Östgötars minne/1852

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1851
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1852
1853  →


[ 528 ]

1852.

5851. Oskar Fredrik Stenhammar. F. i Häradshammar 1834 117; frldr Christian S., prost [4150], o. Anna Charlotta Kernell. Elev vid Falu bärgsskola 55, vid Kgl. teatern i Sthlm 55. Operasångare där 62—65. Bitr. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 73; kammarskrifvare 75; kontrollör 81. D. i Sthlm 1884 13.

S. hade en vacker och stark tenor, utförde flere viktiga operapartier — han sjöng bl a. i »Vilhelm Tell» och »Trubaduren» tillsammans med sin hustru — samt ingaf stora förhoppningar om en lysande bana vid operan, men efter en studieresa till Paris blef hans röst så försämrad, att han måste välja annat lefnadsyrke. Duglig tulltjänsteman; god kamrat.

Gift 63 m. Fredrika Andrée, f. 36, operasångerska, d. 80. — Barn: Sigfrid, f. tv. 66, musiklärare; Elsa, f. tv. 66, organist.

5852. Carl Maurits Cornelius. F. i Tuna 1828 124; frldr Carl Magnus C., kustsergeant, o. Magdalena Liljeberg. Bokhållare å handelskontor o. bruk 43—52. — Fil. stud., med flere afbrott, 52—86. Privatlärare; tf. föreståndare för Krafftska skolan i Sthlm 80; bitr. vid kgl. kommittéer; siffer-revisor vid aktiebolaget Stockholms bryggerier 89. D. i Sthlm 1892 1010. - Ogift.

C. var i mycket en originel man. Han egde ett skarpt, genomträngande förstånd och en fast, själfständig karaktär samt var i allt sitt görande strängt redbar, noggrann och samvetsöm, men dessa egenskaper funnos hos honom till den grad utpräglade, att de kunna sägas varit för hans fortkomst snarare till skada än gagn. Ehuru i besittning af goda kunskaper på flere vetandets områden, ansåg han sig aldrig nog förberedd till examen; kunde, oaktadt han var i behof eller kanske i nöd, aldrig förmå sig att anlita medmänniskors bistånd eller mottaga något, som på minsta sätt hade skenet af nådegåfva; vidhöll envist sina en gång fattade åsikter, var ej rädd att inlåta sig i kontrovärs, och i diskussionen, där han mången gång red upp å formalismens högsta spets, gaf han sig aldrig. Hade ytterst enkla och tarfliga lefnadsvanor samt deltog föga i sällskapslifvet. Med alla sina egenheter var han en aktningsvärd man som få.

[ 529 ]5853. Nils Henrik Joachimsson. F. i Strå 1833 247; frldr Anders J., kronofogde [5002], o. Johanna Sofia Ölander. Stud.-ex. 53; kameralex. 55. Landskontorist i Österg. län 58; länsbokhållare 60; kronofogde i Åkerbo, Bankekind o. Hanekind 61; landskamrer i Österg. län 81; afsk. 1901. Styr.-led. i Österg. ensk. bank fr. 68. Bosatt fortf. i Linköping.

Gift 60 m. Hilma Stånggren, f. 37. — Barn: Joachim, f. 61, löjtn. [6890]; Brita, f. 63, g. m. Erik Valter Bergström, major; Anders, f. 64, d. 64; Sven, f 65, bryggmästare; Hans, f. 67, v. hhöfd. [7039]; Elsa, f. 68, g. m. Lars Alfred Björklund, tf. rektor [6702]; Anna, f 72, g. m. Karl Olof Axel Norbeck, kassör [7148]; Karin, f 77; Åke, f. 79, skogsförvaltare.

5854. Anders Magnus Lind. F. i Kullerstad 1829 295; frldr Anders Magnus L., kronofogde, o. Maria Broman. Kameralex. 54. Länsbokhållare i Österg. län 64; häradsskrifvare i Göstring o. Vifolka 70; bosatt å Eriksdal i Mjölby. D. Norrköping 1871 225. — Ogift.

