Een Lijten Kockebook/At koka allahanda Fisk

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  At göra soppa på allah. steeker.
Een Lijten Kockebook, Hwarutinnan beskrijfwes, huruledes man allahanda Spijs wäl koka och tilrätta kan.
av okänd[ 40 ]

Til at koka allahanda Fisk/ siudhan och steekan.

När som Fisken är tillaghat medh Saltet/ så tagh Rofwor/ skäär them i skijfwor sunder/ och lät them i reent watn/ och moot the ära halffsiudhna/ så lägg ett stycke Smör ther i/och lät wäl siudha/ och skummat/ ty Smöret gör Sodhet godt tagh så Flöter medh några Egg och röör thet wäl i hoopa medh en Wisp slå godh Ättickia ther til/ gör laghom suurt/ någhon Peppar och [ 41 ]Saffran/ så thet blifwer laghom guult/ och när som Rofworna äro sudhna/ så stryyk wäl Saltet aff Fisken/ och slå honom i watnet/ lät flux siudhan/ och wäl skummat/ moot Fisken blifwer sudhin/ så slå thet tu hafwer i hoopa blandat ther i medh ett stycke Smör/ lät upsiudhat/ och röör wäl medh Slefwen omkring. Och ther som tu intet kan hafwa Flöter/ så tagh theste meera Egg/ så thet blifwer laghom.

Een Soppa på fersk Lax/ och andra Fiskar.

Tagh Eplen och Löök skalade wäl/ och lät gott klart sött ööl ther på/ eller Wijn och Watn blandat i hoopa/ skäär Löken medh Eplen först sunder medh Hwetebrödh/ och wäl i hoopa blandat/ och stööt thet så thet går igenom Durchslaghet/ lät örter ther til/ gör laghom suurt eller sött/ när Fisken är kokat/ och lagd på Fatet/ så slå thenna Soppan ther på.

At koka fersk Lax.

Rensan wäl/ och siuudh Blodhen ifrån wäl/ lägg honom sedhan sunderskurin i kalt watn/ tagh honom sedhan uth/ och saltan/ och lät honom siuda wäl någhot långsampt/ när han är mäst sudhin/ så lät mäst watn bort/ och lät gemeene Wijn ther på// lät honom wäl siudha up igen/ slå Sodhet aff/ och tagh ett stycke aff Laxen/ och stööt thet [ 42 ]rätt smått/ lät litet aff Sodhet ther til/ så thet går igenom ett Durchslagh/ slå så alt på Laxen igen/ örterna gör medh som tu wilt.

Swart Sodh på Lax/ Rudhor och Braxen.

När man icke kan hafwa Blodhet/ så tagher man thet som förstår i stadhen medh Ettickian/ lät refwin Pepparkaka ther uthi/ och Socker/ siuudh först Fisken mäst aff/ och wäl skummat medh salt/ slå sedhan thet Sodhet bort/ och slå thetta igen på honom/ eller tagh honom och lät honom i thet Pepparkaka sodhet/ medh Neglikor och Peppar/ lät siudhan på nytt/ och giff så up honom.

Fisk medh Persilierötter.

När som Rötterna äro wäl reena giorda/ lät wäl siudha/ gör laghom salt/ lät så sedhan Fisken ther uthi/ och moot han är sudin lät Peppar/ Ingefära och Saffran ther i/ och lät så siudhan medh litet Smör/ lagha at thet blifwer laghom tiockt/ giff så up.

Fisk med Äplen at koka.

När Fisken är tillagat/ medh Salt påströdder/ så tagh en godh deel Äplen/ som Fisken är til/ skäär små/ när Fisken är halffsudin/ så lät 2. eller 3. händer fulla medh Äplen ther på/ lät så siudhan i hoopa/ the öffrighe Äplen lät wist på medh [ 43 ]Saffran/ Peppar/ Ingefära/ Caneel och Socker/ och lät thet siudha för sigh sielfft/ wil man hafwa en Löök eller 2. ther i/ står en fritt/ och Hwetebröd ther til/ rijff thet genom ett Durchslagh/ när Fisken är medh thet förra sudhin/ så slå och thetta ther til/ lät litet siudhat/ giff sedhan up.

Fisk medh Lemoner at koka.

Tagh några Lemoner/ skäär them små/ och siudh them wäl sunder/ tagh Hwetebrödh/ blöot thet wäl i watnet/ doch litet/ lät sedhan wijn ther på/ och rijff wäl smått/ och tryck thet igenom ett Durchslagh/ medh Soppan och alt/ och lät sucker ther i/ medh Ingefära/ Peppar och Saffran/ och när Fisken är meera än halff sudhin/ så slå slätt bort thet watnet/ och slå thetta på igen/ och lät så siudhat til Fisken är nogh/ och giff så up.

