Illustrerad Verldshistoria

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Illustrerad Verldshistoria
av Ernst Wallis (utgivare) tillsammans med
August Bellinder, Lorentz Dietrichson, Harald Hjärne, Jens Lieblein (första delen),
Julius Centerwall, Fredrik Fehr, Robert Geete, Hans Hildebrand, Ragnar Törnebladh (andra delen),
Fredrik Fehr, Robert Geete, Sven Fromhold Hammarstrand, Carl Rupert Nyblom, Clas Theodor Odhner, Rudolf Tengberg, Theodor Westrin (tredje delen),
Magnus Höjer (redaktör), Oscar Alin, Claes Annerstedt, Nils Höjer, Carl Rupert Nyblom, Carl August Zachrisson (fjerde delen),
Magnus Höjer (redaktör), Claes Annerstedt, Simon Johannes Boëthius, Carl von Friesen, Carl Rupert Nyblom, Teofron Säve (femte delen)
Carl von Friesen, Teofron Säve, Theodor Westrin (sjette delen)
Index band I, II, III, IV, V, VI


[ band I, I ]

ILLUSTRERAD
VERLDSHISTORIA

utgifven af

ERNST WALLIS.


FÖRSTA DELEN.

EGYPTENS, VESTRA ASIENS OCH GREKLANDS HISTORIA TILL ROMERSKA HERRAVÄLDETS TID.

utarbetad af

A. BELLINDER, L. DIETRICHSON, HARALD HJÄRNE, J. LIEBLEIN OCH ERNST WALLIS.


med 6 kartor och 196 illustrationer.


STOCKHOLM

central-tryckeriets förlag.

[ band I, II ]


stockholm, central-tryckeriet, 1875.
[ band I, III ]

Första bandets innehåll.

Text:
Egypten.
Sid.
1. Inledning 1
2. Land och folk 3
3. Kronologi 11
4. Det gamla riket 14
5. Det mellersta riket 20
6. Det nya riket 21
7. Författning, seder och samhällsinrättningar 35
8. Religion 47
9. Literatur, vetenskap, konst och slöjd 61
Semiterna.
1. Inledning 67
2. Flodernas land. Elam. Babel 72
3. Kaldeernas gudsdyrkan 76
4. Kaldeernas vetenskap, slöjd och handel 81
5. Araberna 85
6. Syrien 87
7. Israeliterna 90
8. Det pheniciska sjöväldet 93
9. Det israelitiska konungadömet 97
10. Salomo och Hiram 103
11. Syriens söndring 109
12. Assyrerna 111
13. Det assyriska väldets begynnelser 116
14. Smårikenas upplösning. Israels profeter 121
15. Tiglath Pilesar II och Salmanassar IV. Syriens och Kaldeernas tuktan 129
16. Sargon. Assyriens och Ethiopiens strid 133
17. Sanherib. Merodach Baladans och Hiskias resning 139
18. Asarhaddon och Assurbanipal. Egyptens och Elams eröfring 155
19. Ninives fall. Nebukadnesar 161
20. Babel under Nebukadnesar och hans ätt 166
Mederna och Perserna.
1. Inledning 169
2. Zoroasters lära 171
3. Det mediska riket 176
4. Cyrus och Krösus 179
5. Persernas välde 187
Grekland.
Första tidehvarfvet.
Sago- och hjeltetiden till Doriska vandringen.
1. Landets fysiska beskaffenhet 195
2. Greklands äldste inbyggare 203
3. Äoler och Achäer 212
4. Dorerna 226
5. Den grekiska hjeltetidens samhällsförfattning och seder 231
6. Religionen under hjeltetiden 238
Andra tidehvarfvet.
Från Heraklidernas invandring på Peloponnesos till de persiska krigen.
1. Sparta och Lykurgos 252
2. Spartas eröfringar: Krigen mot Messenien, Tegea och Argos 262
3. Athen och dess författning 267
4. Peisistratos och hans söner. Kleisthenes’ reformer 280
5. Det grekiska fastlandets mindre stater 284
6. De grekiska koloniernas uppkomst 288
7. De grekiska koloniernas blomstringstid 292
8. De grekiska koloniernas förfall före de persiska krigen 300
9. Amphiktyonier, orakel, fester och offentliga spel 303
Tredje tidehvarfvet.
Från början af de persiska krigen till det peloponnesiska kriget.
1. Joniens uppror. Mardonios’ krigståg. Marathon 313
2. Miltiades’ död. Aristides och Themistokles. Athens sjömagt 319
3. Persernas rustningar och Xerxes’ antågande. Grekernas försvarsplan 322
4. Striderna vid Artemision och Thermopylä 326
5. Slaget vid Salamis 330
6. Striderna vid Platää och Mykale 335
7. Från slaget vid Mykale till och med Aristides’, Pausanias’ och Themistokles’ sista öden 341
8. Kimon och Athens sjömagt till stilleståndet mellan Athen och Sparta 349
9. Athen på Perikles’ tid 358

