Hjelpreda I Hushållningen För Unga Fruentimber/Metodregister

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanslaget register för huvudtexten och bihanget

Detta register omfattar allehanda praktiska råd och anvisningar som inte är fullständiga matrecept. Det finns också ett sammanslaget receptregister.


Praktiska råd och anvisningar

Rubrikerna länkar direkt till respektive avsnitt. Sidnumren länkar till den boksidan, där man även kan se faksimilen. 'B' före sidnumret betyder att texten finns i Bihanget.

Om tilredning af Kiött

Huru en Oxebringa eller annat stycke kiött bör anrättas. 58
Huru Oxkiött, Fläsk och Fårkiött insaltas. 36
Hwad som wid Slagt är at observera med Syltan och Inälfwor. 38
Klöf-fett att bereda. 41
At conservera Oxkiött til grytstekar. 42
At insalta Oxkiött så at det ser ut som rökt. 42
At skira den färska Talgen. 41
Huru med Kalfstekar bör förfaras då de stekas på spett. 73
At förwara Får-Fötter när de ej alla kunna nyttjas färska. 103
At insalta Skinkor som skola rökas och ätas spikna. 119
Wäder-tårkade Skinkor som kunna ätas spickna. 120
Swinhufwud i salt Laka. 121
At steka Gris. 136
At conservera Hiort- eller Ren-kiött. 198
At tilreda Gåshalfwor som ätas spickna. 162
At hielpa en mager Gås när hon skal stekas. 165
At tilreda Gåsister. 164
At giöra rena allahanda slags Fiäder-Fä. 138
På hwad sätt Kalkoner böra upsättas til stekning. 139
På hwad sätt Kycklingar och Capouner upsättas til stekning. 146
På hwad sätt Fogel upsättes när den skal stekas eller brukas hel til andra Rätter. 174
At conservera Tiädrar och Orrar. 177
At conservera Hierpar uti Gelée. 188
At inlägga Fogel, som håller sig til Julii Månad. B 33
At inlägga Kramsfoglar. 191
Dito på annat sätt. 191
At insalta Ister. 125
At tilreda Löpe. 77

Om tilredning af Fisk

At omsalta Swänsk Cabillau, på det han må bättre hålla sig. 242
At lutlägga Långor. 243
At Luta Spårdror, Flundror, och Hwitling. 245
At insalta Strömming. 248
At conservera Hummer ifrån Wintren til Pingst. 257
Dito på annat sätt. 257

Om Miölk-rätters tilredning

De Käril, som tienligast äro at koka nedanskrefne Rätter uti. 459

Om à la Glace

Några sorter à la Glace. 449
Præparerat Wax til à la Glace. 450

Om Bakning

Hwad wid Bakning är at Observera. 530
Huru Smör skiras til Bakelse, som deruti skal koka. 420

Om at insylta och förwara öfwer wintren allehanda slags Trägårds-Saker

Huru Tårk-Ållor böra wara giorde, hwaruppå allehanda slags frukt skal tårkas. 316
At insalta Spenat. 316
At inlägga Spenat uti salt laka. 317
At insalta Turkiska Bönor. 318
At tårka Turkiska Bönor. 319
At inlägga turkiska Bönor til Sallade. 319
At tårka de stora Tyska Bönorne medan de äro unga. 320
At tårka spritade Såcker-Ärter. 320
At torka Socker-Ärtskidor. 320
At tårka gröna Åker-Ärter. 321
At insalta Hufwud-Sallade. 322
At inlägga Portulaka. 322
Portulaks-Stielkar til Sallade. 323
At inlägga Kron-Ärtskåcker. 324
Asia eller stora Gurkor, som brukas til Sallade. 325
Dito på annat sätt. 326
At inlägga salta Gurkor. 326
Dito på annat sätt. 327
Win-Gurkor. 328
At inlägga omogna Meloner til Sallade och Ragouer. 329
At inlägga Päron med Senap. 329
At torka Päron och Äplen. 330
Plommon at bruka som Bruneller. 330
Plommon at bruka som Swiskon. 331
At sylta Hjorton. 331
At förwara Stickelbär öfwer Wintren. 332
At torka Stickelbär. 333
Kiersebär i Ätticka. 333
Kiersebärs-Kiött. 333
At torka Kiersebär. 334
At conservera färska Kiersebär. 334
Watten-Lingon. 335
Lingon conserverade på annat sätt. 336
At inlägga Sparis. 336
Lök til Sallade. 337
At tårka Lök. 338
At göra Barbaris-Saft. 338
At inlägga Riskor. 339
Dito på annat sätt. 340
At inlägga Champignoner. 340
At förwara Citron-Saft. 341
At giöra Lemoner. 342
At torka allehanda slags gröna Krydder. 342
At sylta Sur-Kål. 343
At förwara Grön-Kål. 344
At förwara Miöl för Mått. 546
Huru insyltade saker med Såcker bäst conserveras. 487
At förbättra insyltade saker, då de såckra sig eller komma i giäsning. 488
At giöra Waxat Papper. 488
At conservera Murklor för Mått. 344
Huru med Murklor förfares, när de skola brukas til allehanda Rätter. 305