På ett annat Sätt.

När Fisken är halffsudhin/ så tagh Löök/ siuudh honom rätt små/ blööt Hwetebrödh ther i/ och tryck så wäl igenom ett Durchslagh/ och skalade äplen tryck ock igenom/ slå så Wijn ther til/ lät Peppar/ Ingefära/ Sucker/ Saffran ther i/ slå thetta på Fisken/ och lät wäl siudhat/ giff up/ ströö på brädden litet Neglikor/

En Soppa at slå öfwer Braxen och Rudor/ när the äre steeckta

Steek några Äplen/och stööt them medh [ 44 ]några skijfwor Råghbrödh wäl sunder i hoop/ slåå Wijn och litet Wijnättickia ther på/ gör så tiockt at tu får thet wäl igenom ett Durchslag/ lät Peppar/ Ingefära/ Saffran ther på/ lägg sedhan then steeckta Fisken ther up i/ och lät någhot siudhat/ lägg så Fisken på ett Faat/ och slå Soppan ther öfwer.

Steeckt Gedda och Rudha med Löök.

Steek Fisken först wäl i Smör/ heel eller sunderskurin/ tagh honom uthur Smöret och skala Löken/ skär små i samma Smöret/ och steek honom så han blifwer bruun/ lät allahanda örter ther på/ undantaghandes Muskateblommor/ lät Wijn och ättickia ther til/ låt litet siudhat/ gör medh Sucker lagom sött/ slå så på Fisken i fatet.

Ett gott Lakesodh.

Siuudh honom först medh Salt och watn laghom/ siudh så Persilierötter och grön/ om tu så wilt i annat watn/ medh steeckt refwit Hwetebrödh wäl blött/ tryck thet sedhan igenom ett Durchslag medh watnet/ lät örter ther i/ lägg så Lakan ther up i/ lät siudhat wäl up/ giff sedhan up.

Koka blå Gädda- Braxen/ och Rudhor

Slå först Ättickia på Fisken wäl/ lät så i en Kiettel wijn och halff watn/ och när som thet tå [ 45 ]wil siudha/ så slå Fisken medh ättickian ther i/ och lät wäl siudhan/ så blifwer han blå/ tagh ther til Peppar.

Een slagz Soppa at slå på steeckt Fisk.

Rijff Pepparroot wäl sunder/ tagh skalat Mandel ther til/ alt smått stött/ och siuudh thet i Wijn wäl/ och slå på Fisken.

At steeka Fisk.

Steek Fisken i Smör wäl/ tagh så sunderrefwin Pepparkaka/ Löök och Eplen/ lät wäl siudhas i Wijn/ och örtat wäl i hoop medh en näfua Corinter/ lägg then steeckta Fisken ther i/ och lät siudhan wäl up/ gör någhot sött/ giff så up.

Een Gädda at koka.

När Gäddan är tillaghat/ så skala een hoop Löök och låt wäl siudhan/ så han går wäl igenom ett Durchslagh/ lät honom i watnet igen/ lägg Fisken ther i/ och lät wäl siudhan/ lät Peppar/ Ingefära/ Muskateblommor och Saffran/ lät siudhat i hoop/ giff så up thet.

Ett annat sätt.

När Fisken är sudhin som på thet förra/ så lät Russin ther i/ lät så Gäddan theri siudhas/ gör thet sött medh Sucker/ och förgät intet örterna.

Jagh meenar ock at annan godh Fisk skal smaka wäl på samma sättet kokat.

[ 46 ]

Steeckt Gädda medh Lökesafft.

Gäddan reengiord och haffd i warmt watn/ så fiellen och skinnet afftages/ Löken skalat och lagdt i watn i ett Trää Kierel/ Gäddan ther i lagdt/ och låta henne ther i liggia 2. Tijmar/ sedhan uthtaghen och steek på ett Halster.

Siuudh Gäddan wäl blå medh salt och watn i en förteent Kiettel/ thet watnet affslaghit/ lät sedan ättickia medh stött Peppar ther på igen/ lät litet ther medh upsiudhas/ sedhan smått i Terningar skurit Flesk/ steeckt i en Panna och ther til slaghet/ och gifwit up siudhande/ wil man hafwa guult/ så lät Saffran ther til.

