Geografiskt lexicon öwer Skandinavien/O

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sök: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Å Ä Ö


←  N
Geografiskt lexicon öwer Skandinavien eller De förenade Rikena Swerige och Norige
av Daniel Djurberg

O
P  →


[ 566 ]

O.

Obbamåla, en Sätesgård uti Algutsboda Sokn i Småland, består af 1 Mantal.

Oberga, en Sätesgård uti Linderås Sokn i Småland, består af 3 Mantal, äger öwer 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ingen barrskog, wacker ny åbyggnad af trä, med en trägård.

Oby, en Sätesgård uti Blädinge Sokn i Småland, består af 1 Mantal, med underlagde 3.75 Mantal Frälse, som sammantagne äga 69 tunnlands utsäde, magert höbol, godt förråd af skog. Mangårdsbyggnaden af trä, är ansenlig och prydlig.

Ockerö[ws 1], en Sokn i Bohusland på ön Hisingen, är Annex til Torslanda Pastorat, samt innehåller 12.2 Mantal. Soknen består af åtskilliga öar och holmar i skärgården. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandmylla, endast på få ställen lera. Skog finnes ingen. Utsädet är: råg 6 tunnor, korn 14, hafra 8, ärter och bönor 2, potäter 13 tunnor. Transjuderi och sillsalteri-wärken, som här warit, äro til större delen raserade, dock stå ännu 16 qwar. År 1805 war Folkmängden 1780. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Od, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, innefattar 4 Soknar: Od, Moderförsamling, samt Öra, Alboga, Molla, Annexer, håller i widd 1.3 qv. mil, samt består af 63.4 Mantal. Utsädet är: råg 136 tunnor, korn 166, hafra 630, blandsäd 166, potäter 70 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1622. — Od Sokn håller i widd 0.32 qvadrat mil, samt består af 25.5 Mantal. Marken är ganska bärgaktig, samt upfylld med stora stenar. Jordmånen består mästadelen af sand. Skogen är tilräckelig til Soknens behof. Utsädet är: råg 52 tunnor, korn 70, hafra 250, potäter 38 tunnor. År 1805 war Folkmängden 647. Kyrkan är belägen under 57 grad. 56 min. Polhöjd; 6.5 mil från Wänersborg. Den betydligaste Gården heter Mollunga.

Odarslöf, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Annex til Igelösa Pastorat, håller i widd 0.14 qv. mil samt består af 26.2 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är på 442 tunnland. År 1805 war Folkmängden 515. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Swenstorp.

Odde, eller Röen, en Sokn, är Annex til Slidre Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Odde, en Sokn, är Annex til Kindservigs Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Odde, et Tingslag uti Mandals Amt i Norge, består af 3 Soknar: Oddernäs, Tved och Vennesland, samt 5 Gårdar af Hövog Sokn. Tingsstället är Gården Lahelle.

Oddernäs, et Pastorat uti Mandals Amt i Norge, består af 4 Soknar: Oddernäs, Moderförsamling, samt Övreböe, Vennesland och Hegeland, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3063. Staden Kristiansand är belägen [ 567 ]uti Oddernäs Sokns distrikt. År 1805 blef Hegeland lagd såsom Annex til Kristiansands Pastorat.

Oddernäs Kongsgård. Sålunda kallas en stor och betydlig Gård uti Oddernäs Sokn wid Topdals-fjärden, wid pass 800 famnar från Kristiansand. Gården är tilägnad Landshöfdingen och Biskopen i Kristiansand som Awelsgård, hwaruti den förre äger twåtredjedelar och den sednare en tredjedel.

Odderåe, eller Otteråe, som ock kallas Torredals Elv, en ansenlig å uti Mandals Amt i Norge, kommer löpande 18 mil åwan från landet och i Oddernäs Pastorat danar en stor fors kallad Vigelands Fos. I denna å, som faller ut i hawet wid östra sidan om Kristiansand fångas en myckenhet lax, och wid bräddarne af ån ligga många Gårdar och Sågwärk.

Odderöe, en Fästning wid Staden Kristiansand i Norge, är belägen på en hög klippa på ön Odderöen, som skiljes från Stadens östra sida genom et smalt Sund. Fästningen kan beskjuta Staden, östra och en del af wästra hamnen samt Kristianholms Fästning; men förmedelst sit höga läge kan han icke beskydda sig sjelf, ej heller förswaras af Kristianholms Fästning, som ligger lågt. Fästningens huwudwärk är upfördt af massiv gråstensmur, inskränkt efter klippans läge; däruti är et Corps de Garde af Bindningswärk, och et af gråsten muradt torn; hwaruti är et krutwalf; åwanuppå är plats för några Canoner. Wid bägge ändarne af huwudwärket är anlagt et slags Retrenchement, som med afsatser går ned efter klippan, likasom ock från samma höjd nedgången är belagd med flata stenar. En Corporal och 3 man samt en Artillerist hawa dageligen wakt, hwilka i akttaga at medelst skott giwa tilkänna när elden är lös i Staden.

Odenfors, en Krono Sätesgård uti Wreta Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger ganska wackert läge wid Swartån, 30 tunnors utsäde, tämeligen wacker mangårdsbyggnad af trä, med en stor trägård.

Odensala, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, består af 2 Soknar: Odensala, Moderförsaming, och Husby, Annex, håller i widd 0.76 qv. mil, samt innefattar 81.5 Mantal. Utsädet är 1040 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1567. — Odensala Sokn håller i widd 0.45 qv. mil, samt består af 49.6 Mantal. Marken är til det mästa jämn. Rådande jordmånen består af hårdbrukad lera; några Gårdar hawa ymnig, de fläste hjelpelig, och någre aldeles ingen skog. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 977. Kyrkan är belägen under 59 gr. 41 min. Polhöjd; 3.5 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården heter Rickeby, därnäst Söderby.

Odensfors, en Sätesgård uti Tierp Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 18 tunnors utsäde, höbol til 70 lass, gammal åbyggnad.

Odensjö, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, består af 3 Soknar: Odensjö, Moderförsamling, Lidhult och Wrå, Annexer, håller i widd 2.7 qvadr. mil, samt består af 56.6 Mantal. Utsädet är: råg 44 tunnor, korn 120, blandsäd 110, hafra 200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1788. — Odensjö Sokn håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 15.2 Mantal. Marken är mäst jämn, dock på några ställen ojämn af backar, mossar och kärr. Jordmånen består af sand [ 568 ]och på några ställen af mjäla och grusblandad mulljord. Lera finnes icke i Soknen. Skog af furu och gran finnes ymnigt på de flästa ställen. På löfskog af björk och al är ringa förråd. Bok finnes på et par ställen. Utsädet är: råg 18 tunnor, korn 34, blandsäd 20, hafra 18. År 1810 war Folkmängden 548. Kyrkan är belägen under 56 gr. 53 min. Polhöjd; 6.6 mil från Wexiö.