[ band I, IV ]

Fjerde tidehvarfvet.
Från början af det peloponnesiska kriget till Makedoniens herravälde.
1. Peloponnesiska kriget till Perikles’ död 372
2. Krigets fortsättning till Nikias’ fred 382
3. Alkibiades och krigståget mot Sicilien 386
4. Peloponnesiska krigets fortsättning och slut 393
5. Athen under de trettio tyrannerna 401
6. Sofisterna. Sokrates 403
7. Det grekiska dramat 413
8. Spartas öfvervälde ifrån Athens intagande till den antalkidiska freden 418
9. Spartas fall och Thebes storhet 427
10. Greklands inre tillstånd före det makedoniska herraväldet 439
11. Lefnadssätt och seder i Athen 444
Femte tidehvarfvet.
Från det makedoniska herraväldets begynnelse till Greklands eröfring af Romarne.
1. Philip af Makedonien 449
2. Alexander den store 470
3. Hellenistiska riken och hellenistisk bildning 486
4. Grekland och Makedonien från Alexander den stores till Pyrrhos’ död 494
5. Det Achäiska och det Atoliska förbundet till Romarnes inblandning i Greklands angelägenheter 497
6. Återblick och slutord 502
Greklands konst.
Första perioden (till 480).
Arkitektur 506
Plastik 509
Målning 511
Andra perioden (480—323).
Arkitektur 511
Plastik 513
Målning 521
Tredje perioden (323—31).
Arkitektur 523
Plastik 524
Målning 527
Illustrationer:
1. Ruiner af Sethos I:s tempel i Thebe 1
2. Ruiner af Thebe vid Karnak 8
3. Ön Phile 9
4. Egyptiske fångar, sysselsatte med träldomsarbete 17
5. Amonhotep III 24
6. Egyptisk konung på sin stridsvagn 32
7. Egyptisk bärstol 33
8. Egyptiskt skepp 40
9. Guden Amon 41
10. 11. Egyptiska metallspeglar 42
12. Egyptisk dans 43
13. Egyptiska qvinnor, kastande boll 44
14. Egyptisk vagn 44
15. Egyptiskt fotfolk 45
16. Amonhotep IV och hans gemål tillbedja solen 48
17. Apis 49
18. Den döde plöjer, sår, skördar och tröskar på fältet Aalu i underjorden (Dödsbokens 110:de kap.) 53
19. Den dödes kamp med krokodilerna (Dödsbokens 32:dra kap.) 54
20. 21. Den dödes kamp med ormen (Kap. 33, 35 och 36 i Dödsboken) 54
22. Den dödes själ sväfvar öfver liket (Dödsbokens 89:de kap.) 55
23. Domen öfver den döde 56
24. Solbåten 58
25. Balsamering 59
26. Egyptiska qvinnor, spelande harpa och cittra 60
27. Hieroglyfer 62
28. Träbildstod från 4:de dynastiens tid 64
29. Egyptiske glasblåsare 65
30. Fornegyplisk vas 66
31. Fornkaldeiskt sigill 67
32. Fiskguden Dagon 73
33. Guden Nebo 77
34. Sinnebild af krigsguden Nergal 80
35. Kaldeisk graf 89
36. Pheniciskt fartyg 96
37. Stormning af ett fäste, efter en assyrisk bild 105
38. Bronslejon från Ninive 112
39. Salmanassar II:s minnesstod 113
40. Assurnasirpal på lejonjagt 120
41. Jehus af Samaria sändebud frambära skatt till Salmanassar II 121
42. Assyrisk murbräcka 125
43. Sanherib 128
44. Assyriske ryttare 136
45. Assyrisk fotsoldat 137
46. Assyriske bågskyttar 137