Tagh en salt Gädda/ steek henne wäl/ tagh Soppan aff ferskt Köttsodh eller Grytesteek/ lät Ettickia/ Corinter och Capris ther i/ lät litet siudhat/ och slå thet öfwer Gäddan.

Skalat Mandel en hand full/ Löök och äplen/ siuudh thetta wäl/ sedhan alt smått stött och refwit/ och drefwit igenom ett Durchslagh wäl medh Soppan som thet är sudhit i/ så thet blifwer ett laghom tiockt Sodh/ medh Sucker och Caneel öfwerströdt/ lät sedhan Soppan blifwa wäl heet/ doch intet siudhas/ tagh så en wäl sudhin blå Gädda och slå thenna Soppa ther på.

Een godh hoop skalade Lökar/ några Eplen skalade/ en godh deel Persilierötter/ lät wäl siudhat alt sunder/ så man får drijfwat igenom ett [ 47 ]Durchslagh til ett tunt Moos eller Soppa, doch först medh litet Wijn blandat/ sedhan slår man thet öfwer Gäddan/ är Sodhet förlitet/ så slåå Wijn och Ättickia ther i/ gör laghom tiockt/ sedhan medh Ingefära/ Peppar/ Saffran en halff Tijma låta siudhat/ behöfwes så kan man låta mera Ettickia ther i och Sucker.

Tagh en halffsudin Gädda/ i watn och wijn/ och tagh skinnet aff henne/ och lät henne i en Panna medh skiert Smör och litet wijn/ Sucker och Ingefära/ Gäddan ther i/ rätt gåårkokat laghom Soppa.

At rätt koka Gädda/ och annan fersk Fisk/ så at thet rätt wäl skummas.

Tagh Fisken lefwandes och ränsan/ och saltan som brukeligit är/ när som Fisken rätt siuder/ så tagh en Löök och klyyff honom i 4. deelar/ och kasta dem i Kiettelen/ så drijfuer han Saltet wäl in i Fisken medhan han siudher/ och gifwer fisken en godh smaak/ när Fisken är sudhin/ så tagh bort Löken/ eller om tu intet wil hafwa Löken/ så tagh 6. eller 7. Neglikor/ och kasta them i när Fisken siudher/ fisken måste intet hafwa myckit watn när han siudher/ uthan så at thet wäl kan skummas/ och medh torra stickor under Kiettelen lagdt/ på thet theste snarare siudha kan/ Fisken må wara hwad slagh han kan/ så måste han för all ting wäl skummas/ och siudas effter som han är stoor til/ [ 48 ]heel eller sunderskurin/ och slår så en skeedh kalt watn i Kiettelen när han bäst siudher/ och moot fisken blifwer sudhin/ så blifwer rätt som en hwijt ring i skummet/ så blifwer fisken rätt möör/ och skumman intet meera/ uthan lät honom tilfyllest siudha/ och om en wil kasta ett stycke Smör ther i stoort som en Haslenöt/ ther medh faller fisken och skummet i hoop och kokar sigh ther medh rätt wäl.

Medhan fisken så siudher/ så tagh ett faat och strö Peppar tunt på Botnen/ och ther ofwan på tunna skijfwor Smör lagda/ tagh så Fisken uth/ och lägg på ett Durchslagh så rinner watnet wäl från honom/ tagh så strax fisken och lägg så warm i fatet på smöret/ och täck thet strax medh ett annat faat til/ så smälter Smöret/ och fisken smakar wäl aff then Pepparsoppan.

Man tagher halfft wijn och halfft watn/ och siudher Fisken i saltet ther i/ tagh så refwin Pepparroot medh litet refwit Semblebrödh/ och stött Mandel reengiordt/ blandat medh wijnättickia och Sucker til fisken såsom annan Pepparroot.

Fisken medh Lemoner at koka.

När som fisken är färdigh och sunderskurin/ så tagh Persilierötter wäl reengiorda/ tagh sunderskurna Lemoner/ 2. eller 3. stycken/ såsom tigh täckes/ litet Hwetebrödh/ lät alt i hoopa wäl siudhas så tu kan strax tryckat igenom Durchslaget [ 49 ]alt i hoopa/ lägg Fisken ther i/ medh några Lemoner i skijfwor skurna/ och lät them siudha/ moot Fisken är sudhin så lät örter ther i/ och gör guult medh Saffran/ och när tu thet upgifwer/ så lägg the Lemonerna som i skijfwor äre skurna/ ofwan på Fisken.

Medh Lemoner på ett annat sätt.