Odensjö, en Sätesgård uti Barnarp Sokn i Småland, i sambruk med några underliggande hemman, har 70 tunnors utsäde, som genom circulations-bruk är föränderligt, knappt höbol i förhållande til åkerjorden, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad, med en trägård. Til Gården hörer en Manufacturhammare af samma namn.

Odensta, en Sätesgård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, äger 8 tunnors utsäde om hösten och 80 tunnor om wåren, godt höbol, tilräckelig skog, stor mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Odenswalahult, en Sätesgård uti Urshult Sokn i Småland.[Dj 1]

Odenswi, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Åkerbo Härad, håller i widd 0.93 qv. mil, samt består af 58.7 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera af bättre och sämre beskaffenhet. Några hemman hawa ymnigt skog, de fläste hjelpeligt, några lida dock en total brist därå. Utsädet af all slags säd är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1374. Kyrkan är belägen under 59 gr. 34 min. Polhöjd; 3 mil från Wästerås.

Odenswi, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Fögderiet Tjust, håller i widd 1.2 qv. mil, samt består af 46.7 Mantal. Marken är ganska bärgaktig och ojämn. Jordmånen är olika. Den rådande är lera. Skog finnes tilräckeligt af alla slag. Utsädet är 550 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1415. De betydligaste Gårdar heta Odenswiholm, Ogesta och Näringe. I Soknen finnes för öfrigt et betydligt Oljeslageri, en Grynqvarn et Tegelbruk.

Odenswiholm, en Sätesgård i förenämnde Sokn, har et särdeles angenämt läge på et Näs wid en sjö, med en wacker och widsträckt utsigt, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Odensåker, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, består af 4 Soknar: Odensåker, Moderförsamling, samt Tidawad, Låstad, Binneberg, Annexer, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 52.7 Mantal. Marken är uti Pastoratet olika, dels jämn, dels gropig och dels bärgaktig, dock mindst det sednare. Jordmånen är af olika beskaffenhet i hwarje Sokn, men den synes nästan på alla ställen wara blandad af sand, lera och mylla, men den rådande är dock leran. Hwad skogen beträffar, så lider Pastoratet i allmänhet brist därå, ehuru Tidawads, Låstads och Binnebergs Soknar samt 2 byar i Odensåker äga något däraf. Utsädet kan öwerhuwud räknas 26 tunnor på Mantalet, således i Pastoratet 1374 tunnor af alla slag. År 1810 war Folkmängden 1306. — Odensåker Sokn håller i widd 0.1 qv. mil, samt består af 23.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 507. Kyrkan är belägen under 58 grad. 34 min. Polhöjd; 1.7 mil från Mariestad.

Oderljunga, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län [ 569 ]och Norra Åsbo Härad, består af 2 Soknar: Oderljunga, Moderförsamling, och Perstorp, Annex, håller i widd 1.5 qv. mil, samt består af 33.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1658. — Oderljunga Sokn håller i widd 1.2 qv. mil, samt innefattar 21.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 983. Kyrkan är belägen under 56 gr. 12 min. Polhöjd; 4.8 mil från Kristianstad.

Odersberga, en Sätesgård uti Fjelkesta Sokn i Skåne, äger 60 à 70 tunnors utsäde i 3 gärden, ymnigt höbol, litet skog, otilräckelig til Gårdens behof, prydlig mangårdsbyggnad af tegelsten, 2 ladugårds-längor af gråsten, ansenlig trägård.

Offerdal, et Consistorielt Pastorat i Jämtland och Norra Fögderiet, består af 3 Soknar: Offerdal, Moderförsamling, samt Alsen och Mattmar, Annexer, håller i widd 22.6 qvadr. mil, samt innefattar 84 Mantal. Utsädet är: råg 33 tunnor, korn 830, hafra 30, blandsäd 16, ärter 72, potäter 66. År 1810 war Folkmängden 2674. — Offerdal Sokn består af 35.8 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Här finnas flera större och smärre sjöar, och emot fjäldtrakten i synnerhet träsk och moras. Rådande jordmånen är sandblandad lera, utom i några byar, hwarest är swartmylla eller sand. Fjäldbärg stänga Soknen på wästra och norra sidan. Skog finnes ymnigt, til största delen gran och björk, eller annan löfskog, men tall til timmer saknas i flera byar. Boskapsskötsel är et af de förnämsta näringsfången. Utsädet är: råg 12 tunnor, korn 360, hafra 6, blandsäd 5, ärter 27, potäter 25. Myrjärn tilwärkas af de fläste bönder til husbehof. I Gärde by är för bemäldte järns tilwärkning en smedja med en räck- och en spikhammare anlagd. År 1810 war Folkmängden 1227. År 1750 war densamma 770, har således på 60 år ökat sig med 457. Kyrkan är belägen under 63 gr. 26 min. Polhöjd; 4 mil från Östersund. Kyrkoherdebostället består af 1.3 Mantal och äger 23 tunnors utsäde. Et Stabs-Capitens-boställe finnes ock i Soknen bestående af 0.5 Mantal.

Offeren, en ansenlig Gård uti Gusdals Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Ofoden, et Pastorat uti Saltens Fögderi uti Nordlands Amt i Norge, består af 2 Soknar: Ofoden eller Evenäs, Moderförsamling, och Askenäs, Annex. Pastoratet är beläget omkring en fjärd af hawet kallad Ofoden. År 1801 war Folkmängden 1815.

Ogesta, en Sätesgård uti Östmo Sokn i Södermanland, består af 1.5 Mantal, med sammanlagde Skäringe 1 Mantal Säteri och Fors Frälsehemman 1 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, höbol omkring 200 sommarlass, gammal mangårdsbyggning af trä, med en trägård.

Ogesta, en Sätesgård uti Odenswi Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, hjelpelig skog, wacker åbyggnad af trä.

Okomme, et Regalt Pastorat i Halland och Faurås Härad, består af 3 Soknar: Okomme, Moderförsamling, samt Köinge och Swartrå, Annexer, och innehåller 66 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1407. — Okomme Sokn består af 32.7 Mantal. Marken är bärgaktig och på högländta ställen med ljung bewuxen. Rådande jordmånen är sandmylla och något lerblandad. Skogen är ännu hjelpelig, men synes om någon tid bebåda brist. Utsädet är 320 tunnor. År 1805 war Folkmängden 678. Kyrkan är belägen under 57 gr. 4 min. Polhöjd; 3.7 mil från Halmstad. [ 570 ]Den betydligaste Gården heter Bösgård.