5855. Anders Vaste Luthander. F. i Borrum 1832 248; frldr Carl Paul L., fanjunkare, o. Hedda Elisabet Arehn. Prl.-ex. 53; kameralex. 56; hofr.-ex. 57. V. hhöfd. 65; länsnotarie i Örebro län 64; afsk. 69; ombudsman vid Örebro läns hypot.-förening 69; tillika sekreterare vid länets landsting 68—84 o. vid Örebro stads drätselkammare. D. i Örebro 1885 219.

Gift 69 m. Emilie Kristina Brolin, f. 38. — Barn: Carl Anders Vaste, f. 70, järnv.-tj:man; Axel Daniel Vaste, f. 72, handlande; Anna Helena, f. 74, handelskontorist; Erik Vaste, f. tv. 76, handelsbitr., d. 98; Sven Vaste, f. tv. 76, handelsbitr.

5856. Sven Zakarias Pontin. F. i Oppeby 1833 208; frldr David P., v. häradshöfding [4480], o. Katarina Lovisa Virén. Sergeant vid Andra lifgr.-reg. 54; afsk. 54; underlöjtn. vid Värml. fältj.-reg. 55; löjtnant 61; afsk. 65. Landtbrukare; arrendator, sed. egare af Sörby i Stjärnorp 57—62; delegare i Stjärnorps o. Högsäters egendomar där 58—62; ensam egare af o. bosatt å Högsäter 62—81; bosatt i Sthlm fr. 82.

Gift 68 m. Charlotta Antonia Hollertz, f. 37. — Barn: Svante Magnus, f. 70, försäkr.-tjänsteman; Klas David, f. 71, kontorist; Hedvig Charlotta, f. 74; Anna Maria, f. 80, d. 80.

5857. Carl Reinhold Ekelund. F. i Norrköping 1833 216; frldr Lars Magnus E., bruksegare, o. Johanna Kristina Vesterberg. Prl.-ex. 52; kameralex. 55; hofr.-ex. 56. V. hhöfd. 60; andre rådman i Västerås 66; förste rådman o. notarius publikus 66. D. i Västerås 1897 137.

»Var en nitisk och duglig tjänsteman samt en god kamrat.»

Gift 67 m. Lovisa Charlotta Elisabet Veinberg, f. 43.

5858. Alexander Beckmann. F. i Västra Ny 1836 1212; frldr Daniel Leonard B., v. auditör o. mönsterskrifvare, o. Adelaide Charlotte Ringqvist. Med.-fil. ex. 53; med. kand. 59; med. lic. 63. Provinsialläkare i Alfta, Gefleb. län, 64. D. Sthlm 1879 2212. — Ogift.

5859. Fredrik Bergvall. F. i Norrköping 1833 37; frldr Fredrik Anton B., klädesfabrikör, o. Elisabet Johanna Lindstedt. Fabrikör i Norrköping; förvaltare å Stjärnvik i Risinge 63, sed. egare o. bosatt där till 84; tit. brukspatron. Bosatt i Sthlm 84, i Köpenhamn 1901.

Gift 97 m. Klara Emilia Bergelin, f. 59.

5860. Fredrik Maurits Eklund. F. i Norrköping 1834 1611; frldr Johan Fredrik E., fabrikör, o. Maria Hamlin. Afl. ej stud.-ex. Fabrikör i Norrköping; grosshandlare i Sthlm; bokhållare i Norrköping; sed. bosatt utan yrke i Vadsbro, Söderm. län (1900).

Gift 65 m. Emilia Matilda Östergren, f. 44, d. 66.