Tagh Eple/ Lemoner och Hwetebrödh/ effter som tu hafwer Fisken til/ och hacka ther alt i hoopa wäl smått/ tagh så wijn effter som behöfwes/ och någhot watn/ effter som tu wilt hafwat starckt til/ lägg fisken ther i medh en näfwa Corinter/ och örta thet medh Saffran och the andra örterna/ gör laghom sött.

At koka med heela Lemoner.

Tagh heela Lemoner så många tu wilt/ slå gott blanckt eller Spanskt wijn ther på medh Hwetebrödh refwit/ lägg fisken ther up i och lät siudan/ gör guult medh saffran och andra örter/ som tu wilt.

Ett annat Sätt.

Skala Lök och äplen/ och skär thet alt smått/ och lägg Fisken i en Kiettel/ slå så äplen och Löken ofwan på Fisken/ lät sedan gott sött wijn ther på och lät så siudhan/ gör gult medh Saffran/ och lät andra örter ther til/ doch mäst Ingefära.

[ 50 ]

Fisk med suurt Sodh.

Tagh Ettickia och någhot Wijn/ och refwin Pepparkaka/ torra Kerssbär eller aff the små sura Sweskon/ siuudh them för sigh sielfwa/ tagh sedan thet Sodet och slå til Wijnet och Pepparkakan/ så at thet blifwer wäl bruunt/ lät så Fisken siudha ther uthi wäl/ gör thet medh Sucker laghom sött/ lät Neglikor/ Peppar och Ingefära ther i.

Tagh Gädda/ Rudor/ Braxen/ Idh eller hwadh tu wilt för Fisk.

Steek honom först på ett Halster wäl bruna/ tagh så sedhan refwin Pepparkaka och Corinter/ alt wäl smått stött/och lät wijnättickia ther i/ och ett ferskt Egg/ och röör alt wäl i hoopa/ och tryck thet så genom ett Durchslagh/ lät Neglikor medh andra örter ther til/ och lägg then steeckta Fisken i en Kiettel/ och slå thetta ther öfwer/ och lät upsiudhan/ gör så sött som tu wilt.

Tagh en Gädda och skär Ryggen uth/ skäär henne i stycken/ och steek them på ett Halster wäl bruna/ och gör ett sådant Sodh/ och siuudh thet som thet förra.

Huruledes man skal koka Pålensk Gädda.

Skal man tagha Gäddan och skölia henne rätt reen/ och siudha henne rätt halffsudhin medh [ 51 ]litet salt watn / och tagha henne up och läggia henne i kalt watn/ och tagha grant fiellen aff henne rundt omkring/ i Grytan/ och Hufwudet skal stå mitt uthi/ och wara meer än ett fingers tiock widh Hufwudet fast sittiandes/ så skal man tagha halffparten aff watnet som Fisken hafwer sudhit uthi/ och tagha så myckit Renst wijn ther til/ som halffparten aff watnet är/ och tagh så 14 Skålpund Sweskon/ och en stoor hoop medh stött Caneel/ Ingefära/ Peppar/ Saffran/ at thet blifwer wäl guult/ 2. Näfwar sunderskurin Löök/ och ett stort stycke Smör/ och 2. stycken äplen sunderskurna/ och siudh thet litet i en Potta/ så at Löken blifuer wäl sudhin/ så skal thet sijlas igenom ett reent klädhe/ sedhan skal taghas en heel Giöpen Corinter och skalat Mandel/ och hälla Soppan på Gäddan i Grytan/ och siudha både Gäddan och Soppan wäl tilhoopa/ och giff henne up på ett Faat/ och häll så sedhan samma soppan ther på/ och sunderskurna Lemoner i tunna skifwor/ och späckia hwar Lemoneskijfwa medh Caneel/ och lägg så Lemonerna på Gäddan/ rundt om Fatet/ sedhan han är upgifwen/ thet smakar rätt wäl.

Ett annat sätt medh Gädda.

Först skal Gäddan siudhas wäl sudhin/ medh litet salt watn/ och taghas fiellet uthaff henne/ och samma sätt sijla igenom ett reent Klädhe/och låta [ 52 ]siudha thet wäl up/ lägg så Gäddan ther i/ medh ett stoort stycke Smör/ Sucker och litet wijn/ en hoop Mandel/ Corinter/ grön Meiran och Timian/ tagh så Eggeblomma och Caneel/ wispa thet sunder i litet wijn/ reedh så Sodhet aff ther medh.

Huru man skal koka Ungers Gädda.

