Index:Leopold Samlade 2 1815.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Carl Gustaf af Leopold
Titel Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter. Andra Upplagan, öfversedd och tillökt. Andra Bandet
Utgivningsår 1815
Källa Djvu, scannad av Google
Bredd 2909
Sidor

smutstitel - titel -  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 - - - - - - -

Del 1, 2, 3, 4, 5, 6


Andra Bandet.
Poetiska Arbeten,
af blandadt innehåll.
Lyriska Stycken.
Öfver Begäret till ett Odödligt Namn, Ode. sid. 1.
Häfdernas Röst, Ode. 8.
Det Blinda Nitet, Ode. 14.
Moraliska Sånger.
   Det Onda. 24.
   Lyckan. 29.
   Försynen. 31.
   Ett Tillkommande. 36.
Erotiska Oder.
   Den Sofvande och Vakande Sköna. 44.
   Mjeltsjukan. 47.
   Svartsjukan. 52.
   Förr och Nu. 55.
Ord till Begrafningsmusiken, vid Hans Maj:t Konung Gustaf III:s Jordfästning. 58.
Det Slutande Århundradet, Skalde-Sång. 63.
Sång öfver Kellgrens död. 73.
Julie, Hymeneisk Offer-Sång. 79.
Sång till Glädjen, efter Schiller. 86.
Stycken i anledning af politiska tillfällen.
Sång öfver Sjö-Segern vid Hogland. 93.
Till Hans Maj:t Konungen efter Dess hemkomst från kriget 1790. 98.
Till Hans Kongl. Höghet Hertigen Regenten, i anledning af Förordningen mot Yppighet och Öfverflöd 1794. 113.
Minnes-Skål, egnad Konung Gustaf III, då hans Statue aftäcktes 1808. 121.
Den Tjugondesjette Januari 1814. 124.
Blandade Stycken af allvarsamt innehåll.
Förtjensten, till * * * 131.
Religionen. 148.
Predikarn. 156.
Försakelsen. 164.
Menniskolotten. 169.
Vänskapen, eller hvad man vill. 175.
Årens flygt, eller sista akten af Skådespelet. 181.
Sommar och Vinter. 187.
Till Sällheten. 192.
Bygdens Son till Lyckans. 194.
Ögonkast på Naturen. 196.
Sorgens Son, (efter Claudius.) 197.
Den uppfyllda Bönen. 199.
Vid en Philosophs Graf. 201.
Till en Vän, vid Tidningen om hans frus död. 204.
Till en olycklig vän, vid ett lika tillfälle. 207.
Till Fru Weltzin, vid Fru Westbergs likkista 209.
På tvenne Grafvar i Stralsund. 213.
Guffars Visa. 214.
Blandade Stycken af Skämtande innehåll.
Trohets-Visan, (från Bürger). 221.
Prestvigningen. 231.
Hvem har Rätt? Poetisk Betraktelse. 234.
Kärlekens Philosophi. 238.
De tvenne Nunnorna. 240.
Vältalighetens Ruin. 242.
Gubben, öfversättning från Voltaire. 244.
Gubbens Afsked, efter Voltaire. 246.
Sändebref till Mäster Allt i Alla. 249.
Ögat och Snusdosan, Fabel till L * * 254.
Nässlan och Törnrosen, Fabel. 257.
Täflingen, Fabel. 259.
Demosthén och hans Publicum. 260.
Basilisken eller det goda beviset. 262.
Kamelen i Lisabon. 264.
Leonoras Bigt. 267.
Enklingen. 270.
Fidei-Commiss. 272.
Mina Nya Rum. 274.
Sagor och Berättelser.
Eglé och Annett. 277.
Sethos eller de Tre Kransarna, Scen från det urgamla Babylon. 290.
Falmas dörr, eller Slutet af Sagan. 301.
Den vackra Bedjerskan, eller Troheten i lif och död. 304.
Det Svåraste Miraklet. 333.
Dröm, och det endast. 338.
Jakobinen i Grekland. 343.
Talismanen, eller uppfostran till Lycka. 350.
Byxorna, eller Tid och Rum, Saga vid kaklugnen 368.
Den Nya Kolonien, eller Revolutionen i Sångkonsten. 384.
Hatten, (efter Tyskan.) 391.
Thelém och Makár, (efter Voltaire.) 405.
Skalde-Bref.
Till Augustus. Imitation. 415.
Till Konungen på Ladugårds-Gärdet 1786. 418.
Till Konungen i Göteborg 1788. 421.
Till Konungen i Finland efter Bataljen vid Uttis 1789. 423.
Till Konungen efter Sjöslaget vid Fredrikshamn 1790. 425.
Till Konungen efter Sjöslaget vid Svensksund 1790. 429.
Till Konungen, efter en Sjukdom. 431.
Till Öfv. Kam. Junk. Herr Grefve Oxenstjerna, vid läsningen af Poemet Dagens Stunder. 433.
Till en förnäm Herre, då han valdes till Direktor af Svenska Akademien 1786. 436.