[ band I, V ]

47. Assurbanipal på lejonjagt 141
48. Krigsfångar och byte, efter en bild från Assurbanipals palats 144
49. Ruin af Nebukadnesars palats (El Kasr) 152
50. Ruin af templet i Borsippa (Birs-i-Nimrud) 153
51. Kaldeisk konung 160
52. Nebukadnesar 164
53. Nebukadnesars namn i kilskrift 168
54. Kaldeisk plog 168
55. Persisk konung på lejonjagt 169
56. Persiskt altare 174
57. Eldtempel i närheten af Nakhsh-i-Rustam 174
58. Reliefbild af Cyrus 176
59. Persisk konung 179
60. Persiskt svärd 184
61. Persiskt krigsfolk 185
62. Cyrus’ graf 187
63. Persisk konung med sin körsven. Från en Darik 190
64. Persiska rökelsekärl 190
65. Persisk hofdrägt 190
66. Persiske konungens pilkoger- och bågbärare 191
67. Persiske konungens parasoll 191
68. Ruiner från Persepolis 192
69. Darius Hystaspis’ graf 193
70. Kapitäl från Persepolis 194
71. Akropolis i Athen på Perikles’ tid 195
72. Kyklopiska murar 201
73. Lejonporten i Mykenä 208
74. Herakles och Antäos 209
75. Amazon 216
76. Orphevs 217
77. Achillevs 223
78. Ajas, Telamons son 224
79. Ajas, Oïlevs’ son 224
80. Grekiska hjelmar 225
81. Spinnerska 232
82. Grekisk qvinna med tapisseriarbete 232
83. Offer vid en grafvård 232
84. Zevs 233
85. Pallas Athena 240
86. Artemis 241
87. Apollon 242
88. De nio Muserna 248
89. 90. Zevs’ tempel i Olympia 249
91. Grekiskt altare 250
92. Undervisning i ridkonst. Från en antik vasmålning 258
93. Grekisk vapendans 262
94. Grekisk krigare 264
95. Solon 272
96. Grekisk qvinnodrägt 278
97. Parasoll och solfjädrar. Från antika vasbilder. 279
98. Metallspegel. Funnen i Athen 279
99. Panathenäisk vas med Pallas’ bild 280
100. Ryttare vid Panathenäerna. Från Parthenonfrisen 281
101. Athenskt tetradrachmon 284
102. Grekisk grafvård i Xanthos i Lykien 289
103. 104. Grekiska ringar 291
105. Grekisk nål 291
106. Homeros 296
107. Thales 297
108. Pythagoras 300
109. Grekiska vaser 302
110. Gelon I 303
111. Amphiktyoniskt silfvermynt 305
112. Pythia gifvande orakelsvar 308
113. Diskoskastare 311
114. Brottare. Efter en antik marmorstod 312
115. Miltiades 317
116. Themistokles 320
117. Grekisk pentekonter 326
118. Bakstam på ett fartyg. Från en antik basrelief 333
119. Trehöfda orm af koppar. Från templet i Delphi 337
120. Grekiskt bord med offerkärl 338
121. 122. Athenska mynt 341
123. Herodotos 347
124. Gafvelprydnad från ett tempel på Ägina 354
125. Perikles 360
126. Aspasia 361
127. Ryttare vid Panathenäerna 367
128. Erechtheion i Athen 368
129. Parthenon i Athen 369
130. Hippokrates 376
131. Grekiska svärd 377
132. Grekisk sköld 377
133. Grekiska hjelmar 377
134. Grekiskt pansar 377
135. Grekiska lansar 378
136. Grekiska kastspjut 378
137. Dödskransens påsättande. Från en grekisk vasmålning 381
138. Thukydides 385
139. Hieron I 388
140. Ruiner af teatern i Segesta 388
141. Alkibiades 392
142. Syrakusanskt mynt 393
143. 144. Grekiska ringar 400
145. Nike och Zevs. Vasmålning från Athen 404
146. Sokrates 408
147. Sophokles 416
148. Evripides 416
149. Grekisk teater 417
150. Grekiskt gästabud. Från en grekisk vasmålning 429
151. Grekiska dryckeshorn 430
152. Grekisk peltast. Från en antik vasmålning 433
153. Thebansk sköld och pilkoger 434
154. Mynt från Orchomenos i Arkadien 436

