Hoppa till innehållet

Pickwick-klubbens efterlämnade papper

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Pickwick-klubbens efterlämnade papper
av Charles Dickens
Översättare: Carl Johan Backman


[ titel ]

PICKWICK-KLUBBENS
EFTERLÄMNADE PAPPER

INNEHÅLLANDE EN TROGEN SKILDRING AV DE KORRESPONDERANDE LEDAMÖTERNAS STRÖVTÅG, FAROR, RESOR OCH ÄVENTYR

AV

CHARLES DICKENS


ÖVERSÄTTNING AV

C. J. BACKMAN


I TRE VOLYMER

[ innehåll ]

Volym 167

Tryckt på träfritt papper

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

MAJ 1913


INNEHÅLL

FÖRSTA KAPITLET. Pickwickarne 9
ANDRA KAPITLET. Den första dagens resa och den första aftonens äventyr jämte deras följder 14
TREDJE KAPITLET. En ny bekantskap. En kringresande skådespelares berättelse. Ett obehagligt avbrott och ett obehagligt möte 35
FJÄRDE KAPITLET. En bataljdag, med tältning på slagfältet — flera nya vänner samt en bjudning till landet 46
FEMTE KAPITLET. Ett kort kapitel visande, bland annat, huru mr Pickwick företog sig att köra och mr Winkle att rida, och huru båda utförde sitt värv 55
SJÄTTE KAPITLET. Ett ännu kortare kapitel om ett spelparti 63
SJUNDE KAPITLET. Huru mr Winkle, i stället för att skjuta på duvan och döda kråkan, sköt på kråkan och sårade duvan; huru Dingley Dells kricket-klubb spelade med Muggletons, och huru Muggleton åt middag på Dingley Dells bekostnad, jämte andra intresserande och instruktiva ämnen 66
ÅTTONDE KAPITLET. Som tydligt belyser satsen, att sann kärleks bana icke är någon järnbana 76
NIONDE KAPITLET. Upptäckt och förföljelse 89
TIONDE KAPITLET. Som undanrödjer alla tvivel (om sådana funnits) rörande oegennyttan i mr Jingles karaktär 96
ELVTE KAPITLET. Omfattar en ny resa och en antikvarisk upptäckt. Meddelar mr Pickwicks beslut att vara närvarande vid ett parlamentsval och innehåller den gamle prästens manuskript 107
TOLVTE KAPITLET. Beskriver ett mycket viktigt steg å mr Pickwicks sida, som gör epok icke blott i hans liv, utan även i denna historia 123
TRETTONDE KAPITLET. Beskrivning av Eatanswill, av partiernas ställning därstädes och av väljandet av en parlamentsledamot för denna gamla, lojala och patriotiska köping 128
FJORTONDE KAPITLET. Som innehåller en kort beskrivning av det i Påfågeln samlade sällskapet samt en historia, som berättas av en handelsresande 141
FEMTONDE KAPITLET. Varuti meddelas en trogen skildring av två utmärkta personligheter samt en noggrann beskrivning på en offentlig frukost i deras villa och park, vilken offentliga frukost leder till igenkännande av en gammal bekant och till början av ett nytt kapitel 156 [ innehåll ]