[ 530 ]5861. Carl Robert Stellan Mörner, grefve. F. i Nykil 1833 1211; frldr Knut Stellan M., major, o. Ulrika Kristina Margareta Montgomery. Fil. kand. 57; kameralex. 59; fil. doktor 60. Aktuarie i Statist. centralbyrån 61; sekreterare 67; afsk. 70. Notarie vid Vet.-akad. 65; afsk. 68; redaktör af Statskalendern 67; afsk. 68. Godsegare å Hofsta o. Mariebärg, Söderm. län, 68. D. å Hofsta 1875 203.

Gift 61 m. Sara Lovisa Ulrika Fries, f. 36. — Barn: Knut Elias, f. 62, d. 66; Carl Tore, f. 64, e. o. professor; Robert Fredrik, f. 66, löjtn; Gertrud Hilda Kristina, f. 68, g. m. Johan Daniel Viotti, rektor; Maria Elisabet, f. 69, g. m. Carl Otto August v. Sydov, kapten; Sara Tyra Margareta, f. 70, g. m. Ernst Maximilian Hermelin, frih., godsegare; Anna Ulrika, f. 73, g. m. Sam Eyde, norsk kapten.

5862. Rudolf Emil Eckerström. F. i Eksjö 1834 211; frldr Claës Emil E., häradshöfding, o. Maria Charlotta Moberg. Prl.-ex. 54; kameralex. 54; hofr.-ex. 56. V. hhöfd. 60; aman. i Landtmät.-styrelsen 66; tillika sekreterare i Sthlms handels- o. sjöfartsnämnd 66; sekreterare i Gen.-tullstyrelsen 75; exped.-chef i Sjöförsv.-dep. 82–95; utn. byråchef i Gen.-tullstyrelsen 84; häradshöfding i Södra Roslags doms., Sthlms län, 95. Bosatt i Sthlm.

Gift 70 m. Ida Vilhelmina Blomqvist, f. 43. — Barn: Clas Rudolf Vilhelm, f. 71, jur. stud.; Torsten Emil, f. 73, bryggmästare; Nils Johan Carl, f. 76, löjtn.; Ellen Charlotta Vilhelmina, f. 78; Ivan Jakob Birger Adolf Artur Emil, f. 79, jur. stud.; Ida Emilia Maria, f. 80, g. m. Gustaf Adam Peterson, löjtn.; Emma Elisabet, f. 84; Clas Emil Vilhelm, f. 89.

5863. Anders Hampus Rikard Ossian Vesteriing. F. i Horn 1834 209; frldr Johan Peter V., kapten [4692], o. Katarina Henrietta Flodman. Med.-fil. ex. 55; stud. i Lund 58. Emigr. till Nord-Amerika 63; militärläkare under slafkriget; hospitalsläkare i Raleigh, Nord-Carolina (67). D. i Chicago 1881 199.

5864. Johan Jakob Vesterståhl. F. i Västervik 1834 276; frldr Johan Peter V., handskmakare, o. Anna Lovisa Lindgren. Kameralex. 55. Telegrafassistent i Sthlm 56; kommissarie i Neder-Kalix 57; assistent i Örebro 58; telegrafkommissarie i Karlstad 62. D. där 1869 234. — Ogift.

V. donerade till Västerviks stad en fond till uppfostringsbidrag för fattiga barn.

5865. Johan Magnus Fredrik Ullman. F. i Skeninge 1832 98; frldr Anders Magnus U., stadsfiskal, o. Amalia Charlotta Söderström. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 55. Kommin. i Örtomta 58, i Rök o. Heda 64; kyrkoherde där 76. D. 1893 1212.

»U. var en i många hänseenden mycket väl utrustad prästman.» Var humoristiskt anlagd och hade goda umgängesgåfvor samt förvärfvade sig en stor vänkrets. Sbg.

