna tilräckelig til bränsle, men barrskog icke mer än uti en med stenmurar infredad park, af circa 10 tunnlands widd, som för några och 40 år sedan bliwit besådd och planterad med furu, gran och ek, och är nu bewuxen med tät och til en stor del wacker upwäxt skog. Mangårdens huwudbyggning är i sednare tider upförd, om 2 wåningars högd, den nedra af sten och den öfra af trä, reveterad. Härwid befinnes en wacker trägård. Uthusen äro til det mästa grundmurade af gråsten.

Hög, en Sokn i Hälsingland i norra Fögderiet, är Annex til Forssa Pastorat, håller i widd 0.81 qvadr. mil, samt innefattar 28.6 Mantal. Marken mellan byarne är mästadelen jämn, och de belägne på högder, hwartil smärre bärg gränsa. God lera och swartmylla äro rådande jordmånen. Skogen är hjelpelig til husbehof. Utsädet är: råg 28 tunnor, korn 96, blandsäd 28, hafra 50, ärter 15, potäter 36 tunnor. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Hög, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Harjagers Härad, består af 2 Soknar: Hög, Moderförsamling, och Käflinge, Annex, samt innehåller 19.7 Mantal. Marken i Pastoratet är jämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är brist. Utsädet är 1050 tunnor. År 1805 war Folkmängden 636. — Hög Sokn innefattar 10.5 Mantal. Utsädet är 550 tunnor. År 1805 [ 307 ]war Folkmängden 292. Kyrkan är belägen under 55 gr. 46 min. Polhöjd; 1.9 mil från Malmö.

Högaled, en Sätesgård uti Kinds Härad i Wästergötland.

Höganäs, et Fiskeläge uti Wäsby Sokn i Skåne, 2 mil från Hälsingborg, har 12 Gårdar.[Dj 27]

Högbo, et Järnwärk uti Åwansjö Sokn i Gästrikland, består af 2 hamrar med 4 härdar, äger 1600 skeppund stångjärnssmide. Den därtil höriga Gården äger 30 tunnors utsäde af råg, korn och hafra, ymnigt höbol och hjelpelig skog. Mangårdsbyggningen af trä, är 2 wåningar hög samt prydlig; med en wacker trägård. Wid Wärket är et Kapell; den därtil hörande Församlingen hade år 1810 en Folkmängd af 663 människjor. Kapellet är beläget 1.3 mil från Moderkyrkan.

Högby, en Sätesgård uti Willberga Sokn i Upland, äger något öwer 40 tunnlands utsäde, ymnigt höbol, brist på skog, mangårdsbyggning af trä, något gammal, med en ansenlig trägård.

Högby, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Göstrings Härad, innefattar 3 Soknar: Högby, Moderförsamling, samt Högstad och Wästra Skruckeby, Annexer, samt består af 82 Mantal. Utsädet är 1320 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1507. — Högby Sokn innehåller 27 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består af sand och sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 430 tunnor. Kyrkan är belägen under 58 gr. 22 min. Polhöjd; 3 mil från Linköping.

Högby, en Sokn och Regalt Pastorat på Öland, uti norra Fögderiet, håller i widd 0.7 qvadrat mil och innefattar 36.5 Mantal. Marken är horizontelt jämn, utan några höga bärg och backar; men uti wästra delen af Soknen ligger et kalkberg i lager, som söder ifrån går norrut, utan at utgöra någon betydlig höjd, som kallas Alwar, och sträcker sig wästerut til hafsstranden, där en höjd af sandgrus utgör stranden, som kallas wästra Landtborgen. Ehuru hela östra delen af Soknen har en fin wit sand til jordmån, som af wädret driwes ganska lätt och kallas wanligen flygsand, finnes i wästra delen dock en jordblandning af ler, sand och mylla, som kallas örjord. Beträffande skog är Soknen icke bland de mäst wanlottade, emedan här, jämte barrskog, träffas ängsparker, som bewuxna med ek, ask, oxel, rönn, lind, alm, lönn, apel, björk, pil, al, med andra slag erbjuda ögat en wacker syn; dock förslår skogen icke til inbyggarnes behof. Utsädet är: råg 650 tunnor, korn 20, potäter 80. År 1810 war Folkmängden 1433. Den betydligaste Gården i Soknen heter Horn.

Högden, en Gård uti Wäshärads Sokn i Wärmeland, äger 68 tunnors utsäde, hwaraf 8 är råg och 60 hafra.[Dj 28]

Högen, en Sätesgård uti Stenby Sokn i Dalsland, har en kyrka, upbygd för det härunder lydande Billingfors Manufacturwärks skull.