Oland, et Härad i Upland och Upsala Län, håller i widd 11.75 qv. mil, och innefattar 11 Soknar: Tuna, Stafby, Alunda, Morkarla, Ekeby, Skefthammar, Danmora, Film, Tegelsmora, Löfsta, Hållnäs.

Olasdal, en liten Twärdal från Bondalen uti Jörgenfjords Pastorat uti Romsdals Amt i Norge, eller rättare en stor öpning af wid pass 200 famnars längd och 100 famnars bredd i det bärget, som på södra sidan innesluter huwuddalen, med branta och höga bärg på bägge sidor förnämligast på den wästra, hwilka äro obestigliga. På samma sida ses en hop hålor efter utbrustna stenar och bärgstycken, i synnerhet är en märkwärdig håla up emot öwersta delen af bärget, hwilken utskjuter eld, rök och skarpa skott, så ofta wissa förändringar i wäderleken förestå, och därjämte förorsakar et häftigt genljud bland de kringliggande bärgen, men ingen stenskridning som kunde giwa anledning at tro at knallen däraf hade sin uprinnelse. Denna håla kallades fordom Sankt Olofs Håla.

Olden, en Sokn, är Annex til Indvigs Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge. Här äro goda sädesgårdar, ypperlig gräswäxt och ansenliga skogar. Uti åarne som löpa genom Soknen fångas lax.

Oleda, en Sätesgård uti Knifsta Sokn i Upland, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, förfallen mangårdsbyggning.

Olfsta, et Skattehemman uti Kolbäck Sokn i Wästmanland, består af 1.3 Mantal, äger 20 tunnland åkerjord i hwardera gärdet, knapp äng och bete, hjelpelig skog.

Olhamra, en Sätesgård uti Wallentuna Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 15 tunnors utsäde, höbol til 150 parlass, tilräckelig skog, för Gårdens storlek, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, med en stor trägård.

Oliwehult, en Sätesgård uti Krigsbergs Sokn i Östergötland, belägen wid sjön Stråken och den därifrån löpande å, 3.2 mil från Linköping, består af 4 Mantal. Utsädet är 44 tunnor, ängen lämnar 4 til 500 lass hö, och betet är tilräckeligt, så at 120 nöt, större och smärre, 6 hästar och 40 får här underhållas. Mangårdens huwudbyggning af trä, är ansenlig och prydlig. Wid densamma befinnas 3 trägårdar med många fruktbärande trän. Gården har stor och wacker skog, humlegård, något fiske, 3 ruddammar, 1 sågwärk, och 1 mjölqwarn med 2 par stenar. Läget är ganska wackert, med 2 stora, i Engelsk stil inrättade parker. Under Gården lyda 7.6 Mantal Skattehemman och 24 torp. Denna egendom sträcker sig 0.7 mil i längden utmed landswägen och går ned til sjön Boren.[Dj 2]

Ollestad, en Krono-Sätesgård uti Hof Sokn i Wästergötland, består af 2 Mantal, äger 30 à 35 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig barr- och löfskog, förswarlig åbyggnad med en trägård.

Ollonö, en Sätesgård i Östergötland.

Olof, (Sankt) en Sokn i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, är Annex til Sigtuna Pastorat, håller i widd 0.22 qv. mil, samt innefattar 24.4 Mantal. Marken är til det mästa bärgig och backig. Rådande jordmånen är god lera. Skogen är til det mästa hjelpelig. Utsädet är 320 tunnor. År 1810 war Folkmängden i denna och [ 571 ]i Sankt Pers Sokn 617. Soknen begagnar Sigtuna Stads kyrka. De betydligaste Gårdar heta Wängarn och Löfstaholm.

Olof, (Sankt) en Sokn och Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, håller i widd 0.3 qv. mil, samt består af 9.7 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig. Jordmånen består af stengrus och mylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet af råg, korn, hafra och potäter är 110 tunnor. År 1805 war Folkmängden 642. Kyrkan är belägen under 55 gr. 37 min. Polhöjd; 4.2 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Sankt Olofsgård.

Olofsfors, et Järnwärk uti Nordmaling Sokn i Ångermanland, beläget wid Ledeåns utlopp i Nordmalingsfjärden, består af 2 hamrar och 4 härdar, med 850 skeppund Stångjärnssmide, har 1 masugn, samt för sit behof tilräckelig skog. Härtil hörer et finbladigt sågwärk beläget wid Järnwärket.

Olofström, et Manufacturwärk, uti Jämshög Sokn i Bleking, består af 1 knippsmedja, 1 kopparhammare, 1 Pappersfabrik, 1 walmarstamp, samt sågwärk och mjölqwarn.

Olsby, et Järnwärk uti Fryksände Sokn i Wärmeland, äger 850 skeppund stångjärnssmide.

Olshammar, en Sätesgård uti Hammar Sokn i Nerike, hörer til ägaren af Aspa Järnwärk, och här befinnes Järnwärkets kyrka, samt et tegelbruk, som är et af de ansenligaste i orten.

Olstorp, en Sätesgård uti Askeryd Sokn i Småland, äger öwer 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, prydlig mangårdsbyggnad, med en stor och wacker trägård, oljeslageri, sågwärk och mjölqwarn.

Olsängen, en Sätesgård uti Färgelanda Sokn i Dalsland, i sambruk med Åttingsåker består af 2 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, höfångst 300 skeppund.

Oltorp, et Säteri-Rusthåll uti Dimbo Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, hwarunder är inlagt 1 Mantal af Dimbo Kongsgård, samt Kantorstorp 0.12 och Elgerås 0.25 från Aklinga Sokn, äger 20 tunnors utsäde af wete och råg, samt 70 tunnors af korn, blandsäd och hafra, höbol til 400 stackar eller parlass hö, något barr- och löfskog, mera för Gårdens prydnad, än för dess behof tilräckelig, behjelpelig mangårdsbyggnad af trä, med en wacker och god trägård, försedd med flere hundrade fruktträn, mjölqwarn i den förbilöpande bäcken. — Oltorps Alunwärk ligger ej långt från Gården på dess område. Det är privilegieradt för 4 lutpannor och 1 rafinerpanna. Det har i sednare åren bliwit försedt med ansenliga och kostbara byggnader samt många til alunberedningens fortgång och nytta lämpade inrättningar. I synnerhet må nämnas et konsthjul af 20 alnars diameter, hwilket driwer de til lutberedningen hörande 18 pumpar, samt upfordrar skifern på ett nytt anlagt Alunwärk. Detta hjul är inrättadt uti et af sten upfördt hus och emedan dess åtgärd wid Bruksdriften ej behöwes mer än 8 timmar om dygnet, så har man, för at sätta det i jämn och oafbruten wärksamhet i samma hus upsatt 3 mjölqwarnar, 1 stålqwarn, potätqwarn, rödfärgsqwarn, samt cementstampar och qwarn som på en gång kunna sättas i rörelse, om och när sådant åstundas. För at öka alunlutens styrka innan hon kokas är här en aldeles ny inrättning gjord, under namn af graderwärk. Sedan luten under långsam circulation genomgått en myckenhet af rännor och därunder deponerat en stor del [ 572 ]af den henne åtföljande alunflammen, ledes hon at nedrinna genom uphängde risknippen eller faskiner, hwarunder det öwerflödiga watnet af luten absorberas. Då luten hämtad ur karen, wanligen håller 22 grader, stiger hon efter denna process til 48 à 54 grader, och sjelwa sjudningen blir således härigenom i betydlig mån lättad och förkortad. En wigtig förbättring blef widtagen år 1812 därigenom at alunsjudningen i stället för wed förrättas med skifer. Nu inskränkes jämwäl lutpannornas antal til twå, sedan erfarenheten wisat at tilwärkningen sker lättare i den mån pannornas djup minskas och deras widd ökas. Wid Wärket är ock en Skol-inrättning.