Gift 59 m. Gunilla Katarina Lundberg, f. 36. — Barn: Johan Magnus Emanuel, f. 60, d. 61; Gustaf Simeon, f. 61, d. 65; Fredrik Teodor, f. 63, skogstjänsteman; Johan Simeon, f. 65, d. 66; Gunilla Amalia, f. 67, g. m. Karl Aron Valfrid Karlsson, kommin. [7088]; Jane Vendla Katarina, f. 69, g. m. Filip Bernhard Charleville, cigarrhandlare; Signe Maria Helena, f. 70; Erika Oktavia Cecilia, f. 73; Elvira Sernborg Augusta, f. 75.

5866. Per Christofer Lindmark. F. i Vallerstad 1833 153; frldr Gustaf Fredrik L., prost [4269], o. Sigrid Andrietta Norberg. Kameralex. 62. Kassör vid Järnvägsbvggn.-staten 64; tf. 81, ord. landträntmästare i Gefleb län 83; afsk. 99.

5867. Carl Axel Lyberg. F. i Eksjö 1832 62; frldr Gustaf Israël L., guldsmed, o. Magdalena Sofia Vernström. Kameralex. 64. Kanslist hos Sthlms stadsfullmäktige samt i deras beredn.-utskott 67; afsk. 92. Registrator i Riksdagens statsutskott 73—84; kanslibitr. vid statsrevisionen 80—84. D. i Sthlm 1894 256. — Ogift.

L. var en ovanligt sympatisk och vänsäll man; varmhjärtad och flärdfri samt mycket försynt i sitt uppträdande. Under de sista åren fördystrades han lif af sjuklighet.

[ 531 ]5868. Edvard Reinhold Petersson. F. i Normlösa 1833 187; frldr Samuel Erik P., prost [4354], o. Katarina Lovisa Duse. Med.-fil. ex. 55; med. kand. 61; med. lic. i Sthlm 66. Sjukhusläkare vid Garnis.-sjukhuset i Sthlm 67—71; förste bat.-läkare vid Lifgardet till häst 71; regementsläkare vid Svea lifgarde 86; afsk. 96; fördelningsläkare i Fältläk.-kårens reserv 96. Egare af Frösundavik, Sthlms län, samt hus i Sthlm. Kommunalman.

Gift 69 m. Hilda Stål, f. 48. — Barn: Karl Samuel Ingemar, f. 70, löjtn. i Väg- o. vattenbygg.-kåren; Elin Karolina Katarina, f. 71, d. 89; Helge Leonard, f. 76, reservunderlöjtn.

5869. Carl Peter Adamsson. F. i Kvarsebo 1831 164; frldr Adam Andersson, landtbrukare, o. Maria Margareta Månsdotter. Prl.-ex. 54; kameralex. 57; hofr.-ex. 57. V. häradshöfding 63. D. i Umeå 1864 2610. - Ogift.

5870. Fredrik Hampus Rudolf Sjödin. F. i Vadstena 1834 91; frldr Per Daniel S., prost i Fornåsa, o. Maria Katarina Malmberg. Underlöjtn. vid Gotl. nat.-beväring 58; löjtn. 61; kapten 70; afsk. 85. Bosatt i Motala.

Gift 64 m. Edla Maria Johanna Een, f. 35, d. 85.

5871. Olof Emil Lindegren. F. i Söderhamn 1833 297; frldr Lars L., prov.-läkare i Linköping, o. Maria Sofia Näsberg. Prl.-ex. 55; hofr.-ex 58; kameralex. 58. V. hhöfd. 63; notarie i Göta hofrätt 83; afsk. 98. Bosatt fortfarande i Jönköping.

5872. Carl Vilhelm Kastman. F. i Västerlösa 1832 207; frldr Jonas Otto K., prost [4675], o. Maria Gustava Cnattingius. Fil. kand. 58. Lärov.-kollega i Eksjö 59; lärov.-adj. i Norrköping 63; hufvudlärare vid Linköpings folksk.-semin. 64; adjunkt 66; semin.-rektor i Karlstad 71, i Sthlm 82; kansliråd o. byråchef i Eckl.-dep. 91; afsk. 1901. Pädag. författare; medredaktör af »Tidning för folkskolan» 71—82; red. af »Tidskrift för folkundervisningen» 82—91, af »Skolan och hemmet» 82—83. Folksk.-inspektör 67—71 o. 77—91. Bosatt fortfarande i Sthlm.