Högerud, en Sokn i Wärmeland och Gilberga Härad, är Annex til Stafnäs Pastorat, samt innehåller 8.3 Mantal. Marken är mästadelen bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla. Skog finnes ymnigt, så väl til husbehof, som til kolning, samt afsalu af sågblockar och bjälkar. Utsädet är: råg 25 tunnor, wete 2, korn 30, hafra 200, potäter 20 tunnor. År 1810 war Folkmängden 566. Kyrkan är belägen 1.2 mil fr. Moderkyrkan.

Högestad, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö län och Herrestad Härad, består af 2 Soknar: Högestad, Moderförsamling, och Baldringe, Annex, [ 308 ]samt innehåller 31.5 Mantal. Utsädet är 900 tunnor. År 1805 war Folkmängden 656. — Högestad Sokn innefattar 15 Mantal. Marken är ojämn af långt sluttande höjder och dalar. Rådande jordarten är sandmylla. Skog finnes ej, men en ymnig torfmåsse. Utsädet af alla slag är 450 tunnor. År 1805 war Folkmängden 280. Kyrkan är belägen under 55 gr. 31 min. Polhöjd; 5.4 mil från Malmö.

Högestad, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, en liten skogspark, gammal mangårdsbyggning af sten, med en liten trägård.

Högfors, en Sätesgård, med tilhörande Järnwärk uti Karbännings Sokn i Wästmanland. Wärket består af 2 hamrar och 4 härdar, samt äger 1275 skeppund stångjärnssmide. Skogen är ansenlig, så wäl wid Gården som därunder hörande hemman. Åbyggnaden, af trä, är wacker, med en prydlig trägård. Til Gården höra 1 mjölqvarn med 2 par stenar samt et sågwärk.

Höggeröd, en Gård uti Restereds Sokn i Bohusland, äger öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, ansenlig mangårdsbyggnad af trä.

Höglunda, en Sätesgård uti Nors Sokn i Wärmeland, äger ansenligt utsäde, ringa höslott och äng, men ansenliga wallar, som brukas i circulation, skog til husbehof, åbyggnad af trä.

Högom, en Gård uti Selångers Sokn i Medelpad, äger något öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, stor och prydlig mangårdsbyggning af trä, med 2 wackra kryddgårdar.

Högsboholm, en Sätesgård i Wästergötland.

Högsby, et Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Handbörds Härad, består af 2 Soknar: Högsby, Moderförsamling, och Långemåla, Annex, samt innehåller 104.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 5950. — Högsby Sokn innehåller 81.5 Mantal. Marken är ojämn, stenbunden och bärgaktig, utom en sträcka af trefjärdedels mil kring kyrkan, där jordmånen är lera, och sedan på alla öfriga håll ömsom swartmylla och sand. År 1810 war Folkmängden 4524. Den betydligaste Gården i Soknen heter Berga.

Högseröd, en Sokn och Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, består af 33.7 Mantal. Marken är mästadelen jämn. Rådande jordmånen är grusmylla. Större delen af Soknen har hjelpelig skog. Utsädet är 50 tunnor råg och 326 tunnor korn. År 1805 war Folkmängden 570. Kyrkan är belägen under 55 grad. 48 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö.

Högsjö, en Sätesgård uti Wästra Wingåkers Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal, rå och rör inbegripet, har en wacker belägenhet wid en sjö, äger 20 tunnors utsäde, i god jordmån af sand och lera, hjelpeligt höbol af hårdwall, wacker mangårdsbyggnad af sten med en stor och wäl anlagd trägård. På denna Gård har en af Sweriges fordom namnkunnige Skalder, Dalin, tilbragt en del af sin lefnad och författat sina Witterhets-Arbeten.

Högsjö, en Sokn i Ångermanland, i södra Fögderiet, belägen wid Ångerman-Älwen, är Annex til Gudmundrå Pastorat, samt innehåller 32.6 Mantal. Marken är mästadels stenbunden, upfyld af bärg och skogbewuxna högder, mellan hwilka i synnerhet 3 dalar ligga, alla odlade och bebodde, jämte den delen af Soknen som ligger [ 309 ]längs utmed älwen. Jordmånen är af olika beskaffenhet: wästra delen har lera, den medlersta swartmylla, och skogsbygden har en magrare och sandaktigare lermylla med lika botn. Mulbete och skog äro öweralt tilräckelige. Älwen har här bugtiga stränder, men prydes af flere öar, holmar och skär wid dess utlopp i hawet, bland hwilka Åbord och Hemsön äro de ansenligaste. Byarne ligga widt kringspridde, merendels öwer alt åtskiljde genom djupa dalar, höga backar och branta bärg, hwarintil likwäl ses skogsparker, som giwa wacker utsigt. Utsädet är omkring 350 tunnor, däraf sjettedelen råg. Öpna åkern trädes årligen til hälften; Swedjande öwas til nödigt behof. År 1810 war Folkmängden 1148. Kyrkan är belägen 1.3 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Orten i Soknen heter Utansjö, et Järnwärk.