[ band I, VI ]

155. Platon 440
156. Aristoteles 441
157. Grekiskt badkärl. Från en grekisk vasmålning 444
158. Grekisk guldnål 445
159. Grekiska stolar 445
160. Grekiskt boningshus. Från en grekisk vasmålning 445
161. Grekiska skrin 446
162. Grekiska bord 446
163. Ingång till en forngrekisk byggnad på ön Delos 448
164. Demosthenes 457
165. Ädchines 464
166. Guldstater från Alexander den stores regering 470
167. Alexander den store 472
168. Tetradrachmon från det makedoniska herraväldets tid 486
169. Demetrios Poliorketes 488
170. Lysimachos 489
171. Attalos I 490
172. Antiochos IV Epiphanes 490
173. Ptolemäos I Lagi 492
174. Epikuros 493
175. Zenon från Cypern 493
176. Mynt slaget af achäiska förbundet 498
177. Mynt slaget af atoliska förbundet 499
178. Dorisk kapitäl från Parthenon 506
179. Jonisk kapitäl från Erechtheion i Athen 506
180. Korinthisk basis och kapitäl 507
181. Dorisk kolonn 507
182. Jonisk kolonn 507
183. Plan af Parthenon i Athen 508
184. Midtelparti af Ägina-gruppen, vestra gafveln 510
185. 186. Mynt från Elis med Phidias’ Zevs 514
187. Hera (Juno) Ludovisi 516
188. Ares (Mars) Ludovisi 517
189. Aphrodite (Venus) från Melos 518
190. Eros. Vatikanen 519
191. Niobe. Florens 519
192. Den döende Alexander. Florens 520
193. Laokoon-gruppen. Vatikanen 524
194. Apollon Belvedere 526
195. Det Aldobrandiniska bröllopet 527
196. Vindarnes torn i Athen 528
Kartor:
No
1. Egypten. — Pyramiderna vid Memphis — Thebe.
2. Assyrien och Babylonien.
3. Persiska riket omkr. år 500 f. Kr.
4. Grekland och Mindre Asiens vestkust. — Thermopylä.
5. Plan af Athen. — Akropolis. — Athens hamnar.
6. Alexander den stores rike.


Första delen är utarbetad af följande författare:

sid.
1 66 af .................................... J. Lieblein.
67 168 » .................................... Harald Hjärne.
169 194 » .................................... Ernst Wallis.
195 504 » .................................... A. Bellinder.
505 528 » .................................... L. Dietirchson.
[ band I, VII ]

Rättelser.

Sid. 11, rad. 11 står: Diodor läs: Diodoros
» 11, » 26 » alexandriske » alexandrinske
» 14, » 6 » Ammenemes » Amenemha
» 14, » 33 » Egyptiens » Egyptens
» 83, » 12 » till och » till och med
» 86, » 30 » Madelhafvet » Medelhafvet
» 188, » 5 » tan- » tankar
» 196, » 26 » Kalkidike » Chalkidike
» 244, » 14 » »Botgörarne» » De skyddsökande»
» 282, » 3 » Theos » Teos
» 288, » 15 » Akarmanerna, » Akarnanerne,
» 330, » 7 » Vandrare gå » Vandrare, skyndsamt gå
» 454, » 4 och 10 » falangen » phalangen