Till Den Samma på Drottningholm, 1789. 440.
Till Den Samma i Gefle 1792. 444.
Till Den Samma i Stralsund 1807. 450.
Till Fru Grefvinnan * * 453.
Till Fru B. C. O. 462.
Till M. C. T. 1788. 474.
Till Dom-Prosten Herr Doktor Älf, 1794. 479.
Till Herr Professor Franzén. 483.
Till Fru Müller, Alcest 1788. 486.
Till Kellgrens Skugga. 488.
Till Herr Hof-Junkarn, sedan Kammar-Herrn och Ridd. Silverstolpe, vid läsningen af Poemet Fosterlandskänslan. 491.
Till Öfverste-Kammar-Junkarn, sedermera Hans Excellens Stats-Rådet Herr Frih. Fleming, Landt-Marskalk 1810. 493.
Till Den Samma i Örebro, 1812. 494.
Till HofKanslern Hr Friherre af Wetterstedt. 495.
Till Herr Presidenten m. m. Edelcrantz, då han utnämdes till denna värdighet. 496.
Små-Stycken af åtskillig anledning.
Till Hans Maj:t Konung Gustaf III, vid emottagandet af en Lagerkrans som Konungen värdigats tillsända författarn. 501.
Den 26 Mars 1807. 502.
Inskrift på en Colonne-Rostrale, vid en fête på Kongl. Hofvet 1809. 503.
Med en Julklapp till Konungen, i Hennes Maj:t Drottningens Namn 1809 503.
Verser tillagda i Dramen Christina, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet Kronprinsen Carl Augusts hitkomst 1810. 504.
Verser tillagda i Lyriska Tragedien Gustaf Wasa, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet KronPrinsen Carl Johans hitkomst 1810. 505.
Under en Transparent år 1814, som föreställde Hans Maj:t Konungen stödd på Svenska skölden. 506.
Verser afsungne vid Illuminationen i Stockholm år 1814, af en person som föreställde Ryktet. 507.
Under en Transparent vid samma högtidlighet, som föreställde H. K. Höghet Kronprinsen 507.
Under en Transparent af lika föremål vid samma högtidlighet. 508.
Under ett Porträtt af H. K H. Kronprinsen som visades författarn 1813. 508.
I anledning af en Bust, gjord af Sergell, som författaren först efter hans död hade tillfälle att se. 508.
Till Fru Grefv. Sparre, (sedan gift Tersmeden) med ett exemplar af författarens Skrifter. 509.
Till Fru Commerce-Rådinnan Lenngren, med samma Skrifler. 509.
En Auktor till sin hustru med ett af sina arbeten. 510.
Under Herr Landshöfdingen v. Rosensteins porträtt, måladt af Hr Prof. Breda. 510.
Under samma porträtt skänkt till en Dame. 510.
Till Herr Hof-Intendenten och Riddaren Sergell, med författarens Skrifter. 511.
På en Portfölj tillhörig H:s Exc. Riks-R. m. m. Grefve Oxenstjerna och som innehöll dess poetiska Skrifter. 511.
Till en förnäm Dame, med ett exemplar af Talande Taflan. 512.
Till Fru Grefv. Rålamb under en opasslighet. 512.
Till Den Samma, vid en bortresa på landet. 513.
Till Den Samma, i anledning af några verser skrifna af en stor Skald, till författarens beröm, och som visades honom. 513.
Till Hans Exc. m. m. Herr Friherre Fleming, vid läsningen af en bland dess Skrifter. 514.
Till en förnäm Dame, med författarens arbeten. 514.
Till Fru Grefvinnan Mörner, född Arfvidson, med samma skrifter. 515.
Till Herr Hof-Kanslern m. m. Friherre af Wetterstedt, med samma skrifter. 515.
Under Herr Expeditions-Sekreteraren Sjöbergs porträtt. 515.
De tvenne Förslagen. 516.
Grekiska Språkets undergång. 516.
Svårigheten. 516.
Våldet på Belindas Lock. 517.
Dialog. 517.
Rätta Bönen. 517.
Röster till Apollo. 518.

Rättelser.

I. Delen.
Sid. 21. rad. 13. står: en Kronans lycka, läs: en Kronas lycka.
137. 21. ondska, ilska.
229. 7. denne henne.
349. 24. adern, fadern.
443. 7. Ah nej. Åh nej!
445. 11. Hur kan du svara! Hur du kan svara!
450. 16. örening förening.
455. 16. allt går dock ej så stilla. ej så illa.
II. Delen.
Sid. 221. rad. 21. står: längst öfver däfna fält, läs: längs öfver däfna fält.
464. 8. Smedjans Smidarns
481. 19. irrar, irras.