Högsrum, en Sokn på Öland uti södra Fögderiet, är Annex til Räpplinge Pastorat samt innehåller 13.8 Mantal. Marken består mästadelen af gäsjord, kalkhäll til botn, samt små kalksten, därjämte också på andra ställen af mylla och sandjord. De fläste af Almogen lida brist på skog. Wäl finnes i Soknen en Allmänning wid pass half mil lång och fjärdedels mil bred, där de behöwande, efter tilgången erhållit utsyning, men denna skogspark är numera mycket uthuggen. Utsädet är mellan 480 och 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 914. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Halltorp, Ekerum, Rella och Måsberga. Hit i Soknen wid Stora Rör, är Ölands Kongl. Postkontor flyttadt från Borgholm, men behåller ännu namnet Borgholms Post-kontor.

Högsrum, en Sätesgård i Småland och Kalmar Län.[Dj 29]

Högstena, en Gård uti Qvisbro Sokn i Nerike, består af 0.25 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, mästadelen hafra, godt höbol, hjelpelig skog. Gården lyder under Swartå Järnwärk.

Högstena, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Gudhems Härad, är Annex til Dala Pastorat samt innehåller 14.6 Mantal. Hon är belägen på sydwästra sluttningen af Plantaberget och har ojämn jordmån bestående mästadelen af stenbunden swartmylla. Den kala Falbygden tager här sin början, och här synes intet tekn til skog, utom wid en enda liten Gård, som har något löfskog. Utsädet är 320 tunnor. I större delen af Soknen besås wid pass twåniondelar af jorden med höstutsäde, mästadelen råg, föga wete. Resten af åkern besås med wårsäd. År 1810 war Folkmängden 257. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Högsäter, et Consistorielt Pastorat i Dalsland och Walbo Härad, består af 5 Soknar: Högsäter, Moderförsamling, samt Rennelanda, Lerdal, Jerbo och Roggärde, Annexer, och innehålla 99.3 eller i rundt tal 100 Mantal. Marken i detta Pastorat är bärgaktig och ojämn. I Högsäter, Rennelanda, Lerdal och Jerbo Soknar är twåtredjedelar lera, men i Roggärde är twärtom. De 4 förstnämnde Soknarne hawa hjelpelig skog, men den sistnämnda har ymnigt däraf. Utsädet är 3520 tunnor. År 1805 var Folkmängden 3795. — Högsäter Sokn innehåller 39.6 Mantal. Utsädet är 1300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1445. Kyrkan är belägen under 58 gr. 39 min. Polhöjd; 3 mil från Wänersborg. Kyrkoherde-Bostället i Högsäter äger 30 tunnors utsäde, i mån af utsädet ymnigt höbol, föga hjelpelig skog.

[ 310 ]Högtorp, en Sätesgård i Södermanland.

Högås, en Sokn i Bohusland och Lane Härad, är Annex til Skredswiks Pastorat, samt innehåller 12.5 Mantal. Utsädet är 174 tunnor. År 1805 war Folkmängden 397. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Höidalsmoe, en Sokn, är Annex til Laurdals Pastorat uti Bradsbergs Amt i Norge.

Höijord, en Sokn, är Annex til Åneboe Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Höiland, en Sokn, är Moderförsamlingen uti Gands Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Höiland, en Sokn, är Annex til Overhaldens Pastorat, uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Höja, en Frälse-Sätesgård uti Gryta Sokn i Upland, jämte Hemmingsbo rå och rör i sambruk, äger 40 tunnors utsäde, hö til 180 parlass, obetydlig skog, bestående af gran och asp, gammal åbyggnad af trä, reveterad, med en trägård.