Gift 64 m. Alida Margareta Lindegren, f. 35. — Barn: Alida Maria, f. 65, g. m. Karl Gustaf Kastman, e. prov.-läkare; Carl Magnus, f. 67, d. 78; Nils Lorens, f. 71, teknolog, d. 94.

5873. Israël Kinnander. F. i Kristbärg 1833 216; frldr Paul Gerhard K., komminister [4595], o. Apollonia Sofia Calén. Stud.-ex. 53; teor. teol. ex. 59; prakt. teol. ex. 60; prv. 61. Kommin. i Östra Ed 62, i Hannäs 70; kyrkoherde i Jonsbärg 74, i Häradshammar 88; kontr.-prost 88.

Gift 66 m. Clementine Cecilia Levin, f. 36. — Barn: Israël, f. 67, d. 69; Karl Magnus f. 69, e. o. tjänsteman [7253]; Cecilia, f. 70; Louise, f. 72; Maria, f. 75, g. m. Johan Fredrik Holmberg, kommin. [7011]; Gustaf, f. 78, e. o. hofr.-notarie [7347].

5874. Uno Tilly. F. i Appuna 1831 47; frldr Carl T., fanjunkare o. hosp.-syssloman, o. Lovisa Ulrika Kraft. Landtmät.-ex. 56; skeppsmät.-ex. 56; elev vid Skogsinstit. 56; utex. 57. Landtmät.-elev 53; landtmät.-auskult. i Österg. län 56; afsk. 70. Öfverjägare i Kalmar län 59; förest. för Böda skogsskola 60; jägmästare i Tjusts revir 69, i Västbo, Jönk. län, 85; tj:ledig flere år; afsk. 91. Stationsinspektor vid Nässjö—Oskarshamns järnväg i Bohult 74, i Mörlunda 75, i Hultsfred 75; afsk. 1901.

Gift 66 m. Augusta Fredrika Gustava Vesterström, f. 47. — Barn: Uno, f. 67, postexpeditör; Sigrid, f. 69; Karl Albert, f. 72, e. o. postexpeditör; Marie-Louise, f. 76, g. m Gustaf Wahren, fabrikör.

5875. Per Gottfrid Sundbergh. F. i Vadstena 1832 45; frldr Per S. handlande, o. Amalia Stenberg. Kameralex. 55. Kamrer vid Vadstena ensk. [ 532 ]bank 57, vid Sthlms handelsbanks afd.-kontor i Jönköping 72, vid Jönköpings stads o. läns sparbank 77; afsk. 1902.

Gift 74 m. Anna Elisabet Gylling, f. 50. — Barn: Gottfrid Eberhard, f. 75, sparb.-kamrer; Gustaf Hjalmar, f. 76, d. 91; Signe Amalia, f. 79, d. 89; Marta Elisabet, f. 83.

5876. Magnus Adolf Gottlob Drake. F. i Skedevi 1833 219; frldr Magnus Gustaf D., löjtnant, o. Johanna Gustava Indebetou. Teor. o. prakt. teol. ex. 56; teol. doktor vid Bucknells univ. i N.-Amerika 96. Lärare vid Betelseminariet i Sthlm 66. Redaktör af »Evangelisten» 64—67, af »Veckoposten» 69-88. Delegare i Tisenhult i Skedevi 87—97. Skriftställare.

Gift 67 m. Hedvig Maria Kristina Stenberrij, f. 33. — Barn: Jeanna Dorotea, f. 68.

5877. Melker Anders Vaste Luthander. F. i Linköping 1832 912; frldr Per Vaste L., kapten, o. Kristina Maria Nyström. Fil. stud. till 66. Tf. 68, ord. telegrafassistent vid Sthlms centraltelegr.-station 72. D. å Fridhem 1896 204.