I afseende på stafningen af grekiska namn har i allmänhet den grundsatsen blifvit följd, att behålla de grekiska formerna, dock med vissa, hos nyare utländske författare brukliga modifikationer. Så hafva former sådana som: Athen, Delphi, Cypern, Cilicien, Aristides, Philip. Alexander, Alexandria m. fl., vid hvilka de fleste läsare vant sig, blifvit använda i stället för de rigtiga, men för mången kanske frånstötande: Athenai, Delphoi, Kypros, Kilikien, Aristeides, Philippos, Alexandros, Alexandreia m. fl. Vidare hafva de grekiska diftongerna ai och oi i de flesta fall återgifvits med bokstäfverna ä och ö. Att på ett par ställen ai blifvit återgifvit med e i stället för med ä, äfvensom öfriga inkonseqvenser behagade läsaren benäget ursäkta.

[ band II, I ]

ILLUSTRERAD
VERLDSHISTORIA

utgifven af

ERNST WALLIS.


ANDRA DELEN.

DET ROMERSKA FOLKETS HISTORIA.

utarbetad af

J. E. CENTERWALL, FREDRIK FEHR, R. GEETE, HANS HILDEBRAND OCH RAGNAR TÖRNEBLADH.


med 6 kartor och 229 illustrationer.


STOCKHOLM

central-tryckeriets förlag.

[ band II, II ]


stockholm, central-tryckeriet, 1876.
[ band II, III ]

Andra delens innehåll.

Text:
Det Romerska folkets historia.
Första tidehvarfvet.
Till Italiens förening under Roms välde.
Sid.
1. Inledning. Italiens geografi och befolkning 1
2. Latium före Roms grundläggning 13
3. Rom under konungadömets förra tidskifte 26
4. Rom under konungadömets senare tidskifte 43
5. Religion, rättstillstånd, seder och odling 56
6. Betryggandet af republikens sjelfständighet 71
7. Författningsstriderna till decemviratet 80
8. Från decemviratet till det Galliska kriget 94
9. Från det Galliska kriget till och med den Liciniska lagen 106
10. Från den Liciniska lagen till Samnitkrigen 116
11. Första Samnitkriget. Latinerna kufvas 121
12. Krig med Samniterna och andra Italiska folk 127
13. Krig med Pyrrhos. Italiens folk förenas under Roms spira 140
14. Återblick på Roms förhållanden efter konungadömets fall 148
Andra tidehvarfvet.
Från Italiens förening under Roms välde till den romerska republikens fall.
Förra afdelningen.
Till de Gracchiska oroligheterna.
1. Det första puniska kriget 164
2. Tiden mellan det första och det andra puniska kriget 171
3. Det andra puniska kriget 174
4. Rom och de östra staterna 190
5. Galler, Ligurer och Hispaner 196
6. Krig med konung Perseus i Makedonien 200
7. Makedoniens och Greklands undergång 207
8. Karthagos fall 210
9. Viriathus och Numantia 216
10. Det romerska riket, dess författning, förvaltning och sociala förhållanden 218
11. Religion och seder. Literatur och konst 229
Senare afdelningen.
Från de Gracchiska oroligheterna till Octaviani envälde.
1. De Gracchiska oroligheterna 242
2. Från Caji Gracchi död till bundsförvandtkriget 250
3. Bundsförvandtkriget och de borgerliga striderna till Sullas återkomst 258
4. Sullas seger och envälde 266
5. Adelsväldet från Sullas död till Pompeji och Crassi consulat 271
6. Pompeji förherskande ställning i samhället (70—62) 276
7. Från Pompeji återkomst till Ciceros landsflykt (62—58) 284
8. Cæsar i Gallien (58—50) 287
9. Förhållandena i Rom, Crassi fall, brytningen mellan Cæsar och Pompejus 292
10. Det medborgerliga kriget mellan Cæsar och Pompejus samt Cæsars envälde 296
11. Det andra triumviratet. Antonius och Octavianus 310
12. Religion, seder och lefnadssätt 317
Tredje tidehvarfvet.
Kejsartiden.
1. Det Juliskt-Claudiska huset 328
2. Tronstrider. Flavierne. Nerva, Trajanus och Hadrianus 374
3. Antoninus Pius, Marcus Aurelius och Commodus 398
4. Från Pertinax till Decius 403
5. Germanernes framträdande på historiens skådeplats 410
6. Från Decii död till Diolcetiani tronbestigning 417
7. Diocletianus och Constantinus den store 422