Höja, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och södra Åsbo Härad, består af 2 Soknar: Höja. Moderförsamling, och Starby, Annex, samt innehåller 43.4 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1053. — Höja Sokn innefattar 30.7 Mantal. Marken är merendels jämn utan bärg. Jordmånen består mästadelen af fin sand och någon lera, samt lermylla och grusjord. Hwarken skog eller torfmåsse finnes i Soknen. Utsädet är 840 tunnor af alla slag. År 1805 war Folkmängden 728. Kyrkan är belägen under 56 gr. 14 min. Polhöjd; 7.5 mil från Kristianstad.

Höjentorp, en Kungsgård uti Eggby Sokn i Wästergötland, 1 mil från Sköfde, består af 7 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, hwaraf 21 tunnor råg, 7 dito korn, 8 dito blandsäd, 12 dito hafra och 2 dito ärter, ymnigt höbol men knapp skogstilgång. Åbyggnaden, ej swarande mot Gårdens storlek, är gammal och kommer at ombygggas. Trägården är ansenlig nog, men består mästadelen af gamla och odugliga fruktträn. Här är anlagt et Spanskt Schäferi, hvilket är Stamschäferi för alla sådana inrättningar i Riket. Här befinnes ock det Angoriska Kamelhårs Bockslägtet. — Efter denna Gård benämnes et kringliggande Fögderi hwilket innnefattar 3 Härad Kåkinds, Walla och Gudhems, håller i widd 12 qvadrat mil, består af 697 Mantal, och år 1805 ägde 22354 inbyggare.

Hök, et Härad i Halland, infattar 1 Stad Laholm, samt 11 Soknar: Laholm, Haslöf, Woxtorp, Weinge, Tjärby, Knäred, Ränneslöf, Ysby, Karup, Skummeslöf, Hishult.

Hökaberget, en Frälsegård uti Ledsjö Sokn i Wästergötland, består af 0.25 Mantal, äger 13 tunnors utsäde uti lerjord, tilräckeligt höbol, brist på barrskog, men ymnig löfskog, wacker nybygd åbyggnad af trä.

Hökatorp, en Frälsegård uti Holmestad Sokn i Wästergötland, består af 0.4 Mantal, äger 14 tunnors utsäde, ymnigt höbol, tilräckelig skog af barr- och löfträn, wacker åbyggnad af trä, med en trägård, hwaruti finnas 150 fruktbärande trän.

Hökefors, en Sätesgård i Kalmar Län i Småland.

Hökerum, en Sätesgård uti Wing Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, åkerjorden är mager, indelad i 5 Gärden, hwaraf 1 trädes, de öfrige besås årligen med 4 tunnor råg, 5 d:o korn och 10 à 11 dito hafra. Ängen är stenig eller sank. Skog finnes hjelpeligt af barr- och löfträn. Åbyggnaden består af [ 311 ]1 huwudbyggning om 2 wåningar, med en wacker flygelbyggning, samt en trägård.

Hökhuwud, et Consistorielt Pastorat i Upland, består af 2 Soknar: Hökhuwud, Moderförsamling, liggande uti Stockholms Län och Frösåkers Härad, och Skepthammar, Annex, uti Upsala Län och Olands Härad, håller i widd 1.38 qvadrat mil, samt innefattar 85 Mantal. Utsädet är 850 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1621. — Hökhuwud Sokn håller i widd 1 qvadr. mil, samt består af 60 Mantal. Marken är bärgaktig, mycket stenbunden och ojämn. Jordmånen är olika, lera dock den rådande. De fläste byar hawa hjelpelig skog, några liten eller alsingen. Utsädet är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1088. Kyrkan är belägen under 60 grad. 14 min. Polhöjd; 9 mil från Stockholm.

Hököpinge, en Sokn uti Skåne, Malmö Län och Oxie Härad, är Annex til Arrie Pastorat, samt innehåller 16 Mantal. Marken är mäst öweralt jämn, åkerjorden är bördig, bestående af något lera, mäst mulljord, undantagande på några ställen, som ligga närmast hafssjön, därest merendels är sand. Skog finnes ingen. Utsädet är 610 tunnor. År 1805 war Folkmängden 398. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Höland, et Pastorat uti Rommerige i Norge, består af 3 Soknar: Löken, Moderförsamling, samt Hemnäs och Sidskov, Annexer. Det är försedt med goda skogar, i synnerhet af furu och gran, men wid desammas idkeliga uthuggning til sågtimmer för Handelsmännerne i Fredrikshald, lära de utan twiwel, likasom de fläste andre skogar i Norge, hwarest sådant hygge sker, bli aldeles förstörde. År 1801 war Folkmängden 3534.