Först skal man tagha Gäddan och fläckia henne up/ och skölia henne wäl reen/ och ströö på henne litet grant Salt/ sedan skal man siuda henne i litet watn/ och sedhan skal man tagha henne uthur Sodhet/ och taga fiellet aff henne rätt wäl/ så skal man siudha henne i bara wijn/ ther uthi skal man låta Sucker så thet blifwer sött/ Neglikor/ Caneel/ Ingefära/ Peppar/ Muskat/ Muskateblommor/ Saffran/ Corinter/ så skal man tagha Eple och skala them/ och skära them i runda skijfwor och låta them ther uthi/ hafwer man Lemoner/ så skal man tagha them/ och ther uthi ett stoort stycke Smör/ lät thet altså siudha til thes Gäddan blifwer wäl sudhin/ giff thet så up/ ströö Caneel/ Muskateblommor ther på.

Huru man skal koka en Gädda medh Persilierötter.

Först skal man tagha Gäddan/ sedhan hon är wäl reengiord och skölgd/ så skal man siudha [ 53 ]henne medh salt watn/ rätt som en annan Gädda/ så skal man koka soppan i en Potta för sigh sielff/ ther til skal man tagha Wijn/ Persilierötter och Lemoner/ Sucker/ Ingefära/ Peppar och Caneel/ Muskateblommor/ Saffran och litet grön Timian/ stoort stycke Smör/ tag så Gäddan och lägg henne i samma Soppan/ lät thet siuda up någhot litet/ sedhan Soppan är sudhin/ giff thet så på ett Faat/ ströö Ingefära eller Muskateblommor ther på/ så smakar thet rätt wäl.

Först skal Persilierötterna siudhas i Watn/ men thet skal intet wara länge.

Huru man skal göra Gäddekorff.

Ränsa Tarmen wäl reen/ fyll så ther uthi små hackat Gädda/ litet små skurin Lök/ Smör Sucker / Peppar/ Ingefära/ Caneel/ Corinter/ tagh så Gäddeblodhen/ rör honom wäl sunder/ i några skedhar sööt Grädda/ sijla så ther Blodhen rätt myckit wäl/ tagh så litet refwit Brödh/ och några skedhar smält Smör/ röör thet wäl i hoopa/ fyll thet så i Tarmen/ så är han godh.

Huru man skal koka fersk Lax.

Först skal man skölia slemmen af Laxen rätt wäl uthanpå/ och läggia honom så på ett reent brädhe/ och fläckia honom up/ och skölia Blodhen aff honom medh ättickia/ och wispa thet rätt sunder/ och sijla thet igenom ett reent klädhe/ tagh så [ 54 ]2. Skedhar Miöd/ Ingefära/ Caneel och litet refwit Brödh/ Persilia/ Meiran och Timian/ och ett stoort stycke Smör/ och Sucker/ lägg så Laxen i siudande watn/ och lät honom wäl siudha up/ med litet Löök/ reedh så honom aff medh samma ättickian/ thet blifwer rätt gott/ och smakar rätt wäl.

Fersk Lax at koka medh swart Sodh

Siuudh först Laxen med salt watn/ at han blifwer så när fullsudhin/ sedhan reedh honom aff medh stött Roghbrödh/ Ättickia och sin eghen Blodh/ eller annan Blodh/ och sijla thet igenom ett reent och grant klädhe/ gör thet sött medh sucker eller Honung/ först/ smör/ Neglickor/ Caneel/ Peppar/ Ingefära och Corinter/ giff thet så up/ och tagh intet myckit aff hwart slaghet.

Huru Lax skal kokas medh godt Sodh.

Lax skal göras wäl reen/ sedhan skal han siudhas med litet salt watn/ lät så Löök ther i/ reedh honom aff medh Wijn/ Sucker/ Caneel och Muskateblommor/ refwit Brödh/ ferskt Smör och Saffran/ lät thet litet siudha/ och giff så up.

Huru man skal koka en godh Soppa på heela Braxen

Tagh then ferska Braxen/ och låta honom [ 55 ]siudha heel i salt watn/ och taghas heel up/ sedhan skal taghas något aff samma Sodh som Braxen hafwer sudhit i/ tagh så Löök/ Persilia och Timian/ litet Tysk Salwia/ ett stoort stycke Smör och Ingefära/ medh Corinter/ litet Ettickia/ och lät thet så wäl siudha tilhoopa/ lät så then Soppan på Braxen/ när han är upgifwin/ ströö så Salt och Ingefära/ kring om fatet/ och på Braxen.

Huru en godh Soppa skal kokas på steeckt Fisk.