[ band II, IV ]

8. Kristendomens framträdande och hufvuddragen af dess äldsta historia till och med Constantins den store och kyrkomötet i Nicäa 428
9. Constantinus den stores senare regeringsår. Förändringar i samhällsskicket 449
10. Constantinus den stores efterträdare till Valentinianus I:s död 453
11. Den stora folkvandringen och dess inflytande på det romerska riket 463
12. Attila. Vestromerska rikets undergång 473
13. Rom och Constantinopel. Italiens och provinsernas städer. Odling, lefnadssätt och seder. Konst och literatur 484
14. Munklifvets uppkomst. Kristna lärostrider i fjerde och femte århundradena 499
Illustrationer:
Sid.
1. Concordias tempel i Rom 1
2. Bro öfver floden Fiora vid Volci i Etrurien 8
3. Etruskisk graffasad 9
4. Etruskiska klippgrafvar vid Cære 9
5. 6. Underjordisk grafkammare vid Caere 10
7. Etruskisk grafhög 10
8. Etruskisk spegel, föreställande Semele, hennes son Bacchus, Apollo och en Satyr 12
9. Latinus 14
10. Aeneas' skepp 14
11. Aeneas och Penaterna 14
12. Familjegrafvar vid Appiska vägen utanför Rom 17
13. Fornlatinsk hydda 21
14. Kybele 24
15. Den Capitolinska varginnan 25
16. Mur vid Palatinska berget 27
17. Vestalisk jungfru 29
18. Salier bärande ancilia 29
19. 20. Den s. k. Horatiernas och Curiatiernas graf vid Albano 31
21. Romersk hamn 32
22. 23. Det Mamertinska fängelset 33
24. Vestatempel 36
25. Sella curulis 40
26. Circus maximus 41
27. Puteal 49
28. 29. Romerska soldater 52
30. Romerska hjelmar 56
31. Altare åt Diana 59
32. Ceres 60
33. Mercurius 61
34. Genius. Efter en målning i Pompeii 62
35. Genii loci 62
36. Lar. Från en basrelief i Vatikanen 63
37. Romerska altaren 64
38. 39. Romerskt boningshus 70
40. Cloaca maxima i Rom 71
41. 42. De tre Capitolinska gudomligheternas tempel 72
43. Porsena 73
44. Romersk centurion 82
45. Romersk landtman vid plogen 93
46. Lictor i Rom 95
47. Lictor utom Rom 95
48. Reningsoffer (suovetaurilia). Från en antik basrelief 100
49. Storm under sköldtak. Från Antonini pelare 104
50. Anfall med murbräcka. Från Trajani pelare 105
51. Plan af Endrägtens tempel 112
52. Gudamåltid. Gudabilderna föreställa Serapis, Isis, Luna och Sol 118
53. S. k. årsspik 118
54. Galler med torques 119
55. Romersk centurion med bröstprydnader 119
56. Talarstolen i Rom 125
57. Gladiator i Samnitisk rustning 128
58. Romersk stenläggning (Via Appia) 131
59. Hvalföppning under Via Appia 131
60. Stycke af Via Appia nära Aricia 136
61. Romersk vattenledning 137
62. Romerskt immissarium 137
63. Romersk vattenreservoir (s. k. castellum) 137
64. Konung Pyrrhos 143
65. Ryttare och fotsoldat från norra Grekland 144
66. Stridselefant 144
67. Bild af Asklepios 152
68. Extispicium 153
69. Romersk augur 153
70. Romerskt offer 155
71. Romersk ryttare 157

[ band II, V ]