Höland, en Sokn, är Annex til Melhus Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Hölebo, et Härad uti Södermanland och Nyköpings Län, innefattar en Stad: Trosa, samt 5 Soknar: Trosa, Wagnhärad, Wästerljung, Hölö och Mörkö, samt håller i widd 3.77 qvadr. mil.

Hölen, en Lastageplats under Dröbaks Tulldistrict uti Aggerhus Amt i Norge. Här bo några Trähandlare, Fiskare och Sjömän.

Hölen, en Winterhamn, nära til Staden Laurvig i Norge. Här är en skeppskran, hwarest skepp kunna i ståndsättas samt bekomma nödwändiga materialier.

Hölen, et bekant Fiskeläge uti Alftahougs Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Hölle, en Sokn, är Annex til Strands Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Hölle, et Tingslag uti Mandals Amt i Norge, består af Sogne Pastorat, innefattande 2 Soknar, samt Soknarne Hegeland och Övrebroe, Annexer til Oddernäs Pastorat.

Hölteberg, en Sätesgård i Småland.

Hölö, et Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Hölebo Härad, håller i widd 0.81 qvadr. mil, samt innefattar 50.8 Mantal. Marken är bärgaktig, men har en fruktbar jordmån, bestående af lera. Några få Gårdar hawa tilräckelig skog, men alla de öfriga ganska ringa och otilräckelig. Utsädet är något öwer 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1275. Kyrkan är belägen under 59 grad. 2 min. Polhöjd; 4.3 mil från Nyköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Tullgarn; andre ansenlige Gårdar äro Edeby, Lida och Tjulsta.

[ 312 ]Höm, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Warfs Pastorat, samt innehåller 8.7 Mantal. Marken är merendels jämn och sidländt. Jordmånen består af sand och sandmylla. Skog finnes ymnigt. Utsädet är 265 tunnor. År 1810 war Folkmängden 484. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Kaflås och Påsarp.

Hönefossen, et stort Wattufall, uti Ringerige uti Budskeruds Amt i Norge, ger lägenhet åt många sågwärk, som här äro anlagde och i stor drift. Wid denna fors löpa 2 åar tilsamman, hwaraf den ena kommer från Hadeland och den andra från Valders. Orten har många hus och inwånare, samt liknar en liten Köping.

Höneström, et Järnwärk uti Elghults Sokn i Småland, består af 1 stångjärnshammare och en härd, med 200 skeppunds smide, 1 räckhammare, samt 2 spikhamrar för en stock. Koltilgången är tilräckelig.

Hönsäter, en Sätesgård uti Österplana Sokn i Wästergötland, belägen på norra sluttningen af Kinne kulle, ej långt från Wänern, består af 1.5 Mantal. Den utgör med underliggande hemman 16 Mantal. Gårdens åkerjord är fördelad i tredingsträden. Utsädet är 12 tunnor råg, 2 dito ärter och 20 à 30 tunnor wårsäd. Uti inägorna finnes löfskog, men på annan skog har Gården knapp tilgång. Höfallet på Gårdens egenteliga ägor är hjelpeligt, men med tilbrukade mindre hemman, som bliwit inlagde til äng tilräckeligt. Här underhållas 8 hästar, 50 nöt och 50 får. — Åbyggnaden består af en ansenlig och wacker huwudbyggning af sten, förskönad med en på huggna stenpelare öwer förstugudörren wilande wacker altan, til hwilken utgången är från öfra wåningen. På en ända af byggningen är jämwäl en utbyggnad af sten en wåning hög, prydd åwanpå med et snyggt gallerwärk, mellan wäl arbetade pelare. På motswarande ändan är jämwäl upfört et dylikt tilbygge. Framför huwudbyggningen befinnas 2 nya flygelbyggningar, jämwäl af sten. Wid Gården finnes en ansenlig och wacker trägård, försedd så wäl med flera slags fruktbärande trän, som med buskar och kökswäxter. Utom et wackert lusthus, finnes där ock en större byggning af trä, innehållande flera wäl inredda med kakelugnar försedda rum. Wackra och starka stenmurar äro lagde omkring en del af trägården och åkern. — Strax nedanför Gården ligger et Alunwärk tilhörigt ägaren af Hönsäter. Det äger rättighet at koka med 8 pannor, men, icke flera än 4 begagnas. Til eldning under pannorna nyttjas alunskifer. Wid detta Wärk, som äger ingen skog, äro upförda flera större och smärre byggningar, alla snygga och för Arbetarne tilräckliga. Bruks-arbetarne med hustrur och barn stiga för närwarande til något öwer 80. — 750 famnar från Gården är i Sjörås Wiken en hamn, tilhörig Gården.