Omblie, et Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge, består af 4 Soknar: Omblie, Moderförsamling, samt Lille Topdal, Giävedal och Mökland, Annexer. År 1801 war Folkmängden 1881.

Omdal, et Kopparwärk uti Moe Pastorat uti Tellemarken i Norge. Malmen är af godt slag, jämwäl så ädel at han innehåller mycket guld; men år 1766 blef wärket nedlagt.

Onen, et bekant Fiskeläge uti Ageröe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge. Här fångas mycken torsk.

Onsala, en Sokn och Regalt Pastorat i Halland och Fjärås Härad, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 94 Mantal. Soknen utgör en halfö mellan Kongsbacka-fjärden och hawet. Marken är mästadelen bärgaktig och skoglös. Jordmånen är circa til hälften steril sand upfyld med klapursten, men den öfriga hälften är lera och lermylla. Utsädet är 880 tunnor. Fiske är en wigtig näringsgren. Inbyggarne idka jämwäl utrikes Sjöfart, och hemföra, sedan de i Göteborg erlagt tullen, hwarjehanda slags waror. År 1805 war Folkmängden 1997. Kyrkan är belägen under 57 gr. 25 min. Polhöjd; 9 mil från Halmstad. Den betydligaste Gården i Soknen heter Råö.

Onsike, en Sätesgård uti Tibble Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog.

Onsjö, et Härad i Skåne och Malmö Län, innefattar 16 Soknar: Bosarp, Strö, Reslöf, Östra Karaby, Gularp, Näs, Stehag, Billinge, Röstånga, Konga, Ask, Torlösa, Skräflinge, Nöbbelöf, Hallaryd, Annelöf.

Onsjö, en Sätesgård i Wästergötland.

Onslunda, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Tranås Pastorat i Malmö Län, samt innehåller 11.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 667. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Onsöe, en Sokn och Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, består af en ö, som ligger ytterst i Kristiania-fjorden. År 1801 war Folkmängden 1848.

Opbåga, en Sätesgård uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 4 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, hjelpelig äng, då circulations-bruk begagnas, brist på skog, obetydlig mangårdsbyggnad. — Med Gården är förbundet et Järnwärk af samma namn, som består af 1 hammare, med 630 skeppund stångjärnssmide.

Opdal, et Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge, består endast af en Sokn med en kyrka kallad Vang, samt et litet Kapell. Prästgården är en af de betydligaste i landet. Här underhållas wanligen 6 hästar och 40 nöt, utom småfänad. Kyrkoherden njuter hela tionden, så wäl Kronans som Kyrkans, [ 573 ]hwilken i goda årgångar stiger til 500 tunnor, utom smör- och ost-tionden. År 1801 war Folkmängden 2772.

Opdal, en Sokn, är Annex til Rollougs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Opdal, en Sokn, är Annex til Tysnäs Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Opheim, en Sokn, är Annex til Vosse Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Ophoug, en ansenlig, wälbygd och wälbrukad Gård uti Örlands Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Oplunda, en Sätesgård i Östergötland.

Oppeby, en Sokn i Östergötland och Kinds Härad, är Annex til Hägersta Pastorat, håller i widd 1.2 qv. mil, samt består af 26,2 Mantal. Soknen gränsar til Åsunden, samt är för öfrigt upfyld af sjöar, hwaraf Nimmern och Berkern äro de största. Marken är öweralt mycket bärgaktig. Rådande jordmånen är dock tämeligen god lera, skog finnes ymnigt, äwen til försäljning. Utsädet af all slags säd är 216 tunnor. År 1810 war Folkmängden 784. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Fröswik och Stjärnewik.

Oppebyberg, en Sätesgård uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 5.25 Mantal, äger 45 tunnors utsäde, god äng, tilräckelig skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, rappad, med en tämeligen wacker trägård.

Oppedal, en ansenlig Gård uti Kindservigs Pastorat uti Hardangers Distrikt i Norge, är den största i hela Distriktet.

Oppegård, en Sokn, är Annex til Näsoddens Pastorat uti Aggershus Amt i Norge.

Oppmanna, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Willands Härad, består af 2 Soknar: Oppmanna, Moderförsamling, och Wånga, Annex, håller i widd 1.45 qv. mil, samt består af 38.7 Mantal. Utsädet är 1400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2600. — Oppmanna Sokn är belägen wid en tämeligen ansenlig sjö, som efter densamma kallas Oppmanna Sjön, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 22 Mantal. Utmarken är til större delen bärgaktig. Åkerjorden är jämnare. Rådande jordmånen är sandmylla, någon del men icke stark lera. Skog finnes hjelpeligt til husbehof. Utsädet är 800 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1155. Kyrkan är belägen under 56 gr. 9 min. Polhöjd; 1.5 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Nygård, hwilken består af 7 sammandragne hemmansdelar i Oppmanna by. I samma by finnes en annan Gård sammansatt af 2 sammanlagde hemmansdelar, hwilken består af en wacker huwudbyggning af trä, med 2 flygelbyggningar, samt en wacker trägård. Egendomen äger mellan 20 och 30 tunnors utsäde, någorlunda godt höbol, hjelpelig skog.

Oppunda, et Härad i Södermanland och Nyköpings Län, innefattar 13 Soknar: Husby, Wrena, Betna, Blacksta, Wadsbro, Lerbo, Skyllinge, Floda, Stora Malm, Östra Wingåker, Wästra Wingåker, Österåker, Juleta.