Skal först taghas watn och Smör/ lät thet så siudhas/ tagh så Löök/ Meiran eller Timean/ Ingefära/ litet Wijn och Sucker/ eller litet Ettickia och Corinter/ lät thet siudha/ giff så Fisken up/ och slå Soppan öfwer/ ströö Salt och Ingefära uppå.

Huru man skal koka en Soppa på Braxen medh Capris.

Först skal man tagha litet Wijn/ Capris/ Sucker/ Caneel/ Corinter och ett stycke Smör/ lät thet så wäl siudha i hoopa/ slå så Soppan på Braxnen/ ströö Sucker och Caneel ther på/ smakar rätt wäl.

På steeckt Braxen.

Man kan och tagha Capris/ Wijnättickia och Wijn/ Bomolia/ och blanda thet wäl [ 56 ]tilhoopa/ gör thet sött medh Sucker / slå thetta så ther öfwer Braxnen/ skaaff så nogh Sucker ther öfwer/ thet smakar rätt wäl.

Ferska Rudor at koka.

Först siuder man Rudorna i litet salt watn/ refwit Brödh/ Löök/ Persilia/ Meiran/ och ett stoort stycke Smör/ Ingefära och litet Wijn/ och Sucker/ och Äggeblommor/ och litet Wijn/ och Ettickia/ lät wäl siudha/ giff thet så up.

Ett annat sätt medh Rudor.

Siuudh först Rudorna medh litet salt watn/ tagh så 60. Skedhar aff samma Sodh/ lät så ther i 2. Eggeblommor/ wijn och Corinter/ litet pep­par och Löök/ siuudh thet så wäl tilhoopa/ giff så Fisken up/ och lägg Hwetebrödh under/ slå Soppan ther öfwer.

Ett annat sätt medh Rudor.

Siuudh först Rudorna i laghom salt watn/ koka så en Soppa i en Potta aff wijn/ eller wijnättickia/ Sweskon/ så at thet blifwer lagom sött/ tagh så Eggeblommor/ wispa thet wäl i hoop/ tag så ett stoort stycke ferskt Smör/ lät så thet wäl siudha/ til thes thet blifwer så tiockt som man wil hafwat/ lägg så Rudorna rundt om fatet/ slå så Soppan ther öfwer/ ströö Sucker och Caneel öfwer/ them/ smakar wäl.

[ 57 ]

Noch ett sätt medh Rudor.

Siuudh först Rudorna medh salt watn/ siuudh så sedhan i en Potta/ lät watn och ferskt Smör/ nogh Ingefära och litet Peppar/ lägg så sedhan Mölie brödh under fisken/ och giff alt så up.

Ännu ett sätt at koka Rudor.

Tagh samma Sodh som Rudorna hafwa sudhit uthi/ så myckit tu wil/ siuudh thet medh gröön Persilia/ Smör och Ingefära/ så är thet gott.

Fersk Ströming at koka/ weet hwar man lijkwäl är ther några wetskaper hoos som icke äre gemeena.

Först måste han wäl skölias slemmen aff/ wäl reen/ så lät siudhan i litet wijn och Salt/ och ett stycke Smör theri/ moot han är sudhin/ och lät siudan än bättre/ och lät ther i litet refwit Brödh/ och Ingefära/ Peppar/ och fleera örter om tu wilt/ så thet blifwer en liten Soppa på när thet anrättas.

Man steeker Strömmingen på ett Halster/ och tager steeckt Löök i Smör/ medh Peppar och Wijn/ Ertemiöl och Wijn/ wäl ihoopa blandat/ och Socker/ ock slå thenna soppan ther öfwer.

Eller man halffsteeker them på Halstret/ och ströö litet salt på them/ gör en soppa aff wijnättickia/ wijn/ refwit bröd och Sucker/ lät them ther i tilfyllest kokas.

[ 58 ]Fersk Ströming lagdt i Miöl/ och steeckt i Smör/ långsampt/ sedhan slår man föliande Soppa ther på/ tagh refwin små Mandel/ Cummin/ refwit Hwetebrödh/ eller Pepparkaka/ socker ther i/ lät först siudhat/ Mandelen/ Miölken/ eller Wijn blandat til Mandelen.

Eller små stött Löök/ medh sööt Grädda och ättickia/ litet sudhet/ blifwer rätt hwitt öfwerslaghet.

Citrone- och Pommerantzesafft medh Capris/ Corinter och Sucker i hoopa blandat.

Salt Ströming.