Hör, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, består af 2 Soknar: Hör, Moderförsamling, och Munkarp, Annex, samt innehåller 48.7 Mantal. Marken i detta Pastorat är bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är grusig och stenbunden. Skogen är hjelpelig. Utsädet är 13 à 14 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 1587. — Hör Sokn innehåller 37 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1110. [ 313 ]Kyrkan är belägen under 55 gr. 57 min. Polhöjd; 5 mil från Malmö. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Åkersberg och Holma. Några hemman i Soknen äga et qvarnstenshygge och stenbrott

Höra, en för detta Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad, har bliwit förenad med sin Moderförsamling Hjerpås; men står ännu qvar i Jordeboken för 8 Mantal. Den betydligaste Gården heter Domö.

Hörby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Frosta Härad, består af 2 Soknar: Hörby, Moderförsamling, och Lyby, Annex, samt innefattar 60.6 Mantal. Marken i detta Pastorat är i allmänhet ojämn och stenbunden, i synnerhet på östra sidan af Pastoratet som gränsar mot Espinge och Sallerups Soknar. Rådande jordmånen är sandblandad mylla, på ömsom ler- och ömsom sandbotn. Någon skog af ek och bok finnes wäl, men ej ymnig, och icke en gång tilräckelig för inwånarnes eget behof. Utsädet stiger til 1100 tunnor, när potäter däruti inberäknas; men afkastningen af säden är sällan öwer fjärde kornet, emedan all öpen jord årligen besås, utan någon wila. Denna felaktiga hushållning är en följd, dels af byägornas fördelning, från äldre tider, i mångfaldiga smärre tegar, hwilka icke genom Landtmäteri delningar i sednare åren bliwit sammandragne i större skiften til hemmanen, dels af åkerjordens inskränkthet, då däraf öwerhuwud kan räknas blott 20 tunnland öpen jord på hwarje Mantal, dels ock at de hinder, som flere i jorden på hwarandra liggande lager af sten, wärka mot upodlingars företagande. År 1805 war Folkmängden 2002. — Hörby Sokn innehåller 39.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1257. Kyrkan är belägen under 55 gr. 42 min. Polhöjd;.4.6 mil från Malmö. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Ousbyholm.

Höreda, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wedbo Fögderi, består af 2 Soknar: Höreda, Moderförsamling, och Medelby, Annex, samt innehåller 73.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2006. — Höreda Sokn innehåller 51.4 Mantal. En tredjedel af marken är mycket bärgaktig, en tredjedel jämn och upfyld af sand, och en tredjedel af lera och mulljord. Skog finnes knapt til husbehof. Utsädet är från 10 til 16 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 1424. Kyrkan är belägen under 57 gr. 37 min. Polhöjd; 5.5 mil från Jönköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Rönningsholm.

Hörja, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Finja Pastorat, samt består af 19.7 Mantal. År 1805 war Folkmängden 635. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan.

Hörle, et Järnwärk uti Wärnamo Sokn i Småland, äger 2 Stångjärnshamrar med 4 härdar, sågwärk och mjölqvarn, prydlig mangårdsbyggnad, med en lustpark. Smidet är, jämte Carlsfors Järnwärk, som med detta har samma ägare, 1000 skepp:d stångjärn.

Hörle, en Sätesgård i Wästergötland.

Hörnefors, et Järnwärk uti Umeå Sokn i Wästerbotn, äger 1 stångjärns- 1 räckhammare, 2 knipp- och spikhamrar, 200 skeppund stångjärns- och 150 skeppund manufactur-smide, samt 1 finbladigt sågwärk.

Hörningsholm, en Sätesgård uti Mörkö Sokn i [ 314 ]Södermanland, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol, delar med Soknen lika lott i afseende på skogstilgången, prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en ansenlig trägård om 8 tunnland, uti hwilken finnas en myckenhet fruktbärande trän, godt fiske i hafssjön.

Hörryda, en Sätesgård uti Bjerklunda Sokn i Wästergötland, äger nära 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, förfallen mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Hörröd, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Gärds Härad, består af 2 Soknar: Hörröd, Moderförsamling, och Maglehem, Annex, samt innehåller 21 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1264. — Hörröd Sokn består af 6.2 Mantal. Marken är til större delen backig och mycket stenig. Rådande jordarten är sand och grus. Gräswäxten är betydlig och ger ymnigt hö. Skog finnes til husbehof. Utsädet är 175 tunnor. År 1805 war Folkmängden 495. Kyrkan är belägen under 55 gr. 47 min. Polhöjd; 2.6 mil från Kristianstad.