Opslo, fordom en ansenlig Stad och Huwudstad i Norge, gemenligen nu åkallad Gamla Staden, är belägen uti Aggers Härad, gent emot Kristiania, på andra sidan om en liten hafswik kallad Björvigen. Han blef anlagd wid år 1060 af Konung Harald Hårdråde, som där mästadelen residerade, likasom åtskilliga Konungar efter honom. Följande Konungar öwer Norge äro walde och krönte i Sta[ 574 ]den. År 1130 Magnus Blinde; år 1239 Hertig Skule, som satte sig up mot Konung Håkan Håkansson; år 1442 blef Konung Kristofer krönt til Konung i Norge. År 1514 Konung Kristian 2; År 1535 blef Konung Kristian 3 hyllad af den Norrska Sunnanfjeldska Adelen; År 1547 likaså Kung Fredrik 2; År 1591 blef Konung Kristian 4 hyllad af alla Norrska Ständer; och år 1610 blef Prins Kristian hyllad til Konung. Staden war på den tiden mycket stor och hade 4 kyrkor, nämligen Domkyrkan eller Halvars kyrka, som war en stor och kostbar byggning försedd med 9 altaren, Maria Kyrkan, Korskyrkan och Clemenskyrkan, samteligen försedde med många gods. Opslo war Huwudstaden för Norge til år 1624, då den aldeles afbrann, undantagande Biskopsgården, hwarest Biskopen öwer Kristiania Stift ännu bor, och några få andra hus. Efter denna brand blef Staden icke widare bebygd, utan Konung Kristian 4 anlade samma år den nuwarande Huwudstaden Kristiania gent emot Opslo på wästra sidan om Björvigen. Opslo jämte den därwid liggande Förstaden Grönland är lydande under Aggers Jurisdiction, dock höra de få Borgare, som bo uti Förstaden Grönland under Kristiania Magistrat. Här är et stort Hospital som har sin egen kyrka och Präst, och til hwilken samteliga inbyggarne i Opslo höra. Biskopsgården är en stor, och ansenlig grundmurad byggning; strax där bredewid står den så kallade Ladugården, som också är en stor grundmurad byggning, hwartil hörer en stor trägård. Strax östanför Hospitalet tilstöter en bärgsträckning kallad Ekeberg; här brytes alunskifer til et alunwärk anlagt vid Gamla Staden, til hwilkets behof äro tätt wid hamnen upförde ansenlige hus och wäl inrättade byggningar. År 1801 war Folkmängden 694.

Opstad, en Sokn, är Annex til Ströms eller Oudalens Pastorat uti Hedemarkens Amt i Norge.

Opstryen, en Sokn, är Annex til Indvigs Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge. Härifrån utföras en myckenhet fetaljewaror och fogelwildt.

Ora, en Sätesgård uti Faringe Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger wacker belägenhet, 30 tunnors utsäde, godt höbol, god skog, förswarlig åbyggnad af trä.

Ore, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Nedansiljan, håller i widd 9.2 qv. mil, samt består af 7.5 Mantal. Marken är i södra delen af Soknen jämn, men mycket bärgaktig 0.7 mil norr om Oresjön, hwarest grenar af de bärgsryggar widtaga, som skilja wattudragen åt Dalfors, Woxna och Ore. Rådande jordmånen är sand, dock finnes bördig lera på sjöns Wästra strand. Skog finnes ymnigt. Utsädet är: wete 1.3 tunnor, råg 62, korn 111, blandsäd 42, hafra 15, ärter 15, potäter 38. År 1810 war Folkmängden 1629. Kyrkan är belägen under 61 gr. 7 min. Polhöjd; 6 mil från Falun. Uti Soknen ligga Järnwärken Furudal och Dalfors.

Oretorp, en Sätesgård uti Wittsjö Sokn i Skåne, äger 16 tunnlands utsäde, höbol til 150 lass, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en tämeligen wacker trägård.

Oretorp, en Sätesgård, uti Winslöf Sokn i Skåne, består af 1.5 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 250 lass, god tilgång på skog, af ek, bok och annan löfskog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä, med en [ 575 ]trägård. Til Gården höra 14 Frälsehemman, 14 torp, 2 qwarnar och 1 sågwärk.

Oringa, en Sätesgård i Småland.

Orkesta, en Sokn i Upland, Stockholms Län och Semminghundra Härad, är Annex til Markims Pastorat, håller i widd 0.39 qvadr. mil, samt innefattar 18.3 Mantal. Marken är omskiftande med skogbewäxta bärg och slätter. Jordmånen består mästadelen af lera. Skog finnes til wedbrand. Utsädet är 360 Geometriska tunnland. År 1810 war Folkmängden 358. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Lindholmen.

Orlunda, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Aska Härad, håller i widd 0.15 qv. mil, samt består af 17 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ingen. Utsädet är 360 tunnor. År 1810 war Folkmängden 378. Kyrkan är belägen under 58 gr. 25 min. Polhöjd; 3.5 mil från Linköping.

Ormesberga, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Norrwidinge Härad, är Annex til Bergs Pastorat, håller i widd 0.45 qv. mil, samt består af 11.4 Mantal. År 1810 war Folkmängden 330. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Ormestorp, en Järngruwa uti Skällwik Sokn i Östergötland. Masugnen som här warit är nu ödelagd, dock uptages ännu järnmalm och föryttras til andra Järnwärk uti och utom Östergötland.

Ormingelandet. Med detta namn beteknas en ansenlig halfö utaf Wärmdön uti Uplands Skärgård, wid farwatnet til Stockholm.

Orn, en ansenlig Sjö i Hälsingland, formeras af älwen Ljusnan och håller i widd 0.08 qv. mil.

Ornunga, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Nårunga Pastorat, håller i widd 0.11 qv. mil, samt består af 13 Mantal. År 1805 war Folkmängden 387. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Ornäs, (Stora och Lilla) 2 Sätesgårdar uti Torsångs Sokn i Dalarne, äro wälbygda samt hawa tilräckelig skog. Den förra Gården är märkwärdig däraf at Konung Gustaf I under sin flykt up i Dalarne här uppehöll sig någon tid år 1520.

Ornäs, en Sokn, är Annex til Hafslöe Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge.

Ornön, en ansenlig Ö uti Södermanlands skärgård, 0.5 à 0.6 mil från fasta landet, håller i widd 0.35 qv. mil. Denna Ö tillika med några kringliggande smärre öar och holmar utgör en Kapells-församling hörande til Österhaninge Pastorat. Marken är bärgaktig och skogbewuxen. Rådande jordmånen är klaperblandad mo. Utsädet är 85 tunnor. Fisket är tämeligen lönande. År 1810 var Folkmängden 461. Kyrkan är belägen 1.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Sundby.

Oroust, eller Orust, en Ö uti hawet utanför Bohusland, är en af de största öar i Swerige. Hon håller i widd 3.2 qv. mil, samt innefattar 7 Soknar: Myckleby, Långelanda, Torp, Tegneby, Stala, Röra och Morlanda.