5878. Anders Viktor Bergström. F. i Vadstena 1833 254; frldr Anders Petter B., urmakare, o. Jakobina Katarina Bergdahl. Teor. o. prakt. teol. ex. 55; prv. 56. Komminister i Styrestad 60; afsk. fr. prästämb. 63. E. lärare i Vadstena 64—66. Sekreterare hos stadsfullmäktige där.

Gift 67 m. Anna Sofia Gustafsdotter, f. 39, d. 77. — Barn: Nanny Sofia Katarina, f. 67, d. 1901; Ida Viktoria, f. 69, emigr.

5879. Gustaf Leonard Tillberg. F. i Tuna 1833 299; frldr Johan T., bruksegare, o. Maria Margareta Persdotter. Elev vid Ultuna landtbr.-institut 55—57. Gods- o. bruksförvaltare å Storebro i Vimmerby landsf. 57. Disponent vid Oskarshamns mek. verkstad 67; egare däraf 71; grosshandlare i Oskarshamn 84. Husegare där.

Gift 61 m. Hilma Augusta Charlotta Meurling, f. 41.

5880. Adolf Henrik Erland Sondén. F. i Sthlm 1834 196; frldr Per Adolf S., komminister [4380], o. Charlotta Fredrika Nordström. Sinnessjuk; bosatt i Dannemora prgd, Upps. län. D. där 1897 273. — Ogift.

5881. Lars Peter Broman. F. i Östra Ed 1833 1410; frldr Peter B., mjölnare, o. Brita Larsdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 55, folksk.-lär.-ex. 56; prv. 56. Kommin. i Asby 62; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 74, i Ljung o. Flistad 85; kontr.-prost 80—87.

Gift 64 m. Anna Ulrika Josefina Liedholm, f. 36. — Barn: Johan Axel Petrus, f. 65, kyrkoherde [6960]; Anna Sofia, f. 66, d. 66; Anna Sofia Laurentia, f. 67, postbitr.; Hugo Ludvig Teodor, f. 69, kontorist; Helga Maria Brigitta, f. 70; Robert Vilhelm Gotthard, f. 71, tandläkare; Bror Ernst Martin, f. 72, fil. kand. [7189]; Signe Elin Ulrika, f. 75, lärarinna; Frida Regina Ottilia, f. 76; Olga Viktoria Kristina, f. 82.

5882. August Lars Vilhelm Kinnander. F. i Svanhals 1835 175; frldr Lars Magnus K., prost [4485], o. Karolina Ohrling. Underlöjtn. vid Göta art.-reg. 54; löjtn. 60; kapten 66; afsk. 75. D. på Vadstena hospital 1880 218.

Gift 68 m. Jenny Helena Svanfelt, f. 43. — Barn: Rut, f. 69, g. m. Axel Nikolaus Romberg, hofr.-assessor; Ulrika Elisabet, f. 73.

5883. Johan August Nelander. F. i Norrköping 1834 236; frldr Johan Peter N., borgmästare [4715], o. Augusta Fredrika Vulff. Prl.-ex. 54; kameralex. 57; hofr.-ex 57. Tf. kanslist i Förvaltn. af sjöärend., sed. Marinförvaltn., 67; tf. registrator o. aktuarie 69; tf. 72, ord. sekreterare 77. Kanslist i Riksdagens Andra kammare 67—69. D. i Sthlm 1891 73.

Gift m. Maria Kristina Åhman, f. 48.

[ 533 ]5884. Fredrik Vilhelm Nelander. F. i Norrköping 1836 263; frldr Johan Peter N., borgmästare [4715], o. Augusta Fredrika Vulff. Prl.-ex. 53; kameralex. 56; hofr.-ex. 56. V. hhöfd.; magistratssekreterare i Västervik 62; tillika rådman 74. D. i Västervik 1896 196.