Hörsne, et Consistorielt Pastorat på Gottland, uti norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Hörsne, Moderförsamling, och Bara, Annex, samt innehåller 17.6 Mantal. Marken i detta Pastorat är nästan öweralt jämn. Rådande jordmånen är sandmylla med lerblandning. På behöflig skog är knapp tilgång. Öpna jorden utgör 520 tunnland. Utsädet höst och wår är 214 tunnor. — Hörsne Sokn innehåller 13.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 293. Kyrkan är belägen under 57 gr. 34 min. Polhöjd; 2 mil från Wisby.

Hörsäter, en Sätesgård i Wästergötland.

Hörtekolle, et högt Fjäld uti Budskeruds Amt i Norge.

Hörup, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Löderups Pastorat, samt innehåller 12.7 Mantal. Marken är jämn. Jordmånen består af mylla och lera. Skog finnes alsingen. Utsädet är 336 tunnor. År 1805 war Folkmängden 441. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Gyllerup.

Hösna, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Redwägs Härad, består af 3 Soknar: Hösna, Moderförsamling, samt Gullered, och Strengsered, Annexer, och innehåller 45.2 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1668. — Hösna Sokn innehåller 23.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 879. Kyrkan är belägen under 57 gr. 50 min. Polhöjd; 8.8 mil från Wänersborg. På Kartan öwer Wästergötland kallas denna Sokn Hysna.

Hövog, en Sokn, är Annex til Vester-Molands Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.