Orrefors, et Järnwärk uti Hälleberga Sokn i Småland, består af 1 masugn, 1 stångjärns- och 2 knipphamrar, samt har 518 skeppund stångjärnssmide. Malmen därtil tages dels utur några nästgränsande sjöar, dels hämtas från Utö Gruwa i Södermanlands skärgård.

[ 576 ]Orreholm, en Krono-Sätesgård uti Skörstorp Sokn i Wästergötland, är boställe för Öwersten wid Wästgöta Regimente, består af 3 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, höbol til 400 stackar, 12 à 14 lisp:d på hwarje. Åbyggnaden är gammal, men i godt stånd underhållen. Jordmånen är sandblandad swartmylla, dock utan mycken klapersten.

Orrenäs, en Frälsegård uti Ödeshög Sokn i Östergötland, består af 1.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, lider brist på skog, har 2 mangårdsbyggningar af trä, med en ansenlig trägård.

Orrenäs, en Sätesgård uti Hälleberga Sokn i Småland.

Orrewalla, en Gård uti Lawa Sokn i Wästergötland, är Majors-boställe wid Adelsfanan, består af 1 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, höbol til 100 stackar, ingen skog, mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Orsa, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Åwansiljan, håller i widd 21.2 qvadrat mil, samt består af 49 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig, samt upfyld af sjöar, träsk och mossar. Den största sjön heter Orsasjön, 0.32 qv. mil. Rådande jordmånen är sandmylla blandad med någon klapur eller med kalksten. Här finnas stora slipstensbrott, hwarifrån slipstenar tagas, som säljas nästan kring hela Riket. Wid slipstens-brotten finnes bolus, eller rödlera. Slipstenen är af twäggehanda slag; den ena är grå och mindre klyftig, samt swårare at arbeta; men den andra är rödaktig och rättkluwen, samt lätt at arbeta. Gruworna äro nära 40 til antalet. I Soknen finnas ock blå brynstenar samt petrificater. Utsädet som mäst består af korn, är 1250 tunnor. Skogen ymnig och widsträckt, men mogen och til kolning tjänlig måste hämtas på 0.5 à 1 mils afstånd från byarne. År 1810 war Folkmängden 3846. Kyrkan är belägen wid Orsasjön under 61 grad. 7 min. Polhöjd; 8.5 mil från Falun. Uti Soknen ligger et Kapell kalladt Skatunge, Järnwärket Fredshammar, samt Bäcka masugn. Wid denna är en wacker mangårdsbyggnad i behageligt läge wid Orsasjön. I nordligaste delen af Soknen wid gränsen til Härjedalen bo åtskilliga Finska hushåll, hwilka hawa 3 à 4 mil til Swegs kyrka i Härjedalen, men 10 à 12 mil til Orsa kyrka, och njuta därföre all prästerlig betjäning från Sweg och Lillherrdal, emot någon årlig afgift.

Ortala, et Järnwärk uti Wäddö Sokn i Upland, består af 1 hammare med 2 härdar, samt har 800 skeppund stångjärnssmide.[Dj 3]

Orten, et ansenligt Fiskeläge uti Romsdals Amt i Norge. Här fångas torsk i stor mängd, wårtiden.

Os, et Järnwärk uti Gällaryd Sokn i Småland, beläget wid utloppet utur sjön Koseken, består af 1 masugn, 1 stångjärnshammare med 2 härdar, och 1 manufactur-wärk, äger 200 skeppunds smide, hjelpelig skog til kolning, tämeligen wacker åbyggnad af trä.

Osaby, en Sätesgård uti Tofta Sokn i Småland.

Osberg, en Sätesgård uti Kånna Sokn i Småland, äger 20 tunnors utsäde, skog til husbehof, wacker åbyggnad.

Osby, en Pappersfabrik uti Skatelöf Sokn i Småland.

Osbyholm, eller Ousbyholm, en Sätesgård uti Hörby Sokn i Skåne, består af 3 Mantal, äger 50 tunnors utsäde i flere med dubbla stengärdesgårdar inhägnade åkergärden, hwaraf en tredjedel hwarje år trädes. Ängen ger 400 til 500 lass hö, hwaraf [ 577 ]hälften är hårdwalls. På sjelwa Gårdens ägor finnes ej hög skog til eget behof, men de i flere Soknar underliggande skogshemman, och på Gårdens område inhägnade bokplanteringar lämna tilgång på skog, äwen til afsalu. Mangården har en wacker belägenhet wid Ringsjön och stora landswägen, samt widsträckt och angenäm utsigt til sjö, skog och fruktbara slätter. Han består af en prydlig huvudbyggning 2 wåningar hög, med 2 flygelbyggningar 1 wåning höga, samteligen grundmurade af tegel. Han omgiwes af breda canaler stensatta wid sidorna från botnen, hwaröwer äro bygde 2 stenbroar med walfbågar. Trägården är widsträckt och wacker, försedd med många fruktträn, samt et rymligt och prydligt lusthus. På ägorna finnas några torfmossar. Til Gården höra 1 mjölqwarn, 1 sågwärk, 18 Frälsehemman och 18 Torp.

Ose, en ansenlig Gård uti Örstens Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Osen, en Sokn, är Annex til Björnöers Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Oshult, en Sätesgård i Småland.

Oskarstad, en nyligen anlagd regulier Stad uti Arwika Sokn i Wärmeland, wid en wik af Glafsfjolen, kallad kyrkwiken, håller i widd 24 tunnland.[Dj 4]

Oslättfors, et Järnwärk uti Hille Sokn i Gästrikland, består af 2 hamrar, med 1300 skeppund stångjärnssmide.

Othem, et Consistorielt Pastorat på Gottland uti Norra Fögderiet på östra kusten, består af 2 Soknar: Othem, Moderförsamling, och Boge, Annex, håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 17.3 Mantal. Marken i detta Pastorat är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är ör. Skog finnes ymnigt, så at årligen en tämelig myckenhet deraf uti den närbelägna Slitö hamn kan afyttras. Utsädet är 400 tunnor. Med kalkbränneri driwes en stark rörelse. År 1810 war Folkmängden 711. — Othem Sokn håller i widd 0.38 qv. mil, samt består af 8.4 Mantal. Utsädet är 210 tunnor. År 1810 war Folkmängden 438. Uti Soknen ligger Slitöhamn och där bredewid 4 kalkugnar. Kyrkan är belägen under 57 gr. 46 min. Polhöjd; 3.6 mil från Wisby.

Otta, en ansenlig Å uti Gudbrandsdalen i Norge, faller uti älwen Louven.