Tagh så många tigh behagar/ skölgh them wäl reena/ från fiellen och Saltet/ lät liggia them 3 ½ Tijma i Ettickia/ sedhan uthtaghna och steekt på ett Halster/ som är smordt med Flesk/ så at the hängia intet wedh Halstret/ thet måste så smörias til all steeckt fisk/ så han icke wedh hänger/ och på bådhe sijdhorna bruunsteeckter/ sedhan anrättat/ medh kall eller warm ättickia öfwerslaghet/ eller en Soppa aff ättickia/ Olia och sucker påslaget/ eller en aff the föreskreffna Sopporna

Watnlagd Ströming/ kokat med wijn eller ättickia/ watn och Smör/ och anrättat.

Man kan och rökia watulagd Ströming/ lijka som watulagd Sill/ och måste fleckias i tuu/ och hängias i kall Röök/ och Rökan aff Eenerijs eller Eeneträä.

[ 59 ]Abborar och Braxen/ kan man och göra sådana Soppor til/ at på slå/ effter som the äre kokade/ som förr är förmält om Gäddorna.

Man kan och koka Braxen och Abborar medh Lemoner/ Corinter/ Löök/ lijka som een wil.

Steeka och baka i Pasteier såsom en wil/ man kan och torcka och rökia dem/ på hwadh sätt een wil.

Neglikesoppa på en Braxen eller Rudha.

Tagh godh ööl- eller wijnättickia/ och Blodhen aff fisken/ hafwer tu then intet/ så tagh aff Sweskon eller torra Kirssbär/ och blanda i ättickian/ lagha fisken til först/ lät refwin Pepparkaka ther i/ och wijn/ watn/ om tigh så behagar/ siudh fisken här uthi/ lägg Neglikor wäl theri/ Peppar och Ingefära/ gör så suurt och sött som tu wilt.

Man kan och taga Eplen och Rusin/ skäära them i små skijfwor/ lät wijn på them/ medh någhon Saffran/ gör laghom sött/ och lät siudhat wäl i hoopa/ och slå thet på Fisken.

At göra ett Moos eller Soppa aff sielfwa Fisken.

Tagh fisken/ och siuudh honom wäl/ medh lagom salt/ tagh så alla benen ther uthur/ lät [ 60 ]Hwetebrödh ther til/ hackat smått/ blanda sedhan Rusin medh sunderskurna Mandlar ther til/ litet Smör ther i som Saltet är afftaghit/ lät så ther på/ thet som blifwer aff Kirssbären eller suura Sweskon sudhna/ ther på medh någhot Wijn/ så thet blifwer laghom suurt/ gör thet medh Sucker sött/ örtat medh Neglikor/ Peppar/ Ingefära/ reffna Muskater/ gör thet laghom tiockt/ och rör wäl i Pottan så thet icke brennes wedh/ giff så up.

At koka Fisk medh Grädda.

Smält Smör i en Kiettel/ skijra Saltet ifrån/ tagh en halffsudhin Gädda och lägg ther i/ tagh så halfft Grädda och halft Wijnättickia och Egg/ röör thet wäl i hoopa och slå på Fisken/ lät wäl kokas/ medh Peppar och sunderskurin sudhin Persilia ther i/ och litet aff Watnet som Fisken södh i/ och lät siudhas tilfyllest.

At steeka en Åål medh sitt eghit Safft.

Tagh Ålen/ lossa skinnet wedh Rumpan/ och flåå thet aff honom nedher til Hufwudet/ och skäär honom up tag Inelfwerna wäl uth och gallan/ gör honom wäl reen/ tagh Persilia och Salwia/ och andra godha gröna Krydder medh något Hwetebrödh/ medh Ettickia och Wijn/ tagh Ingefära/ Muskater/ Neglikor/ wäl smått hackat i hoopa blandat/ och litet salt ther i/ fyll ålen ther [ 61 ]medh/ och strö honom uthan på omkring/ och drag skinnet på honom igen/ och syy thet igen som upskaars/ bindt honom wedh ett spett, och steek honom så i sitt egit safft/ och när som han är steeckt/ så skäär honom sunder mitt i tuu/ och lägg på Fatet.

Ett rött Sodh aff Kräfwetor.

Tagh Ryggen bort med thet bästa aff Krefwetorna/ tagh then Tarmen baak til ock uth/ medhan han lefwer/ lät them sedhan i en Mortare wäl sunderstötas/ medh något refwit Hwetebröd/ stööt alt wäl i hoopa/ låt wijn ther til så thet blifwer laghom Sodh/ lägg Fisken ther i/ lät wäl siudhan/ lät Peppar/ Ingefära/ litet Saffran ther i/ och när Fisken är sudhin/ så tagh honom uth/ och lägg honom på ett faat/ slå så Sodet igenom ett grant Durchslagh eller Hårsicht/ så blifwa alla the små Skalerna qwara/ som äre komne aff Kräfwetorna/ och slå thet sedhan på fisken igen.