72. Romerskt ass med Jani och Mercurii bilder 158
73. Sestertius 158
74. Mindre landtgård. Från en väggmålning i Pompeii 158
75. Abacus 159
76. Kappränning i en romersk circus 160
77. Scipios sarkofag 163
78. Skepp, som inlöper i hamn. Bild på en lampa från romartiden 164
79. Tyriskt mynt 164
80. Skeppssnabel, funnen på hafsbottnen utanför Genua 168
81. Romerska skeppssnablar 168
82. Regulus 169
83. Quaestorns embetstecken 173
84. Hannibal 176
85. Romerska sköldar 180
86. Romersk murbräcka 184
87. Försvarsredskap vid belägring 184
88. Scipio Africanus den äldre 185
89. Romersk fältherre talande till sina soldater 187
90. Gallisk graf 197
91. 92. Gladiatorer i thrakisk rustning 202
93 – 97. Romerskt triumftåg 205208
98. Grekisk marmorvas 210
99. Plan af Karthago 213
100. Romersk medborgare vid rösturnan 221
101. Romersk ring 222
102. Vinförsäljning. Från en väggmålning i Pompeii 227
103. Vestalen Claudia Quinta för Kybeles bild in i Roms hamn 230
104. Heliga höns. Från en romersk basrelief 231
105. Bacchant 231
106. Romerska nålar, speglar, dosa och kam 232
107. Romersk flicka. Från en målning i Pompeii 232
108. Qvinna, som sminkar sig. Från en romersk vasmålning 232
109. Marmorbord funnet i Pompeii 233
110. Trefot af brons funnen i Pompeii 233
111. Lampadarier från Pompeii 233
112. Danserska. Från en målning i Pompeii 234
113. Trähäst (equuleus) 234
114. Medborgarkrona 235
115. Gladiatorsstrid 236
116. Gladiatorer 237
117. Konstberidare. Från en romersk basrelief 237
118. Uppträde i en romersk skola. Från en målning i Herculaneum 237
119. Gubbmask 238
120. Fruntimmersmask 238
121. En slafs bestraffning 238
122. Romersk skådespelare med mask 238
123. Masker för tragedien 239
124. Romersk slaf 243
125. Romersk bro på vägen mellan Rom och Gabii 248
126. Cajus Marius 252
127. Romerska soldater 255
128. Romerska fälttecken 255
129. Romersk infanterisoldat 256
130. Romerska fasces 258
131. Romersk villa 271
132. 133. Gladiatorsstrider 273
134. Tigranes 275
135. Cnejus Pompejus 280
136. Cajus Julius Caesar 281
137. En brud smyckas. Målning från Herculaneum 286
138. Marcus Tullius Cicero 288
139. Djurfäktning. Från en romersk basrelief 293
140. Grafvård öfver Caecilia Metella 296
141. Egyptisk konung med diadem 301
142. Naumachia 304
143. Marcus Junius Brutus 308
144. Marcus Antonius 312
145. Förnäm Romare vid en Bacchusfest 314
146. Marcus Vipsanius Agrippa 315
147. Romersk guldmedalj till åminnelse af Egyptens eröfring 316
148. Ingång till ett boningshus i Pompeii 318
149. Pelarsal i ett boningshus i Pompeii 318
150. Pompejansk väggdekoration 319
151. Romersk målarinna i sin atelier. Efter en väggmålning i Pompeii 320
152. Romersk kokapparat, funnen i Pompeii 321
153. Vas, funnen i Pompeii 321
154. Romerska lampor 322
155. Romersk marmorkandelaber 322
156. Romersk måltid 323
157. Romersk skådespelare, uppträdande i en mim 325
158. Den Fabriciska bron i Rom 327
159. Vestas tempel i Tivoli 327
160. Augustus 328
161. Maecenas 336
162. »Det besegrade Germanien» 345
163. Livia Drusilla 349
164. Tiberius 356
165. Caligula 362
166. Claudius 364
167. Messalina 365
168. Seneca 367
169. Nero 368
170. Agrippina den yngre 370
171. Galba 373
172. Otho 375
173. Vitellius 375

[ band II, VI ]