Ottarp, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, håller i widd 0.22 qv. mil, samt består af 40.2 Mantal. Marken är til det mästa jämn, men betydliga dalar finnas utmed en genom Soknen rinnande Å och en större bäck. Rådande jordmånen består til det mästa af sandmylla. Skog finnes ingen, utom några parker och skogbewuxna ängar wid nedannämnde Sätesgårdar. Utsädet är öwerhuwud 30 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 802. Kyrkan är belägen under 55 gr. 58 min. Polhöjd; 4 mil från Malmö. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Belteberga och Wideröra.

Ottenby, en Kongs Ladugård på Öland uti Ås Sokn, består af 7.8 Mantal. Denna egendom är afstängd från det öfriga landet med en stenmur 5 alnar hög och 3 dito bred, hwilken sträcker sig twärs öwer landet 0.6 mil från den ena stranden til den andra och innesluter en särskild djurgård, bestående endast af löfskog och ägande en ansenlig samling af hjortar. Mangården är wälbygd, bestående af en huwudbyggning [ 578 ]med 2 flygelbyggningar. Stallsbyggnaden utgör en sträcka af 65 famnar, bestående nr 2 rum, innehållande hwardera 52 spiltor. Fähuset är 70 alnar långt. Trägården innehåller 3.5 tunnland och har öwer 400 fruktträn. Humlegården består af 1200 stänger. Wid Gården hålles et stuteri, som består af omkring 100 hästar, samt et schäferi, hwilket til sin stam består af 682 får, af Spansk art, som finnas til öwerfullt antal. Til deras näring är anslagen den så kallade Ottenby Lund, en äng, som wanligen giwer 600 stackar hö. Wid Gården befinnes en tämeligen god hamn med en lastageplats.

Ottersjö,en Sätesgård i Halland.

Ottersta, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad, utgör en Ö i Wänern, kallad Kållands Ö, samt några smärre öar och holmar, håller i widd 0.6 qvadr. mil, består af 2 Soknar: Ottersta, Moderförsamling, och Sanäte, Annex, med Maria Kapell, samt innefattar 30.6 Mantal. Marken är mycket bärgaktig med dälder, hwaruti den rådande jordmånen öweralt är lera. Skog finnes hjelpeligt til wedbränsle och byggnads-behower. Utsädet är 450 à 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1132. Ottersta kyrka är belägen under 58 grad. 39 min. Polhöjd; 4 mil från Mariestad. Den betydligaste Gården heter Läckö eller Sikajoki, därnäst Traneberg, Wensjö och Storegården. Kyrkoherde-bostället har et ganska wackert läge, omgiwet på 2 sidor af Wänern, wid hwilken uddarne äro bewuxne med löfskog; å en annan sida wisar sig Läckö slott majestätiskt med sina många torn. Utsädet är 30 tunnor. Ängen ger 100 stackar hö. Fisket är godt.

Otteröe, en ansenlig Ö uti Foldenfjord under Fosnäs Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge. På denna ö står Vigs kyrka, som är Annex til Fosnäs Pastorat. Inbyggarnes förnämsta näring är fiskeri. Bland andra slag fiskas en myckenhet lax.

Ottestad, en Sokn, är Annex til Stagne Pastorat uti Hedemarken i Norge.

Ottrawa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wartofta Härad, är Annex til Dimbo Pastorat, samt består af 9 Mantal. Marken är backig och sluttande. Rådande jordmånen är sand. Utsädet är 200 tunnor af all slags säd. Skog finnes hjelpeligt til wedbrand, och något til stängsel, men ej til byggnadswirke. Til år 1812 har denna Sokn haft egen kyrka, men denna blef då nedriwen, i förmågo af Konungens Utslag år 1802 at denna Sokn skulle förenas med Dimbo Sokn om en kyrka, hwilken år 1813 började nybyggas. Folkmängden är inbegripen uti Dimbo Sokns Folkmängd.

Oudal, eller Sand, et Järnwärk uti Sands Annex och Ströms Pastorat uti Hedemarkens Amt i Norge. År 1781 tilwärkades 1956 skeppund stångjärn, 497 skeppund gjutgods och 6390 centner spik. Afgiften til Kronan är 150 R:dr.

Ougne, en Sokn, är Annex til Eggersands Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Ounöe, en Ö uti Hitteröens Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge. Wid denna ö är en ganska god hamn, som af Nordfarare sökes wid dess resor, 2 gånger om sommaren, från och til Bergen så at hamnen wid sådana lägligheter är upfyld af Nordlands jakter samt andra fartyg, hwilket ger anledning til god näring.

[ 579 ]Ourdal, (Norra) et Pastorat uti Valders Fögderi uti Kristians Amt i Norge, består af 4 Soknar: Ourdal, Moderförsamling, samt Ulnäs, Svennäs och Skrutvold, Annexer.

Ourdal, (Södra) et Pastorat i förenämnde Fögderi och Amt, består af 4 Soknar: Bang, Reenlie, Brustad och Hedalen. — Til år 1805 hawa desse bägge Pastorat utgjort et Pastorat, men blewo då skiljde. År 1801 war Folkmängden 6169. I dessa Pastorat finnas goda åkrar och ängar. Förnämsta säden är korn. Härifrån utföres timmer, boskap och fogelwildt.

Oure, en Gård uti Örskougs Pastorat uti Sundmörs Fögderi, uti Romsdals Amt i Norge, är en af de största och bästa i Fögderiet.

Oure, et Pastorat uti Nordmörs Fögderi uti Romsdals Amt i Norge, består af en Sokn, hwilken är tämeligen widlöftig samt innefattar dels fast land dels öar. Här finnas tämeligen goda skogar af furu, björk och al. Skogshygge samt fiskeri äro Almogens förnämsta näringsfång, och hwartil den mästa tiden anwändes; jordbruket blir däremot mycket försumat. Detta oaktadt har dock åkerskötseln i sednare tider tämeligen tiltagit; ty fordom steg tredjedelen af sädestionden til 16 à 20 tunnor; nu däremot til 90 à 100 tunnor årligen. Humla, lin och hampa odlas til förnödenhet. År 1801 war Folkmängden 2233.

Ous, et Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge, består af 5 Soknar: Ous, Moderförsamling, samt Fuse, Strandvig, Samnanger och Dale Annexer, jämte Lyseklosters Kapell. År 1801 war Folkmängden 3562.

Ous, en Sokn, är Annex til Rakkestads Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Ousby, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, består af 2 Soknar Ousby, Moderförsamling, och Loshult, Annex, håller i widd 2.4 qv. mil, samt består af 69.3 Mantal. Utsädet är 1200 tunnor. År 1805 var Folkmängden 3576. — Ousby Sokn håller i widd 1.5 qv. mil, samt innefattar 49 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn, samt öweralt upfyld af stora och oländiga mossar. Rådande jordmånen är sten- och grusblandad sandmylla. Skogstilgången är någorstädes knapp, på de flästa ställen hjelpelig, ja, äwen ymnig, särdeles af furu och gran. Utom på några få ställen hawa bokskogarne, mot förra tider bliwit betydligt minskade. Utsädet, som består nästan endast af wårsäd, är 860 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2427. Kyrkan är belägen under 56 gr. 24 min. Polhöjd; 4 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Måsaröd. I Marklunda finnes et Garweri och et Gästgiweri bägge med tämeligen god åbyggnad. I Östra Genestorp är nyligen anlagd en Pappers-fabrik, wid Helgeå.