Gift 94 m. Hilda Konstantia Dahl, f. 73. — Barn: Hilda Sofia, f. 94; Bror Gustaf, f. 96.

5885. August Gustafsson. F. i Törnsfall 1836 11; Kameralex. 61. Kontorsskrifvare vid Sthlms postkontor 63; kontrollör 75; postmästare i Vimmerby 77. Bitr. 71, ord. kammarskrifvare i Gen.-tullstyrelsen 72; afsk. 76. D. i Sthlm 1889 67. — Ogift.

»Human och tillmötesgående tjänsteman; gärna sedd sällskapsgäst.»

5886. Carl Gustaf Philip von Schwerin, grefve. F. i Järfälla, Sthlms län, 1835 295; frldr Philip Bogislaus v. S., öfverste, o. Charlotta Vilhelmina Erika Liljencrantz. Stud.-ex. 54; landtmät.-ex. 61. Furir vid Dalreg. 54; fanjunkare 55; underlöjtn. där 56, vid Närikes reg. 57; löjtn. 61; kapten 71, i reserven 85; afsk. 86. Landtmät.-auskult. 61; v. komm.-landtmätare i Örebro län 76, i Kalmar län 86; tillika justerare af mått o. vikter i Örebro län 61, i Kalmar län 84, i Göteb. län, numera 26:e distr., 94 o. justerare vid Statens järnvägar 66. Godsegare; inneh. af fideik.-egendomarne Odensgöl, Ekhammar o. Åketorp i Yxnerum 78.

Gift 1) 61 m. Sofia Augusta Margareta Vretman, f. 38, d. 78; 2) 80 m. Ellen Margareta Cedervall, i hennes 2:a gifte, f. 58. — Barn i 1:a g.: Philip Henrik Ludvig Bogislav, f 63, löjtn.; Hedda Augusta Vendela Marianne, f. 75, g. m. Carl Gustaf Taube, grefve, löjtnant; i 2:a g.: Philip Verner Bogislav, f. 81.

5887. Robert Constantin Schubert. F. i Norrköping 1834 2511; frldr Johan Jakob S., rådman o. fabrikör, o. Karolina Vilhelmina Söderholm. Stud.-ex 53. Sergeant vid Svea art.-reg. 54; underlöjtn. 55; löjtn. 60; kapten 71; major 81; öfv.-löjtn. i armén 87, vid reg. 89; tillika tygmästare 86; öfv.-löjtn. i reserven 92; afsk. 99; öfverste i armén 92. Gårdsegare i Djursholms köping o. bosatt där. Kommunalman.

Gift 1) 60 m. Emilia Carolina Schubert, f. 36, d. 85; 2) 90 m. Hedvig Amalia Hofstedt, f. 58. — Barn i 1:a g.: Anna, f. 61, g. m. Carl Sixten Eugen Hjulhammar, kapten; Helge, f. 63, d. 66; Rut, f. 66; Tyra, f. 71, g. m. Erik Sixtensson Flach, agronom; Folke Robertsson, f. 76, d. 76; Tage Robertsson, f. 77, d. 82.

5888. Paul Edvard Constantin Zielfelt. F. i Värmdö, Sthlms län, 1833 2612; frldr Daniel August Z., prost [4326], o. Agnes Fredrika Dorotea Cedercrona. Stud.-ex. 55. Underlöjtn. vid Västm. reg. 56; löjtn. 62, kapten 74; afsk. 84; major i armén 84. D. i Sthlm 1886 279.

Z. hade verksamt deltagit i fransmännens strider icke blott i Algeriet utan äfven i Mexiko, i sistnämnda land under marskalken Bazaine, samt för sitt välförhållande undfått utmärkelser.

Gift 70 m. Valborg Maria Bredenberg, f. 49. — Barn: Elisabet, f. 71, bankbokhållare; Agne, f. 72, bankbokhållare.