SEXTONDE KAPITLET. Alltför fullt av äventyr för att kunna i korthet beskrivas 168
SJUTTONDE KAPITLET. Som visar att ett anfall av gikt i vissa fall verkar som en sporre åt uppfinningsandan 185
ADERTONDE KAPITLET. Som i korthet belyser två punkter: för det första krampens och för det andra omständigheternas makt 192
NITTONDE KAPITLET. En behaglig dag med ett obehagligt slut 200
TJUGONDE KAPITLET. Som visar huru Dodson och Fogg skötte affärer och huru deras skrivare roade sig; huru ett rörande möte ägde rum mellan mr Weller och hans länge saknade fader; vilka utvalda andar samlades på Skatan och Trädstubben, samt vilket präktigt kapitel det nästa kommer att bli 215
TJUGUFÖRSTA KAPITLET. I vilket den gamle mannen utbreder sig över sitt älsklingsämne och berättar en historia om en underlig klient 227
TJUGUANDRA KAPITLET. Mr Pickwick reser till Ipswich och upplever ett romantiskt äventyr med ett medelålders fruntimmer i gula papiljotter 243
TJUGUTREDJE KAPITLET. I vilket Samuel Weller börjar att ägna sina krafter åt att göra upp räkningen mellan honom och mr Trotter 256
TJUGUFJÄRDE KAPITLET. Varuti mr Peter Magnus blir svartsjuk och det medelålders fruntimret förskräckt, vilket bringar Pickwickarne i delo med rättvisan 263
TJUGUFEMTE KAPITLET. Som bland en mängd underhållande ämnen visar huru majestätisk och opartisk mr Nupkins var, och huru mr Weller skickade mr Job Trotters fjäderboll lika tungt tillbaka som den kom — utom andra saker, som man skall finna på deras ställe 277
TJUGUSJÄTTE KAPITLET. Som innehåller en kort berättelse om gången av målet: Bardell mot Pickwick 293
TJUGUSJUNDE KAPITLET. Samuel Weller gör en pilgrimsfärd till Dorking och hälsar på sin styvmor 299
TJUGUÅTTONDE KAPITLET. Ett gladlynt julkapitel, som innehåller en beskrivning på ett bröllop samt andra glada tillställningar, vilka, ehuru i sig själva lika goda bruk som själva bröllopet, icke lika samvetsgrant vidmakthållas i dessa vansläktade tider 307
TJUGUNIONDE KAPITLET. Historien om gastarne, som stulo en dödgrävare 322
TRETTIONDE KAPITLET. Om huru Pickwickarne gjorde närmare bekantskap med två hyggliga unga män, tillhörande ett av de fria yrkena; huru de roade sig på isen och huru deras besök fick ett slut 331
TRETTIOFÖRSTA KAPITLET. Som alltigenom handlar om juridiken och åtskilliga i denna väl bevandrade auktoriteter 340
TRETTIOANDRA KAPITLET. Som mera fullständigt än hovtidningsreferenten någonsin gjort det, beskriver en ungkarlstillställning given av mr Bob Sawyer i hans bostad i Southwark 349
TRETTIOTREDJE KAPITLET. Den äldre mr Weller håller några kritiska föredrag över författarekonsten och avbetalar med sin son Samuels bistånd ett litet vedergällningsavdrag på den ärevördige, rödnäste gentlemannens räkning 360
TRETTIOFJÄRDE KAPITLET. Är uteslutande ägnat åt en fullständig och trogen berättelse om den märkvärdiga processen: Bardell mot Pickwick 374
TRETTIOFEMTE KAPITLET. I vilket mr Pickwick finner, att han gör bäst uti att resa till Bath och följaktligen även gör det 395
TRETTIOSJÄTTE KAPITLET. Vars huvuddrag skall befinnas vara en äkta tolkning av sagan om prins Bladud och en högst utomordenlig olycka, som drabbade mr Winkle 408
TRETTIOSJUNDE KAPITLET. Som ger en hederlig förklaring av mr Wellers frånvaro genom att beskriva en soaré, vartill han var inbjuden och varuti han deltog, samt berättar huru han av mr Pickwick anförtroddes ett hemligt ärende av en grannlaga och viktig natur 419
TRETTIOÅTTONDE KAPITLET. Om huruledes mr Winkle kom helt hyggligt och trevligt ur askan direkt i elden 430
TRETTIONIONDE KAPITLET. Mr Samuel Weller erhåller ett uppdrag i kärleksväg och utför detsamma — med vilken framgång kommer senare att visa sig 442
FYRTIONDE KAPITLET. Som för mr Pickwick in i en ny och antagligen icke ointressant scen av livets stora drama 454
FYRTIOFÖRSTA KAPITLET. Vad som hände mr Pickwick, då han hade kommit in i Fleet, vilka bysatta fångar han såg där och huru han tillbragte natten 463
FYRTIOANDRA KAPITLET. Vilket, liksom det föregående, bekräftar det gamla ordspråket, att motgång skaffar människan underliga sängkamrater, samt innehåller den ovanliga och överraskande förklaring mr Pickwick gjorde mr Samuel Weller 472
FYRTIOTREDJE KAPITLET. Som visar huru Sam Weller råkade i knipa 485
FYRTIOFJÄRDE KAPITLET. Handlar om åtskilliga små händelser, som inträffade i Fleet, och om mr Winkles hemlighetsfulla uppförande samt visar huru den stackars kanslifången omsider erhöll sin frihet 496 [ innehåll ]

FYRTIOFEMTE KAPITLET. Som beskriver en rörande sammankomst mellan mr Samuel Weller och ett familjesällskap. Mr Pickwick gör en liten vandring genom den diminutiva värld, han bebor, och beslutar att för framtiden befatta sig så litet med den som möjligt 507
FYRTIOSJÄTTE KAPITLET. Som handlar om en finkänslig handling, icke utan en viss skämtsam anstrykning, som utföres och verkställes av herrar Dodson & Fogg 519
FYRTIOSJUNDE KAPITLET. Är huvudsakligen ägnat åt affärer och Dodson & Foggs timliga fördel. Mr Winkle uppträder ånyo, under utomordentliga förhållanden, och mr Pickwicks godhjärtenhet visar sig vara starkare än hans envishet 526
FYRTIOÅTTONDE KAPITLET. Varuti det berättas huru mr Pickwick med Samuel Wellers bistånd sökte beveka mr Benjamin Allens hjärta och mildra mr Robert Sawyers harm 536
FYRTIONIONDE KAPITLET. Som innehåller berättelsen om handelsresandens onkel 547
FEMTIONDE KAPITLET. Om huruledes mr Pickwick drog ut i sitt ärende och huru han genast i början erhöll förstärkning av en högst oväntad bundsförvant 563
FEMTIOFÖRSTA KAPITLET. I vilket mr Pickwick sammanträffar med en gammal bekant, vilken lyckliga omständighet läsaren har att tacka för flera högst intressanta underrättelser om två stora offentliga män med makt och inflytande 573
FEMTIOANDRA KAPITLET. Som innehåller en allvarsam förändring inom den Wellerska familjen samt den rödnäste mr Stiggings oförmodade fall 583
FEMTIOTREDJE KAPITLET. Som innehåller mr Jingles och Job Trotters slutliga avfärd samt en stor affärsmorgon i Grays Inn Square och slutar med ett häftigt hamrande på mr Perkers dörr 593
FEMTIOFJÄRDE KAPITLET. Som innehåller några detaljer rörande den häftiga knackningen samt andra saker, bland vilka vissa intressanta upplysningar om mr Snodgrass och en ung dam för ingen del äro oviktiga för denna berättelse 604
FEMTIOFEMTE KAPITLET. Mr Salomon Pell ordnar, understödd av en särskild kommitté av diligenskuskar, den äldre mr Wellers affärer 619
FEMTIOSJÄTTE KAPITLET. En viktig konferens äger rum mellan mr Pickwick och mr Samuel Weller och bevistas av den senares fader. — En gammal herre i snusfärgad dräkt anländer helt oväntat 626
FEMTIOSJUNDE KAPITLET. I vilket Pickwick-klubben slutligen upplöses och allt slutas till allas belåtenhet 634