174. Vespasianus 376
175. 176. Reliefbilder från Titi triumfbåge 380, 381
177. Colosseum i Rom 383
178. Titus 384
179. Ruin af en villa i Pompeii 385
180. Romarinna vid sin toilette. Från en väggmålning i Pompeii 386
181. 182. Basreliefer från Pompeii 386
183. Mosaik från Pompeii 386
184. Domitianus 387
185. Nerva 389
186. Trajanus 390
187. Trajani pelare 392
188. Barbarer storma ett romerskt fäste. Relief från Trajani pelare 393
189. Hadrianus 394
190. Antoninus Pius 398
191. Marcus Aurelius 399
192. Lucius Verus 400
193. Romerska hären tågar öfver Donau. Relief från Antonini pelare 401
194. Faustina den yngre 402
195. Commodus 403
196. Pertinax 404
197. Septimius Severus 405
198. Guldstater från Philips af Makedonien regering 412
199. Helvetiskt mynt 412
200. Bronslock hittadt i Danmark 412
201. Helvetiskt mynt 412
202. Germanisk by 417
203. Claudius Goticus 419
204. Diocletianus 422
205. Constantius I 423
206. Constantinus den store 426
207. Nedgång till Roms katakomber 437
208. 209. Grafvar i Roms katakomber 438, 439
210. Symboliska bilder i Roms katakomber 439
211. Freskomålning från katakomberna i Rom 440
212. Dödgräfvaren Diogenes’ graf i Roms katakomber 441
213. Julianus Apostata 454
214. Gallisk-romerska drägter i fjerde årh 456
215. Mynt slaget af Valentinianus I 462
216. Romersk soldat från slutet af fjerde årh 467
217. Mynt slaget af Honorius 468
218. Mynt slaget af Majorianus 481
219. Romersk tron af marmor 484
220. Sal i Caracallas thermer 486
221. Constantinus den stores triumfbåge 492
222. Romerska soffor 493
223. Graverad sten från romartiden 493
224. Romersk vasmålning 493
225. Stycke af ett romerskt mosaikgolf 493
226. Romersk marmorkandelaber 494
227. Romerska spännen (fibulæ) 494
228. Romersk resvagn. Från en romersk basrelief 494
229. Medalj från romerska kejsartiden 495

De i Greklands och det Romerska folkets historia förekommande bröstbilder äro hemtade ur "Iconographie Grecque et Romaine par Q. E. Visconti".

Kartor:
No
1. Italien under Roms välde. — Rom på Servii Tullii tid.
2. Rom med kringliggande landskap på republikens tid.
3. Hannibals tåg från Rhone till Turin.
4. Gallien på Caesars tid.
5. Romerska riket under kejsartiden.
6. Rom under kejsartiden. — Forum Romanum.
Andra delen är utarbetad af följande författare:
Sid.
1 327 af .................................... RAGNAR TÖRNEBLADH.
328 410 » .................................... J. E. CENTERVALL.
410 417 » .................................... HANS HILDEBRAND.
417 427 » .................................... J. E. CENTERWALL.
428 449 » .................................... FR. FEHR.
449 499 » .................................... J. E. CENTERWALL.
499 504 » .................................... R. GEETE.
[ band II, VII ]

Rättelser.

Sid. 5, rad. 15, står: sydöstlig läs: sydvestlig
» 8, Underskriften under bilden ändras till: Bro öfver floden Fiora vid Volci i Etrurien.
» 260, rad. 1, står: fredsdrägten läs: krigsdrägten
» 303, » 36, » stridsfältet » stridssättet
» 344, » 37, » Den » Det
» 371, » 40, » neoplatonikern » neopythagoreern
» 375, » 12, » sin sons » sons
» 379, » 3, » procuratorer » procuratores
» 394, » 6, » Lucius » Lusius

I Första delen, sid. 300 är underskriften under det der förekommande myntet från Samos till följd af sin korthet möjligen vilseledande. Ifrågavarande mynt, hvilket under den romerske kejsaren Decii regeringstid (249—251 e. K.) preglades på ön Samos, visar på framsidan nämnde kejsares bröstbild samt på frånsidan Pythagoras i sittande ställning, med högra handen pekande på en glob (sinnebild af hans astronomiska forskningar) samt i den venstra hållande en spira. Det kan tilläggas, att Pythagoras’ bild äfven finnes på åtskilliga andra på Samos preglade mynt från den romerska kejsartiden. Det äldsta kända af dessa mynt härrör från kejsar Commodi regeringstid (180—192 e. K.).