Koka Kräfwetor.

Skala them när som the äre halffsudna/ tagh bort Ryggen och Hufwudh/ och thet som är ofwan på Rumpan/ och steek them så i Smör laghom bruna/ sedhan tagh alt thet som affskalat bleff/ medh några heela/ och stööt them til ett Moos wäl smått/ medh Wijn och litet [ 62 ]Wijnättickia/ doch laghom/ tryck thet sedhan igenom ett Durchslag wäl/ lät Saffran/ Peppar/ Ingefära ther i Sodhet/ på the steeckta Krefwetorna/ och lät siudhat wäl/ giff så up.

Pastey aff Kräfwetor.

Siuudh Kräfwetor uthan Salt/ och skala them/ sedhan hacka Persilia små/ tagh ferska Egg och rör them medh en wisp wäl små/ skäär Pärun långachtigha/ slå alt i hoopa medh Kräfwetorna i Pasteyen/ lägg litet Corinter ther i och Wijnbäär/ sedhan tagh godt wijn/ om thet är förstarckt så blanda watn theri/ medh örter och Salt wäl i hoopa blandat/ medh smör i och laghom Sucker/ täck thet så igen/ och sätt i ugnen at bakas.

Halfsiudh Kräfwetor i Wijn/ eller ättickia och watn/ och skala them/ förwara Hufwudet/ Rumpan och stiertarna och behålt hwar för sigh/ doch at Gallan är wäl uthtaghen aff Hufwudet/ lät i en Mortare wäl stötas/ och slå aff Sodhet som the äro sudhna i/ ther på/ och tryck thet wäl igenom en Hårduuk/ lägg så the skalade Kräfwetorna ther i at siudha tilfyllest/ och smör och örter laghom ther til.

Galreer aff Kräfwetor.

Siuudh Kräfwetorna i Wijn och Wijnättickia/ så många tu wilt/ tagh Gallan uthur [ 63 ]hufwudet/ och skala them i en Mortar/ medh skalat Mandel och Hwetebrödh, stööt thet wäl medh Wijn på/ tryck thet sedhan igenom en Håårduuk/ och lät thet siudha i en Kiettel/ medh Smör på och örter/ och litet Salt/ och siuudh thet så tiockt som tu wilt/ när thet blifwer kalt så är thet/ ett Gallerey/ man kan och örtat.

Fylta Kräfwetor.

Siuudh och skala Kräfwetor/ och tagh och hacka små medh Persilia/ och ferska Egg sunderrörda/ och litet Saffran medh örter och Salt/ göra thet så tiockt som en annan fyllning/ tagh så Ryggen när Gallan är uthtaghen/ och fyll them wäl full/ tagh en annan och sätt ther på/ så at Hufwuden komma ett i hwar ändan/ och steek them sedhan i Smör laghom/ gör en soppa ther öfwer/ siuudh andra och tagh ther til thet affskaladhe/ och någhot refwit Brödh/ stööt wäl smått medh wijn/ och tryck thet genom en Hårduuk/ och örta henne wäl/ och slå på the steeckta fylta Kräfwetorna.

Tagh Kräfwetor/ siuudh them och skala them/ tagh alt thet tu affskalar/ föruthan Hufwudet/ och stööt i en Mortare/ lät ther til Hwetebrödh/ lät Wijn eller klart sött ööl ther på/ och blandat wäl i hoop/ tryck thet sedhan igenom ett Durchslagh/ lägg the skalade Kräfwetorna ther i/ och [ 64 ]lät wäl siudhat/ lät Peppar/ litet Ingefära/ reffna Muskater och sucker/ och giff så up.

Kräfwetor medh gröna Erter kokat.

Siuudh först Kräfwetorna och skala them/ tagh så gröna uthskalade Erter/ och the skalade Kräfwetorna/ låt watn ther på/ och lät siudhat medh litet Smör och Peppar/ gör laghom Sodh ther på/ giff så up.

Somblighe plägha ock kasta Smör i Kiettelen när som the siudha/ Kräfwetorna reedh aff med Saltet/ thet gifwer them en god smaak/ doch såsom hwar behaghar.

Siudha Kräfwetor i Wijn eller Ettickia/ och watn i hoop medh någhot salt/ och lät wäl skummas/ så få the en godh smaak.

ENDE.