Djurbergs rättelser och tillägg:
 1. Här förbättras och tillägges: Wärket är privilegieradt til 1200 skeppund gammalt stångjärnssmide, emot wanlig hammarskatt, samt 450 skeppund nytt smide mot dubbel hammarskatt eller recognition à 40 skilling Banco per skeppund, och äger dessutom rättighet, at emot recognition à 24 skilling Banco per skeppund, smida så mycket ämnesjärn, som kan förädlas wid 2 privilegierade spikhamrar, och 2 räck- eller knipphamrar, samt en stålugn med därtil hörande smedja, hwilka här finnas, hwarwid man är berättigad at smida så wäl spik, samt annat knippsmide, då smedjan ej behöwer begagnas til ståls utsmidning. Kol finnes til wärkets drift, men dessutom äger man rättighet til köpkol från Lerbäcks Bärgslag. Wattudriften är tilräckelig. Det til wärket hörande godset består af 5.25 Mantal, af åtskillig natur. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1063]
 2. Gården äger 20 tunnors utsäde, tämeligen godt höbol, tilräckelig skog, gammal mangårdsbyggnad. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1063]
 3. Gården är Boställe åt Second-Chefen wid Uplands Regemente. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1063]
 4. Landet har fordom haft sin egen Fylkes Konung. Det förer titel af Hertigdöme. Dess Wapen är et Silwerlejon, med kluwen swans och uträckt tunga, stående på bägge bakfötterne i blått fält. Skölden är betäckt med Hertigliga Kronan. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1063]
 5. Ej långt från Kyrkan, wid Landswägen är upförd en Lazaretsbyggning af sten, 2 wåningar hög, med wackra och tilräckeliga rum för där boende Lazarets Läkaren, samt det faststälda antal sjuka, som där intagas, hwilka njuta fritt underhåll, medicamenter och skötsel. Härunder höra 3 Mantal, som äga godt höbol och hjelpelig skog. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1063]
 6. Här förbättras: Gården består af 3.25 Mantal, hwaraf 1.25 äro Säteri-Rusthåll, 1.25 Säteri-Augment, samt 0.75 Kronoskatte Augment, jämte en Utjord Qvarningarne. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1064]
 7. Hedared, en Kapellsförsamling uti Bredareds Pastorat, är anförd såsom belägen i Bredared Sokn. Detta är fel, som här rättas. Hedared ligger uti Sandhult Sokn. Utsädet är: tunnor råg 6, korn 14, blandsäd 35, potäter 20. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Sandhults Kyrka. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1064]
 8. Helwig, eller Hellwik. Marken är til twåtredjedelar bärgaktig och til en tredjedel jämn. Rådande jordmånen är kalkblandad lera. Skog finnes knapt hjelpeligt. Utsädet är 200 tunnor. [Ytterligare Tilläggning, s. 1089]
 9. Soknen kallas Himmesjö, både på Kartan och i Tunelds Geografie. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1064]
 10. Hemsön, en Ö uti Ångermanälwen, anföres såsom hörande til Högsjö Sokn. Detta är fel. Ön hörer til Nora Pastorat. [Rättelser, s. 1091]
 11. Marken är jämn, utom wid 2 genom Soknen löpande Bäckar, hwilka å bägge sidor äro omgifne med höga gräsbewuxna sand- och lerbackar. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes hjelpeligt. De betydligaste Gårdarne heta Horshaga, Stubbesgård och Åkedal. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1064]
 12. Detta namn är fel. Gården är på annat ställe anförd, med sit rätta namn Harbroholm. [Rättelser, s. 1091]
 13. Himmeta. Denna Sokn anföres at wara Annex til Medåkers Pastorat. Detta är fel. Soknen utgör et särskildt Consistorielt Pastorat. Kyrkan är belägen under gr. min. Polhöjd; mil från Wästerås. [Rättelser, s. 1092]
 14. Gården är belägen uti Forsheda Sokn, äger hjelpeligt höbol, lider brist på skog, har mangårdsbyggnad af trä. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 15. Här finnes ock et Tegelbruk. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 16. Gården är belägen uti Brönnesta Sokn, äger 80 tunnors utsäde, betydlig höbärgning, wacker åbyggnad af sten, ansenlig trägård med orangeri. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 17. Gården är belägen uti Wässland Sokn, består af 3.5 Mantal, men utsår årligen ej mer än omkring 8 tunnor, äger ymnig äng, widsträckt skog, förswarlig sätesbyggning af trä. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 18. Denna Gård anföres såsom liggande uti Högby Sokn i Småland. Detta är fel. Det finns ingen Sokn med detta namn i Småland; utan bör stå uti Högby Sokn på Öland. [Rättelser, s. 1092]
 19. Marken är ojämn och beswärad af stenkullar. Rådande jordmånen är stenbunden sandmylla. Edsweds Rote och några Hemman uti Stenunga och Boatorps Rotar äga någon löfskog til bränsle; resten lider brist på skog och har alsintet til byggnads- och stängningsämnen. Utsädet är 355 tunnor af alla sädesslag utom ärter. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 20. Gården äger ymnigt höbol, prydlig sätesbyggning af trä, om 2 wåningar. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 21. Marken är mera bärgaktig än jämn. Jordmånen består til det mästa af swartmylla och sandblandad matjord. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 450 tunnor. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 22. Gården består af 7 Mantal, hwaraf 5 äro Säteri, samt Rå och Rörs natur, samt innefatta tilsamman 950 tunnland i widd. Jordmånen är bördig lera och lermylla. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 2065]
 23. Marken och jordmånen är af samma och lika dålig beskaffenhet som i Södra Rörum, dock på några ställen är åkermarken något jämnare och mera stenfri, samt på et par ställen lerblandad. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1065]
 24. En stor Recognitionsskog hörer til wärket. Den med wärket förbundna Gården sår ungefär 1 tunna råg, samt 8 à 10 tunnor hafra. Mangården äger en prydlig huwudbyggning af trä med 2 flygelbyggningar. Med trägårdsplantering är många gånger försökt, men fruktträn bort frysa snart. Några enda fruktträn finnes och triwas på högderna. Under Hällefors höra följande Järnwärk: Säwenfors, Silkesdam, Carlsdal, Sikfors. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
 25. Hälsingborgs Pastorat innefattar Staden Hälsingborg, samt Soknarne Hälsingborg, Råus och Wälluf. År 1805 war Folkmängden 3617. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
 26. Landskapet förer Titel af Hertigdöme. Dess Wapen är en förgyld Bock i Swart Fält. Skölden är betäckt med Hertigliga Kronan. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
 27. Nära härintil finnas stenkolsgruwor, de enda i Riket. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
 28. Gården äger ymnig skog, ansenlig trägård. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
 29. Gården är belägen uti Fliseryd Sokn, består af 2 Mantal. Därwid är en Walmarsstamp anlagd. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1066]
Wikisource-not:
 1. Troligen felskrivning av Hälgbo (Helgbo).
 2. Med de saknade siffrorna i Djurbergs rättelse kompletterade: Himmeta kyrka är belägen under 59 gr. 29 min. Polhöjd; 4.4 mil från Wästerås.
 3. Sannolikt felaktig uppgift, bör vara "en Sokn"; ett pastorat kan inte samtidigt vara annex till ett annat.