Oustad, en Sokn, är Annex til Byglands Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge.

Oustad, en Sokn, är Annex til Lyngdals Pastorat uti Mandals Amt i Norge.

Overhalden, et Pastorat uti Nummedalen uti Norra Trondhiems Amt i Norge. Det är beläget mellan fjäldryggen och hawet, samt det widsträcktaste i hela Trondhiems Stift. Det består af 5 Soknar: Rannum, Moderförsamling, samt Höjlandet, Grong, Haran och Skage, Annexer. Här äro i allmänhet goda åkrar, ängar, samt skönt bete, i synnerhet i fjäldtrakten, hwarför ock årligen utföres en mängd fetaljewaror. En myc[ 580 ]kenhet humla och lin odlas här ock. Goda skogar af furu och gran finnas til de flästa Gårdar, ehuru nu mycket utödde genom sågtimmers hygge til de i Pastoratet warande 8 à 10 privilegierade sågwärk, hwilkas årliga qvantum är något öwer 4000 tolfter bräder. Genom Pastoratet löper den stora ån Nauma, och längs utmed denna å, på bägge sidor, ligga de flästa och bästa Gårdarne. I denna å fångas en myckenhet lax. Denna å formerar uti Haran Sokn 6 mil åwan om dess utlopp i hawet et stort wattufall, hwars lodrätta höjd, öwer et nästan horizontelt danadt gråstensbärg, är 26 famnar. Bredden är 96 famnar. År 1801 war Folkmängden 3396. Af Lappar finnas här 90 til 100 personer, hwilka förnämligast nära sig af Renskötsel. De waror, som ifrån Pastoratet utföras äro, utom förutnämnde fetaljewaror, lärft, walmar och annan yllewäwnad, skinnwaror, fisk, wildbråd och fogelwildt, samt en myckenhet hästar, som förnämligast bringas til Levangers marknad. Åtskillige priviegierade Landkrämare bo här, hwilka äro Borgare i Trondhiem, men tillika driwa handel på Bergen. Pastoratet utgör et Tingslag. Tingsstället är Gården Hildrum. Et ganska högt fjäld af bönderne kalladt Heimdalshougen, men af sjöfolk Norrska Bocken, menas wara det högsta fjäld i Norge norr om Romsdals Horn, och Dovrefjäld.

Owa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Husaby Pastorat, samt innehåller 8.3 Mantal. Marken är jämn, rådande jordmånen är ler- och sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 160 tunnor. År 1810 war Folkmängden 218. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Mariedal, därnäst Nolebo.

Owesholm, en Sätesgård uti Träne Sokn i Skåne, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad, 2 wåningar hög, af tegelsten, med en wacker trägård.

Owiken, et Consistorielt Pastorat i Jämtland och Södra Fögderiet, består af 3 Soknar: Owiken, Moderförsamling, samt Hackås och Myssjö, Annexer, håller i widd 16.2 qv. mil, samt innefattar 97 Mantal. Uti den delen af Pastoratet som ligger wid Storsjön är marken någorlunda jämn och där är rådande jordmånen swartmylla och lera, men längre up i landet är marken ganska ojämn och bärgaktig, samt upfyld af mossar och kärr. Uti den bebygda delen af Pastoratet är brist både på timmerskog och wedbrand, men uti bärgstrakten wid Härjedals-gränsen finnes ymnigt däraf. Bland bärgen är Owiksfjäldet et af de högsta i Jämtland. Utsädet af råg, korn, ärter, blandsäd, hafra och potäter är 870 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2512. — Owike Sokn består af 44.6 Mantal. År 1810 var Folkmängden 1194. Åkerbruk och boskapsskötsel utgöra förnämsta näringsmedlet. Boskapsskötseln måste för ringa bete hemma wid byarne mäst idkas i fäbodarne hela 3, 4 à 5 mil up emot fjäldtrakten aflägsne. Planteringar af lin, hampa, humla och potäter komma här fort, men trägårdswäxter tåla ej detta kalla climat. Kyrkan är belägen under 62 gr. 58 min. Polhöjd; 2.4 mil från Östersund.

Oxie, et Härad i Malmö Län i Skåne, innefattar 1 Stad: Malmö samt 22 Soknar: Sallerup, Oxie, Bunkeflod, Hyllie, Tygelsjö, Klagstorp, Husie, Wästra Skräflinge, Fosie, Låckarp, Arrie, Hököpinge, Kerstorp, Glostorp, Gessie, Eskils[ 581 ] torp, Mellangrewie, Åkarp, Ingelsta, Östra-Grewie, Särslöf, Törringe.

Oxie, en Sokn och Regalt Pastorat i förenämnde Härad, består af 18.7 Mantal. Marken är til det mästa jämn, men utan bärg. Rådande jordarten är en någorlunda god sandmylla. Skog finnes icke. Utsädet är 1000 tunnor. År 1805 war Folkmängden 424. Från Oxie by hawa wid enskifte flere hemman bliwit afskiljde och til 3 smärre Gårdar sammanbygde, hwilka i publik wäg icke bekommit andra namn än byns. Men i private handlingar kallas nämnde Gårdar Kristineberg, Fredriksberg och Oxiegården. Hwardera har goda ladugårdshus, men ingen mangård. Början har skett wid de 2 förre til trägårds anläggning. Wid bägge är utsädet något öwer 100 tunnor, och wid den tredje något därunder. Kyrkan är belägen under 55 grad. 32 min. Polhöjd; 0.9 mil från Malmö.

Oxsta, en Sätesgård i Småland.


Djurbergs rättelser och tillägg:
  1. Odenswallahult består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, alt wårsäde, hjelpeligt höbol, nödig skog til husbehof, hjelpelig sätesbyggning af trä, liten fruktträgård. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]
  2. Gården består, med de i sambruk warande Hemman af 4.25 Mantal. Här är et tegelbruk, som tilwärkar både taksten och mursten samt en kalkugn. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]
  3. Til wärkets drift finnes ingen egen skog. Därunder lyder 0.66 Mantal skatte. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]
  4. Staden håller i widd 46 tunnland. År 1815 war Folkmängden 125. Staden är belägen under 59 gr. 40 min. Polhöjd; 6.4 mil från Carlstad, och 41 mil från Stockholm. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]
Wikisource-not:
  1. Med all sannolikhet avses Öckerö.