Om Bränning och Bryggning

Bouteillers Korckning och handtering til aftappande. 490
Huru Ankare böra förses med hårduk til Bär, Winer eller Watten. 490
Hwad som bör observeras wid Brännewins Distillering. 514
At bränna Brännewin af Säd. 523
At taga smaken af gement Brännewin när det distilleras. 527
På annat sätt at taga bort Sädes-smaken. 527
At Mälta Malt. 504
At brygga dricka med dubbel botten. 505
Beskrivning på dubbel botten uti Bryggkaret. 509
Huru Drickes-käril böra förwaras för osmak. 509
At klara Ättika. 512

Om Saker, som äro nyttige i Hushållet

At giöra Stärkelse. 553
Waxljus at stöpa. B 117
Säkraste sättet, at giöra elak Talg klar och Wacker til Lius. 555
Säkraste sättet, at göra elak Talg klar och wacker til Ljus. Förbättrad. B 108
At giöra Pomada. 126
At göra god Handtwål. B 107
At giöra Bläck. 562
At koka Såpa. 553
Påminnelse öfwer Såp-kokningen, som är beskrifwen i den förra Boken. B 121
På hwad sätt Silfwer hålles blankt. 556
At sammansätta sönderslagit Porcellain. 561
At sammansätta sönderslagna Glas. 562
Några nyttiga Påminnelser. 575

Om Boskap och Kreatur

Om Mjölke-Kor. B 118
At giöda Swin. 137
Förbättring på Swinens gödande. B 120
För Boskap och Får, då de synas upblåsta och stinna. 570
En Salwa för Wäxter eller Inkar. 571
För Rödsiukan hos Kreatur. 571
Då Kreatur blifwa ormstungna. 572
När kalfwar blifwa löslifwade. 572
För wattusoten hos Fåren. 572
At skiöta Kalkon-ungar. 573
För swulnad i hufwudet på Kalkoner. 574
Huru med Gåsungar förfares. 574

Om Twätt och om Fläckars borttagande

At taga Pontacs-Fläckar utur Linkläder. 552
At taga Bläck-Fläckar utur Linne. 552
At taga Bläck-Fläckar utur Sidentyg. 561
At taga Råst-Fläckar utur Linkläder. 552
At bleka Wäf på kort tid. 547
At koka Lin- och Blån-garn. 548
At twätta Spansk Ull. 549
At byka Ull til stoppning. 550
Kokad Ull til stoppning. 551
At twätta Silfwer Spetsar eller Galoner. 556
At twätta Sidentyg. 556
Dito på annat sätt. 557
At twätta hwita Handskar. 558
At twätta hwit Flor och Blonder. 559
At twätta nya Trå-Spetsar. 560
Huru Skin-kläder böra förwaras öfwer Sommaren. 570

Om Färgning

At färga blått Ullgarn. 562
At färga grönt Ullgarn. 564
At färga grått Ull- Bomulls- och Lin-garn. 564
At färga äkta rödt på Ullgarn. 565
At färga blått Bomulls- och Lingarn. 567
Grön Färg på Bomulls- och Lingarn. 568
At färga Mörk-rödt Lingarn. 569
Brun Färg på Linne. B 122
Krappfärg på Linne. B 123
Hög Brangult på Linne. B 124
At färga Rött på Träd. B 109